Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2011 r.

Zarządzenie nr 453/11 w sprawie powołania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Data podpisania: 2011/09/19

Data wejścia w życie: 2011/09/19


ZARZĄDZENIE NR 453/11
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 19 września 2011 r.

w sprawie powołania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.


Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777), art. 41 e ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654) oraz § 1 i § 2 Trybu powoływania członków Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/242/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 września 2011 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz sposobu organizacji i trybu działania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zarządzam, co następuje:


§ 1. Powołuję Szczecińską Radę Działalności Pożytku Publicznego, zwaną dalej Radą, jako organ konsultacyjny i opiniodawczy w sprawach związanych z działalnością organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654), w składzie:

1) Arkadiusz Marchewka – przedstawiciel Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej Rady Miasta
Szczecin,
2) Stefania Biernat – przedstawiciel Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miasta Szczecin,
3) Adam Kozłowski – przedstawiciel Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej Rady Miasta
Szczecin,
4) Krzysztof Soska – Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin,
5) Paweł Szczyrski – Dyrektor Biura ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin,
6) Małgorzata Olejnik – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Szczecin,
7) Marek Kubik - Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Szczecin,
8) Dariusz Horniak – Zastępca Dyrektora Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Szczecin,
9) Andrzej Durka – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Szczecin,
10) Marcin Wajdziak – Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Szczecin,
11) Dariusz Matejski – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta Szczecin,
12) Alina Serdyńska - Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin,
13) Jerzy Raducha - Kierownik Biura ds. Morskich Urzędu Miasta Szczecin,
14) Andrzej Smoliński – Zastępca Dyrektora Biura Promocji i Informacji Urzędu Miasta Szczecin,
15) Beata Śmiecińska – Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta Miasta Urzędu Miasta Szczecin,
16) Paweł Sikorski – Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin,
17) Iwona Drusewicz - Polski Czerwony Krzyż Zachodniopomorski Zarząd Okręgowy w Szczecinie,
18) Elżbieta Chudzik - Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego,
19) Zygmunt Pyszkowski - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny,
20) Michał Wasiluk - Pomorskie Towarzystwo Ratownicze,
21) Joanna Bylińska – Stowarzyszenie Rowerowy Szczecin,
22) Barbara Jaskierska – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło
w Szczecinie,
23) Jerzy Kwiatosiński – Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki w Szczecinie,
24) Mirosław Gosieniecki - Szczecińskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
25) Katarzyna Jurewicz - Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych TWIKS,
26) Wojciech Spychała - Stowarzyszenie POLITES,
27) Teresa Krzysztoń - Polski Związek Głuchych Oddział Zachodniopomorski,
28) Jerzy Mędrek - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy
w Szczecinie,
29) Agata Michalska - Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Okręg Zachodniopomorski,
30) Maria Liktoras - Szczecińskie Stowarzyszenie Promocji Sportu PIAST,
31) Aleksandra Białonowicz - Stowarzyszenie Konie i Natura,
32) Dorota Kamecka - Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZAFOS.


§ 2. Obsługę administracyjno – organizacyjną Rady zapewnia Biuro ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin.
 

§ 3. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin właściwemu w sprawach organizacji pozarządowych.
 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2011/10/27, odpowiedzialny/a: Paweł Szczyrski, wprowadził/a: Katarzyna Dabrowska, dnia: 2011/10/27 15:15:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Dabrowska 2011/10/27 15:15:28 modyfikacja wartości
Katarzyna Dabrowska 2011/10/27 15:08:09 modyfikacja wartości
Katarzyna Dabrowska 2011/10/27 15:04:51 modyfikacja wartości
Katarzyna Dabrowska 2011/10/27 14:56:18 nowa pozycja