Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 349/05 w sprawie ustalenia zasad realizacji zamian lokali należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin na lokale należące do innego niż Gmina Miasto Szczecin właściciela

Data podpisania: 2005/07/04

Data wejścia w życie: 2005/07/04


 

ZARZĄDZENIE NR 349/05
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 4 lipca 2005 r.

w sprawie ustalenia zasad realizacji zamian lokali należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin na lokale należące do innego niż Gmina Miasto Szczecin właściciela.

        Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.983, Nr 153, poz. 1271, Nr 241, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) w związku z §1 ust. 2 uchwały Nr VI/114/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 9 czerwca 2003r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2003r., Nr 58, poz. 1047, Nr 101, poz. 1710, z 2004r. Nr 5, poz. 78), zarządzam, co następuje:


§ 1. Propozycje lokali należących do innych niż Gmina Miasto Szczecin właścicieli są udostępniane w Wydziale Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych, w szczególności poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie informacji w sieci internetowej. Osoby zainteresowane uzyskaniem tytułu prawnego do lokalu będącego przedmiotem udostępnionej propozycji będą kierowane do jego właściciela celem ustalenia szczegółów użytkowania zaproponowanego lokalu, a następnie składają w Wydziale Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych oświadczenie o przyjęciu, bądź też odrzuceniu propozycji.

§ 2. Spośród osób, które złożą oświadczenie o przyjęciu propozycji zostanie wybrana osoba, która uzyska skierowanie do zasiedlenia lokalu, o którym mowa w § 1.

§ 3. Kryteria wyboru lokalu zajmowanego przez osoby, o których mowa w § 2 są następujące: 
    1. stan techniczny zdawanego lokalu; 
    2. aktualne potrzeby Gminy Miasto Szczecin związane z racjonalnym gospodarowaniem własnym zasobem.

§ 4. Gmina Miasto Szczecin, z uwzględnieniem kryteriów wynikających z § 3, dokonuje wyboru spośród osób, które pod warunkiem uzyskania tytułu prawnego do proponowanego lokalu rozwiążą umowę najmu dotychczas zajmowanego lokalu należącego do gminnego zasobu mieszkaniowego i zdadzą go protokołem zdawczo-odbiorczym w stanie wolnym od osób i rzeczy oraz w stanie nadającym się do natychmiastowego zasiedlenia.

§ 5. Po dokonaniu wyboru, o którym mowa w § 2 Gmina Miasto Szczecin kieruje wybraną osobę do właściciela lokalu celem uzyskania tytułu prawnego do zaproponowanego lokalu.

§ 6. Wszystkie lokale spełniające kryteria lokalu socjalnego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005r., Nr 31, poz. 266), a uzyskane w wyniku zamian będących przedmiotem niniejszego zarządzenia, służą wyłącznie realizacji wniosków dotyczących wyroków eksmisyjnych.

§ 7. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych.

§ 8. Z dniem podpisania niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 555/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 15 października 2003 r. w sprawie ustalenia zasad realizacji zamian lokali należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecin na lokale należące do innego niż Gmina właściciela.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych, wytworzono: 2006/09/11, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/09/11 15:53:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/09/11 15:53:07 nowa pozycja