Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 732/05 w sprawie ustalenia Regulaminu wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom Urzędu Miasta Szczecin.

Data podpisania: 2005/12/28

Data wejścia w życie: 2005/12/28


ZARZĄDZENIE NR 732/05
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 grudnia 2005 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom Urzędu Miasta Szczecin.

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam Regulamin wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom Urzędu Miasta Szczecin, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Regulamin, o którym mowa w § 1, obejmuje wszystkich pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Szczecin posiadających status pracowników samorządowych, o których mowa w ustawie z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.), z wyłączeniem Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza Miasta oraz Skarbnika Miasta.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Skarbnikowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2011/10/19, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/10/19 09:24:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/10/19 09:24:17 nowa pozycja