Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2013 r.

Zarządzenie nr 505/13 w sprawie powołania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Data podpisania: 2013/11/22

Data wejścia w życie: 2013/11/22


ZARZĄDZENIE NR 505/13
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 22 listopada 2013 r.


w sprawie powołania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645), art. 41 e ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378) oraz § 1 i § 2 Trybu powoływania członków Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/242/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 września 2011 r. w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków oraz sposobu organizacji i trybu działania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (zm. Uchwała Nr XXXIII/977/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 września 2013 r.), zarządzam, co następuje: 

§ 1. Powołuję Szczecińską Radę Działalności Pożytku Publicznego, zwaną dalej Radą, jako organ konsultacyjny i opiniodawczy w sprawach związanych z działalnością organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378), w składzie: 

1) Arkadiusz Marchewka – przedstawiciel Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej Rady Miasta Szczecin, 

2) Tomasz Hinc – przedstawiciel Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miasta Szczecin, 

3) Henryk Jerzyk – przedstawiciel Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej Rady Miasta Szczecin, 

4) Maria Liktoras - przedstawiciel Klubu Radnych Szczecin dla Pokoleń Rady Miasta Szczecin, 

5) Krzysztof Soska – Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin, 

6) Paweł Szczyrski – Dyrektor Biura ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin, 

7) Małgorzata Olejnik – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, 

8) Jadwiga Kimber - Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin, 

9) Marcin Balbuza – Zastępca Dyrektora Wydziału Sportu Urzędu Miasta Szczecin, 

10) Zygmunt Pyszkowski - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny, 

11) Teresa Fydrych - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza" w Szczecinie, 

12) Mirosław Gosieniecki - Szczecińskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, 

13) Joanna Bylińska - stowarzyszenie Rowerowy Szczecin, 

14) Dorota Korczyńska - stowarzyszenie zwykłe Rodzice dla Szczecina, 

15) Joanna Łaskarzewska - Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie; 

16) Wojciech Spychała - Stowarzyszenie Polites, 

17) Aleksandra Białonowicz - Stowarzyszenie Konie i Natura, 

18) Andrzej Kozakowski - Klub Kayak Szczecin Stowarzyszenie Rozwoju Kajakarstwa. 

§ 2. Obsługę administracyjno – organizacyjną Rady zapewnia Biuro ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin. 

§ 3. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin właściwemu w sprawach organizacji pozarządowych. 

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 453/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (zm. Zarządzenie Nr 74/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 lutego 2013 r.). 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2013/12/02, odpowiedzialny/a: Alicja Dąbrowska, wprowadził/a: Alicja Dąbrowska, dnia: 2013/12/02 09:41:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Alicja Dąbrowska 2013/12/02 09:41:33 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2013/12/02 09:41:13 nowa pozycja