Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Postępowania Urzędu Miasta Szczecin

Opracowanie koncepcji urbanistycznej zagospodarowania wnętrz 5 kwartałów śródmiejskiej zabudowy Szczecina


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Ogłoszenie nr 596919-N-2018 z dnia 2018-07-31 r.

Gmina Miasto Szczecin: Opracowanie koncepcji urbanistycznej zagospodarowania wnętrz 5 kwartałów śródmiejskiej zabudowy Szczecina.
 

Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Projekt pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, wybrany w konkursie na „Modelową rewitalizację miast”. Niniejsze zamówienie będzie finansowane w 100% z dotacji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (w tym: 85% stanowią środki UE, 15% środki krajowe MIiR).

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Szczecin, krajowy numer identyfikacyjny 59982400000, ul. pl. Armii Krajowej  1 , 70456   Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 245 102, e-mail bzp@um.szczecin.pl, faks 914 245 104.
Adres strony internetowej (URL): www.szczecin.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11710.asp


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11710.asp


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zamawiający wymaga aby oferta została złożona w formie pisemnej.
Adres:
Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie koncepcji urbanistycznej zagospodarowania wnętrz 5 kwartałów śródmiejskiej zabudowy Szczecina.
Numer referencyjny: BZP/75/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
maksymalnej liczby części 3

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Opracowanie koncepcji urbanistycznej zagospodarowania wnętrz 5 kwartałów śródmiejskiej zabudowy Szczecina.

II.5) Główny kod CPV: 71220000-6
Dodatkowe kody CPV:

 

Kod CPV

71222000-0II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:   lub dniach: 120
lub
data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

 

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

120

   


II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia maksymalnie 120 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Minimalny termin wykonania zamówienia 100 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Termin wykonania zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Minimalny poziom zdolności: - zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: niezależnie od ilości części, na które wykonawca składa ofertę dysponuje lub będzie dysponować Zespołem, w skład którego wchodzą: a) Kierownik Zespołu Projektantów Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: -minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych w przynajmniej jednym z następujących zakresów lub specjalności związanych z przedmiotem zamówienia: architektura, architektura krajobrazu, konserwacja i ochrona zabytków, ochrona dziedzictwa kulturowego, projektowanie przestrzeni miejskich, projektowanie urbanistyczne, rewitalizacja miast, gospodarka przestrzenna, -zrealizowanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert 2 usług, polegających na wykonaniu koncepcji programowo-przestrzennych lub opracowań konkursowych w gminach miejskich. b) minimum dwóch członków Zespołu, którzy będą pełnić funkcję projektantów lub asystentów projektanta Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: -dyplom ukończenia studiów wyższych w przynajmniej jednym z następujących zakresów lub specjalności związanych z przedmiotem zamówienia: architektura, architektura krajobrazu, konserwacja i ochrona zabytków, ochrona dziedzictwa kulturowego, projektowanie przestrzeni miejskich, projektowanie urbanistyczne, rewitalizacja miast, gospodarka przestrzenna. Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji Kierownika Zespołu Projektantów oraz członka Zespołu projektowego. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 1) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów (przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi załącznik nr 5 do siwz); Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 5) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 6) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) oraz firmy podwykonawców (jeżeli są znane); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 7) opis zadania problemowego, dotyczący części, na które wykonawca składa ofertę, celem przyznania punktów w kryterium oceny ofert, zgodnie z Rozdziałem XI pkt 1 ppkt 2 siwz. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden opis. Ww. opis należy złożyć w oryginale.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

 

Kryteria

Znaczenie

cena

40,00

opis zadania problemowego

40,00

dodatkowe doświadczenie osoby wskazanej na stanowisko Kierownika Zespołu

10,00

termin realizacji zamówienia

10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy polegających na zmianie terminu realizacji umowy, zmianie wynagrodzenia lub zmianie zakresu przedmiotowego zamówienia. 2. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji koncepcyjnej będzie możliwa, w szczególności jeżeli: 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 2) nastąpi zmiana zakresu przedmiotu umowy, 3) nastąpi konieczność wykonania prac dodatkowych lub uzupełniających, 4) nastąpi konieczność uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć i działań powiązanych z przedmiotem umowy. 3. Zmiana wynagrodzenia umownego będzie możliwa w szczególności, jeżeli: 1) wystąpi zmiana ustawowej stawki podatku VAT, 2) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 3) nastąpi konieczność zmiany zakresu przedmiotu umowy, 4) nastąpi konieczność wykonania prac dodatkowych lub uzupełniających, 5) nastąpi konieczność uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć i działań powiązanych z przedmiotem umowy. 4. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w przypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od podpisania aneksu i będzie obejmować wyrównanie za okres od dnia wejścia w życie zmian, lecz nie wcześniej niż od dnia złożenia prawidłowego wniosku (oświadczenia wraz z uzasadnieniem oraz dowodami potwierdzającymi wpływ zmian), o którym mowa w ust. 9. 6. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 7. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zmiany wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 8. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie. 9. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 6, wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia wraz z uzasadnieniem oraz dowodami potwierdzającymi wpływ zmian, o których mowa w ust. 7 i 8, na wynagrodzenie Wykonawcy. 10. Zmiana zakresu przedmiotu umowy będzie możliwa, w szczególności jeżeli: 1) wystąpi konieczność wprowadzenia zmian do dokumentacji koncepcyjnej lub nowych rozwiązań projektowych, bez których wykonanie zamówienia byłoby niemożliwe, obarczone błędem lub niezbędne z innych ważnych powodów, 2) wystąpi konieczność wykonania prac dodatkowych lub uzupełniających, 3) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca wpływ na wykonanie przedmiotu niniejszej umowy. 11. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany przez Wykonawcę osób wskazanych w § 13 ust. 2 pod warunkiem, że nowe osoby będą posiadały kwalifikacje i doświadczenie zgodne z SIWZ, a jeżeli w kryterium oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia wykonawca otrzymał punkty za doświadczenie zawodowe danej osoby, nowo proponowana na dane stanowisko osoba musi posiadać dodatkowe doświadczenie co najmniej na takim samym poziomie jak osoba wskazana na to stanowisko pierwotnie w ofercie. Jeżeli Wykonawca zaproponuje w celu zmiany umowy osobę, która nie spełnia wymagań wskazanych w SIWZ lub nie posiada doświadczenia zawodowego na określonym poziomie, Zamawiający nie wyrazi zgody na zmianę umowy. 12. Zmiana umowy może nastąpić z inicjatywy Zamawiającego lub Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-09-12, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Tak
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
I. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 3) W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 4) Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. II. Wykonawcy zagraniczni: 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz do złożenia wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) zamiast dokumentów: 1) o których mowa w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia: – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, 2) o których mowa w § 5 pkt 2-4 ww. Rozporządzenia: – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. Rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. Rozporządzenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia stosuje się odpowiednio. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 ww. Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy, jeżeli zamawiający wymagał zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz złożenia tego dokumentu. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze ww. Rozporządzenia stosuje się. 6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, o którym mowa w pkt 5, złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

kwartał nr 8 - CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 1 - ograniczony al. Wojska Polskiego – ul. Jagiellońską – al. Piastów w Szczecinie – (powierzchnia kwartału wraz z zabudową – ok. 0,8 ha, lb mieszkańców 312 osób)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) kwartał nr 8 - CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 1 - ograniczony al. Wojska Polskiego – ul. Jagiellońską – al. Piastów w Szczecinie – (powierzchnia kwartału wraz z zabudową – ok. 0,8 ha, lb mieszkańców 312 osób)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71220000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

 

Kryterium

Znaczenie

cena

40,00

opis zadania problemowego

40,00

dodatkowe doświadczenie osoby wskazanej na stanowisko Kierownika Zespołu

10,00

termin realizacji zamówienia

10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

Część nr:

2

Nazwa:

kwartał nr 9 - CZĘŚĆ ZAMÓWIENA NR 2 - ograniczony Al. Wojska Polskiego – ul. Piłsudskiego – ul. Monte Casino – ul. Jagiellońską (powierzchnia kwartału wraz z zabudową – ok. 3 ha, lb mieszkańców 1313 osób)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2) kwartał nr 9 - CZĘŚĆ ZAMÓWIENA NR 2 - ograniczony Al. Wojska Polskiego – ul. Piłsudskiego – ul. Monte Casino – ul. Jagiellońską (powierzchnia kwartału wraz z zabudową – ok. 3 ha, lb mieszkańców 1313 osób)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71220000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

 

Kryterium

Znaczenie

cena

40,00

opis zadania problemowego

40,00

dodatkowe doświadczenie osoby wskazanej na stanowisko Kierownika Zespołu

10,00

termin realizacji zamówienia

10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

Część nr:

3

Nazwa:

kwartał nr 25 - CZĘŚĆ ZAMÓWIENA NR 3 - ograniczony al. Wojska Polskiego – ul. Ściegiennego – al. Piastów – ul. Jagiellońską (powierzchnia kwartału wraz z zabudową – ok. 2 ha, lb mieszkańców 945 osób)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3) kwartał nr 25 - CZĘŚĆ ZAMÓWIENA NR 3 - ograniczony al. Wojska Polskiego – ul. Ściegiennego – al. Piastów – ul. Jagiellońską (powierzchnia kwartału wraz z zabudową – ok. 2 ha, lb mieszkańców 945 osób)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71220000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

 

Kryterium

Znaczenie

cena

40,00

opis zadania problemowego

40,00

dodatkowe doświadczenie osoby wskazanej na stanowisko Kierownika Zespołu

10,00

termin realizacji zamówienia

10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

Część nr:

4

Nazwa:

kwartał nr 38 - CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 4 - ograniczony al Wojska Polskiego – ul. Krzywoustego – ul. Ks. Bogusława X (powierzchnia kwartału wraz z zabudową – ok. 2,5 ha, lb mieszkańców 763 osób)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:4) kwartał nr 38 - CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 4 - ograniczony al Wojska Polskiego – ul. Krzywoustego – ul. Ks. Bogusława X (powierzchnia kwartału wraz z zabudową – ok. 2,5 ha, lb mieszkańców 763 osób)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71220000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

 

Kryterium

Znaczenie

cena

40,00

opis zadania problemowego

40,00

dodatkowe doświadczenie osoby wskazanej na stanowisko Kierownika Zespołu

10,00

termin realizacji zamówienia

10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

Część nr:

5

Nazwa:

kwartał nr 39 - CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 5 - ograniczony al. Wojska Polskiego – ul. Śląską – ul. Więckowskiego (powierzchnia kwartału wraz z zabudową – ok. 1,4 ha, lb mieszkańców 320 osób)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:5) kwartał nr 39 - CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 5 - ograniczony al. Wojska Polskiego – ul. Śląską – ul. Więckowskiego (powierzchnia kwartału wraz z zabudową – ok. 1,4 ha, lb mieszkańców 320 osób)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71220000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

 

Kryterium

Znaczenie

cena

40,00

opis zadania problemowego

40,00

dodatkowe doświadczenie osoby wskazanej na stanowisko Kierownika Zespołu

10,00

termin realizacji zamówienia

10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 


Załączniki:

Informacja z otwarcia ofert:

       Szczecin, 12.09.2018 r.

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zamieszcza informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu:

 1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Część I: 100 000,00 zł

Część II: 150 000,00 zł

Część III: 100 000,00 zł

Część IV: 100 000,00 zł

Część V: 100 000,00 zł

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Termin realizacji zamówienia

 Dodatkowe doświadczenie kierownika zespołu

Warunki płatności

 

 

1.

Konsorcjum firm:

Opania_A2 Urbanistyka- Architektura- Sztuka & MAPS Studio sp. z o.o. w organizacji

Opania_A2 Urbanistyka- Architektura- Sztuka

ul. Chopina 28/3

44-100 Gliwice

MAPS Studio Sp. z o.o. w organizacji

ul. Francuska 35

40-027 Katowice

 

W części I:

75 000 zł

 

W części III: 100 000 zł

 

W części IV: 110 000 zł

 

        W części I: 100 dni

 

        W części III: 100 dni

 

 W części IV: 115 dni

 

 5 usług               

 

Zgodnie

z siwz

 

2.

Konsorcjum firm:

UTILA Sp. z o.o.

ul. Targowa 42/20

03-733 Warszawa

Wyższa Szkoła Techniczna

ul. Rolna 43

40-555 Katowice

W części III:

62 730 zł

 

W części IV:

67 281 zł

 

W  części V: 57 810 zł

 

  W części III: 100 dni

 

   W części IV: 100 dni

 

 W części V: 100 dni

5 usług               

 

Zgodnie

z siwz

 

 

3.

Konsorcjum firm:

A2P2 architecture & planning Monika Arczyńska

ul. Wassowskiego 12

80-225 Gdańsk

S.LAB architektura Tomasz Sachanowicz

ul. Wielkopolska 37/9

70-450 Szczecin

 

W części III:

72 000 zł

 

W części IV:

72 000 zł

 

W  części V:

72 000 zł

 

W części III: 110 dni

W części IV: 110 dni 

 W części V: 110 dni

 

 5 usług                               

 

Zgodnie

z siwz

 

 

4.

 

Górski Chmielewska Architekci Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Kolumba 88/89

70-035 Szczecin

W części I:

67 650 zł

W części II:

137 760 zł

W  części V:

84 180 zł

W części I:

100 dni

  W części II: 100 dni

 W części V: 100 dni

5 usług                              

Zgodnie

z siwz

 

 

5.

 

Pracownia Architektury Krajobrazu „Trzy Małe Drzewka”

Natalia Maćków

ul. Konopnickiej 25

71-151 Szczecin

W części III:

107 010 zł

W części IV:

128 535 zł 

W  części V:

81 180 zł

W części III: 100 dni W części IV: 100 dni 

 W części V: 100 dni

5 usług                              

Zgodnie

z siwz

 

 

6.

Konsorcjum firm:

JAZ+Architekci Żmijewski Jaworski Masse S.C.

ul. Słupecka 9

Warszawa

Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

pl. Zamkowy 10

Warszawa

Fundacja Pracownia Zrównoważonego Rozwoju

ul. Św. Katarzyny 5/3

Toruń

 

W części I:

105 919 zł

 

W części II:

118 975 zł

 

W  części III:

114 304 zł

 

 W części I: 100 dni

  W części II: 100 dni 

 W części III: 100 dni

5 usług                              

Zgodnie

z siwz

 

 

7.

 

GRID architekci

Spółka z o.o.

ul. Jarocińska 59

51-011 Wrocław

W części I:

30 750 zł

W części III:

93 111 zł

W  części V:

50 676 zł

W części I: 110 dni

 W części III: 110 dni

 W części V: 110 dni

5 usług                              

Zgodnie

z siwz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej,  przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej (forma fax-u i maila nie spełnia wymogów formy pisemnej).

W załączeniu przykładowy wzór oświadczenia.Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ


  Ogłoszenie o wyniku postępowania:

  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

   

  Gmina Miasto Szczecin

  Biuro ds. Zamówień Publicznych

  Urzędu Miasta Szczecin

  70 – 456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

  pl. Armii Krajowej 1

  www.szczecin.pl

   

  Znak sprawy: BZP/75/18                                                                                                   Szczecin, dnia 19.10.2018 r.

   

  Dotyczy:

  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:„Opracowanie koncepcji urbanistycznej zagospodarowania wnętrz 5 kwartałów śródmiejskiej zabudowy Szczecina”

   

  Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:

   

  CZĘŚĆ I

   

  Nazwa (firma): Górski Chmielewska Architekci Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

  Siedziba i adres: ul. Kolumba 88/89, 70-035 Szczecin

  Uzasadnienie wyboru oferty:oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 60zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w siwz.

   

  Punktacja ofert:

   

   

  Nr oferty

  Nazwa (firma) oraz
  adres Wykonawcy

  cena 40%

  opis zadania problemowego 40%

  dodatkowe doświadczenie 10%

  termin realizacji 10%

  Łączna punktacja

  1

  Konsorcjum firm:

  1. Opania_A2 Urbanistyka- Architektura- Sztuka, ul. Chopina 28/3, 44-100 Gliwice
  2. MAPS Studio sp. z o.o. w organizacji, ul. Francuska 35, 40-027 Katowice

  36,08

  0

  10

  10

  56,08

  4

  Górski Chmielewska Architekci Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Kolumba 88/89, 70-035 Szczecin

  40

  0

  10

  10

  60

  6

  Konsorcjum firm:

  1. JAZ+Architekci Żmijewski Jaworski Masse S.C., ul. Słupecka 9, Warszawa
  2. Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, pl. Zamkowy 10, Warszawa
  3. Fundacja Pracownia Zrównoważonego Rozwoju, ul. Św. Katarzyny 5/3, Toruń

  25,55

  0

  10

  10

  45,55

  7

  GRID architekci, Spółka z o.o.

  ul. Jarocińska 59, 51-011 Wrocław

   

  oferta

  odrzucona

   

   

   

  CZĘŚĆ II

   

  Konsorcjum:

  Nazwa (firma): JAZ+Architekci Żmijewski Jaworski Masse S.C.

  Siedziba i adres: ul. Słupecka 9, Warszawa

  Nazwa (firma): Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

  Siedziba i adres:pl. Zamkowy 10, Warszawa

  Nazwa (firma): Fundacja Pracownia Zrównoważonego Rozwoju

  Siedziba i adres:ul. Św. Katarzyny 5/3, Toruń

  Uzasadnienie wyboru oferty:oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 60zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w siwz.

   

  Punktacja ofert:

   

   

  Nr oferty

  Nazwa (firma) oraz
  adres Wykonawcy

  cena 40%

  opis zadania problemowego 40%

  dodatkowe doświadczenie 10%

  termin realizacji 10%

  Łączna punktacja

  4

  Górski Chmielewska Architekci Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Kolumba 88/89, 70-035 Szczecin

  34,55

  0

  10

  10

  54,55

  6

  Konsorcjum firm:

  1. JAZ+Architekci Żmijewski Jaworski Masse S.C., ul. Słupecka 9, Warszawa
  2. Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, pl. Zamkowy 10, Warszawa
  3. Fundacja Pracownia Zrównoważonego Rozwoju, ul. Św. Katarzyny 5/3, Toruń

  40

  0

  10

  10

  60

   

  CZĘŚĆ III

   

  Konsorcjum:

  Nazwa (firma): UTILA Sp. z o.o.

  Siedziba i adres: ul. Targowa 42/20, 03-733 Warszawa

  Nazwa (firma): Wyższa Szkoła Techniczna

  Siedziba i adres:ul. Rolna 43, 40-555 Katowice

  Uzasadnienie wyboru oferty:oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 60 zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w siwz.

   

  Punktacja ofert:

   

   

  Nr oferty

  Nazwa (firma) oraz
  adres Wykonawcy

  cena 40%

  opis zadania problemowego 40%

  dodatkowe doświadczenie 10%

  termin realizacji 10%

  Łączna punktacja

  1

  Konsorcjum firm:

  1. Opania_A2 Urbanistyka- Architektura- Sztuka, ul. Chopina 28/3, 44-100 Gliwice
  2. MAPS Studio sp. z o.o. w organizacji, ul. Francuska 35, 40-027 Katowice

  25,09

  0

  10

  10

  45,09

  2

  Konsorcjum firm:

  1. UTILA Sp. z o.o., ul. Targowa 42/20, 03-733 Warszawa
  2. Wyższa Szkoła Techniczna ul. Rolna 43, 40-555 Katowice

  40

  0

  10

  10

  60

  3

  Konsorcjum firm:

  1. A2P2 architecture & planning Monika Arczyńska, ul. Wassowskiego 12, 80-225 Gdańsk
  2. S.LAB architektura Tomasz Sachanowicz, ul. Wielkopolska 37/9, 70-450 Szczecin

  34,85

  0

  10

  9,09

  53,94

  5

  Pracownia Architektury Krajobrazu „Trzy Małe Drzewka” Natalia Maćków, ul. Konopnickiej 25, 71-151 Szczecin

  23,45

  0

  10

  10

  43,45

  6

  Konsorcjum firm:

  1. JAZ+Architekci Żmijewski Jaworski Masse S.C., ul. Słupecka 9, Warszawa
  2. Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, pl. Zamkowy 10, Warszawa
  3. Fundacja Pracownia Zrównoważonego Rozwoju, ul. Św. Katarzyny 5/3, Toruń

  21,95

  0

  10

  10

  41,95

  7

  GRID architekci, Spółka z o.o.

  ul. Jarocińska 59, 51-011 Wrocław

  26,95

  0

  10

  9,09

  46,04

   

  CZĘŚĆ IV

   

  Konsorcjum:

  Nazwa (firma): UTILA Sp. z o.o.

  Siedziba i adres: ul. Targowa 42/20, 03-733 Warszawa

  Nazwa (firma): Wyższa Szkoła Techniczna

  Siedziba i adres:ul. Rolna 43, 40-555 Katowice

  Uzasadnienie wyboru oferty:oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 60 zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w siwz.

   

   

  Punktacja ofert:

   

   

  Nr oferty

  Nazwa (firma) oraz
  adres Wykonawcy

  cena 40%

  opis zadania problemowego 40%

  dodatkowe doświadczenie 10%

  termin realizacji 10%

  Łączna punktacja

  1

  Konsorcjum firm:

  1. Opania_A2 Urbanistyka- Architektura- Sztuka, ul. Chopina 28/3, 44-100 Gliwice
  2. MAPS Studio sp. z o.o. w organizacji, ul. Francuska 35, 40-027 Katowice

  24,47

  0

  10

  8,70

  43,17

  2

  Konsorcjum firm:

  1. UTILA Sp. z o.o., ul. Targowa 42/20, 03-733 Warszawa
  2. Wyższa Szkoła Techniczna ul. Rolna 43, 40-555 Katowice

  40

  0

  10

  10

  60

  3

  Konsorcjum firm:

  1. A2P2 architecture & planning Monika Arczyńska, ul. Wassowskiego 12, 80-225 Gdańsk
  2. S.LAB architektura Tomasz Sachanowicz, ul. Wielkopolska 37/9, 70-450 Szczecin

  37,38

  0

  10

  9,09

  56,47

  5

  Pracownia Architektury Krajobrazu „Trzy Małe Drzewka” Natalia Maćków, ul. Konopnickiej 25, 71-151 Szczecin

  20,94

  0

  10

  10

  40,94

   

  CZĘŚĆ V

   

  Nazwa (firma): GRID architekci, Spółka z o.o.

  Siedziba i adres: ul. Jarocińska 59, 51-011 Wrocław

  Uzasadnienie wyboru oferty:oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 59,09 zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w siwz.

   

  Punktacja ofert:

   

   

  Nr oferty

  Nazwa (firma) oraz
  adres Wykonawcy

  cena 40%

  opis zadania problemowego 40%

  dodatkowe doświadczenie 10%

  termin realizacji 10%

  Łączna punktacja

  2

  Konsorcjum firm:

  1. UTILA Sp. z o.o., ul. Targowa 42/20, 03-733 Warszawa
  2. Wyższa Szkoła Techniczna ul. Rolna 43, 40-555 Katowice

  35,06

  0

  10

  10

  55,06

  3

  Konsorcjum firm:

  1. A2P2 architecture & planning Monika Arczyńska, ul. Wassowskiego 12, 80-225 Gdańsk
  2. S.LAB architektura Tomasz Sachanowicz, ul. Wielkopolska 37/9, 70-450 Szczecin

  28,15

  0

  10

  9,09

  47,24

  4

  Górski Chmielewska Architekci Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Kolumba 88/89, 70-035 Szczecin

  24,08

  0

  10

  10

  44,08

  5

  Pracownia Architektury Krajobrazu „Trzy Małe Drzewka” Natalia Maćków, ul. Konopnickiej 25, 71-151 Szczecin

  24,97

  0

  10

  10

  44,97

  7

  GRID architekci, Spółka z o.o.

  ul. Jarocińska 59, 51-011 Wrocław

  40

  0

  10

  9,09

  59,09


  Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2018/07/31
  udostępnił: Biuro ds Zamówień Publicznych, wytworzono: 2018/07/31, odpowiedzialny/a: Bartłomiej Miluch, wprowadził/a: Mirella Wołłejszo, dnia: 2018/10/19 11:39:27
  Historia zmian:
  Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
  Katarzyna Stachowicz 2019/01/10 12:07:30 modyfikacja wartości
  Mirella Wołłejszo 2018/10/19 11:39:27 modyfikacja wartości
  Katarzyna Stachowicz 2018/09/12 13:43:19 modyfikacja wartości
  Katarzyna Stachowicz 2018/09/12 13:39:31 modyfikacja wartości
  Mirella Wołłejszo 2018/07/31 11:38:53 nowa pozycja