Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 19/2021 dot. nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Artyleryjskiej 17, działka nr 190/2, obręb 3040 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

WYKAZ   nr    19/2021

 

                       dotyczący nieruchomości  gruntowej  stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni
                      tj. w dniach od  17.05.2021 r.  do  07.06.2021 r.                 

        

 

 

Adres

nieruchomości

 

 

Nr

KW

 

Oznaczenie nieruchomości wg

KW oraz katastru nieruchomości

 

Pow.

m2

 

Opis

nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości

 

 

Sposób zagospodarowania

 

Cena

Nieruchomości

netto

 

 zł

Nr obrębu

nr dz. ewid.

 

 

 

 

 

 

Szczecin,
ul. Artyleryjska 17

                           

 

 

 

 

 

 

SZ1S/00000767/6

 

 

 

 

 

 

3040

 

 

 

 

 

 

190/2

 

 

 

 

 

 

1031

 

 

 

 

 

 

Nieruchomość gruntowa zabudowana

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin” (Uchwała nr XVII/470/12 z dnia 26.03.2012r.) ww. działka położona jest w jednostce planistycznej P.S.20, dla której funkcją dominującą jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

---------------------------------------------------------

Zgodnie z przeznaczeniem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210.000,00

 

 

 

 

 

UWAGI:  

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) sprzedaż przedmiotowej nieruchomości jest zwolniona
    z podatku VAT.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami  pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.