Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 147/05 zmieniające szczegółowy zakres zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Szczecinie

Data podpisania: 2005/03/23

Data wejścia w życie: 2005/03/23


 

ZARZĄDZENIE NR 147/05
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 23 marca 2005 r.

zmieniające szczegółowy zakres zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Szczecinie.

        Na podstawie § 54 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szczecinie stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 305/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szczecinie ( zm. Zarządzenie Nr 363/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 30 sierpnia 2004 r., Zarządzenie Nr 460/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 2 listopada 2004 r., Zarządzenie Nr 1/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 4 stycznia 2005 r.) zarządzam, co następuje:


    § 1. W Szczegółowym zakresie zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Szczecinie stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr 503/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Szczecinie wprowadza się następujące zmiany :

1) w § 4 skreśla się ust. 12,

2) w § 5 pkt 3 po lit. i dodaje się lit. j w brzmieniu :

“j) doręczanie korespondencji urzędowej, której adresat zamieszkuje lub ma swoją siedzibę na terenie Gminy Miasto Szczecin za pośrednictwem gońców.”

3) § 7 otrzymuje brzmienie :

“§ 7. Do zadań Wydziału Oświaty należy :

1. W zakresie prowadzenia spraw związanych z pełnieniem przez Miasto funkcji organu prowadzącego publiczne przedszkola, szkoły oraz placówki oświatowo – wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego i placówki kształcenia praktycznego, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania :
1) zapewnienie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
2) zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoły oraz placówki,
3) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji zadań w zakresie nauczania, wychowania i innych zadań statutowych,
4) określanie liczby etatów i stanowisk pracowników ekonomicznych, administracyjnych oraz obsługi szkół i placówek,
5) organizowanie konkursów na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki,
6) określanie regulaminów konkursów oraz powoływanie komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na dyrektorów szkół i placówek,
7) prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem powierzenia (i odwołania) stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych, przez dyrektora szkoły lub placówki,
8) sprawowanie nadzoru i uczestnictwo w podpisywaniu protokołów zdawczo - odbiorczych przy zmianach na stanowiskach dyrektorów szkół i placówek,
9) sprawy związane z dokonywaniem oceny wykonywania zadań dyrektorów szkół i placówek,
10) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
11) określanie dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokości stawek dodatków, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia nauczycieli,
12) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta w sprawie powoływania rad oświatowych,
13) prowadzenie w ramach zadań własnych placówek doskonalenia nauczycieli,
14) współudział w realizacji programów oświatowych w ramach funduszy pozabudżetowych,
15) przygotowywanie organizacyjne i merytoryczne spraw związanych z przyznawaniem uczniom stypendiów socjalnych oraz stypendiów za wybitne osiągnięcia szkolne,
16) prowadzenie spraw związanych ze stypendiami dla uczniów szkół i placówek oświatowych oraz z pomocą materialną udzielaną uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji.

2. W zakresie inicjowania tworzenia, przekształcania, likwidacji publicznych przedszkoli, szkół oraz placówek, o których mowa w ust. 1 :
1) analiza danych demograficznych i warunków materialno - finansowych przy zakładaniu, likwidacji i przekształcaniu szkół i placówek,
2) inicjowanie tworzenia, przekształcania oraz likwidacji :
a) przedszkoli publicznych oraz przedszkoli specjalnych,
b) szkół podstawowych oraz gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznych,
c) szkół podstawowych i gimnazjów specjalnych,
d) publicznych szkół ponadgimnazjalnych,
e) szkół sportowych i mistrzostwa sportowego,
f) szkół zawodowych specjalnych,
g) szkół muzycznych oraz artystycznych I i II stopnia,
h) szkół specjalnych (z wyłączeniem szkół o zasięgu wojewódzkim lub ogólnokrajowym),
i) placówek oświatowo - wychowawczych, resocjalizacyjnych, placówek pracy pozaszkolnej, placówek kształcenia ustawicznego, poradni psychologiczno - pedagogicznych, placówek opiekuńczo - wychowawczych i resocjalizacyjnych (z wyłączeniem placówek o zasięgu wojewódzkim lub ogólnokrajowym),
3) prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego,
4) przygotowywanie projektów aktów prawnych związanych z nadawaniem szkołom imion i sztandarów,
5) przygotowywanie projektów statutów dla nowozakładanych i przekształcanych szkół, weryfikowanie zmian dokonywanych w statutach pod względem ich zgodności z prawem,
6) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta w sprawach likwidacji szkół publicznych,
7) przejmowanie dokumentacji likwidowanych szkół niepublicznych,
8) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta w sprawie łączenia szkół różnych typów lub placówek w zespoły, w sprawie rozwiązywania zespołów szkół lub placówek oraz w sprawie nadawania szkołom lub placówkom statutów.

3. W zakresie koordynowania funkcjonowania oraz nadzoru nad działalnością przedszkoli, szkół i placówek, o których mowa w ust. 1 :
1) przygotowywanie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, granic obwodów oraz ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych,
2) określanie potrzeb i planowanie środków budżetowych dla szkół i placówek oświatowo - wychowawczych :
a) opracowywanie projektu budżetu w zakresie oświaty dla potrzeb budżetu Miasta,
b) przygotowywanie układu wykonawczego budżetu po zatwierdzeniu projektu przez Radę Miasta,
c) zatwierdzanie jednostkowych budżetów szkół i placówek,
d) obsługa finansowa szkół i placówek
3) określanie na każdy rok szkolny organizacji szkół i placówek, w tym :
a) liczby klas,
b) liczby dzieci i uczniów w oddziałach,
c) liczby godzin na zajęcia nadobowiązkowe w szkołach,
d) liczby godzin na zajęcia reedukacyjne,
e) iczby godzin na zajęcia sportowe, zajęcia artystyczne, gimnastykę korekcyjną itp.,
4) przyznawanie dodatkowych godzin nauczania w przypadku decyzji o nauczaniu indywidualnym lub indywidualnym toku nauczania,
5) zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka z domu do szkoły lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej w przypadkach określonych w ustawie o systemie oświaty,
6) zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów,
7) diagnozowanie potrzeb i podejmowanie decyzji w sprawie tworzenia warunków umożliwiających podejmowanie nauki we wszystkich typach szkół dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej (klasy integracyjne, klasy specjalne itp.),
8) kontrolowanie spełnienia obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
9) kontrolowanie szkół i placówek w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy, w tym instruktaż i kontrola prawidłowości prowadzenia księgowości,
10) kontrolowanie warunków nauki w szkole oraz podczas zajęć poza szkołą z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny, współpraca ze służbami bhp i przeciwpożarowymi w zakresie oceny warunków pracy i nauki w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych,
11) sprawowanie nadzoru nad prawidłowością dysponowania środkami budżetowymi w szkołach i placówkach oraz gospodarowania mieniem,
12) przygotowywanie zmian i wprowadzanie do ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,
13) realizowanie porozumień zawartych przez Ministra Oświaty i Wychowania ze związkami zawodowymi - Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ “Solidarność” oraz NSZZ "Solidarność 80",
14) nadzór nad wydawaniem przez szkoły świadectw, dyplomów i duplikatów tych dokumentów oraz innych dokumentów wydawanych przez szkoły w zakresie druków ścisłego zarachowania,
15) prowadzenie procedur związanych z przyznawaniem grantów edukacyjnych,
16) opiniowanie wniosków dyrektorów szkół oraz zapewnienie środków finansowych na prowadzenie eksperymentów i innowacji pedagogicznych,
17) realizacja zaleceń wydawanych przez Kuratora Oświaty z zakresu nadzoru pedagogicznego,|
18) wspomaganie dyrektorów szkół i placówek w budowaniu programu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w przypadku stwierdzenia przez Kuratora niedostatecznych efektów w tym zakresie,
19) opracowywanie projektu uchwał Rady Miasta w sprawie sieci publicznych przedszkoli,
20) analiza kosztów pobytu dzieci w przedszkolu oraz przygotowywanie projektów decyzji w sprawie wysokości opłat rodziców za świadczenia udzielane przez przedszkola,
21) wdrażanie i prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej zgodnie z ustawą o systemie informacji oświatowej,
22) współpraca z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej w zakresie :
a) organizacji i form opieki zdrowotnej nad uczniami,
b) zasad i trybu sprawowania opieki medycznej nad uczniami uczestniczącymi w zajęciach wychowania fizycznego oraz nad uczniami klas sportowych,
c) oświaty zdrowotnej,
23) współpraca z Biurem ds. Organizacji Pozarządowych w zakresie :
a) opiniowania projektów oświatowych,
b) prowadzenia procedur związanych z formami dotowania działań organizacji pozarządowych (otwarte konkursy ofert),
24) wspieranie i finansowanie konkursów i imprez międzyszkolnych i imprez organizowanych w szkołach i placówkach miasta Szczecina,
25) opracowywanie materiałów, analiz i sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw, w tym przyjmowanie bilansów rocznych oraz opracowywanie bilansów i sprawozdań zbiorczych,
26) opracowywanie informacji dotyczących składników majątkowych wszystkich podległych jednostek dla potrzeb sporządzania raportów o stanie mienia komunalnego miasta,
27) określanie zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,
28) określanie zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektora, wicedyrektora i innych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz przyznawanie zwolnień od obowiązku realizacji zajęć,
29) wyrażanie zgody na obniżenie przez dyrektora tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela ze względu na doskonalenie się, wykonywanie pracy naukowej lub prac zleconych.

4. W zakresie nadzoru nad realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki szkolnej dzieci i młodzieży :
1) realizacja polityki Miasta Szczecina w zakresie kultury fizycznej na lata 2001 – 2015,
2) nadzór nad działalnością miejskich ośrodków sportowo – rekreacyjnych:
a) Ośrodka Morskiego Pałacu Młodzieży,
b) Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego,
3) nadzór nad organizacją współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży realizowanego przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy,
4) nadzór nad działalnością klas z rozszerzonym programem z wychowania fizycznego i klas sportowych w szkołach oraz tworzenie określonych kierunków rozwoju klas,
5) nadzór nad organizacją i działalnością klas sportowych i klas mistrzostwa sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Zespole Szkół Sportowych,
6) prowadzenie ewidencji oraz analizy działalności klas z rozszerzonym programem z wychowania fizycznego, klas sportowych,
7) współdziałanie z organizatorami wypoczynku dzieci i młodzieży w zakresie organizacji zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży,
8) przygotowywanie projektów podziału środków na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
9) nadzór nad organizacją obozów sportowych i turystycznych dla dzieci i młodzieży,
10) nadzór nad bezpieczeństwem szkolnych imprez sportowo – rekreacyjnych,
11) nadzór nad realizacją Programu Morskiej Edukacji Dzieci i Młodzieży,
12) opracowanie i nadzór nad realizacją Programu “Powszechnej Nauki Pływania” dla wychowanków przedszkoli i uczniów klas I – III,
13) współpraca z Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym w zakresie realizacji Programu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu “Animator Sportu”,
14) realizacja i nadzór nad programem “Modernizacja boisk sportowych” - szkolnych boisk sportowych,
15) nadzór nad działalnością szkolnych schronisk młodzieżowych,
16) współudział w opracowaniu programów i kierunków rozwoju turystyki szkolnej w mieście oraz projektów dotyczących współpracy międzynarodowej w zakresie turystyki szkolnej,
17) opracowywanie materiałów, analiz i sprawozdań w zakresie turystyki i krajoznawstwa organizowanego przez szkolne koła turystyczno o krajoznawcze,
18) współpraca ze szkołami i placówkami oświatowymi w zakresie działalności krajoznawczo – turystycznej,
19) współpraca ze szkolnymi schroniskami młodzieżowymi w zakresie jakości świadczonych usług turystycznych,
20) inicjowanie i tworzenie taniej bazy noclegowej dla młodzieży szkolnej – szkolne schroniska młodzieżowe,
21) podejmowanie działań kreujących i promujących szkolny sport i turystykę :
a) współudział w organizowaniu cyklicznych, okresowych oraz okolicznościowych szkolnych imprez sportowo – turystycznych,
b) opracowywanie Miejskiego Kalendarza imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych organizowanych przez nadzorowane placówki,
22) nadzór nad technicznym utrzymaniem szkolnych placówek sportu :
a) ustalanie potrzeb i priorytetów inwestycyjnych i remontowych szkolnych obiektów sportowych,
b) współpraca w zakresie wieloletnich i rocznych planów remontowych i inwestycyjnych,
c) inicjowanie działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa i stanu technicznego nadzorowanych szkolnych obiektów sportowych.

5. W zakresie koordynowania zadań związanych z bieżącym utrzymaniem technicznym publicznych przedszkoli, szkół i placówek, o których mowa w ust. 1 :
1) ustalanie potrzeb i priorytetów inwestycyjnych i remontowych w jednostkach oświatowych,
2) współpraca w zakresie wieloletnich i rocznych planów inwestycyjnych,
3) prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów oświatowych,
4) prowadzenie spraw związanych z remontami bieżącymi jednostek oświatowych oraz prowadzenie nadzoru wykonywanych prac i rozliczenia finansowego,
5) współpraca z Wydziałem Inwestycji Miejskich przy realizacji zadań inwestycyjnych w obiektach oświatowych,
6) sporządzanie sprawozdań z wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na działania związane z bieżącym utrzymaniem technicznym placówek oświatowo - wychowawczych,
7) współpraca w sprawach ubezpieczenia mienia miasta w zakresie obiektów oświatowych, obejmujących ustalenie szkód, egzekwowanie odszkodowań, ewidencje szkód i odszkodowań i inne sprawy związane z ubezpieczeniami w jednostkach oświatowych,
8) koordynowanie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w jednostkach oświatowych.

6. W zakresie prowadzenia spraw związanych z ewidencją szkół i placówek niepublicznych :
1) dokonywanie wpisów oraz prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
2) nadawanie i cofanie uprawnień szkołom niepublicznym,
3) prowadzenie spraw związanych z wykreślaniem z ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
4) kontrolowanie liczby uczniów i słuchaczy w szkołach oraz placówkach niepublicznych, którym została przyznana dotacja,
5) koordynowanie spraw związanych z użytkowaniem komunalnych nieruchomości przez szkoły i placówki niepubliczne.

7. W zakresie prowadzenia spraw związanych z udzielaniem dotacji niepublicznym, szkołom i placówkom oświatowym oraz szkołom publicznym prowadzonym przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną :
1) przekazywanie dotacji z budżetu miasta :
a) niepublicznym przedszkolom,
b) niepublicznym szkołom podstawowym,
2) przekazywanie dotacji z budżetu państwa, jako zadanie zlecone :
a) niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym,
b) niepublicznym placówkom opiekuńczo - wychowawczym,
c) publicznym szkołom ponadpostawowym prowadzonym przez podmioty prawne,
3) przyznawanie dotacji organizacjom i instytucjom prowadzącym działalność oświatowo - wychowawczą, w tym dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży,
4) prowadzenie spraw związanych z ewidencją szkół, placówek publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – udzielanie i cofanie zezwoleń.

8. W zakresie prowadzenia spraw kadrowych wynikających ze stosunku pracy dyrektorów publicznych przedszkoli, publicznych szkół i placówek, o których mowa w ust. 1 :
1) prowadzenie spraw osobowych określonych w ustawie o oświacie - nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami w przedszkolach jednooddziałowych, dotyczących m. in. awansowania, wykorzystania urlopów wypoczynkowych, szkolnych i zdrowotnych, absencji chorobowej,
2) wyrażanie zgody na zatrudnienie w szkole lub placówce nauczyciela nie będącego obywatelem polskim,
3) prowadzenie spraw osobowych wynikających z realizacji zadań zawartych w Karcie Nauczyciela,
4) prowadzenie spraw osobowych dyrektorów szkół i placówek :
a) określanie wynagrodzenia,
b) udzielanie urlopów,
c) występowanie z wnioskami w sprawie odznaczeń i nagród,
d) występowanie w sprawie wymierzania kar porządkowych,
e) przygotowywanie dokumentów przy przejściu dyrektora na emeryturę lub rentę,
f) innych wynikających z zatrudnienia,
5) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem nauczycielowi kontraktowanemu stopnia nauczyciela mianowanego,
6) przygotowywanie umów oraz wydawanie i rozliczanie legitymacji uprawniających do zniżki przy przejazdach PKP,
7) wnioskowanie o przyznanie nagród MEN i Kuratora Oświaty, odznaczeń i orderów państwowych oraz odznak honorowych nauczycielom i pracownikom nie będącym nauczycielami,
8) udzielanie informacji o wolnych miejscach pracy na stanowiskach nauczycielskich,
9) współpraca ze szkołami wyższymi i kolegiami nauczycielskimi w zakresie organizacji praktyk nauczycielskich,
10) współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli w zakresie organizacji różnorodnych form doskonalenia i dokształcania nauczycieli”,

4) § 8 otrzymuje brzmienie :

“§ 8 . Do zadań Wydziału Kultury i Dziedzictwa Kulturowego należy :

1. W zakresie nadzoru nad realizacją polityki kulturalnej Miasta :
1) realizacja programów oraz zadań przyjętych przez organy Miasta,
2) prognozowanie rozwoju życia kulturalnego w Mieście oraz koordynowanie realizacji przedsięwzięć artystycznych wspieranych przez Miasto,
3) wnioskowanie, opiniowanie oraz przygotowywanie projektów dokumentów dotyczących likwidacji, tworzenia i przekształcania instytucji kulturalnych oraz muzeów,
4) prowadzenie działań związanych z badaniem rynku kultury szczecińskiej oraz współpraca z instytucjami zajmującymi się sondażem opinii publicznej.

2. W zakresie nadzoru nad działalnością miejskich placówek i instytucji kulturalnych :
1) koordynacja oraz nadzór nad działalnością miejskich instytucji kultury w zakresie zarządzania i organizacji,
2) prowadzenie rejestru miejskich jednostek kultury,
3) bieżąca kontrola i analiza wydatków oraz przygotowywanie rozliczeń instytucji kultury,
4) analiza merytoryczna budżetów miejskich instytucji kultury,
5) prowadzenie zbiorczej sprawozdawczości finansowej,
6) gromadzenie oraz opiniowanie statutów i regulaminów organizacyjnych podległych placówek,
7) nadzór nad technicznym utrzymaniem placówek kultury, w tym :
a) ustalanie potrzeb i priorytetów remontowych placówek,
b) współpraca w zakresie przygotowywania projektów wieloletnich programów inwestycyjnych oraz rocznych planów inwestycyjnych dotyczących miejskich instytucji kultury,
c) nadzór nad prawidłowością rozliczeń związanych z technicznym utrzymaniem placówek kultury,
d) sporządzanie sprawozdań z wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na działania związane z utrzymaniem placówek kultury.

3. W zakresie podejmowania działań promujących kulturę, współudział w imprezach artystycznych i kulturalnych :
1) współpraca z instytucjami kultury, ze środowiskami artystycznymi i twórczymi, stowarzyszeniami, związkami i towarzystwami społeczno – kulturalnymi,
2) współpraca z Prezydencką Radą Kultury,
3) współpraca ze szkołami wyższymi, stowarzyszeniami naukowymi oraz szkołami artystycznymi,
4) współpraca z polskim środowiskiem artystycznym działającym poza granicami kraju, w szczególności z twórcami szczecińskimi żyjącymi na emigracji,
5) współpraca ze środkami masowego przekazu ogólnopolskimi i zagranicznymi, w celu promowania twórczości szczecińskich artystów,
6) udział w pracach komisji ds. przydziału lokali na pracownie artystyczne,
7) inicjowanie i opiniowanie wniosków dotyczących lokali na działalność artystyczną i usługową w zakresie kultury,
8) realizacja programu stypendialnego dla młodzieży ze szkół : Akademii Muzycznej, Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej, Zespołu Szkół Muzycznych, Szkoły Muzycznej I stopnia, Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych, Państwowego Ogniska Baletowego, Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia, Społecznej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, Społecznego Ogniska Muzycznego, a także zespołów i artystów indywidualnych w zakresie wyjazdów na festiwale, konkursy, przeglądy oraz kontynuację nauki,
9) wspieranie przedsięwzięć i projektów artystycznych,
10) opiniowanie wniosków i zawieranie umów oraz nadzór nad realizacją projektów w dziedzinie kultury,
11) nadzór nad prawidłowością rozliczeń umów – kontraktów, umów grantowych i małych dotacji na realizację zadań w dziedzinie kultury,
12) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem :
a) Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin,
b) Nagrody Mecenasa Kultury Miasta Szczecina,
c) Nagrody i Tytułu Ambasador Szczecina,
13) współfinansowanie wydawnictw ciągłych związanych z promocją kultury i sztuki :
a) Pogranicza - dwumiesięcznika kulturalno - literackiego,
b) Mare Articum - międzynarodowego magazynu sztuk wizualnych,
14) prowadzenie spraw wydawnictw związanych z kulturą i historią Szczecina oraz regionu, we współpracy z Radą Wydawniczą,
15) prowadzenie spraw związanych z mecenatem Miasta nad Muzeum Narodowym w Szczecinie,
16) koordynowanie spraw związanych z obejmowaniem honorowych patronatów przez Prezydenta Miasta,
17) organizacja funkcjonowania Galerii Prezydenckiej,
18) opracowywanie programów i planów wymiany kulturalnej z miastami partnerskimi oraz innymi gminami, organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi, w tym :
a) Związku Miast Bałtyckich - prowadzenie sekretariatu Komisji Kultury Związku,
b) Les Rencontres,
19) wnioskowanie, opiniowanie oraz przygotowywanie projektów dokumentów dotyczących likwidacji, tworzenia i przekształcania instytucji kultury.

4. W zakresie prowadzenia spraw związanych z organizacją imprez miejskich :
1) współpraca z wydziałem odpowiedzialnym za sprawy promocji Miasta,
2) tworzenie rocznych i wieloletnich planów imprez miejskich przy współpracy wydziału odpowiedzialnego za promocję Miasta.

5. W zakresie prowadzenia spraw związanych z imprezami masowymi, artystycznymi, rozrywkowymi :
1) wydawanie zezwoleń na przeprowadzanie imprez artystycznych oraz rozrywkowych o charakterze masowym lub decyzji o zakazie przeprowadzania imprez masowych,
2) prowadzenie spraw związanych z przebiegiem imprez masowych,
3) przyjmowanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania na terenie Miasta imprez artystycznych lub rozrywkowych oraz wydawanie decyzji o zakazie odbywania imprez,
4) informowanie towarzystw ubezpieczeniowych o odbywających się imprezach, w tym imprezach masowych organizowanych z udziałem Miasta.

6. W zakresie wydawania pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, remontowych i budowlanych w obiektach zabytkowych :
1) wydawanie pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru,
2) wydawanie pozwoleń na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku z wyłączeniem prac ziemnych,
3) wydawanie pozwoleń na prowadzenie badań konserwatorskich i architektonicznych zabytku wpisanego do rejestru,
4) wydawanie pozwoleń na przemieszczenie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru,
5) wydawanie pozwoleń na trwałe przeniesienie zabytku ruchomego wpisanego do rejestru, z naruszeniem ustalonego tradycją wystroju wnętrza, w którym ten zabytek się znajduje,
6) wydawanie pozwoleń na dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru,
7) wydawanie pozwoleń na zmianę przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z tego zabytku,
8) wydawanie pozwoleń na umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów,
9) wydawanie pozwoleń na podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru.

7. W zakresie wydawania na wniosek właściciela zabytku zaleceń konserwatorskich, określających sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich oraz zakresu dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku :
1) uzgadnianie programu prac konserwatorskich przy zabytku, określającego zakres i sposób ich prowadzenia oraz wskazującego niezbędne do zastosowania materiały i technologie,
2) uzgadnianie programu zagospodarowania zabytku nieruchomego wraz z otoczeniem oraz dalszego korzystania z tego zabytku, z uwzględnieniem wyeksponowania jego wartości,
3) nieodpłatne udostępnianie do wglądu właścicielowi lub posiadaczowi zabytku nieruchomego posiadanej przez siebie dokumentacji tego zabytku oraz umożliwienie dokonania niezbędnych odpisów tej dokumentacji,
4) przedstawianie na wniosek właściciela lub posiadacza zabytku w formie pisemnej zaleceń konserwatorskich, także zakresu dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym obiekcie.

8. W zakresie prowadzenia badań obiektów zabytkowych i przedmiotów posiadających cechy zabytku w czasie uzgodnionym z właścicielem lub posiadaczem tego przedmiotu :
1) prowadzenie badań przedmiotu posiadającego cechy zabytku w czasie uzgodnionym z właścicielem lub posiadaczem tego przedmiotu,
2) wydawanie decyzji nakazującej udostępnienie przedmiotu przez właściciela lub posiadacza,
3) wydawanie decyzji nakazującej właścicielowi lub posiadaczowi nieruchomości o cechach zabytku udostępnienie jej na czas niezbędny do przeprowadzenia badań na czas nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna,

9. W zakresie prowadzenia gminnej ewidencji zabytków :
1) opracowywanie kart białych architektury i kart ewidencyjnych obiektów zabytkowych ruchomych i nieruchomych,
2) wykonywanie studiów historycznych dla obiektów architektury i zespołów architektonicznych oraz układów urbanistycznych,
3) przygotowywanie materiałów do wpisu zabytków :
a) do rejestru,
b) uznania za pomnik historii,
c) park kulturowy,
d) objęcia ochroną w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

10. W zakresie sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz w zakresie wydawanych pozwoleń na prace przy obiektach zabytkowych :
1) prowadzenie przez osobę upoważnioną kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
2) wydawanie na podstawie ustaleń wynikających z kontroli, zaleceń pokontrolnych kontrolowanej osobie fizycznej lub kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej,
3) wydawanie decyzji o wstrzymaniu wykonywanych bez pozwolenia lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu wszelkich prac wykonywanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub w jego otoczeniu,
4) nakazywanie przywrócenia zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowania terenu we wskazany sposób i w określonym terminie, w przypadku gdy wykonane prace wykonano w sposób odbiegający od wydanego pozwolenia lub wykonano je bez pozwolenia,
5) wstrzymanie w uzgodnieniu z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków prac wykonywanych przy zabytku nie wpisanym do rejestru, jeżeli ten zabytek spełnia warunki uzasadniające dokonanie takiego wpisu,
6) wznawianie postępowania w sprawie wydanego pozwolenia, a następnie jego zmiana lub cofnięcie, w drodze decyzji, jeżeli w trakcie wykonywania badań, prac, robót i innych działań określonych w pozwoleniu wystąpiły nowe fakty i okoliczności mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku,
7) wydawanie decyzji nakazującej osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do korzystania z zabytku wpisanego do rejestru, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego, przeprowadzenie prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy tym zabytku, jeżeli ich wykonanie jest niezbędne ze względu na zagrożenie zniszczeniem lub istotnym uszkodzeniem tego zabytku,
8) kierowanie zawiadomień do policji, prokuratury albo sądu o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia,
9) występowanie w sprawach ochrony zabytków na prawach strony, oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela publicznego,
10) wydawanie decyzji powierzanie zabytku lub grupy zabytków społecznym opiekunom zabytków,
11) przyjmowanie i opiniowanie wniosków o dofinansowanie prac remontowo – konserwatorskich i restauratorskich obiektów zabytkowych”.

5) w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie :

“2. W zakresie prowadzenia spraw związanych z realizacją programów współpracy międzynarodowej Miasta, w tym współpracy transgranicznej oraz prowadzenia spraw związanych z integracją europejską :
1) opracowywanie rocznych planów współpracy międzynarodowej oraz związanych z tym orientacyjnych kosztów,
2) przygotowywanie projektów dokumentów związanych ze współpracą zagraniczną Miasta,
3) współpraca z organizacjami międzynarodowymi oraz miastami partnerskimi,
4) inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z rozwojem współpracy transgranicznej,
5) kreowanie wizerunku Szczecina jako aktywnego ośrodka współpracy międzynarodowej, w tym na pograniczu polsko - niemieckim,
6) realizacja projektów oraz programów współpracy regionalnej i proeuropejskiej”.

6) § 13 pkt 4 otrzymuje brzmienie :

“4. W zakresie prowadzenia spraw związanych z rewitalizacją obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych:
1) aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych zgodnie z zasadami Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
2) koordynacja działań rewitalizacyjnych, prowadzonych z udziałem Miasta,
3) opracowanie programów rewitalizacji dla szczególnych obszarów,
4) koordynacja opracowywania badań, analiz i ekspertyz służących do realizacji założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji,
5) koordynacja opracowywania koncepcji przestrzennych, przygotowywania dokumentacji technicznej, badań możliwości terenu/budynków i studium wykonalności projektów związanych z rewitalizacją”.

7) w § 20 :

a) ust. 1 pkt 1 skreśla się lit. x), ż),
b) ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie :

“4) podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych :
a) monitorowanie bazy danych podatników,
b) przygotowywanie postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego w stosunku do zalegających,
c) przygotowywanie decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego,
d) rozpatrywanie wniosków w sprawach ulg w podatku od środków transportowych,
e) wydawanie decyzji administracyjnych,
f) prowadzenie ewidencji podatkowej,
g) rozliczanie i dokonywanie zwrotu nadpłat,
h) kontrola realizacji decyzji z zakresu orzecznictwa uznaniowego,
i) windykacja podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych,
j) sporządzanie tytułów wykonawczych i przekazywanie ich do właściwej jednostki organizacyjnej Urzędu.”,

c) w ust. 3 dodaje się pkt 3 w brzmieniu :

“3) prowadzenie spraw w zakresie przenoszenia odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe na osoby trzecie”,

8) po § 23 dodaje się § 231 w brzmieniu :

“§ 231 Do zadań Wydziału Sportu należy :

1. W zakresie prowadzenia spraw związanych z realizacją zadań Miasta w zakresie kultury fizycznej i sportu :
1) realizacja Polityki Miasta Szczecina w zakresie kultury fizycznej na lata 2001 –2015 – w zakresie działania Wydziału,
2) nadzór nad działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji,
3) prowadzenie spraw związanych z nagradzaniem i wyróżnianiem trenerów, sportowców za wyniki sportowe i działaczy w kulturze fizycznej oraz nadawaniem tytułu “Mecenasa Sportu”,
4) realizacja i nadzór nad programem “Modernizacja boisk sportowych”,
5) przygotowanie raportu o stanie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej w Gminie Miasto Szczecin.

2. W zakresie podejmowania działań promujących sport oraz organizacji i współudziału w organizowaniu imprez sportowych z udziałem Miasta :
1) opracowanie Miejskiego Kalendarza imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez nadzorowane stowarzyszenia i placówki,
2) prowadzenie spraw związanych z międzynarodowymi kontaktami sportowymi promującymi Gminę Miasto Szczecin,
3) współudział w organizacji ogólnopolskich i międzynarodowych imprez sportowych promujących Gminę Miasto Szczecin w zakresie zadań Wydziału,
4) przygotowanie projektu wydawnictw i współuczestnictwo w tworzeniu materiałów promujących Gminę Miasto Szczecin,
5) prowadzenie spraw związanych ze sportem osób niepełnosprawnych,
6) inicjowanie i organizacja nowych miejskich imprez sportowych,
7) pozyskiwanie środków zewnętrznych na rzecz finansowania szczecińskich imprez sportowych.

3. W zakresie prowadzenia spraw związanych z masowymi imprezami sportowymi :
1) wydawanie zezwoleń na przeprowadzanie imprez sportowych o charakterze masowym lub decyzji o zakazie przeprowadzania imprez masowych,
2) prowadzenie spraw związanych z przebiegiem imprez masowych sportowych,
3) informowanie towarzystw ubezpieczeniowych o odbywających się imprezach, w tym imprezach masowych organizowanych z udziałem Miasta.

4. W zakresie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej i uczniowskich klubów sportowych :
1) nadzór nad działalnością i kontrola merytoryczna stowarzyszeń kultury fizycznej, w tym uczniowskich klubów sportowych oraz związków sportowych mających siedzibę na terenie Miasta,
2) prowadzenie spraw dotowania Stowarzyszeń Kultury Fizycznej zgodnie z obowiązującą procedurą,
3) wspieranie działalności nadzorowanych Stowarzyszeń zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej i uchwałą Rady Miasta w sprawie polityki miasta w zakresie kultury fizycznej na lata 2001 – 2015.

5. W zakresie nadzoru nad technicznym utrzymaniem placówek sportu :
1) ustalanie potrzeb i priorytetów inwestycyjnych i remontowych w placówkach sportu,
2) współpraca w zakresie wieloletnich i rocznych planów remontowych i inwestycyjnych,
3) prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowo - rekreacyjnych, prowadzenie nadzoru wykonywanych prac i rozliczenia finansowego,
4) nadzór nad przygotowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz współpraca przy opiniowaniu założeń techniczno - ekonomicznych,
5) sporządzanie sprawozdań z wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na działania związane z bieżącym utrzymaniem technicznym placówek sportowych,
6) inicjowanie działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa i stanu technicznego obiektów sportowych będących w nadzorze Gminy Miasto Szczecin,
7) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem wynajęcia miejskich obiektów sportowych dla grup młodzieżowych prowadzonych przez stowarzyszenia kultury fizycznej,
8) prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem wniosków na pozyskiwanie środków finansowych centralnych z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu na modernizację gminnych obiektów sportowych,
9) stworzenie programu rozwoju technicznej bazy sportowej Miasta.”,

9) w § 32 dodaje się ust. 4 w brzmieniu :

“4. W zakresie prowadzenia spraw związanych z ubezpieczeniem Miasta :
1) współpraca w zakresie przygotowywania umów oraz aneksów do umów ubezpieczenia poszczególnych składników majątku Gminy Miasta Szczecin,
2) współpraca z firmą brokerską, ubezpieczycielem oraz ubezpieczanymi jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie nadzoru nad realizacją umów,
3) sporządzanie planów wydatków oraz ewidencji wydatków związanych z realizacją umów ubezpieczenia,
4) sporządzanie analiz i sprawozdań związanych z tematyką ubezpieczenia Miasta”.

    § 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 503/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Szczecinie nie ulegają zmianie.

    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2006/08/28, odpowiedzialny/a: Beata Szychowska, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/28 15:14:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/28 15:14:47 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/28 15:11:39 nowa pozycja