Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2010 r.

Zarządzenie nr 500/10 w sprawie powołania Zespołu ds. koordynowania realizacji Polityki wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego oraz współpracy ze środowiskiem naukowym

Data podpisania: 2010/10/05

Data wejścia w życie: 2010/10/05


ZARZĄDZENIE NR 500/10
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 5 października 2010 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. koordynowania realizacji Polityki wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego oraz współpracy ze środowiskiem naukowym


Na podstawie § 9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 195/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 505/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 października 2009 r., zm. Zarządzenie Nr 583/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2009 r., zm. Zarządzenie Nr 73/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 lutego 2010 r., zm. Zarządzenie Nr 170/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 kwietnia 2010 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu realizacji zadań wynikających z uchwały Nr XXXII/620/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia polityki wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego oraz zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina powołuję Zespół ds. koordynowania realizacji Polityki wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego oraz współpracy ze środowiskiem naukowym w składzie:
Przewodniczący:
1) dr hab. inż., prof. ZUT Ryszard Getka – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
Członkowie:
2) prof. dr hab. n. med. Andrzej Ciechanowicz – Prorektor ds. Dydaktyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie,
3) dr Elżbieta Marszałek – Rektor Wyższej Szkoły Ekonomiczno Turystycznej w Szczecinie,
4) prof. dr hab. Józef Perenc – Prorektor ds. Finansów i Rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego,
5) dr Włodzimierz Puzyna – Rektor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie,
6) dr inż. II of. mech. Przemysław Rajewski – Prorektor ds. Nauczania Akademii Morskiej w Szczecinie,
7) prof. dr hab. Wiesław Skrzypczak – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
8) Aleksander Buwelski – Zastępca Prezydenta Miasta,
9) Elżbieta Masojć – Zastępca Prezydenta Miasta,
10) Daniel Wacinkiewicz – Dyrektor Biura Prezydenta Miasta,
11) Tomasz Banach – Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta,
12) Zbigniew Stasiów – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta,
13) Andrzej Durka – Kierownik Referatu ds. Współpracy Regionalnej Wydziału Rozwoju Miasta,
14) dr Marek Tałasiewicz – ekspert ds. rozwoju metropolitalnego, inwestycji i nauki,
15) Grzegorz Fiuk – Prezes Zarządu Spółki Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny,
16) Anna Sztandera – Główny Specjalista w Wydziale Rozwoju Miasta,
17) Elżbieta Andrzejczak – Główny Specjalista w Wydziale Rozwoju Miasta,
18) Stefan Karbownik – Główny Specjalista w Wydziale Rozwoju Miasta.

§ 2. Zadania Zespołu ds. koordynowania realizacji Polityki wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego oraz współpracy ze środowiskiem naukowym obejmują:
1) Ustalenie szczegółowych zasad współpracy między szczecińskim środowiskiem naukowym a Urzędem Miasta Szczecin, w tym m.in.:
a) wypracowanie metody bieżącej wymiany informacji na temat podejmowanych przez Miasto i uczelnie przedsięwzięć rozwojowych i naukowo – badawczych wynikających z Polityki wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego i programów realizacyjnych,
b) określenie zasad wspólnego wspierania działań rozwojowych.
2) Określenie zasad i sposobów wdrażania programów i projektów realizacyjnych wyszczególnionych w załączniku do Polityki wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego, w tym w szczególności Projektu N1.1. „Rozwój bazy lokalowej dla szkolnictwa wyższego”.
3) Ocenę możliwości realizacji istotnych z punktu widzenia Miasta zadań zidentyfikowanych w Polityce wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego w zakresie:
a) tworzenia kierunków studiów i specjalności zgodnych z potrzebami szczecińskiego rynku pracy ale również zgodnych z możliwościami szczecińskiego środowiska akademickiego,
b) podejmowania działań w celu wykorzystania potencjału naukowego Szczecina dla celów związanych z rozwojem Miasta, w tym m.in. uwzględnienia tematyki dotyczącej monitorowania stanu Miasta w pracach badawczych, pracach doktorskich i magisterskich,
c) angażowania wybitnej kadry naukowej i badawczej z kraju i zagranicy,
d) współpracy w zakresie opieki nad uczniami wybitnie uzdolnionymi.
4) Identyfikację możliwych do podjęcia działań integrujących szczecińskie środowiska: naukowe, gospodarcze, samorządowe, polityczne.
5) Zidentyfikowanie innych pól współpracy, również tych nie wynikających z Polityki wspierania nauki i szkolnictwa wyższego.

§ 3. 1. Zespół ds. koordynowania realizacji Polityki wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego oraz współpracy ze środowiskiem naukowym pełni rolę Komisji Stypendialnej rozpatrującej i oceniającej wnioski o stypendia naukowe zgodnie z zapisami § 5 ust. 1 Regulaminu przyznawania i realizacji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów stanowiącego załącznik do uchwały Nr L/1273/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 6 września 2010 r. w sprawie zasad przyznawania i realizacji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów.
2. Szczegółowe zasady dotyczące organizacji i trybu pracy Komisji Stypendialnej określa § 6
Regulaminu przyznawania i realizacji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów stanowiącego załącznik do uchwały Nr L/1273/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 6 września 2010 r. w sprawie zasad przyznawania i realizacji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów.

§ 4. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta właściwemu w sprawach rozwoju Miasta.

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 587/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie powołania Zespołu ds. koordynowania realizacji Polityki wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


udostępnił: Wydział Rozwoju Miasta, wytworzono: 2010/10/11, odpowiedzialny/a: Zbigniew Stasiów, wprowadził/a: Justyna Urbanowicz, dnia: 2010/10/11 13:28:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Justyna Urbanowicz 2010/10/11 13:28:30 nowa pozycja