Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz Nr 438/2015 dot. nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przezn. do sprzedaży w drodze przetargu ustnego neiograniczonego dzialka gruntu nr 38/96 z obr.3011.

Wykaz nr 438 /2015

dotyczący nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 24.08.2015 r. do 14.09.2015 r

 

Lp.

Adres

nieruchomości

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

nr

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

 

1.

Rejon

ul. Kolonistów

 

3011

 

 

38/96

 

 

11259

Nieruchomość gruntowa

 

Zabudowa usługowa

 Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Bukowo - Kolonistów” – Uchwała Rady Miasta Szczecin

Nr LIX/1094/06

z dn, 10.07.2006 r.

(Dz. Urz.Woj.Zach.

z 2007 r, Nr 104,

poz. 1802).

 Teren elementarny P.B.1033.U

 

 2 670 400,00

Zgodnie z przeznaczeniem

UWAGI:

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.