Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 150/12 w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin

Data podpisania: 2012/04/02

Data wejścia w życie: 2012/04/02


Zarządzenie Nr 150/12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 2 kwietnia 2012 r.

w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin


Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 34 ust. 1 i art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 213, Nr 117, poz. 679, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, w związku z § 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 96/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin ) z a r z ą d z a m , co następuje :


    § 1. Prezydent Miasta Szczecin PIOTR KRZYSTEK pełni funkcję Kierownika Urzędu Miasta, zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu, kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, zwierzchnika w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, pełni funkcję organu samorządu terytorialnego przy rozstrzyganiu indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, kieruje realizacją zadań Urzędu Miasta Szczecin, określa kierunki strategiczne Miasta oraz politykę zagraniczną miasta, sprawuje nadzór nad zapewnieniem porządku publicznego, komunikacją społeczną i marketingową oraz kontrolą i audytem wewnętrznym, zapewnieniem ochrony informacji niejawnych oraz danych osobowych, odpowiada za sprawy związane z obronnością kraju oraz obroną cywilną miasta, bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie.

    § 2. Zastępcom Prezydenta Miasta powierzam prowadzenie niżej określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin :

1) Zastępcy Prezydenta ds. społecznych - KRZYSZTOFOWI SOSCE powierzam koordynowanie i integrację działań w sferze społecznej, w tym :
    a) oświatę,
    b) pomoc społeczną,
    c) ochronę zdrowia,
    d) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
    e) współpracę z organizacjami pozarządowymi,
    f) kulturę,
    g) ochronę konserwatorską zabytków,
    h) sport,
    i) udzielanie zamówień publicznych w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami,
    j) merytoryczny nadzór nad spółkami z udziałem miasta w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami.

2) Zastępcy Prezydenta ds. inwestycji - BOGDANOWI JAROSZEWICZOWI powierzam realizację i koordynację inwestycji miejskich, w tym :
    a) inwestycje miejskie,
    b) ład budowlany,
    c) administrację geodezyjną i kartograficzną,
    d) współpracę z radami osiedla,
    e) udzielanie zamówień publicznych w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami,
    f) merytoryczny nadzór nad spółkami z udziałem miasta w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami.

3) Zastępcy Prezydenta ds. komunalnych - MARIUSZOWI KĄDZIOŁCE powierzam zarządzanie infrastrukturą komunalną i bieżące utrzymanie miasta, w tym :
    a) bezpieczne funkcjonowanie miasta,
    b) lokalny transport zbiorowy,
    c) inżynierię i organizację ruchu drogowego,
    d) gospodarkę wodno-ściekową w zakresie bieżącego funkcjonowania miasta,
    e) gospodarkę odpadami oraz utrzymanie porządku i czystości w zakresie bieżącego funkcjonowania miasta,
    f) gospodarkę energetyczną i cieplną,
    g) handel, usługi i targowiska,
    h) nadzór nad gospodarką nieruchomościami, w tym zasobem mieszkaniowym oraz lokalami użytkowymi,
    i) ochronę i kształtowanie środowiska,
    j) administrację geologiczną,
    k) zieleń, gospodarkę leśną i cmentarze,
    l) ochronę zwierząt,
    m) udzielanie zamówień publicznych w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami,
    n) merytoryczny nadzór nad spółkami z udziałem miasta w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami.

4) Zastępcy Prezydenta ds. gospodarczych - DARIUSZOWI WĄSOWI powierzam sprawy pozyskiwania i obsługi inwestorów oraz wspierania przedsiębiorczości, w tym :
    a) aktywizację gospodarczą,
    b) przeciwdziałanie bezrobociu,
    c) planowanie przestrzenne,
    d) ochronę praw konsumenckich,
    e) udzielanie zamówień publicznych w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami,
    f) merytoryczny nadzór nad spółkami z udziałem miasta w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami.

    § 3. Sekretarzowi Miasta RYSZARDOWI SŁOCE powierzam prowadzenie niżej określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin :
    1) organizacja pracy Prezydenta Miasta oraz koordynowanie współpracy Prezydenta z Radą Miasta i Urzędem,
    2) zapewnienie właściwej organizacji pracy Urzędu Miasta, sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz koordynacja i nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych Urzędu,
    3) realizowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi,
    4) kontrola jednostek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin,
    5) zapewnienie sprawnej obsługi interesantów,
    6) ochrona danych osobowych oraz nadzór w zakresie udostępniania informacji publicznej,
    7) obsługa kontaktów zewnętrznych oraz spraw Miasta w zakresie powierzonym przez Prezydenta,
    8) zarządzanie kryzysowe i ochronę ludności,
    9) akty stanu cywilnego,
   10) udzielanie zamówień publicznych w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami oraz nadzór nad udzielanymi zamówieniami publicznymi w imieniu miasta.

    § 4. Skarbnik Miasta STANISŁAW LIPIŃSKI odpowiada za zarządzanie finansami miasta, w tym sprawy z zakresu :
1) pozyskiwania przychodów i kontroli wydatków w budżecie miasta - polityki finansowej miasta,
2) koordynowania procesów restrukturyzacji i prywatyzacji jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin,
3) obsługi finansowo-księgowej miasta i Urzędu,
4) pomocy publicznej dla przedsiębiorców,
5) koordynowania pozyskiwania środków pozabudżetowych,
6) realizacji zadań wynikających z przepisów szczegółowych, dotyczących praw i obowiązków głównych księgowych budżetów,
7) nadzoru nad udzielanymi zamówieniami publicznymi w imieniu miasta, w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami.

    § 5. W ramach powierzonych zakresów spraw do zadań Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza oraz Skarbnika Miasta należy :
1) współpraca z radnymi oraz właściwymi komisjami Rady Miasta,
2) współudział w przygotowaniu programów społecznych i gospodarczych oraz przedkładanie projektów organom Miasta,
3) nadzór nad przygotowywaniem oraz przedkładanie projektów uchwał i stanowisk Rady Miasta; decyzji i zarządzeń Prezydenta Miasta, jak również proponowanie sposobu ich wykonania,
4) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem aktów normatywnych wymienionych w pkt 3,
5) nadzór nad przygotowywaniem procesów restrukturyzacji i prywatyzacji jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin,
6) prowadzenie badań i analizowanie skutków społecznych i gospodarczych aktów normatywnych wymienionych w pkt 3 oraz przedkładanie stanowisk w tych sprawach właściwym organom,
7) współdziałanie z radami osiedli, organizacjami pozarządowymi i zawodowymi, stowarzyszeniami, instytucjami i organami administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego,
8) nadzór nad przebiegiem prac ustawodawczych, opiniowanie aktów prawnych oraz informowanie radnych i organów Miasta o tych aktach i ich skutkach, a w szczególności wynikających z tych aktów konsekwencjach dla organów samorządu Miasta,
9) udział w sesjach Rady Miasta, w posiedzeniach właściwych komisji Rady Miasta oraz naradach i posiedzeniach zwoływanych przez organy samorządowe i administracji rządowej,
10) przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje radnych oraz nadzór nad sposobem załatwiania interpelacji,
11) udzielanie odpowiedzi na zapytania radnych oraz wystąpienia komisji Rady Miasta,
12) rozpatrywanie interwencji w sprawach realizowanych zadań,
13) rozpatrywanie i załatwianie petycji, skarg i wniosków,
14) składanie oświadczeń woli w imieniu Miasta w ramach umocowań wynikających z przepisów prawa i aktów wydawanych przez organy samorządu, a w przypadku czynności prawnych przekraczających zakres zwykłego zarządu, po uzyskaniu stosownych upoważnień właściwych organów,
15) udzielanie informacji publicznej,
16) realizacja zadań związanych z obronnością kraju,
17) reprezentowanie miasta w zakresie powierzonym przez Prezydenta Miasta.

    § 6. Szczegółowy zakres zadań Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza i Skarbnika Miasta określa załącznik do niniejszego Zarządzenia.

    § 7. Prezydent Miasta Szczecin może w miarę potrzeby - w drodze zarządzenia - powierzyć Zastępcom Prezydenta Miasta oraz Sekretarzowi Miasta inne zadania do realizacji.

    § 8. Zastępcy Prezydenta Miasta, Sekretarz oraz Skarbnik Miasta zobowiązani są do ścisłej współpracy w zakresie powierzonych zadań i kompetencji.

    § 9. Ustala się następujące zastępstwa w przypadku nieobecności :
1) Prezydenta Miasta Szczecin PIOTRA KRZYSTKA zastępuje Zastępca Prezydenta Miasta KRZYSZTOF SOSKA, któremu powierza się funkcję Pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta z zastrzeżeniem pkt 2.

2) W przypadku nieobecności Pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta Krzysztofa Soski, Prezydenta Miasta zastępują według ustalonej kolejności następujący Zastępcy Prezydenta:
    a) Zastępca Prezydenta Miasta BOGDAN JAROSZEWICZ,
    b) Zastępca Prezydenta Miasta MARIUSZ KĄDZIOŁKA,
    c) Zastępca Prezydenta Miasta DARIUSZ WĄS.

3) Zastępca Prezydenta Miasta KRZYSZTOF SOSKA oraz Zastępca Prezydenta Miasta BOGDAN JAROSZEWICZ zastępują się wzajemnie z zastrzeżeniem pkt 4.

4) W przypadku nieobecności Zastępcy Prezydenta Miasta Krzysztofa Soski oraz Zastępcy Prezydenta Miasta Bogdana Jaroszewicza zastępstwo pełnią według kolejności :
    a) Zastępca Prezydenta Miasta MARIUSZ KĄDZIOŁKA ,
    b) Zastępca Prezydenta Miasta DARIUSZ WĄS.

5) Zastępca Prezydenta Miasta MARIUSZ KĄDZIOŁKA oraz Zastępca Prezydenta Miasta DARIUSZ WĄS zastępują się wzajemnie z zastrzeżeniem pkt 6.

6) W przypadku nieobecności Zastępcy Prezydenta Miasta Mariusza Kądziołki oraz Zastępcy Prezydenta Miasta Dariusza Wąsa zastępstwo pełnią według kolejności :
    a) Zastępca Prezydenta Miasta KRZYSZTOF SOSKA,
    b) Zastępca Prezydenta Miasta BOGDAN JAROSZEWICZ.

7) Sekretarza Miasta RYSZARDA SŁOKĘ zastępuje Dyrektor Wydziału Organizacyjnego lub osoba wyznaczona przez Prezydenta Miasta.

8) Skarbnika Miasta STANISŁAWA LIPIŃSKIEGO zastępuje Zastępca Skarbnika Miasta, który kieruje równocześnie Wydziałem Księgowości, a w przypadku nieobecności Zastępcy Skarbnika Miasta zastępstwo pełni wyznaczony przez Skarbnika Miasta Zastępca Dyrektora Wydziału Księgowości.

    § 10. Traci moc Zarządzenie Nr 328/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin.

    § 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 kwietnia 2012 r.
 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2012/04/02, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2012/04/11 09:57:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2012/04/11 09:57:16 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/04/11 09:52:34 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/04/11 09:49:28 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/04/10 13:03:23 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/04/10 13:02:33 modyfikacja wartości
Anna Prędkiewicz 2012/04/10 11:58:32 modyfikacja wartości
Anna Prędkiewicz 2012/04/10 11:58:20 modyfikacja wartości
Anna Prędkiewicz 2012/04/10 11:55:19 modyfikacja wartości
Anna Prędkiewicz 2012/04/10 11:50:41 modyfikacja wartości
Anna Prędkiewicz 2012/04/10 11:48:59 modyfikacja wartości
Anna Prędkiewicz 2012/04/10 11:46:32 nowa pozycja