Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 222/05 w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Szczecinie

Data podpisania: 2005/05/05

Data wejścia w życie: 2005/05/05


 

ZARZĄDZENIE NR 222/05
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 5 maja 2005 r.

w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Szczecinie.

        Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz.U. Nr 103, poz. 472) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 1991 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów naukowych (Dz.U. Nr 58, poz. 249) zarządzam, co następuje:


    § 1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Szczecinie odbywa się na zasadach i warunkach określonych w niniejszym zarządzeniu.

    § 2. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Szczecinie mogą podnosić kwalifikacje zawodowe na podstawie zgody wyrażonej przez pracodawcę lub bez zgody pracodawcy.

    § 3.1. Pracodawca może wyrazić zgodę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych jeżeli pracownik:
1) przepracował co najmniej dwa lata w Urzędzie Miejskim w Szczecinie i umowa o pracę zawarta jest na czas nieokreślony,
2) uzyskał pozytywną ocenę swojej pracy zawodowej – co znalazło odzwierciedlenie w arkuszu oceny kwalifikacyjnej pracownika,
3) uzyskał akceptację przełożonego, to jest dyrektora wydziału lub kierownika biura,
4) obrał kierunek nauki zgodny z merytorycznym zakresem zadań realizowanych przez wydział/biuro – preferowane będą głównie: prawo, administracja, zarządzanie, ekonomia i rachunkowość. 

    2. W przypadku gdy o zgodę na podniesienie kwalifikacji zawodowych występuje dyrektor wydziału lub kierownik biura – akceptacji udziela właściwy Zastępca Prezydenta Miasta, Sekretarz Miasta lub Skarbnik Miasta, zgodnie z podziałem zadań i kompetencji. 

    3. Wnioski w sprawie wyrażenia zgody na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przedkłada się do akceptacji Sekretarzowi Miasta za pośrednictwem Wydziału Organizacyjnego.

    § 4.1. Pracodawca zawiera z pracownikiem, który uzyskał zgodę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron.

    2. Pracownik, który w trakcie nauki lub po jej ukończeniu w terminie określonym w umowie:
1) rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem,
2) z którym pracodawca rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy, jest obowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na jego naukę w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy po ukończeniu nauki lub czasu pracy w czasie nauki. 

    3. Pracownik, który bez uzasadnionych przyczyn przerwie naukę, obowiązany jest do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na jego naukę w pełnej wysokości.

    § 5. 1. Pracownikowi, który uzyskał zgodę pracodawcy na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przysługuje prawo do urlopu szkoleniowego oraz do zwolnienia z części dnia pracy na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz.U. Nr 103, poz. 472).

    2. Propozycję dotyczącą wymiaru urlopu szkoleniowego, o którym mowa w ust. 1, przedstawia bezpośredni przełożony pracownika.

    § 6. 1. Pracownikowi podejmującemu naukę bez zgody pracodawcy może być udzielony bezpłatny urlop i zwolnienie z części dnia pracy, bez zachowania prawa do wynagrodzenia, w wymiarze uzgodnionym pomiędzy pracodawcą i pracownikiem. 

    2. Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego lub zwolnienia z części dnia pracy składa się do Sekretarza Miasta, po uprzednim uzyskaniu aprobaty dyrektora wydziału lub kierownika biura. 

    3. W przypadku dyrektorów wydziałów lub kierowników biur, wniosek wymaga uzyskania akceptacji właściwego Zastępcy Prezydenta Miasta, Sekretarza Miasta lub Skarbnika Miasta, zgodnie z podziałem zadań i kompetencji.

    § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2006/08/31, odpowiedzialny/a: Renata Andrałojć, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/31 13:03:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/31 13:03:41 nowa pozycja