Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 85/05 w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi garażami i terenami pod garaże

Data podpisania: 2005/02/04

Data wejścia w życie: 2005/02/04


 

ZARZĄDZENIE NR 85/05
PREZYDENTA MIASTA SZCZECINA
z dnia 4 lutego 2005 r.

w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi garażami i terenami pod garaże.

        Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), w związku z § 23 pkt 2 Uchwały Nr XX/364/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego Nr 44, poz.834, zm. Nr 84, poz.1540, Nr 90 poz.1774 ), zarządzam co następuje:

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

    § 1. Zarządzenie określa zasady gospodarowania komunalnymi garażami oraz terenami pod garażami.

    § 2. Gospodarowanie garażami może odbywać się w drodze zawierania umów najmu bądź dzierżawy.

    § 3. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o:
1) gruncie - należy przez to rozumieć grunt należący do Gminy Szczecin wykorzystywany pod garaż lub drogi manewrowe i dojazdowe do garażu,
2) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Szczecin,
3) kierowniku jednostki - należy przez to rozumieć Dyrektora zakładu budżetowego pn. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, Dyrektora zakładu budżetowego pn. Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej lub Zarząd komunalnej osoby prawnej, w której gmina posiada 100 % udziałów (TBS Prawobrzeże sp. z o.o., STBS sp. z o.o.), zarządzającą zasobem gminy w ramach jej działań statutowych lub podpisanych z Gminą umów o zarządzanie.


Rozdział II

Najem garaży

    § 4. 1.Umowa najmu garażu może zostać zawarta z osobą, która łącznie spełnia poniższe warunki:
1) Nie dysponuje prawem do: 
        a) dzierżawy gruntu pod garaż murowany bądź blaszany, lub 
        b) innego garażu stanowiącego mienie komunalne, lub 
        c) garażu stanowiącego własność tej osoby, lub 
        d) garażu stanowiącego własność osób trzecich.
2) Dysponuje dokumentem potwierdzającym fakt używania pojazdu mechanicznego (prawo jazdy i dowód rejestracyjny).
3) Zamieszkuje na terenie Gminy, z zastrzeżeniem ust.2. 
    2. Warunek, o którym mowa w ust.1 pkt 3 nie dotyczy użytkowników garaży, którzy wybudowali garaż ze środków własnych lub są następcami prawnymi tych osób. 
    3. Zawarcie umowy najmu garażu poprzedzone jest złożeniem oświadczenia na okoliczność braku dysponowania prawami, o których mowa w ust.1 pkt1.

    § 5.1. Garaże mogą być oddawane w najem w drodze przetargu lub w trybie bezprzetargowym. 
    2. Przetarg przeprowadza się w formie:
1) przetargu ustnego nieograniczonego,
2) przetargu ustnego ograniczonego,
3) przetargu pisemnego nieograniczonego,
4) przetargu pisemnego ograniczonego. 
    3. Przetarg ustny ma na celu uzyskanie najwyższej ceny. Przetarg pisemny ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty. 
    4. Decyzję w zakresie ogłoszenia przetargu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 i 4 podejmuje Prezydent Miasta lub osoba przez niego upoważniona. 
    5. W przypadkach określonych w § 8, garaże mogą być oddawane w najem w trybie bezprzetargowym. 
    6. Przetarg przeprowadza się zgodnie z Regulaminem przetargów i negocjacji, określonym przez Prezydenta Miasta.

    § 6.1. Umowy najmu garaży zawiera się na czas oznaczony, nie dłuższy niż trzy lata. 
    2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, umowa najmu może zostać zawarta pod warunkiem zawieszającym poddania się przez przyszłego najemcę egzekucji z aktu notarialnego, co do obowiązku wydania garażu w terminie oznaczonym przez wynajmującego. 
    3. W imieniu właściciela garażu decyzję, o której mowa w ust. 2, podejmuje Kierownik jednostki.

    § 7. Następujące oświadczenia woli w imieniu wynajmującego, składane są w formie pisemnej pod rygorem nieważności:
1) zawarcie umowy,
2) cofnięcie oświadczenia o rozwiązaniu umowy, o ile ustały przyczyny rozwiązania umowy,
3) skrócenie terminu wypowiedzenia umowy,
4) wskazywanie garażu w drodze bezprzetargowej,
5) wyrażenie zgody wynajmującego w przypadkach wskazanych w § 5 ust.2, § 6 ust. 1 , § 8 ust. 1 i ust.2 pkt 4, § 9, § 10,
6) zawarcie nowej umowy na czas oznaczony , jeżeli umowa wygasła a wniosek najemcy o kontynuację najmu nie został rozpatrzony przed upływem terminu jej wygaśnięcia,
7) negatywne rozpatrzenie wniosku o zawarcie umowy na korzystanie z garażu.

    § 8. 1. Garaże mogą być oddawane w najem bez przetargu:
1) dotychczasowym najemcom lub dzierżawcom, z zastrzeżeniem ust. 3,
2) osobom niepełnosprawnym, które z tytułu niepełnosprawności posiadają zaświadczenie o konieczności posługiwania się pojazdem mechanicznym wydane przez komórkę ds. osób niepełnosprawnych Urzędu Miejskiego w Szczecinie. Dotyczy to również sytuacji, gdy pojazd zarejestrowany jest na współmałżonka, jednego z rodziców, rodzeństwa osoby niepełnosprawnej pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub jego pełnoletnich dzieci,
3) podmiotowi, który wystąpi z wnioskiem o taki przydział, pod warunkiem negatywnego rozstrzygnięcia przetargu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, z powodu braku ofert. 
    2. Wolne garaże mogą być oddawane w najem, w drodze :
1) przetargu ograniczonego do mieszkańców tej nieruchomości, jeżeli z wnioskiem o wynajęcie zwróci się co najmniej jedna osoba z tej nieruchomości i z którą nie może być zawarta umowa w trybie bezprzetargowym,
2) przetargu ograniczonego do mieszkańców nieruchomości bezpośrednio przylegających do danej nieruchomości na której posadowiony jest wolny garaż, jeżeli przetarg, o którym mowa w pkt 1, nie został rozstrzygnięty z powodu braku ofert,
3) przetargu nieograniczonego, jeżeli przetarg, o którym mowa w pkt 2 nie został rozstrzygnięty z powodu braku ofert,
4) jeżeli garaż przyznawany jest w drodze bezprzetargowej jako garaż zamienny, w związku z rozwiązaniem umowy na dotychczas zajmowany garaż z przyczyn leżących po stronie wynajmującego. 
    3. Jeżeli w trakcie podejmowania decyzji o, której mowa ust. 1 pkt 1, z wnioskiem o wynajęcie garażu wystąpią inni mieszkańcy nieruchomości (posesji) na której posadowiony jest garaż - w takim przypadku stosuje się w sposób odpowiednio procedurę, o której mowa w § 8 ust. 2, z zastrzeżeniem ust.4. 
    4. Sytuacja , o której mowa w ust.3 dotyczy :
1) garażu innego niż garaż wybudowany ze środków własnych ludności, lub
2) kiedy dotychczasowym najemcą (dzierżawcą) jest osoba nie zamieszkująca w danej nieruchomości lub nieruchomości bezpośrednio przylegającej do nieruchomości na której posadowiony jest garaż.


Rozdział III

Zmiana najemcy (dzierżawcy) i zamiana garaży

    § 9.1 W czasie trwania umowy najmu garażu (dzierżawy), w prawa i obowiązki dotychczasowego użytkownika, z zastrzeżeniem ust. 2, mogą wstąpić za zgodą wynajmującego: małżonek, wstępni, zstępni , pod warunkiem zamieszkiwania przez te osoby w danej nieruchomości oraz spełnienia kryteriów, o których mowa w § 4 pkt 1 i 2. 
    2. W czasie trwania umowy najmu garażu, który został wybudowany ze środków własnych najemcy, w prawa i obowiązki dotychczasowego najemcy, mogą wstąpić za zgodą wynajmującego oprócz osób wymienionych w ust. 1, także osoby trzecie będące następcami prawnymi osób które ten garaż wybudowały.

    § 10.1 Dopuszcza się za zgodą wynajmującego, zamianę garaży między najemcami. 
    2. Zamiana garaży może nastąpić na wniosek zainteresowanych najemców, pod warunkiem braku zaległości z tytułu opłat za garaże.


Rozdział IV

Dzierżawa gruntu pod garaże

    § 11. Umowa dzierżawy gruntu pod garaż może zostać zawarta z osobą , która:
1) Nie dysponuje prawem do: 
        a) dzierżawy gruntu pod inny garaż murowany bądź blaszany, lub 
        b) innego garażu stanowiącego mienie komunalne, lub 
        c) garażu stanowiącego własność tej osoby, lub 
        d) garażu stanowiącego własność osób trzecich.
2) Dysponuje dokumentem potwierdzającym fakt używania pojazdu mechanicznego (prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny). 
    3. Zamieszkuje na terenie Gminy .

    § 12. 1 Grunty, na których stoją garaże blaszane mogą być oddawane w dzierżawę na okres do 3 lat w drodze przetargu, według zasad określonych w § 5 lub w trybie bezprzetargowym. 
    2. Grunty mogą być oddawane w dzierżawę bez przetargu :
1) na wniosek dotychczasowego dzierżawcy,
2) na wniosek osoby trzeciej pod warunkiem, że jest to jedyny wniosek dotyczący przedmiotowego gruntu . 
    3. W czasie trwania umowy dzierżawy gruntu pod garaż blaszany, w prawa i obowiązki dotychczasowego dzierżawcy, mogą wstąpić za zgodą wydzierżawiającego osoby trzecie - bez zmiany dotychczasowych warunków dzierżawy.


Rozdział V

Opłaty

    § 13. Za korzystanie z garaży lub terenów, stanowiących mienie komunalne należące do Gminy , miesięczne stawki opłat netto za 1 m2 (do stawki netto doliczany jest podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami), z zastrzeżeniem § 14, wynoszą z tytułu:
1) najmu garażu murowanego, z zastrzeżeniem pkt 2 - 2,53 zł.
2) najmu garażu wybudowanego ze środków własnych ludności lub dzierżawy terenu pod takim garażem - 1,38 zł.
3) najmu garażu blaszanego - 1,80 zł.
4) dzierżawy terenu pod garażem blaszanym - 1,38 zł.
5) najmu garażu przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą - 10 zł.
6) użytkowania garażu lub terenu pod garaż: zlokalizowanego bez wymaganego zezwolenia, bez tytułu prawnego, uzyskanego w drodze zmiany charakteru obiektu bez wymaganego zezwolenia, kiedy ustalono fakt podnajmowania osobom trzecim bez wymaganej zgody wynajmującego (wydzierżawiającego) lub fakt innego użytkowania niż to wynika z umowy - 6,90 zł.
7) dzierżawy gruntu na czas budowy garażu - 1,38 zł .
8) korzystania z dróg dojazdowych i placów manewrowych - 0,22 zł.

    § 14. 1 Stawki opłat, o których mowa w § 13, mogą ulegać podwyższeniu nie częściej niż raz w danym roku kalendarzowym i nie więcej niż o 30%. 
    2. W treści podpisywanych umów należy umieścić klauzulę, że znana jest przyszłemu użytkownikowi (najemcy, dzierżawcy) treść przepisów w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi garażami i terenami pod garaże. 
    3. W przypadku wyłaniania najemcy garażu w trybie przetargowym stawki opłat, o których mowa w § 13 pkt 1 i 2, stanowią stawki podstawowe, które ulegają podwyższeniu zgodnie z wynikami przetargu. 
    4. Z opłat, o których mowa w § 13 pkt 1-4 i 8 zwolnione są osoby niepełnosprawne, które z tytułu swej niepełnosprawności posiadają zaświadczenie o konieczności posługiwania się pojazdem mechanicznym wydane przez komórkę organizacyjną ds. osób niepełnosprawnych Urzędu Miejskiego, z zastrzeżeniem ust.5. 
    5. Zwolnienie nie dotyczy osób niepełnosprawnych, które weszły w prawa najmu w drodze przetargu.


Rozdział VI

Zabezpieczenie roszczeń

    § 15. 1 Najemca garażu może zostać zobowiązany , z zastrzeżeniem ust. 4, do wniesienia kaucji w formie pieniężnej, jako zabezpieczenie roszczeń wynajmującego. Decyzję w tym zakresie podejmuje Kierownik jednostki. 
    2. Wysokość kaucji, o której mowa w ust. 1 wynosi 3 krotność miesięcznych opłat obejmujących czynsz oraz pozostałe opłaty eksploatacyjne. 
    3. Po zakończeniu stosunku najmu (dzierżawy), wynajmujący zwraca wniesione zabezpieczenie po potrąceniu wszelkich roszczeń wynikających z umowy najmu (dzierżawy). Kaucja podlega zwrotowi wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego na którym była ona przechowywana, pomniejszona o koszty prowadzenia rachunku i prowizję bankową za przelew na rachunek najemcy (dzierżawcy). 
    4. Z obowiązku wniesienia kaucji, o której mowa w ust.1, zwolnieni są najemcy o których mowa § 8 ust. 1 pkt 2.


Rozdział VII

Postanowienia przejściowe i końcowe

    § 16. Do spraw wszczętych, a nie zakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, stosuje się dotychczasowe przepisy.

    § 17. Traci moc Uchwała Nr 412/2000 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 11 lipca 2000 r. w sprawie zasad wydzierżawiania terenów pod garaże, najmu garaży oraz naliczania z tego tytułu opłat (ze zmianami : Zarządzenie Nr 506/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 16 września 2003 r., Zarządzenie Nr 260/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 30 czerwca 2004 r. zmieniające uchwałę Zarządu Miasta Szczecina w sprawie zasad wydzierżawiania terenów pod garaże , najmu garaży oraz naliczania z tego tytułu opłat ).

    § 18. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych oraz Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

    § 19. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych, wytworzono: 2006/08/22, odpowiedzialny/a: Renata Matusiak, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/28 13:26:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/28 13:26:44 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/22 09:37:45 nowa pozycja