Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2010 r.

Zarządzenie nr 544/10 zmieniające regulamin pracy w Urzędzie Miasta Szczecin

Data podpisania: 2010/11/04

Data wejścia w życie: 2010/11/20


ZARZĄDZENIE NR 544/10
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 4 listopada 2010 r.

zmieniające regulamin pracy w Urzędzie Miasta Szczecin.


Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 106, poz. 668, Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz.1127,
Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405, Nr 154, poz. 1805,
z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz.1660, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679, z 2003r. Nr 166, poz. 1608, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96,
poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 86, poz. 732, Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 10, poz. 707, Nr 104, poz. 711,
Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587, Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288, Nr 225, poz. 167, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460, Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 219, poz. 1704, z 2010 r.
Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912) oraz art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458) zarządzam, co następuje:§ 1. W Regulaminie pracy, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 153/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu pracy w Urzędzie Miasta Szczecin (zm.: zarządzenie Nr 157/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 kwietnia
2010 r.) § 24 otrzymuje brzmienie:

„§ 24. 1. Pracownikowi załatwiającemu sprawy służbowe na terenie miasta Szczecin poza gmachem Urzędu, wydaje się bilety jednorazowe (czasowe), bilet miesięczny na okaziciela lub bilet trzymiesięczny imienny na przejazdy środkami komunikacji miejskiej,
z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Bilet trzymiesięczny imienny może otrzymać pracownik, który złożył pisemną deklarację - zgodę na odprowadzenie podatku od osób fizycznych od kwoty dochodu odpowiadającej wartości otrzymanego biletu.

3. Biletów, o których mowa w ust. 1, nie wydaje się pracownikowi korzystającemu
z transportu służbowego lub posiadającemu przyznany miesięczny limit kilometrów na przejazdy służbowe samochodem osobowym niestanowiącym własności pracodawcy.

4. Wydawanie biletów określonych w ust. 1, odbywa się w jednostce organizacyjnej Urzędu, w której zatrudniony jest pracownik i powinno odpowiadać rzeczywistym potrzebom pracodawcy oraz korelować z zapisami wyjść służbowych pracowników w książce ewidencji nieobecności.


5. Po załatwieniu sprawy służbowej na terenie miasta Szczecin poza gmachem Urzędu pracownik obowiązany jest zdać miesięczny bilet na okaziciela osobie odpowiedzialnej
w danej jednostce organizacyjnej Urzędu za prawidłową gospodarkę biletami i odpowiednie ich przechowywanie.”


§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od podania pracownikom do wiadomości zmiany regulaminu pracy.
2. Podanie do wiadomości następuje poprzez wywieszenie zmiany regulaminu pracy na tablicy ogłoszeń w sekretariatach jednostek organizacyjnych Urzędu oraz poprzez zamieszczenie jego treści w umiecie (w katalogu zarządzeń Prezydenta Miasta oraz
w katalogu regulaminów). 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2010/11/15, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Aneta Kieszkowska, dnia: 2010/11/15 12:42:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aneta Kieszkowska 2010/11/15 12:42:29 modyfikacja wartości
Aneta Kieszkowska 2010/11/15 12:41:37 modyfikacja wartości
Aneta Kieszkowska 2010/11/15 12:41:21 nowa pozycja