Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2010 r.

Zarządzenie nr 653/10 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zlecania i rozliczania realizacji zadań powierzonych do wykonania aktem założycielskim spółce Tramwaje Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data podpisania: 2010/12/31

Data wejścia w życie: 2011/01/01


ZARZĄDZENIE NR 653/10
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 31 grudnia 2010 roku

 

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zlecania i rozliczania realizacji zadań powierzonych do wykonania aktem założycielskim spółce Tramwaje Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48. poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 96, poz. 874 i Nr 199, poz. 1937, z 2008 r. 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i poz. 101, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 127 poz. 857) w związku z § 2a i § 3 uchwały Nr XXVIII/715/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład Komunikacyjny w Szczecinie w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Tramwaje Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie (zm. Uchwała Nr XLIII/1093/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2010 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 60/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania realizacji zadań powierzonych do wykonania aktem założycielskim spółce Tramwaje Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (zm. Zarządzenie Nr 167/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 kwietnia 2010 r., Zarządzenie Nr 290/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2010 r., Zarządzenie Nr 399/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 sierpnia 2010 r., Zarządzenie Nr 591/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 listopada 2010 r. i Zarządzenie Nr 606A/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 01 grudnia 2010 r.), wprowadza się następujące zmiany:
1) W załączniku - „Zasady zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonania aktem założycielskim spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.”
a) w § 15 ust. 2 - 9 otrzymują brzmienie:
„2. W celu zapewnienia zgodnego z Zasadami wykonywania przez Spółkę przewozów pasażerskich wprowadza się obowiązek zapłaty przez Spółkę kar pieniężnych w przypadkach i wysokości wskazanej w załączniku nr 9 do Zasad – system kar pieniężnych za nieprzestrzeganie warunków wykonywania przewozów pasażerskich.
3. Zapłata kary pieniężnej następuje na rzecz ZDiTM.
4. Wysokość kary pieniężnej za określone zdarzenie obliczana będzie jako iloczyn liczby pociągokm podanych w kolumnie 2 Załącznika nr 9 do Zasad i wynagrodzenia brutto za 1 pociągokm przewidzianego za kurs taborem kategorii A.
5. Podstawą do obciążenia Spółki karą pieniężną są:
1) raporty o zdarzeniach sporządzane przez ZDiTM;
2) zestawienie dzienne i zapisy w książce Centrali Ruchu ZDiTM;
3) nieprawidłowości w wykonywaniu przez Spółkę przewozów pasażerskich stwierdzone w postępowaniach wyjaśniających wszczętych na podstawie skarg pasażerów;
4) odczyty zapisów z autokomputerów zamontowanych w tramwajach, z wyjątkiem przypadków awarii autokomputera, która została zgłoszona ZDiTM.
6. W przypadku kwestionowania przez Spółkę zasadności obciążenia jej karą pieniężną za określone zdarzenia, Spółka uprawniona jest złożyć do ZDiTM uzasadnione odwołanie, w terminie do 14 dni od otrzymania powiadomienia o nałożonej karze finansowej, którego wniesienie nie wstrzymuje zapłaty kary pieniężnej. W przypadku uwzględnienia odwołania, ZDiTM skoryguje notę obciążeniową i zwróci Spółce zapłaconą karę.
7. Rozliczenie kar pieniężnych następuje za każdy miesiąc.
8. Zapłata kar pieniężnych następuje na podstawie noty obciążeniowej, wystawionej przez ZDiTM.
9. Zapłata kar pieniężnych, należnych za dany miesiąc, następuje do 15 dnia następnego miesiąca kalendarzowego”.
b) w § 22 pkt 9 tabeli otrzymuje brzmienie:
„9) System kar pieniężnych za nieprzestrzeganie warunków wykonywania przewozów pasażerskich”.
2) W załączniku nr 6 do Zasad - „Zasady rozpatrywania skarg, wniosków i petycji„ § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. W przypadku uznania przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego skargi za zasadną, na Spółkę nałożona zostanie kara pieniężna, w terminie 4 dni, licząc od daty rozpatrzenia skargi”.
3) Załącznik nr 7 do Zasad – „Regulamin oceny wykonywanych usług przewozowych” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
4) Załącznik Nr 8 do Zasad - „Wskazania do realizacji zadań”, otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
5) Załącznik nr 9 do Zasad – „System kar za nieprzestrzeganie warunków wykonywania przewozów pasażerskich” otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2011 r.
 


udostępnił: WGKIOŚ, wytworzono: 2011/02/01, odpowiedzialny/a: Michał Przepiera, wprowadził/a: Anna Brzozowska, dnia: 2011/02/01 08:47:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Brzozowska 2011/02/01 08:47:36 modyfikacja wartości
Anna Brzozowska 2011/02/01 08:42:23 nowa pozycja