Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2010 r.

Zarządzenie nr 40/10 w sprawie ustalenia procedury składania, analizowania i przechowywania oświadczenia o stanie majątkowym, oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka osoby składającej oświadcze

Data podpisania: 2010/02/02

Data wejścia w życie: 2010/02/02


ZARZĄDZENIE Nr 40/10
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 02 lutego 2010 r.

w sprawie ustalenia procedury składania, analizowania i przechowywania oświadczenia o stanie majątkowym, oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka osoby składającej oświadczenie o stanie majątkowym, o umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonka osoby składającej oświadczenie o stanie majątkowym i informacji oraz ustalenia wzorów formularzy


        Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 ) , art. 35 ust. 2 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 ) zarządzam, co następuje:


§ 1.1. Zarządzenie ustala:
1) procedurę składania, analizowania i przechowywania oświadczenia o stanie majątkowym, zwanego dalej „oświadczeniem majątkowym”, o którym mowa w art. 24h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zwanej dalej „ustawą o samorządzie gminnym” oraz w art. 25c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, zwanej dalej „ustawą o samorządzie powiatowym”,
2) wzór formularza, procedurę składania, analizowania i przechowywania oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka osoby składającej oświadczenie majątkowe, o umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonka osoby składającej oświadczenie majątkowe, zwanego dalej „oświadczeniem” i informacji, o których mowa w art. 24j ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym oraz w art. 25e ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie powiatowym.
2. Oświadczenie majątkowe, oświadczenie i informacja składane są przez:
1) Zastępcę Prezydenta Miasta,
2) Sekretarza Miasta,
3) Skarbnika Miasta,
4) kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin,
5) osobę wydającą decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta,
6) osobę zarządzającą i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną.

§ 2. 1. Osoby, wymienione w § 1 ust. 2 pkt 1-5, składają oświadczenie majątkowe, oświadczenie i informację Prezydentowi Miasta za pośrednictwem Wydziału Organizacyjnego, z zastrzeżeniem ust. 2,
2. Dyrektorzy publicznych szkół, przedszkoli, placówek oświatowo-wychowawczych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego, poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania składają oświadczenie majątkowe, oświadczenie i informację Prezydentowi Miasta
za pośrednictwem Wydziału Oświaty,
3. Osoby, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 6 składają oświadczenia majątkowe, oświadczenie i informację Prezydentowi Miasta za pośrednictwem Biura Prezydenta Miasta.

§ 3. 1. Analizy danych, o której mowa w art. 24h ust. 6 i 8 ustawy o samorządzie gminnym i art. 25c ust. 6 i 8 ustawy o samorządzie powiatowym, zawartych w oświadczeniu majątkowym, oświadczeniu i informacji dokonuje, z upoważnienia Prezydenta Miasta, Sekretarz Miasta, z zastrzeżeniem ust. 2,
2. Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym, oświadczeniu i informacji złożonych przez Sekretarza Miasta dokonuje Prezydent Miasta.

§ 4. 1. Po dokonaniu analizy, o której mowa w § 3, dyrektorzy wydziałów, o których mowa w § 2, przekazują:
1) jeden egzemplarz oświadczenia majątkowego do urzędu skarbowego, zgodnie z art. 24h ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym i art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym,
2) jawną część oświadczenia majątkowego, oświadczenia i informację do Wydziału Informatyki w celu umieszczenia na stronie internetowej Miasta – w Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie z art. 24i ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym i art. 25d ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym.
2. Przekazanie oświadczenia majątkowego do urzędu skarbowego następuje na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta.

§ 5. Informację, uwzględniającą dane wymienione w art. 24h. ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym i art. 25c. ust. 12 ustawy o samorządzie powiatowym, Prezydent Miasta przedstawia Radzie Miasta w terminie określonym w ww. przepisach ustaw samorządowych.

§ 6. Oświadczenie majątkowe, oświadczenie i informację przechowuje się przez 6 lat w:
1) Wydziale Organizacyjnym – w stosunku do osób o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1-5 z wyłączeniem oświadczenia majątkowego, oświadczenia i informacji złożonych przez osobę wymienioną w § 2 ust. 2, które przechowuje się w Wydziale Oświaty,
2) Biurze Prezydenta Miasta – w stosunku do osób, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 6.

§ 7. Osoby, wymienione w § 1, składają:
1) oświadczenie majątkowe – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta ( Dz. U. Nr 34, poz. 282 ) lub według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty ( Dz. U. Nr 34, poz. 283 ),
2) oświadczenie – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia,
3) informację – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 8. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 9. Tracą moc:
1) zarządzenie Nr 182A/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia procedury składania, analizowania i przechowywania oświadczeń majątkowych,
2) zarządzenie Nr 19/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 14 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy, procedury składania, analizowania i przechowywania oświadczeń o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka osoby składającej oświadczenie majątkowe, o umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonka osoby składającej oświadczenie majątkowe oraz informacji

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2010/02/02, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2010/02/09 10:17:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2010/02/09 10:17:13 modyfikacja wartości
Aleksandra Ciszewska 2010/02/09 09:24:47 nowa pozycja