Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2011 r.

Zarządzenie nr 453/11 w sprawie powołania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Data podpisania: 2011/09/19

Data wejścia w życie: 2011/09/19


ZARZĄDZENIE NR 453/11
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 19 września 2011 r.

w sprawie powołania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.


Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777), art. 41 e ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654) oraz § 1 i § 2 Trybu powoływania członków Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/242/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 września 2011 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz sposobu organizacji i trybu działania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zarządzam, co następuje:


§ 1. Powołuję Szczecińską Radę Działalności Pożytku Publicznego, zwaną dalej Radą, jako organ konsultacyjny i opiniodawczy w sprawach związanych z działalnością organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654), w składzie:

1) Arkadiusz Marchewka – przedstawiciel Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej Rady Miasta
Szczecin,
2) Stefania Biernat – przedstawiciel Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miasta Szczecin,
3) Adam Kozłowski – przedstawiciel Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej Rady Miasta
Szczecin,
4) Krzysztof Soska – Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin,
5) Paweł Szczyrski – Dyrektor Biura ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin,
6) Małgorzata Olejnik – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Szczecin,
7) Marek Kubik - Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Szczecin,
8) Dariusz Horniak – Zastępca Dyrektora Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Szczecin,
9) Andrzej Durka – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Szczecin,
10) Marcin Wajdziak – Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Szczecin,
11) Dariusz Matejski – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta Szczecin,
12) Alina Serdyńska - Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin,
13) Jerzy Raducha - Kierownik Biura ds. Morskich Urzędu Miasta Szczecin,
14) Andrzej Smoliński – Zastępca Dyrektora Biura Promocji i Informacji Urzędu Miasta Szczecin,
15) Beata Śmiecińska – Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta Miasta Urzędu Miasta Szczecin,
16) Paweł Sikorski – Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin,
17) Iwona Drusewicz - Polski Czerwony Krzyż Zachodniopomorski Zarząd Okręgowy w Szczecinie,
18) Elżbieta Chudzik - Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego,
19) Zygmunt Pyszkowski - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny,
20) Michał Wasiluk - Pomorskie Towarzystwo Ratownicze,
21) Joanna Bylińska – Stowarzyszenie Rowerowy Szczecin,
22) Barbara Jaskierska – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło
w Szczecinie,
23) Jerzy Kwiatosiński – Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki w Szczecinie,
24) Mirosław Gosieniecki - Szczecińskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
25) Katarzyna Jurewicz - Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych TWIKS,
26) Wojciech Spychała - Stowarzyszenie POLITES,
27) Teresa Krzysztoń - Polski Związek Głuchych Oddział Zachodniopomorski,
28) Jerzy Mędrek - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy
w Szczecinie,
29) Agata Michalska - Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Okręg Zachodniopomorski,
30) Maria Liktoras - Szczecińskie Stowarzyszenie Promocji Sportu PIAST,
31) Aleksandra Białonowicz - Stowarzyszenie Konie i Natura,
32) Dorota Kamecka - Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZAFOS.


§ 2. Obsługę administracyjno – organizacyjną Rady zapewnia Biuro ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin.
 

§ 3. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin właściwemu w sprawach organizacji pozarządowych.
 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2011/10/27, odpowiedzialny/a: Paweł Szczyrski, wprowadził/a: Katarzyna Dabrowska, dnia: 2011/10/27 15:15:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Dabrowska 2011/10/27 15:15:28 modyfikacja wartości
Katarzyna Dabrowska 2011/10/27 15:08:09 modyfikacja wartości
Katarzyna Dabrowska 2011/10/27 15:04:51 modyfikacja wartości
Katarzyna Dabrowska 2011/10/27 14:56:18 nowa pozycja