Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2010 r.

Zarządzenie nr 119/10 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia listy niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, szkół i placówek, którym obligatoryjnie przysługuje dotacja w 2010 r.

Data podpisania: 2010/03/24

Data wejścia w życie: 2010/03/24


ZARZĄDZENIE Nr 119/10
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 24 marca 2010 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia listy niepublicznych przedszkoli, punktów
przedszkolnych, szkół i placówek, którym obligatoryjnie przysługuje
dotacja w 2010 roku


Na podstawie art. 90 ust. od 1 do 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z pózn. zm.) oraz § 3 ust. 6 Załącznika Nr 1 do
Uchwały Nr XXIV/476/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek
oświatowych, funkcjonujacych na terenie Miasta Szczecina (zm. uchwała Nr XLII/783/05
Rady Miasta Szczecin z dnia 18 lipca 2005 r.) zarządzam co nastepuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 599/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 grudnia 2009 r.
w sprawie ustalenia listy niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, szkół
i placówek, którym obligatoryjnie przysługuje dotacja w 2010 r., wprowadza sie nastepujące
zmiany:
1) Załącznik Nr 1 – „Przedszkola Niepubliczne – dotacja obligatoryjna 2010 r.” otrzymuje
brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) Załącznik Nr 2 – „Punkty Przedszkolne – dotacja obligatoryjna 2010 r.” otrzymuje
brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) Załącznik Nr 5 – „Licea Ogólnokształcące i Uzupełniające Licea Ogólnokształcące
niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych – dotacja obligatoryjna 2010 r.” otrzymuje
brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4) Załącznik Nr 6 – „Szkoły Zawodowe niepubliczne – z uprawnieniami szkół publicznych –
dotacja obligatoryjna 2010 r.” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszego
zarządzenia,
5) Załącznik Nr 9 – „Lista Jednostek ubiegających sie o wpis do ewidencji działalności
oświatowej i nadanie uprawnień szkoły publicznej, dla których organy prowadzące szkołę lub
placówkę złożyły wniosek o udzielenie dotacji na 2010 r.” otrzymuje brzmienie jak
w Załączniku Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza sie Dyrektorowi Wydziału Oświaty.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Uzasadnienie

Zmiana Zarządzenia wynika:


1/ z konieczności aktualizacji załączników w związku z wpisaniem placówek oświatowych do
ewidencji działalnosci oświatowej:
Zał. Nr 1 - „Tęczowa Kraina” Niepubliczne Przedszkole i Świetlica Kreatywnego Rozwoju
Dziecka,
Zał. Nr 2 - Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Autyzmem,
2/ ze zmian dokonanych we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych:
Zał. Nr 3 - Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące „Cosinus” w Szczecinie,
Zał. Nr 4 - Policealna Szkoła Morska w Szczecinie,
Policealna Szkoła TEB Edukacja dla Młodzieży w Szczecinie,
Policealna Szkoła TEB Edukacja,
Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowosci „Cosinus” w Szczecinie,
Zaoczna Policealna Szkoła Administracji „Cosinus” w Szczecinie.
Zał. Nr 5 -„TĘCZOWA KRAINA” Niepubliczne Przedszkole i Świetlica Kreatywnego
Rozwoju Dziecka,
Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Autyzmem.


Załączniki:

udostępnił: , wytworzono: 2010/03/25, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Jolanta Cętka-Sobotkiewicz, dnia: 2010/03/25 10:30:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Jolanta Cętka-Sobotkiewicz 2010/03/25 10:30:20 nowa pozycja