Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2010 r.

Zarządzenie nr 200/10 w sprawie Komisji Stypendialnych ds. Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecina w zakresie muzyki i sztuk wizualnych

Data podpisania: 2010/05/07

Data wejścia w życie: 2010/05/07


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 157 poz.1241 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz § 3 ust.2 Uchwały Nr XXXIII/823/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2009r w sprawie zasad przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2009 r. Nr 14, poz. 598), po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Szczecin, zarządzam, co następuje :

§ 1.1 Powołuję Komisje Stypendialne ds. Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecina w zakresie muzyki i sztuk wizualnych w składzie:
1) Komisja Stypendialna ds. muzyki :
Przewodniczący Komisji :
a) Agata Stankiewicz – dyrektor Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków
Członkowie:
b) Kornela Rawicz – Sienicka - dziekan Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, filia w Szczecinie,
c) Renata Wilento - wicedyrektor Zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie,
d) Katarzyna Dziurdzikowska – dyrektor Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczecinie,
e) Paweł Majewski - dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie,
f) Dariusz Dyczewski – dyrektor Prywatnej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. Leonarda Piwoni w Szczecinie,
g) Katarzyna Marlicz – Komisja ds. Edukacji i Kultury Rady Miasta Szczecin,
h) Elena Swiridenko – Społeczna Szkoła Muzyczna I i II st.. w Szczecinie,
i) Sylwester Ostrowski – doradca Wojewody Zachodniopomorskiego ds. kontaktów ze środowiskiem nauki, kultury i sztuki.

2) Komisja Stypendialna ds. sztuk wizualnych :

Przewodniczący Komisji :
a) Agata Stankiewicz – dyrektor Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków,
Członkowie:
b) Maria Radomska - Tomczuk – rektor Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej,
c) Krzysztof Krzywiński – Liceum Plastyczne im. Constantina Brancusi w Szczecinie,
d) Krzysztof Olszewski – niezależny ekspert, Klub 13 Muz w Szczecinie,
e) Katarzyna Marlicz – Komisja ds. Edukacji i Kultury Rady Miasta Szczecin,

2. Zadaniem obu Komisji Stypendialnych jest rozpatrzenie wniosków o udzielenie stypendiów, przedstawienie listy wytypowanych kandydatów do Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecina na 2010 r., stanowiącej załącznik do protokołów z prac Komisji
i przekazanie protokołów do akceptacji Prezydenta Miasta.

§ 2. Komisje Stypendialne działają w oparciu o przyjęty Regulamin, stanowiący załącznik
do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Komisje Stypendialne ulegają rozwiązaniu po rozdysponowaniu przez Prezydenta Miasta Szczecin całości środków przeznaczonych na Stypendia Artystyczne w roku kalendarzowym 2010r.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Szczecin.

§ 5. Traci moc Zarządzenie nr 206/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 maja 2009r. w sprawie Komisji Stypendialnych ds. Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecina w zakresie muzyki i sztuk wizualnych.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


udostępnił: Wydział Kultury i Ochrony Zabytków, wytworzono: 2010/06/25, odpowiedzialny/a: Agata Stankiewicz, wprowadził/a: Małgorzata Andryszewska, dnia: 2010/06/25 08:43:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Andryszewska 2010/06/25 08:43:20 nowa pozycja