Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2010 r.

Zarządzenie nr 422/10 w sprawie ustalenia zasad podziału środków finansowych w ramach Programu Przygotowań Olimpijskich i Paraolimpijskich

Data podpisania: 2010/08/26

Data wejścia w życie: 2010/08/26


ZARZĄDZENIE Nr 422/10
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia  26 sierpnia 2010 r.
 
w sprawie ustalenia zasad podziału środków finansowych w ramach Programu Przygotowań Olimpijskich i Paraolimpijskich
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1281, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458 z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675), oraz § 3 UchwałyNr XLII/1063/09 Rady MiastaSzczecinz dnia 14 grudnia2009 r. w sprawie przyjęcia Szczecińskiego Programu Olimpijskiego i Paraolimpijskiego, w związku z Działem III lit. a – e Polityki Kultury Fizycznej stanowiącej Załącznik do Uchwały Nr LII/989/06 Rady Miasta Szczecin z 14 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia polityki kultury fizycznej (S) oraz zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina, zarządzam co następuje:
 
§ 1. Podziału środków finansowych w ramach Programu Przygotowań Olimpijskich
i Paraolimpijskich z przeznaczeniem na realizację poszczególnych elementów zadania (stypendia, dotacja, sprzęt sportowy) dokonuje się po uprzednim sprawdzeniu wniosków pod względem ich zgodności z UchwałąNr XLII/1063/09 Rady MiastaSzczecinz dnia 14 grudnia2009 r. w sprawie przyjęcia Szczecińskiego Programu Olimpijskiego
i Paraolimpijskiego, zwanej dalej „Uchwałą”, w następujący sposób:
1)      Stypendia - wysokość stypendium dla poszczególnych zawodników stanowi kwota przewidziana w budżecie na stypendia podzielona przez liczbę wszystkich zawodników spełniających wymogi określone w Uchwale, w tym także tych zawodników, którzy nie są zrzeszeni w klubach.
2)      Dotacja – wysokość dotacji przypadającej dla poszczególnych klubów szkolących zawodników, zwanych dalej „Klubami” stanowi kwota przewidziana w budżecie
na dotacje dla Klubów podzielona przez liczbę wszystkich zawodników spełniających wymogi określone w Uchwale i pomnożona przez liczbę zawodników stowarzyszonych w danym Klubie, którym przyznano stypendium.
3)      Sprzęt sportowy – wysokość przypadających środków na zakup profesjonalnego sprzętu sportowego dla poszczególnych Klubów stanowi kwota przewidziana na ten cel w budżecie podzielona przez liczbę wszystkich zawodników spełniających wymogi określone w Uchwale i pomnożona przez liczbę zawodników stowarzyszonych w danym Klubie, którym przyznano stypendium.
 
§ 2. Zakupiony w ramach Programu sprzęt sportowy, zostanie nieodpłatnie przekazy na rzecz klubów sportowych nie będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin.
 
§ 3. Zakres rzeczowo – merytoryczny dofinansowania zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w zakresie podmiotów zrzeszających zawodników objętych Programem Przygotowań Olimpijskich i Paraolimpijskich, określa Załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Sportu i Turystyki.
 
§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 378/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia zasad podziału środków finansowych na szkolenie zawodników, członków kadry narodowej, objętych przygotowaniami olimpijskimi i paraolimpijskimi do Igrzysk Olimpijskich Pekin 2008.
 
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Załącznik
do Zarządzenia Nr 422/10
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
 
Zakres rzeczowo-merytoryczny dofinansowania zadań publicznych w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w zakresie podmiotów zrzeszających zawodników objętych Programem Przygotowań Olimpijskich i Paraolimpijskich
 
1. Organizacja szkolenia w zakresie:
1)      wynajmu obiektów sportowych,
2)      odnowy biologicznej,
3)      kosztów osobowych w tym opłat trenerów i instruktorów prowadzących szkolenie zawodników,
4)      zakupu sprzętu sportowego,
5)      zakupu odżywek,
6)      wyżywienia,
7)      uczestnictwa zawodników w konsultacjach i zgrupowaniach sportowych (zakwaterowanie, wyżywienie, przejazdy, transport sprzętu sportowego, wynajem obiektów sportowych i sprzętu sportowego),
8)      opłat członkowskich,
9)      opieki medycznej,
10) zakupu paliwa do samochodów, motorówek asekurujących zawodników podczas treningów na szosie i wodzie,
11) naprawy sprzętu sportowego,
12) szkolenia instruktorów i trenerów.
 
2. Organizacja przygotowań zawodników i ich uczestnictwa w imprezach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych w tym imprezach sportowych rangi mistrzostw
w zakresie:
1)      wyżywienia,
2)      zakwaterowania,
3)      przejazdów,
4)      wynajmu obiektów sportowych,
5)      transportu sprzętu sportowego,
6)      zakupu odżywek,
7)      opłaty wpisowego i startowego.
 
3. Koszty osobowe szkoleniowców nie mogą wynieść więcej niż 50% dotacji a trenerów biorących udział w bezpośrednich przygotowaniach kadry olimpijskiej lub paraolimpijskiej, zarówno w klubie jak i w kadrze kształtują się na poziomie do 80% udzielonej dotacji.

udostępnił: Wydział Sportu i Turystyki, wytworzono: 2010/10/25, odpowiedzialny/a: Łukasz Wybraniec, wprowadził/a: Łukasz Wybraniec, dnia: 2010/10/25 13:41:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Łukasz Wybraniec 2010/10/25 13:41:48 modyfikacja wartości
Łukasz Wybraniec 2010/10/25 13:40:47 nowa pozycja