Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 289/05 w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu

Data podpisania: 2005/06/10

Data wejścia w życie: 2005/06/10


 

ZARZĄDZENIE Nr 289/05
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 10 czerwca 2005 r.

w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.


        Na podstawie art. 15a ust. 2 w związku z art. 2 pkt.8 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505, zm. z 2004 r. Nr 62, poz. 577, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) i art. 35 ust. 2 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), zarządzam, co następuje:


    § 1. Zobowiązuję pracowników Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin do zapoznania się z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu. 

    § 2. Wprowadzam “Instrukcję postępowania w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu” w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

    § 3. 1. Na koordynatora wszystkich spraw związanych z realizacją przez Gminę Miasto Szczecin zadań wynikających z przedmiotowej ustawy wyznaczam Dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin. 
    2. Na zastępcę koordynatora wyznaczam Zastępcę Dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin. 

    § 4.1. W celu właściwego zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności ustalam wzór "Rejestru powiadomień" zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
    2. “Rejestr powiadomień” prowadzony jest w formie księgi o stronach ponumerowanych i przesznurowanych. Ostatnia strona winna być zalakowana i opatrzona w pieczęć urzędową oraz podpis osoby upoważnionej. 
    3. “Rejestr powiadomień” oznacza się klauzulą “zastrzeżone”. 
    4. Za prowadzenie "Rejestru powiadomień" odpowiada koordynator. 
    5. Wzór powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia. 

    § 5. Zobowiązuję koordynatora do :
1) opracowywania i przekazywania Prezydentowi Miasta za pośrednictwem Skarbnika Miasta, informacji o podjętych w ciągu roku działaniach w zakresie objętym niniejszym zarządzeniem, w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku,
2) przedstawiania propozycji zmian i uzupełnień treści zarządzenia,
3) przedstawiania propozycji szkoleń pracowników w zakresie objętym niniejszym zarządzeniem. 

    § 6. Traci moc Zarządzenie Nr 149/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia “Instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu” (ze zmianami: Zarządzenie Nr 412/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 29 września 2004 r., Zarządzenie Nr 97/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 10 lutego 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu"). 

    § 7. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta. 

    § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


UZASADNIENIE

    Zarządzenie Nr 149/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia “Instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu ” (zm. Zarządzenie Nr 412/04 z dnia 29 września 2004 r., Zarządzenie Nr 97/05 z dnia 10 lutego 2005 r.) wskazywało Dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego jako odpowiedzialnego za współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej. Nie wyznaczało koordynatora oraz zastępcy koordynatora wszystkich spraw związanych z realizacją przez Gminę Miasto Szczecin zadań wynikających z ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, ze zm.).
    Wg opinii Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Miejskiego w Szczecinie, zgodnie z wymogami Rozporządzenia w sprawie sposobu oznaczania materiałów, w tym klauzulami tajności, oraz sposobu umieszczania klauzul na tych materiałach (Dz. U. Nr 211, poz. 2071 z 2003 r.) “rejestr powiadomień” powinien zostać zarejestrowany w Kancelarii tajnej BOIN w “Rejestrze teczek dokumentów niejawnych, książek i dzienników ewidencyjnych” i oznaczony klauzulą “zastrzeżone”.
    W § 3 pkt. 5 “Instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu ” pracowników Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin zobowiązano do przekazywania Koordynatorowi informacji w formie notatki służbowej dotyczącej opisu podejrzanych transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności wskazane w art. 15a ust. 1 pkt 1 ustawy oraz istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym Głównego Inspektora Informacji Finansowej, załączając do powyższej notatki projekt takiego powiadomienia wraz z dokumentacją.
    Bezpośrednie przekazywanie informacji o zaobserwowaniu transakcji podejrzanych koordynatorowi uniemożliwi zapoznawanie się z ich treścią osób nieuprawnionych, zapewni właściwe ich przechowywanie i przekazywanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi.

 


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2006/09/05, odpowiedzialny/a: Agnieszka Konieczna, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/09/05 14:47:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/09/05 14:47:53 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/05 12:14:43 nowa pozycja