Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 646/05  w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi garażami.

Data podpisania: 2005/11/02

Data wejścia w życie: 2005/12/01


ZARZĄDZENIE NR 646/05
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 23 listopada 2005 r.

w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi garażami.

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz' 1568, z 2004 r, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz, 1441, Nr 175, poz. 1457) w związku z § 23 pkt 2 Uchwały Nr XX/364/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 44, poz.834, zm. Nr 84, poz. 1540, Nr 90 poz.1774, z 2005r. Dz Urz Woj Zachodniopomorskiego Nr 55, poz. 1268 ), zarządzam co następuje:

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ I Zarządzenie określa zasady gospodarowania komunalnymi garażami i związanymi z tym opłatami.

§ 2. Gospodarowanie garażami może odbywać się w drodze zawierania umów najmu garażu

§ 3. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o:
1) gruncie - należy przez to rozumieć grunt należący do Gminy Miasto Szczecin wykorzystywany lub przeznaczony pod drogi manewrowe i dojazdowe do garażu,
2) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Miasto Szczecin,
3) kierowniku jednostki - należy przez to rozumieć : Dyrektora zakładu budżetowego pn. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, Dyrektora zakładu budżetowego pn. Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej lub Zarząd komunalnej osoby prawnej, w której gmina posiada 100 % udziałów (TBS Prawobrzeże sp. z o.o., STBS sp. z o.o.), zarządzającą zasobem gminy w ramach jej działań statutowych lub podpisanych z gminą umów o zarządzanie.

Rozdział 2
Najem garaży

§ 4. 1 Umowa najmu garażu może zostać zawarta z osobą, która łącznie spełnia poniższe warunki;
1) Nie dysponuje prawem do:

a) dzierżawy gruntu pod garaż murowany bądź blaszany, lub
b) innego garażu stanowiącego mienie komunalne, lub
c) garażu stanowiącego własność tej osoby.

2) Dysponuje dokumentem i dowód rejestracyjny, potwierdzającym fakt używania pojazdu mechanicznego lub dokumentem, że pojazd zarejestrowany jest na współmałżonka. W przypadku posiadania samochodu służbowego lub w leasingu - dokument potwierdzający oddanie samochodu w użytkowanie.
3) Zamieszkuje na terenie Gminy, z zastrzeżeniem ust.3.

2. Zawarcie umowy najmu garażu poprzedzone jest złożeniem oświadczenia na okoliczność braku dysponowania prawami, o których mowa w ust. 1 pktl , z zastrzeżeniem ust.3.
3. Warunki, o których mowa w ust. 1 i 2 nie dotyczą użytkowników garaży, którzy wybudowali garaż ze środków własnych lub są następcami prawnymi tych osób.

§5.1. Umowy najmu garaży zawiera się na czas oznaczony, nie dłuższy niż trzy lata.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, umowa najmu może zostać zawarta pod warunkiem zawieszającym poddania się przez przyszłego najemcę egzekucji z aktu notarialnego, co do obowiązku wydania garażu w terminie oznaczonym przez wynajmującego.
3. W imieniu właściciela garażu decyzję, o której mowa w ust. 2, podejmuje kierownik jednostki.
4 Następujące oświadczenia woli w imieniu wynajmującego, składane są w formie pisemnej pod rygorem nieważności:
1) zawarcie umowy,
2) cofnięcie oświadczenia o rozwiązaniu umowy, o ile ustały przyczyny rozwiązania umowy,
3) skrócenie terminu wypowiedzenia umowy,
4) wyrażanie zgody na wynajem garażu w trybie bezprzetargowym,
5) wyrażenie zgody wynajmującego w przypadkach wskazanych w § 5 ust. 1, § 6 ust. 1 , § 8 ust. 1§9, § 10.
6) zawarcie nowej umowy na czas oznaczony , jeżeli umowa wygasła a wniosek najemcy o kontynuację najmu nie został rozpatrzony przed upływem terminu jej wygaśnięcia,
7) negatywne rozpatrzenie wniosku o zawarcie umowy na korzystanie z garażu.

§6.1. Garaże mogą być oddawane w najem w drodze przetargu lub w trybie bezprzetargowym . 2. Przetarg przeprowadza się w formie:
1) przetargu ustnego nieograniczonego,
2) przetargu ustnego ograniczonego,
3) przetargu pisemnego nieograniczonego,
4) przetargu pisemnego ograniczonego.
3 Przetarg ustny ma na celu uzyskanie najwyższej ceny. Przetarg pisemny ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty.
4. Decyzję w sprawie ogłoszenia przetargu, o którym mowa w ust.2 pkt 3 i 4 podejmuje Prezydent Miasta lub osoba przez niego upoważniona.
5. W przypadkach określonych w § 8, garaże mogą być oddawane w najem w trybie bezprzetargowym.
6 Przetarg przeprowadza się zgodnie z Regulaminem przetargów i negocjacji w zakresie najmu komunalnych lokali użytkowych i garaży .

§7.1. Wolne garaże mogą być oddawane w najem, w drodze :
1) przetargu ograniczonego do mieszkańców nieruchomości, na której znajduje się garaż,, jeżeli z wnioskiem o wynajęcie zwróci się co najmniej jedna osoba z tej nieruchomości i z którą nie może być zawarta umowa w trybie bezprzetargowym,

2) przetargu ograniczonego do mieszkańców nieruchomości bezpośrednio przylegających do danej nieruchomości na której posadowiony jest wolny garaż, jeżeli przetarg, o którym mowa w pkt 1, nie został rozstrzygnięty z powodu braku oferentów,
3) przetargu nieograniczonego, jeżeli przetarg, o którym mowa w pkt 2 nie został rozstrzygnięty z powodu braku oferentów,
2. Jeżeli w trakcie podejmowania decyzji o, której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, z wnioskiem o wynajęcie garażu wystąpią inni mieszkańcy nieruchomości na której posadowiony jest garaż -w takim przypadku stosuje się odpowiednio procedurę, o której mowa w ust 1, z zastrzeżeniem, że dotyczy to garażu innego niż garaż wybudowany ze środków własnych ludności lub kiedy dotychczasowym najemcą jest osoba nie zamieszkująca w danej nieruchomości lub nieruchomości bezpośrednio przylegającej do" nieruchomości na której posadowiony jest garaż.

§ 8.1 Garaże mogą być oddawane w najem w trybie bezprzetargowym :
1) dotychczasowym najemcom łub dzierżawcom, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2,
2) osobom niepełnosprawnym, które z tytułu niepełnosprawności posiadają zaświadczenie o konieczności posługiwania się pojazdem mechanicznym wydane przez komórkę ds. osób nepełnosprawnych Urzędu Miasta Szczecin. Dotyczy to również sytuacji, gdy pojazd zarejestrowany jest na współmałżonka, jednego z rodziców, rodzeństwa osoby niepełnosprawnej pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub jego pełnoletnich dzieci,
3) podmiotowi, który wystąpi z wnioskiem o zawarcie umowy, pod warunkiem negatywnego rozstrzygnięcia przetargu, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 3, z powodu braku oferentów.
4) jeżeli garaż przyznawany jest jako garaż zamienny, w związku z rozwiązaniem umowy na dotychczas zajmowany garaż z przyczyn leżących po stronie wynajmującego.

Rozdział 3
Zmiana najemcy i zamiana garaży

§ 9.1.W czasie trwania umowy najmu garażu, w prawa i obowiązki dotychczasowego użytkownika, z zastrzeżeniem ust.2 mogą wstąpić za zgodą wynajmującego: małżonek, wstępni, zstępni oraz pełnoletnie rodzeństwo, pod warunkiem zamieszkiwania przez te osoby w danej nieruchomości oraz spełnienia kryteriów , o których mowa w § 4 ust. 1 pkt I i 2. 2. W czasie trwania umowy najmu garażu, który został wybudowany ze środków własnych najemcy, w prawa i obowiązki dotychczasowego najemcy, mogą wstąpić za zgodą wynajmującego: małżonek, wstępni, zstępni, pełnoletnie rodzeństwo oraz osoby trzecie będące następcami prawnymi osób, które ten garaż wybudowały.

§ 10.1 Dopuszcza się za zgodą wynajmującego, zamianę garaży między najemcami
2 Zamiana garaży może nastąpić na wniosek zainteresowanych najemców, pod warunkiem braku zaległości z tytułu opłat za garaże.

Rozdział 4
Opłaty

§ 11. Za korzystanie z garaży stanowiących mienie komunalne należące do Gminy , miesięczne stawki opłat netto za I m2 (do stawki netto doliczany jest podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami), z zastrzeżeniem § 12, wynoszą z tytułu:
1) najmu garażu murowanego, z zastrzeżeniem pkt 2 - 2,53 zł.
2) najmu garażu wybudowanego ze środków własnych ludności lub dzierżawy terenu pod takim garażem - 1,38 zł.
3) najmu garażu przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą - 10.zł.
4) za użytkowanie garażujzlokalizowanego bez wymaganego zezwolenia, bez tytułu prawnego, uzyskanego w drodze zmiany charakteru obiektu bez wymaganego zezwolenia, kiedy ustalono fakt podnajmowania osobom trzecim bez wymaganej zgody wynajmującego lub fakt innego użytkowania niz to wynika z umowy - 6,90 zł.
5) korzystania z dróg dojazdowych i placów manewrowych - 0,22 zł.

§ 12. 1 Stawki opłat, o których mowa w § 11, mogą ulegać podwyższeniu nie częściej niż raz w danym roku kalendarzowym i nie więcej niż o 30%.
2. W treści podpisywanych umów należy umieścić klauzulę, że znana jest przyszłemu najemcy treść przepisów w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi garażami .
3. W przypadku wyłaniania najemcy garażu w trybie przetargowym stawki opłat, o których mowa w § 11 pkt 1 i 2, stanowią stawki podstawowe, które ulegają podwyższeniu zgodnie z wynikami przetargu.
4. Z opłat, o których mowa w § i 1 pkt 1-2 i 5 zwolnione są osoby niepełnosprawne, które z tytułu swej niepełnosprawności posiadają zaświadczenie o konieczności posługiwania się pojazdem mechanicznym wydane przez komórkę organizacyjną ds, osób niepełnosprawnych Urzędu Miasta, z zastrzeżeniem ust.5.
5. Zwolnienie nie dotyczy osób niepełnosprawnych, które weszły w prawa najmu w drodze przetargu

Rozdział 5
Zabezpieczenie roszczeń

§ 13. 1 Najemca garażu może zostać zobowiązany , z zastrzeżeniem ust. 4, do wniesienia kaucji w formie pieniężnej, jako zabezpieczenie roszczeń wynajmującego. Decyzję w tym zakresie podejmuje kierownik jednostki.
2. Wysokość kaucji, o której mowa w ust. 1 wynosi 3 krotność miesięcznych opłat obejmujących czynsz oraz pozostałe opłaty eksploatacyjne
3. Po zakończeniu stosunku najmu, wynajmujący zwraca wniesione zabezpieczenie po potrąceniu wszelkich roszczeń wynikających z umowy najmu. Kaucja podlega zwrotowi wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego na którym była ona przechowywana, pomniejszona o koszty prowadzenia rachunku i prowizję bankową za przelew na rachunek najemcy
4 Z obowiązku wniesienia kaucji, o której mowa w ust. 1, zwolnieni są najemcy o których mowa § 8 ust. 1 pkt 2.

Rozdział 6
Postanowienia przejściowe i końcowe

§ 14. Szczegółowe zasady i tryb rozpatrywania spraw dotyczących dzierżawy gruntów pod garaże blaszane, gruntów na czas trwania budowy garażu murowanego oraz związane z tym opłaty reguluje odrębne zarządzenie.

§ 15. Do spraw wszczętych, a nie zakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, stosuje się dotychczasowe przepisy.

§ 16. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych .

§ 17. Traci moc Zarządzenie Nr 85/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi garażami i terenami pod garaże (zm. Zarządzenie Nr 414/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 27 lipca 2005 r.).

§ 18. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2005r.
 


udostępnił: , wytworzono: 2014/05/21, odpowiedzialny/a: Prezydent Miasta, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2014/05/21 13:19:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2014/05/21 13:19:44 nowa pozycja