Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2010 r.

Zarządzenie nr 25/10 w sprawie wspólnego prowadzenia stołówki szkolnej przez Zespół Szkół Nr 2 w Szczecinie, Szkołę Podstawową Nr 23 w Szczecinie i Zespół Szkół Nr 12 w Szczecinie

Data podpisania: 2010/01/28

Data wejścia w życie: 2010/01/28


ZARZĄDZENIE NR 25/10
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 stycznia 2010 r.


w sprawie wspólnego prowadzenia stołówki szkolnej przez Zespół Szkół Nr 2 w Szczecinie, Szkołę Podstawową Nr 23 w Szczecinie i Zespół Szkół Nr 12 w Szczecinie

Na podstawie art.32 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241) oraz art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) w związku z art.5 ust. 7 pkt 1i 3, art.5c pkt 2 oraz art.67a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz.1705) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zobowiązuję Zespół Szkół Nr 2 w Szczecinie, Szkołę Podstawową Nr 23 w Szczecinie i Zespół Szkół Nr 12 w Szczecinie do wspólnego prowadzenia stołówki szkolnej.

§ 2. Środki finansowe niezbędne na prowadzenie stołówki zostaną przekazane przez organ prowadzący Zespołowi Szkół Nr 2 w Szczecinie.

§ 3. Szkoła Podstawowa Nr 23 w Szczecinie i Zespół Szkół Nr 12 w Szczecinie otrzymają od organu prowadzącego środki finansowe na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek naliczanych od wynagrodzeń pracowników wydających posiłki oraz koszty dowozu posiłków.

§ 4. Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Szczecinie zobowiązany jest do informowania dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 23 w Szczecinie i dyrektora Zespołu Szkół Nr 12 w Szczecinie o wysokości skalkulowanych cen posiłków dla uczniów oraz cen posiłków dla nauczycieli oraz innych pracowników, wnoszących opłaty indywidualnie.

§ 5. 1. Szkoła Podstawowa Nr 23 w Szczecinie oraz Zespół Szkół Nr 12 w Szczecinie zobowiązane są pobierać od osób uprawnionych do korzystania z posiłków odpłatność za posiłki:
1) od uczniów - według cen posiłków skalkulowanych dla uczniów przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Szczecinie;
2) od nauczycieli oraz innych pracowników uprawnionych do korzystania z posiłków – według cen skalkulowanych przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Szczecinie dla nauczycieli oraz innych pracowników, powiększonych o koszty wynagrodzeń i składek naliczanych od wynagrodzeń pracowników wydających posiłki oraz koszty dowozu posiłków do określonej szkoły.
2. Szkoła Podstawowa Nr 23 w Szczecinie oraz Zespół Szkół Nr 12 w Szczecinie zobowiązane są przekazywać zebrane tytułem odpłatności za posiłki środki Zespołowi Szkół Nr 2 w Szczecinie, z tym, że:
1) odpłatność pobierana od uczniów, po uwzględnieniu ewentualnych bonifikat z tytułu rezygnacji z posiłków, przekazywana jest w całości,
2) w przypadku nauczycieli i innych uprawnionych do korzystania z posiłków pracowników do Zespołu Szkół Nr 2 w Szczecinie przekazuje się część pobranej odpłatności za posiłki stanowiącą iloczyn skalkulowanej przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Szczecinie ceny posiłku i ilości posiłków z uwzględnieniem bonifikat z tytułu rezygnacji z posiłków.
3. Szkoła Podstawowa Nr 23 w Szczecinie oraz Zespół Szkół Nr 12 w Szczecinie zobowiązane są przekazywać Zespołowi Szkół Nr 2 w Szczecinie środki na pokrycie kosztów dowozu posiłków zgodnie z zawartym porozumieniem.

§ 6. W przypadku udzielenia przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym zwolnień z całości lub części opłat za korzystanie przez ucznia z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej, środki na pokrycie kosztów posiłków od organu prowadzącego otrzyma szkoła wnioskująca o zwolnienie i przekaże do Zespołu Szkół Nr 2 w Szczecinie.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Oświaty.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r.

 


udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2010/02/08, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Małgorzata Cis, dnia: 2010/02/08 09:30:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Cis 2010/02/08 09:30:33 nowa pozycja