Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2010 r.

Zarządzenie nr 130/10 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Szczecin

Data podpisania: 2010/03/25

Data wejścia w życie: 2010/03/25


Zarządzenie Nr 130/10
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 25 marca 2010 r.
 
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Szczecin
 
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146) oraz na podstawie § 1 ust. 4 Zarządzenia Nr 40/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie powołania Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Szczecin, zarządzam, co następuje:
 
§ 1. W Zarządzeniu Nr 200/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 07 maja 2009 r.  w sprawie powołania członków Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Szczecin wprowadza się następujące zmiany:
1) Odwołuję się ze składu Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Szczecin następujące osoby:
a) Krzysztofa Nowaka,
b) Ryszarda Siwca.
2) W miejsce odwołanej osoby, o której mowa w pkt 1 lit. a,  powołuję do składu Rady Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin Pana Aleksandra Buwelskiego Zastępcę Prezydenta Miasta Szczecin.
3) Powołuję do składu Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Szczecin Pana Mateusza Radziszewskiego Prezesa Zarządu BLStream Sp. z o.o.
4) w § 1:
a) pkt 32 otrzymuje brzmienie:
            „32) Aleksander Buwelski – Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin.”
b) uchyla się pkt 40.
c) dodaje się pkt 49 w brzmieniu:
            „49) Mateusz Radziszewski - Prezes Zarządu BLStream Sp. z o.o.”
 
   
     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
 
 
 
 
                                                                          


 
UZASADNIENIE
 
Prezydent Miasta Szczecin powołał Zarządzeniem Nr 200/09 z dnia 07 maja 2009 r.  w sprawie powołania Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Szczecin.
W związku rezygnacją i odwołaniem przez Prezydenta Miasta ze stanowiska Zastępcy Prezydenta Miasta Krzysztofa Nowaka, w jego miejsce wszedł do składu Kapituły Zastępca Prezydenta Miasta Krzysztof Buwelski.
Pan Ryszard Siwiec został odwołany  ze względu na zaprzestanie pełnienia stanowiska Prezesa Zarządu Zakładów Chemicznych „Police” SA.
 

udostępnił: Wydział Rozwoju Miasta, wytworzono: 2010/06/24, odpowiedzialny/a: Tomasz Banach, wprowadził/a: Stefan Karbownik, dnia: 2010/06/24 13:00:59
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Stefan Karbownik 2010/06/24 13:00:59 nowa pozycja