Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 349/05 w sprawie ustalenia zasad realizacji zamian lokali należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin na lokale należące do innego niż Gmina Miasto Szczecin właściciela

Data podpisania: 2005/07/04

Data wejścia w życie: 2005/07/04


 

ZARZĄDZENIE NR 349/05
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 4 lipca 2005 r.

w sprawie ustalenia zasad realizacji zamian lokali należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin na lokale należące do innego niż Gmina Miasto Szczecin właściciela.

        Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.983, Nr 153, poz. 1271, Nr 241, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) w związku z §1 ust. 2 uchwały Nr VI/114/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 9 czerwca 2003r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2003r., Nr 58, poz. 1047, Nr 101, poz. 1710, z 2004r. Nr 5, poz. 78), zarządzam, co następuje:


§ 1. Propozycje lokali należących do innych niż Gmina Miasto Szczecin właścicieli są udostępniane w Wydziale Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych, w szczególności poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie informacji w sieci internetowej. Osoby zainteresowane uzyskaniem tytułu prawnego do lokalu będącego przedmiotem udostępnionej propozycji będą kierowane do jego właściciela celem ustalenia szczegółów użytkowania zaproponowanego lokalu, a następnie składają w Wydziale Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych oświadczenie o przyjęciu, bądź też odrzuceniu propozycji.

§ 2. Spośród osób, które złożą oświadczenie o przyjęciu propozycji zostanie wybrana osoba, która uzyska skierowanie do zasiedlenia lokalu, o którym mowa w § 1.

§ 3. Kryteria wyboru lokalu zajmowanego przez osoby, o których mowa w § 2 są następujące: 
    1. stan techniczny zdawanego lokalu; 
    2. aktualne potrzeby Gminy Miasto Szczecin związane z racjonalnym gospodarowaniem własnym zasobem.

§ 4. Gmina Miasto Szczecin, z uwzględnieniem kryteriów wynikających z § 3, dokonuje wyboru spośród osób, które pod warunkiem uzyskania tytułu prawnego do proponowanego lokalu rozwiążą umowę najmu dotychczas zajmowanego lokalu należącego do gminnego zasobu mieszkaniowego i zdadzą go protokołem zdawczo-odbiorczym w stanie wolnym od osób i rzeczy oraz w stanie nadającym się do natychmiastowego zasiedlenia.

§ 5. Po dokonaniu wyboru, o którym mowa w § 2 Gmina Miasto Szczecin kieruje wybraną osobę do właściciela lokalu celem uzyskania tytułu prawnego do zaproponowanego lokalu.

§ 6. Wszystkie lokale spełniające kryteria lokalu socjalnego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005r., Nr 31, poz. 266), a uzyskane w wyniku zamian będących przedmiotem niniejszego zarządzenia, służą wyłącznie realizacji wniosków dotyczących wyroków eksmisyjnych.

§ 7. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych.

§ 8. Z dniem podpisania niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 555/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 15 października 2003 r. w sprawie ustalenia zasad realizacji zamian lokali należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecin na lokale należące do innego niż Gmina właściciela.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych, wytworzono: 2006/09/11, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/09/11 15:53:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/09/11 15:53:07 nowa pozycja