Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Postępowania Urzędu Miasta Szczecin

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania Park Dąbie – strefa przedsiębiorczości dla małych i średnich firm oraz sprawowanie nadzoru autorskiego


15/02/2017    S32    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Szczecin: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2017/S 032-057995

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin
pl. Armii Krajowej 1
Szczecin
70-456
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta Szczecin, Biuro ds. Zamówień Publicznych
Tel.: +48 914245108
E-mail: bzp@um.szczecin.pl
Faks: +48 914245104
Kod NUTS: PL424

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szczecin.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11710.asp
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Park Dąbie – strefa przedsiębiorczości dla małych i średnich firm” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

 

Numer referencyjny: BZP/94/16
II.1.2)Główny kod CPV
71320000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Park Dąbie – strefa przedsiębiorczości dla małych i średnich firm” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71248000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL424
II.2.4)Opis zamówienia:

 

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dróg wewnętrznych i infrastruktury na terenie strefy „Park Dąbie”.

2) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na skomunikowanie „Parku Dąbie” z zewnętrznym układem drogowym wraz doprowadzeniem niezbędnej infrastruktury do granic Parku, na podstawie Koncepcji Programowej.

3) Opracowanie koncepcji projektowej przebudowy skrzyżowania ul. Struga z ul. Gryfińską wraz ze skomunikowaniem „Parku Dąbie” z zewnętrznym układem drogowym (3 warianty)

4) Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót.

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Metodologia wykonania przedmiotu zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie projektanta w specjalności drogowej / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 8
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

 

Szczegółowe terminy w SIWZ.

a) opracowanie koncepcji projektowej – 3 miesiące od podpisania umowy.

b) opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych, przedmiarów, kosztorysów, STWiOR wraz z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji na realizację inwestycji – 8 miesięcy od daty podpisania umowy;

c) sprawowanie nadzoru autorskiego – prawdopodobne zakończenie inwestycji -31.12.2019.

 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

 

Nie dotyczy.

 

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Nie dotyczy.

 

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

1. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu JEDZ.

2. Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca w części IV JEDZ– Kryteria selekcji wypełnił tylko sekcję α. W takim przypadku wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.

3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie, że: Wykonawca spełnia warunki udziału tj.: wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

4. Pozostałe informacje zawarte są w dokumentach zamówienia.

 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

 

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a) jest zdolny do należytego wykonania zamówienia poprzez wykazanie swojej rzetelności (art. 22d ust. 3 ustawy). W celu zweryfikowania rzetelności wykonawca przedstawi informacje na temat realizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert dokumentacji projektowych, które:

— nie zostały wykonane lub zostały wykonane nienależycie albo

— przedstawi informację o tym, że wszystkie dokumentacje projektowe, o których mowa wyżej wykonał należycie.

Za dokumentacje projektowe niewykonane lub nienależycie wykonane uznaje się w szczególności te, przy których Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę albo odstąpił od umowy z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, a także, gdy Wykonawca został zobowiązany do zapłaty kary umownej lub innej formy odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w łącznej wysokości co najmniej 5 % wartości umowy brutto.

W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu zweryfikowania rzetelności zobowiązany jest wskazać także wszystkie dokumentacje projektowe realizowane przez podmioty trzecie, których zakres jest zgodny z powyższymi wymaganiami;

b) wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwie usługi, polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy drogi o parametrach klasy minimum L, o długości minimum 500m wraz z infrastrukturą techniczną (sieci wod.-kan., sieci elektryczne), zakończoną uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego.

Sprawowanie nadzoru autorskiego może dotyczyć innego zadania niż wykonana dokumentacja projektowa.

c) dysponuje lub będzie dysponować na każde z wymienionych poniżej stanowisk:

— Projektant w specjalności drogowej – „Koordynator Projektu i Zespołu Nadzoru Autorskiego”

Wymagane kwalifikacje: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń,

Wymagane doświadczenie zawodowe:

nie mniej niż 3–letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu licząc od daty uzyskania uprawnień projektowych.

— Projektant w specjalności sanitarnej

Wymagane kwalifikacje: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych bez ograniczeń.

— Projektant w specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej

Wymagane kwalifikacje: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.

W celu uniknięcia wątpliwości prosi się podanie daty wydania uprawnień i o dokładne cytowanie zakresu uprawnień z posiadanego zaświadczenia.

Zamawiający dopuszcza łączenie powyższych stanowisk tylko pod warunkiem spełnienia łącznie wymagań dotyczących kwalifikacji i doświadczenia dla danych stanowisk.

Osoby wskazane przez Projektanta nie mogą pełnić funkcji Kierownika Budowy lub Kierownika Robót u Wykonawcy Robót Budowlanych przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7.7.1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 290) osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania.

Ze względu na niewystarczającą liczbę znaków w formularzu -uzupełnienie powyższego tekstu znajduje się w sekcji VI.3 -Informacje dodatkowe.

 

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

 

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do postanowień umowy w stosunku do treści oferty, polegających na zmianie terminu, sposobu realizacji, zmianie wynagrodzenia. Warunki realizacji umowy w tym zmiany umowy zostały szczegółowo określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

 

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/03/2017
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 25/05/2017
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 27/03/2017
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

 

Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

(pok. nr 397).

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

 

1. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy o wartości do 400 000 PLN wartości zamówienia podstawowego, na warunkach takich jak zamówienie podstawowe,

2. 1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w:

1) art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) ustawy, za wyjątkiem przypadku o którym mowa w art. 133 ust 4 ustawy;

2) art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy;

3. Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty:

1) formularz oferty

2) JEDZ

3) zobowiązanie podmiotu trzeciego

4) odpowiednie pełnomocnictwa

5) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);

6) wycena projektanta za poszczególne etapy przedmiotu zamówienia

7) Metodologia wykonania przedmiotu zamówienia

8) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące ilość wykonanych realizacji lub aktualizacji dokumentacji projektowych

4. Szczegółowy wykaz dokumentów, które należny złożyć w postępowaniu i zasady ich składania określone są w Rozdziale V siwz.

5. Na podstawie art. 24aa ustawy zamawiający może, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. W odniesieniu do sekcji III.1.3 Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe, informuje się że:

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7.7.1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 290) osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Kierując się powyższymi przepisami Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

 

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

 

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/02/2017
 
 
 

ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NA:

 

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Park Dąbie – strefa przedsiębiorczości dla małych i średnich firm” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego”

 

2017/S 059-110367 

Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1 Szczecin 70-456 Polska Osoba do kontaktów: Urząd Miasta Szczecin, Biuro ds. Zamówień Publicznych Tel.:  +48 914245108 E-mail: bzp@um.szczecin.pl Faks:  +48 914245104 Kod NUTS: PL424 Adresy internetowe: Główny adres: www.szczecin.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Park Dąbie – strefa przedsiębiorczości dla małych i średnich firm” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego Numer referencyjny: BZP/94/16

II.1.2) Główny kod CPV 71320000

II.1.3) Rodzaj zamówienia Usługi

II.1.4) Krótki opis: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Park Dąbie – strefa przedsiębiorczości dla małych i średnich firm” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 22/03/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices: Login TED eSender: ENOTICES Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-020600 Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 032-057995 Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 13/02/2017

VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu Numer sekcji: IV.2.2 Zamiast: Data: 27/03/2017 Czas lokalny: 09:30 Powinno być: Data: 11/04/2017 Czas lokalny: 09:30 Numer sekcji: IV.2.7 Zamiast: Data: 27/03/2017 Czas lokalny: 10:00 Powinno być: Data: 11/04/2017 Czas lokalny: 10:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

 

ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NA:

 

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Park Dąbie – strefa przedsiębiorczości dla małych i średnich firm” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego”

Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi


Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1 Szczecin 70-456 Polska Osoba do kontaktów: Urząd Miasta Szczecin, Biuro ds. Zamówień Publicznych Tel.:  +48 914245108 E-mail: bzp@um.szczecin.pl Faks:  +48 914245104 Kod NUTS: PL424 Adresy internetowe: Główny adres: www.szczecin.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Park Dąbie – strefa przedsiębiorczości dla małych i średnich firm” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego Numer referencyjny: BZP/94/16

II.1.2) Główny kod CPV 71320000

II.1.3) Rodzaj zamówienia Usługi

II.1.4) Krótki opis: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Park Dąbie – strefa przedsiębiorczości dla małych i średnich firm” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 06/04/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices: Login TED eSender: ENOTICES Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-020600 Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 032-057995 Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 13/02/2017

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: IV.2.2

Zamiast: Data: 27/03/2017 Czas lokalny: 09:30

Powinno być: Data: 25/04/2017 Czas lokalny: 09:30

Numer sekcji: IV.2.7

Zamiast: Data: 27/03/2017 Czas lokalny: 10:00

Powinno być: Data: 25/04/2017 Czas lokalny: 10:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

 

 

 

ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NA:

 

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Park Dąbie – strefa przedsiębiorczości dla małych i średnich firm” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego”

Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1 Szczecin 70-456 Polska Osoba do kontaktów: Urząd Miasta Szczecin, Biuro ds. Zamówień Publicznych Tel.:  +48 914245108 E-mail: bzp@um.szczecin.pl Faks:  +48 914245104 Kod NUTS: PL424 Adresy internetowe: Główny adres: www.szczecin.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Park Dąbie – strefa przedsiębiorczości dla małych i średnich firm” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego Numer referencyjny: BZP/94/16

II.1.2) Główny kod CPV 71320000

II.1.3) Rodzaj zamówienia Usługi

II.1.4) Krótki opis: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Park Dąbie – strefa przedsiębiorczości dla małych i średnich firm” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 21/04/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices: Login TED eSender: ENOTICES Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-020600 Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 032-057995 Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 13/02/2017

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: IV.2.2 Zamiast: Data: 27/03/2017 Powinno być: Data: 10/05/2017

Numer sekcji: IV.2.7 Zamiast: Data: 27/03/2017 Powinno być: Data: 10/05/2017

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

 

Załączniki:

Informacja z otwarcia ofert:

 

  Szczecin, 10.05.2017 r.         

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zamieszcza informacje z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 10.05.2017 r.

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

1 000 000 zł

       2.    Zbiorcze zestawienie ofert:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Termin

 

Okres rękojmi

 

Warunki płatności

 

1.

 

Vivalo Sp. z o.o.

ul. J. P. Woronicza 78/13

02-640 Warszawa

 

 

 

785 355,00 zł

 

 

Zgodnie z siwz

 

Zgodnie z siwz

 

Zgodnie z siwz

 

2.

 

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A.

ul. J. Uphagena 27

80-237 Gdańsk

 

 

1 039 350,00 zł

 

Zgodnie z siwz

 

Zgodnie z siwz

 

 Zgodnie z siwz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej,  przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

     W załączeniu przykładowy wzór oświadczenia.

     Wzór oświadczeniaWyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Gmina Miasto Szczecin

Biuro ds. Zamówień Publicznych

Urzędu Miasta Szczecin

70 – 456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

pl. Armii Krajowej 1

www.szczecin.pl

 

Znak sprawy: BZP/94/16                                                                                                               Szczecin, dnia 12.07.2017 r.

 

Dotyczy:

przetargu nieograniczonego na:„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania Park Dąbie – strefa przedsiębiorczości dla małych i średnich firm

 

 

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejsze oferty Zamawiający uznał:

 

Nazwa (firma): Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A.

Siedziba i adres: ul. J. Uphagena 27, 80-237 Gdańsk

 

Uzasadnienie wyboru oferty:oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 85,34  zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w siwz.

 

Punktacja ofert:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz
adres Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów (kryterium cena - 60%)

Liczba uzyskanych punktów(metodologia wykonania zamówienia – 20%)

Liczba uzyskanych punktów w kryterium

Doświadczenie projektanta w specjalności drogowej – 20%

1

Vivalo Sp. z o.o.

Ul. J.P.Woronicza 78/13

02-640 Warszawa

Oferta odrzucona

2

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A.

ul. J. Uphagena 27,

80-237 Gdańsk

45,34

20

20

 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2017/02/15
udostępnił: , wytworzono: 2017/02/15, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Magdalena Pietrzykowska, dnia: 2017/07/12 11:51:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Magdalena Pietrzykowska 2017/07/12 11:51:52 modyfikacja wartości
Katarzyna Stachowicz-Dąbrowska 2017/05/10 10:41:04 modyfikacja wartości
Paweł Durka 2017/04/21 13:05:01 modyfikacja wartości
Paweł Durka 2017/04/21 13:01:45 modyfikacja wartości
Paweł Durka 2017/04/06 11:54:30 modyfikacja wartości
Paweł Durka 2017/04/06 11:46:25 modyfikacja wartości
Paweł Durka 2017/03/22 15:06:28 modyfikacja wartości
Paweł Durka 2017/02/15 10:13:07 modyfikacja wartości
Paweł Durka 2017/02/15 09:49:10 modyfikacja wartości
Paweł Durka 2017/02/09 15:08:57 nowa pozycja