Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Podstawowe informacje Biuro Rzeczy Znalezionych

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2019 r. poz. 908)

Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, art. 187 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740)

                                          

ZNANA JEST OSOBA UPRAWNIONA DO ODBIORU RZECZY I JEJ MIEJSCE POBYTU

Kto znalazł rzecz i zna osobę uprawnioną do jej odbioru oraz jej miejsce pobytu, niezwłocznie zawiadamia ją o znalezieniu rzeczy i wzywa do jej odbioru.

 

 

NIE JEST ZNANA OSOBA UPRAWNIONA DO ODBIORU I JEJ MIEJSCE POBYTU

Zasada ogólna

Kto znalazł rzecz i nie zna osoby uprawnionej do jej odbioru lub nie zna jej miejsca pobytu, niezwłocznie zawiadamia o znalezieniu rzeczy starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania znalazcy lub miejsce znalezienia rzeczy.

 

Cudze pomieszczenie

Kto znalazł rzecz w cudzym pomieszczeniu niezwłocznie zawiadamia o tym osobę zajmującą pomieszczenie i na żądanie tej osoby oddaje jej rzecz na przechowanie. Jeżeli osoba zajmująca pomieszczenie nie zna osoby uprawnionej do odbioru rzeczy lub nie zna miejsca jej pobytu, niezwłocznie zawiadamia o znalezieniu rzeczy właściwego starostę.

 

Drogocenne rzeczy

Kto znalazł pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, o których mowa w art. 21 ust. 4 ustawy (złoto, platyna, srebro, w tym monety, wyrobu użytkowe ze złota, platyny lub srebra, kamienie szlachetne, perły, koral), lub rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej i nie zna osoby uprawnionej do ich odbioru lub nie zna jej miejsca pobytu, oddaje rzecz niezwłocznie właściwemu staroście.

Kto znalazł pieniądze, których kwota nie przekracza 100 złotych, nie oddaje ich właściwemu staroście, może postąpić z nimi według własnego uznania zgodnie z art.5 ust.3 ustawy.

  

 

Rzeczy i dokumenty wojskowe

Kto znalazł rzecz, której cechy zewnętrzne lub umieszczone na niej znaki szczególne wskazują, że stanowi ona sprzęt lub ekwipunek wojskowy, oraz w przypadku znalezienia dokumentu wojskowego, a w szczególności legitymacji, książeczki lub zaświadczenia wojskowego albo karty powołania, oddaje rzecz lub dokument niezwłocznie właściwemu staroście.

 

Znalazca jako przechowujący

Kto znalazł rzecz inną niż:

 • pieniądze,
 • papiery wartościowe,
 • kosztowności (złoto, platyna, srebro, w tym monety, wyrobu użytkowe ze złota, platyny lub srebra, kamienie szlachetne, perły, koral),
 • rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej,
 • sprzęt, ekwipunek wojskowy,
 • dokument wojskowy, w szczególności legitymacja, książeczka, zaświadczenie wojskowe lub karta powołania

może ją oddać właściwemu staroście lub przechowywać we własnym zakresie.

 

 

Rzeczy wymagające posiadania pozwolenia i dokumenty tożsamości

Kto znalazł rzecz, której posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, amunicję, materiały wybuchowe albo dowód osobisty lub paszport, niezwłocznie oddaje rzecz najbliższej jednostce organizacyjnej Policji, a jeżeli oddanie rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia – zawiadamia o miejscu, w którym rzecz się znajduje. Policja niezwłocznie zawiadamia właściwego starostę o znalezieniu rzeczy oraz znalazcy.

 

 

Miejsca publiczne

Kto znalazł rzecz w budynku publicznym, w innym budynku lub w pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo w środku transportu publicznego, oddaje rzecz zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego, który po upływie 3 dni od dnia otrzymania rzeczy przekazuje ją właściwemu staroście, chyba że w tym terminie zgłosi się osoba uprawniona do odbioru rzeczy.

 

 

ZNALEŹNE

Znalazca przechowujący rzecz, który uczynił zadość swoim obowiązkom, może żądać znaleźnego w wysokości jednej dziesiątej wartości rzeczy, jeżeli zgłosił swoje roszczenie najpóźniej w chwili wydania rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru.

 

W przypadku gdy rzecz nie jest przechowywana przez znalazcę, znalazca może zastrzec wobec przechowującego, że będzie żądał znaleźnego. W takim przypadku przechowujący zawiadamia znalazcę o wydaniu rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru oraz o jej adresie zamieszkania albo siedziby, a znalazca może zgłosić żądanie znaleźnego w terminie miesiąca od dnia zawiadomienia go o wydaniu rzeczy. Przechowujący informuje o tym osobę uprawnioną do odbioru rzeczy.

 

 

NAGRODA

W przypadku gdy rzecz znaleziona jest zabytkiem lub materiałem archiwalnym i stała się własnością Skarbu Państwa, znalazcy przysługuje nagroda (rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie nagród za znalezienie zabytków lub materiałów archiwalnych).

 

 

ODMOWA PRZYJĘCIA RZECZY LUB BRAK WŁAŚCIWOŚCI DO PRZYJĘCIA RZECZY

 1. Rzecz, której szacunkowa wartość nie przekracza 100 złotych (chyba, że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej).
 2. Rzecz porzucona z zamiarem wyzbycia się własności.
 3. Rzecz, która nie została znaleziona w granicach administracyjnych miasta Szczecin lub miasto Szczecin nie jest miejscem zamieszkania znalazcy.
 4. Rzecz, która stanowiła depozyt w postępowaniu prowadzonym w oparciu o odrębne przepisy, w szczególności rzecz zatrzymana lub dowód rzeczowy, który stał się zbędny dla postępowania prowadzonego przez organy ścigania.
 5. Bezdomne zwierzęta, którym opiekę zapewniają schroniska.
 6. Rzecz pozostawiona w budynkach, domach lub lokalach mieszkalnych przez osoby, które posiadały tytuł prawny do budynku/domu/lokalu i go opuściły.
 7. Rzecz niebezpieczna, łatwopalna oraz wybuchowa.

 

ODBIÓR RZECZY PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ DO ODBIORU

Wydanie rzeczy znalezionej następuje pod warunkiem:

 1. określenia rodzaju rzeczy, opisania rzeczy i jej cech charakterystycznych,
 2. wskazania okoliczności zagubienia rzeczy, tj.  czasu i miejsca,
 3. okazania dowodu potwierdzającego prawo do posiadania rzeczy, np. dowodu zakupu, umowy itp.,
 4. uiszczenia kosztów za każdy rozpoczęty miesiąc przechowywania, utrzymania rzeczy w należytym stanie, a także kosztów poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru rzeczy określonych w Zarządzeniu Nr 485/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie kosztów przechowywania rzeczy znalezionych.

 

PRZEJŚCIE RZECZY NA WŁASNOŚĆ ZNALAZCY

W przypadku gdy rzecz znaleziona nie została odebrana przez osobę uprawnioną do jej odbioru, w terminie określonym w art. 187 Kodeksu cywilnego (w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania - w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia), właściwy starosta zawiadamia o tym znalazcę oraz wzywa go do odbioru rzeczy w terminie, nie krótszym niż 2 tygodnie, z pouczeniem, że w przypadku nieodebrania rzeczy w tym terminie jej właścicielem stanie się powiat.

Wydanie rzeczy następuje po uiszczeniu kosztów za każdy rozpoczęty miesiąc przechowywania, utrzymania rzeczy w należytym stanie, a także kosztów poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru rzeczy określonych w Zarządzeniu Nr 485/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie kosztów przechowywania rzeczy znalezionych.

udostępnił: Biuro rzeczy Znalezionych, wytworzono: 2017/11/09, odpowiedzialny/a: Halina Rogaś, wprowadził/a: Iga Trzepańska, dnia: 2021/09/09 13:13:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iga Trzepańska 2021/09/09 13:13:47 modyfikacja wartości
Halina Rogaś 2020/03/04 09:02:27 modyfikacja wartości
Magdalena Gruber 2018/05/30 14:13:15 modyfikacja wartości
Magdalena Gruber 2017/11/14 10:40:12 modyfikacja wartości
Magdalena Gruber 2017/11/14 10:31:01 modyfikacja wartości
Magdalena Gruber 2017/11/14 10:22:14 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2017/11/09 09:48:29 modyfikacja wartości
Sławomir Klimek 2017/11/09 09:31:20 nowa pozycja