Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Projekty uchwał do opiniowania

Nr projektu Projektodawca Tytuł
317/23 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta skargi na nienależyte wykonanie przez Prezydenta Miasta Szczecin uchwały nr XLI/1123/2022 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 czerwca 2022 r.
316/23 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta skargi na Prezydenta Miasta Szczecin (z dnia 06 września 2023 roku w sprawie nałożonej dodatkowej opłaty za nieopłacony postój w Strefie Płatnego Parkowania)
315/23 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta skargi na Prezydenta Miasta Szczecin, Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych i Komendanta Straży Miejskiej (skarga z dnia 05.09.2023 r. przystanek Jaśminowa ZUS)
314/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Police w zakresie realizacji zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego
313/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Dobra w zakresie realizacji zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego
312/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Kołbaskowo w zakresie realizacji zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego
311/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta oświadczenia o realizacji zobowiązań finansowych wynikających z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy pracowników Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie - jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin
310/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do 2030 roku (z perspektywą do 2040 roku)
309/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta zaliczenia części ul. Czesława Miłosza do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
308/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany przebiegu ul. Wszystkich Świętych zaliczonej do kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Miasto Szczecin
307/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany przebiegu ul. Księcia Warcisława I zaliczonej do kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Miasto Szczecin
306/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany przebiegu ul. Przyjaciół Żołnierza zaliczonej do kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Miasto Szczecin
305/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta ustalenia przebiegu ul. ks. abpa Kazimierza Majdańskiego zaliczonej do kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Miasto Szczecin
304/23 ustalenia przebiegu ul. Profesora Jana Królewskiego zaliczonej do kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Miasto Szczecin
303/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych, ustalania ceny nieruchomości oraz warunków udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu
302/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Prezydenta Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
301/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
300/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta udzielenia bonifikaty od ceny netto niezabudowanej działki gruntu sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ulicy Dzielnicowej 5
299/23 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta uchylająca uchwałę Nr LII/1461/23 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury
298/23 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Szczecinie
297/23 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych
296/23 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem osłonowym dożywiania w Szczecinie na lata 2024–2028
295/23 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Szczecinie na lata 2024 – 2028
294/23 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta przyjęcia „Miejskiego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej w Szczecinie na lata 2024-2028”
293/23 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin na lata 2024-2025"
292/23 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego Nr 77 w Szczecinie poprzez likwidację jednej z lokalizacji (filii) mieszczącej się przy ul. Stołczyńskiej 163 w Szczecinie
291/23 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta zamiaru przekształcenia Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Szczecinie
290/23 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 67 im. Jana Brzechwy w Szczecinie poprzez zmianę siedziby
289/23 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie poprzez przeniesienie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
288/23 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta zamiaru przekształcenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
287/23 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
286/23 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
285/23 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
284/23 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
283/23 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Rodziny w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
282/23 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
281/23 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przyznania Parafii Ewangelicko-Augsburskiej pw. Świętej Trójcy w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
280/23 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2024-2028
279/23 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa – Studzienna” w Szczecinie
278/23 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bukowo – Kombatantów” w Szczecinie
277/23 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
276/23 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin budżetu Miasta Szczecin na 2024 rok