Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w VI częściach


 Szczecin: Modernizacja - remont pomieszczeń mieszkalnych, ciągów komunikacyjnych, kuchni i tarasu w budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy Eugeniusza Romera 21-29 w Szczecinie 71-246 w części I - modernizacja instalacji elektrycznej kuchni w części II -modernizacja - remont tarasu i pomieszczeń parter segment C od strony tarasu w części III - modernizacja I piętra segmentu C, w części IV- modernizacja II piętra segment C w części V - modernizacja III piętra segment C,w części VI - modernizacja IV piętra segment C
Numer ogłoszenia: 316136 - 2009; data zamieszczenia: 11.09.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej , ul. Romera, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel., faks 091 4327712.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps.romera.szczecin.pl

·         Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.dps.romera.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja - remont pomieszczeń mieszkalnych, ciągów komunikacyjnych, kuchni i tarasu w budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy Eugeniusza Romera 21-29 w Szczecinie 71-246 w części I - modernizacja instalacji elektrycznej kuchni w części II -modernizacja - remont tarasu i pomieszczeń parter segment C od strony tarasu w części III - modernizacja I piętra segmentu C, w części IV- modernizacja II piętra segment C w części V - modernizacja III piętra segment C,w części VI - modernizacja IV piętra segment C.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja - remont pomieszczeń mieszkalnych, ciągów komunikacyjnych, kuchni i tarasu w budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy Eugeniusza Romera 21-29 w Szczecinie 71-246 w części I - modernizacja instalacji elektrycznej kuchni w części II -modernizacja - remont tarasu i pomieszczeń parter segment C od strony tarasu w części III - modernizacja I piętra segmentu C, w części IV- modernizacja II piętra segment C, w części V - modernizacja III piętra segment C, w części VI - modernizacja IV piętra segment C Realizacja przedmiotu zamówienia: w części I - 75 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, w części II - 75 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, w części III - 75 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, w części IV - 75 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, w części V-75 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, w części VI - 75 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Podstawa techniczno - prawna realizacji zamówienia: 1) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 2) Ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 207,poz. 2016 ze zm.), 3) Obowiązujące przepisy, normy, warunki techniczne. 5. Warunki realizacji zamówienia. 1) warunki wykonania robót: a) Wykonawstwo robót zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, normami, b) Stosowane materiały muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w ustawie Prawo budowlane, c) Podczas realizacji przedmiotu zamówienia - w przypadku powstania odpadów - wykonawca zobowiązany jest udokumentować zagospodarowanie odpadów w sposób zgodny z ustawą z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 ze zm.) i ustawą z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132 poz. 622 ze zm) oraz uchwałą nr VI10603 Rady Miasta Szczecina z dnia 27.05.2003r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Szczecina (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 60 poz. 1098). 6. Podstawa prawno - techniczna wykonania przedmiotu zamówienia: a) Projekt budowlano - wykonawczy pn.: Modernizacja Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej wykonany przez Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego MIASTOPROJEKT - BYDGOSZCZ z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 12a w Bydgoszczy (załącznik nr 5 do siwz); b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (załącznik nr 6 do siwz); c) Przedmiar robót (załącznik nr 7 do siwz); 7. Warunki wykonawstwa: 1) Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, postanowieniami umowy i zasadami sztuki budowlanej, przyjętą przez zamawiającego technologią i wymogami poczynionych uzgodnień; a) jeżeli ze względów technologicznych lub organizacyjnych niezbędne jest wydłużenie czasu pracy ponad czas pracy urzędu w dni robocze, lub wykonanie robót w dni ustawowo wolne od pracy, powinno to być uzgodnione z zamawiającym; b) roboty prowadzone będą w czynnym obiekcie (dom pomocy społecznej). Fakt ten należy uwzględnić przy organizacji robót (np.: prace montażowe, transportowe, mogące zakłócić standardowe warunki pobytu mieszkańców przez powodowanie długotrwałego hałasu- należy prowadzić w uzgodnieniu z zamawiającym); c) zamawiający zastrzega sobie możliwość narzucenia kolejności prowadzenia prac w zależności od bieżących możliwości udostępniania pomieszczeń przez Zamawiającego, d) wykonawca zobowiązany będzie do: - zapewnienia dla swoich pracowników zaplecza biurowego, magazynowego i socjalnego wraz z kontenerem sanitarnym, które zostanie ustawione w miejscu wskazanym przez zamawiającego (zamawiający nie udostępni pomieszczeń w budynku domu), e) zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod względem przeciwpożarowym, f) utrzymania porządku na terenie budowy oraz w pomieszczeniach w czasie realizacji umowy, g) uzyskania zgody Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego na zajęcie ulicy lub chodnika na własny koszt (jeżeli będzie to konieczne), h) oznaczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami terenu budowy oraz wygrodzenie miejsc prowadzenia robót w sposób umożliwiający działanie czynnego obiektu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom domu, i) wykonawca ma obowiązek udokumentowania zamawiającemu sposobu zagospodarowania odpadów budowlanych - jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia; j) likwidacji terenu budowy i zaplecza socjalnego i przywrócenie terenu do jego stanu pierwotnego po zakończeniu robót objętych umową; 8. Wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać stosowne: atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności wyrobu z obowiązującą normą lub aprobatą techniczną bądź inne dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie; 1) Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą w dwóch egzemplarzach na własny koszt; 2) Przedmiot zamówienia będzie dostarczony przez wykonawcę na koszt i ryzyko własne. 3) Po wykonaniu zamówienia sporządzony zostanie protokół odbioru, który po podpisie i akceptacji przez Zamawiającego będzie podstawą do wystawienia faktury.
4) Płatność przelewem na konto wykonawcy nie później niż po upływie 30 dni od chwili otrzymania faktury. UWAGA: Ze względu na fakt, że prace budowlane wykonywane będą w czynnym obiekcie, Wykonawca musi na bieżąco utrzymywać pomieszczenia i korytarze w należytej czystości (tj. po wykonaniu prac należy dokładnie umyć pomieszczenia
i korytarze w których prowadzone były prace )..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.11.11.00-9, 45.26.25.22-6, 45.10.00.00-4, 45.23.10.00-7, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.11.12.20-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 75.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·         Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 5) spełniają następujący warunek dodatkowy: a. wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie minimum 3 prace podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za pracę podobną zamawiający uzna: roboty wykończeniowe i ogólnobudowlane wykonane w budynkach nowo budowanych bądź remontowanych, o wartości co najmniej 100.000,00 zł netto każda. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA..

·         Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz: o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1ustawy, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 3) Wykaz wykonanych robót budowlanych (prac podobnych)w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat i odbiorców według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej siwz oraz dokumenty - np. referencje potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie, W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. 3. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1siwz). 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 5. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez zamawiającego (np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się aby stanowiły one odrębną część, nie złączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez zamawiającego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dps.romera.szczecin.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Romera 21-29 Szczecin 71-246 pok. nr 126 sekretariat.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.10.2009 godzina 09:30, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Romera 21-29 Szczecin 71-246 pok. nr 126 sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: modernizacja instalacji elektrycznej kuchni.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: modernizacja instalacji elektrycznej kuchni mająca na celu podłączenie pieca konwekcyjno-parowego.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.30.00.00-0, 45.10.00.00-3, 45.31.10.00-0.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 75.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: modernizacja polegająca na remoncie tarasu i pomieszczeń parter segment C od strony tarasu.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: modernizacja polegająca na remoncie tarasu i pomieszczeń parter segment C od strony tarasu.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.11.00-9, 45.26.25.22-6, 45.33.12.10-1, 45.10.00.00-4, 45.30.00.00-0, 45.26.00.00-7.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 75.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: modernizacja I piętra segmentu C.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: modernizacja pomieszczeń mieszkalnych oraz ciągów komunikacyjnych I piętra segmentu(budynku) C zgodnie z przedmiarami robót, prace elektryczne tylko w zakresie wyszczególnionym w specyfikacji.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.11.00-9, 45.26.25.22-6, 45.33.12.10-1, 45.22.31.00-7, 45.42.11.41-4, 45.42.11.46-9, 45.41.00.00-4, 45.43.00.00-0, 45.42.10.00-4, 45.45.00.00-6, 45.34.32.20-1, 45.31.00.00-3, 45.31.10.00-0.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 75.

·         4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: modernizacja II piętra segmentu C.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: modernizacja pomieszczeń mieszkalnych oraz ciągów komunikacyjnych II piętra segmentu (budynku) C zgodnie z przedmiarami robót, prace elektryczne tylko w zakresie wyszczególnionym w specyfikacji.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.11.11.00-9, 45.26.25.22-6, 45.41.00.00-4, 45.22.31.00-7, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.31.10.00-0, 45.11.12.20-6.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 75.

·         4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: modernizacja III piętra segmentu C.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: modernizacja pomieszczeń mieszkalnych oraz ciągów komunikacyjnych II piętra segmentu (budynku) C zgodnie z przedmiarami robót, prace elektryczne tylko w zakresie wyszczególnionym w specyfikacji.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.11.11.00-9, 45.26.25.22-6, 45.41.00.00-4, 45.22.31.00-7, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.31.10.00-0, 45.11.12.20-6.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 75.

·         4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: modernizacja IV piętra segmentu C.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: modernizacja pomieszczeń mieszkalnych oraz ciągów komunikacyjnych II piętra segmentu (budynku) C zgodnie z przedmiarami robót, prace elektryczne tylko w zakresie wyszczególnionym w specyfikacji.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.11.11.00-9, 45.26.25.22-6, 45.41.00.00-4, 45.22.31.00-7, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.31.10.00-0, 45.11.12.20-6.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 75.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

 


SIWZ

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 5 elektryczny

załącznik nr 6

załącznik nr 6 elektryczna

załącznik nr 6 konstrukcja

załącznik nr 6 konstrukcja -obliczenia

załącznik nr 7Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ


  Ogłoszenie o wyniku postępowania:

  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
   
   
  Znak sprawy: ZP/12/AG/09
   
  Dotyczy : informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „ Modernizację – remont pomieszczeń mieszkalnych, ciągów komunikacyjnych, kuchni i tarasu w budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29.                                                                               
             
          Zgodnie z art. 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejsza ofertę Zamawiający uznał ofertę :
   
  Nazwa ( firma ) – R.W.G. Hurt - Usługi-Produkcja Spółka z o.o
  Siedziba i adres – ul. Mickiewicza 34,, 70-383 Szczecin
  Uzasadnienie wyboru oferty : oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz na część I, III, IV, V, VI zamówienia.
   
  Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert :
   
  Część I – Modernizacja instalacji elektrycznej kuchni
   
  Numer oferty
  Nazwa ( firma ) , siedziba i adres
  Cena
  brutto
  Liczba uzyskanych punktów ( kryterium cena – 100 %
  1
  R.W.G Sp. z o.o Hurt-Usługi-Produkcja,
  ul Mickiewicza 34, 70-383 Szczecin
  29.837,07
  100
  2.
  Firma Handlowo-Usługowa „GEKO”,
  ul. 2-go Marca 4,74-200 Pyrzyce
  Brak oferty
  Brak oferty
  3
  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe IKADO, Gorlicka 18, 71-042 Szczecin
  30.261,34
  98.60
   
  Zamawiający w Części I z pośród ofert nie odrzuconych jako najkorzystniejsza wybrał ofertę nr 1 – R.W.G Sp. z o.o, Hurt-Usługi-Produkcja , ul. Mickiewicza 34, 70-383 Szczecin
   
  Część II – Modernizacja – Remont tarasu i pomieszczeń parter segment C od strony tarasu
  Część II postępowania Zamawiający postanowił unieważnić, na podstawie art. 93 pkt 1 ust 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

                                                                Część III – Modernizacja I pietra segmentu C

   
  Numer oferty
  Nazwa ( firma ) , siedziba i adres
  Cena
  brutto
  Liczba uzyskanych punktów ( kryterium cena – 100 %
  1
  R.W.G Sp. z o.o Hurt-Usługi-Produkcja,
  ul Mickiewicza 34, 70-383 Szczecin
  211.703,85
  100
  2.
  Firma Handlowo-Usługowa „GEKO”,
  ul. 2-go Marca 4,74-200 Pyrzyce
  58.231,47
  oferta odrzucona
  3
  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe IKADO, Gorlicka 18, 71-042 Szczecin
  311.845,21
  67,89
   
  Zamawiający w Części III z pośród ofert nie odrzuconych jako najkorzystniejsza wybrał ofertę nr 1 – R.W.G Sp. z o.o, Hurt-Usługi-Produkcja , ul. Mickiewicza 34, 70-383 Szczecin
   
  Część IV – Modernizacja II pietra segmentu C
   
  Numer oferty
  Nazwa ( firma ) , siedziba i adres
  Cena
  brutto
  Liczba uzyskanych punktów ( kryterium cena – 100 %
  1
  R.W.G Sp. z o.o Hurt-Usługi-Produkcja,
  ul Mickiewicza 34, 70-383 Szczecin
  210.762,84
  100
  2.
  Firma Handlowo-Usługowa „GEKO”,
  ul. 2-go Marca 4,74-200 Pyrzyce
  Brak oferty
  Brak oferty
  3
  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe IKADO, Gorlicka 18, 71-042 Szczecin
  309.875,27
  68,01
   
  Zamawiający w Części IV z pośród ofert nie odrzuconych jako najkorzystniejsza wybrał ofertę nr 1 – R.W.G Sp. z o.o, Hurt-Usługi-Produkcja , ul. Mickiewicza 34, 70-383 Szczecin
   
  Część V – Modernizacja III pietra segmentu C
   
  Numer oferty
  Nazwa ( firma ) , siedziba i adres
  Cena
  brutto
  Liczba uzyskanych punktów ( kryterium cena – 100 %
  1
  R.W.G Sp. z o.o Hurt-Usługi-Produkcja,
  ul Mickiewicza 34, 70-383 Szczecin
  211.284,38
  100
  2.
  Firma Handlowo-Usługowa „GEKO”,
  ul. 2-go Marca 4,74-200 Pyrzyce
  109.686,02
  oferta odrzucona
  3
  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe IKADO, Gorlicka 18, 71-042 Szczecin
  313.976,05
  67,29
   
  Zamawiający w Części V z pośród ofert nie odrzuconych jako najkorzystniejsza wybrał ofertę nr 1 – R.W.G Sp. z o.o, Hurt-Usługi-Produkcja , ul. Mickiewicza 34, 70-383 Szczecin
   
  Część VI – Modernizacja IV pietra segmentu C
  Numer oferty
  Nazwa ( firma ) , siedziba i adres
  Cena
  brutto
  Liczba uzyskanych punktów ( kryterium cena – 100 %
  1
  R.W.G Sp. z o.o Hurt-Usługi-Produkcja,
  ul Mickiewicza 34, 70-383 Szczecin
  214.991,53
  100
  2.
  Firma Handlowo-Usługowa „GEKO”,
  ul. 2-go Marca 4,74-200 Pyrzyce
  Brak oferty
  Brak oferty
  3
  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe IKADO, Gorlicka 18, 71-042 Szczecin
  323.166,64
  66,53
           Zamawiający w Części VI z pośród ofert nie odrzuconych jako najkorzystniejsza wybrał ofertę nr 1 – R.W.G Sp. z o.o, Hurt-Usługi-Produkcja , ul. Mickiewicza 34, 70-383 Szczecin

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

  INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY

  Dom Pomocy Społecznej w Szczecinie informuje, że podpisano umowę w dniu 12.10.2009r., z Wykonawcą robót tj. R.W.G Hurt-Usługi-Produkcja, ul. Mickiewicza 34 w Szczecinie na wykonawstwo n/w robót :

  1. Część I - Modernizacja instalacji elektrycznej kuchni - 29.837,07 zł brutto

  2. Część III - Modernizacja I pietra segmentu C - 211.703,85 złbrutto

  3. Część IV - Modernizacja II pietra segmentu C 210.762,84 zł brutto

  4. Część V - Modernizacja III pietra segmentu C - 211.284,38 zł brutto

  5. Część VI - Modernizacja IV pietra segmentu C - 214.992,53 zł brutto


  Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2009/09/11
  udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, wytworzono: 2009/09/11, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2010/08/23 12:14:43
  Historia zmian:
  Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
  Anna Tarnawska 2010/08/23 12:14:43 modyfikacja wartości
  Katarzyna Kałucka 2009/10/19 15:12:44 modyfikacja wartości
  Katarzyna Kałucka 2009/10/07 07:01:08 modyfikacja wartości
  Katarzyna Kałucka 2009/09/12 08:12:10 modyfikacja wartości
  Katarzyna Kałucka 2009/09/11 22:08:06 modyfikacja wartości
  Katarzyna Kałucka 2009/09/11 22:04:00 nowa pozycja