Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 289/05 w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu

Data podpisania: 2005/06/10

Data wejścia w życie: 2005/06/10


 

ZARZĄDZENIE Nr 289/05
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 10 czerwca 2005 r.

w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.


        Na podstawie art. 15a ust. 2 w związku z art. 2 pkt.8 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505, zm. z 2004 r. Nr 62, poz. 577, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) i art. 35 ust. 2 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), zarządzam, co następuje:


    § 1. Zobowiązuję pracowników Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin do zapoznania się z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu. 

    § 2. Wprowadzam “Instrukcję postępowania w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu” w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

    § 3. 1. Na koordynatora wszystkich spraw związanych z realizacją przez Gminę Miasto Szczecin zadań wynikających z przedmiotowej ustawy wyznaczam Dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin. 
    2. Na zastępcę koordynatora wyznaczam Zastępcę Dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin. 

    § 4.1. W celu właściwego zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności ustalam wzór "Rejestru powiadomień" zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
    2. “Rejestr powiadomień” prowadzony jest w formie księgi o stronach ponumerowanych i przesznurowanych. Ostatnia strona winna być zalakowana i opatrzona w pieczęć urzędową oraz podpis osoby upoważnionej. 
    3. “Rejestr powiadomień” oznacza się klauzulą “zastrzeżone”. 
    4. Za prowadzenie "Rejestru powiadomień" odpowiada koordynator. 
    5. Wzór powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia. 

    § 5. Zobowiązuję koordynatora do :
1) opracowywania i przekazywania Prezydentowi Miasta za pośrednictwem Skarbnika Miasta, informacji o podjętych w ciągu roku działaniach w zakresie objętym niniejszym zarządzeniem, w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku,
2) przedstawiania propozycji zmian i uzupełnień treści zarządzenia,
3) przedstawiania propozycji szkoleń pracowników w zakresie objętym niniejszym zarządzeniem. 

    § 6. Traci moc Zarządzenie Nr 149/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia “Instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu” (ze zmianami: Zarządzenie Nr 412/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 29 września 2004 r., Zarządzenie Nr 97/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 10 lutego 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu"). 

    § 7. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta. 

    § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


UZASADNIENIE

    Zarządzenie Nr 149/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia “Instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu ” (zm. Zarządzenie Nr 412/04 z dnia 29 września 2004 r., Zarządzenie Nr 97/05 z dnia 10 lutego 2005 r.) wskazywało Dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego jako odpowiedzialnego za współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej. Nie wyznaczało koordynatora oraz zastępcy koordynatora wszystkich spraw związanych z realizacją przez Gminę Miasto Szczecin zadań wynikających z ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, ze zm.).
    Wg opinii Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Miejskiego w Szczecinie, zgodnie z wymogami Rozporządzenia w sprawie sposobu oznaczania materiałów, w tym klauzulami tajności, oraz sposobu umieszczania klauzul na tych materiałach (Dz. U. Nr 211, poz. 2071 z 2003 r.) “rejestr powiadomień” powinien zostać zarejestrowany w Kancelarii tajnej BOIN w “Rejestrze teczek dokumentów niejawnych, książek i dzienników ewidencyjnych” i oznaczony klauzulą “zastrzeżone”.
    W § 3 pkt. 5 “Instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu ” pracowników Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin zobowiązano do przekazywania Koordynatorowi informacji w formie notatki służbowej dotyczącej opisu podejrzanych transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności wskazane w art. 15a ust. 1 pkt 1 ustawy oraz istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym Głównego Inspektora Informacji Finansowej, załączając do powyższej notatki projekt takiego powiadomienia wraz z dokumentacją.
    Bezpośrednie przekazywanie informacji o zaobserwowaniu transakcji podejrzanych koordynatorowi uniemożliwi zapoznawanie się z ich treścią osób nieuprawnionych, zapewni właściwe ich przechowywanie i przekazywanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi.

 


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2006/09/05, odpowiedzialny/a: Agnieszka Konieczna, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/09/05 14:47:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/09/05 14:47:53 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/05 12:14:43 nowa pozycja