Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 414/05 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi garażami i terenami pod garaże

Data podpisania: 2005/07/27

Data wejścia w życie: 2005/07/27


 

ZARZĄDZENIE NR 414/05
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 27 lipca 2005 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi garażami i terenami pod garaże.

        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591, ze zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) w związku z § 23 pkt. 2 Uchwały Nr XX/364/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 kwietnia 2004r w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 44, poz. 834, zm. Nr 84, poz. 1540, Nr 90 poz. 1774, z 2005r. Nr 55 poz. 1268) zarządzam, co następuje:


    § 1. W § 13 Zarządzenia Nr 85/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 04 lutego 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi garażami i terenami pod garaże wprowadza się następujące zmiany:
1) pkt. 6 otrzymuje brzmienie:
“6. Za użytkowanie garażu lub terenu pod garaż: zlokalizowanego bez wymaganego zezwolenia, bez tytułu prawnego, uzyskanego w drodze zmiany charakteru obiektu bez wymaganego zezwolenia, kiedy ustalono fakt podnajmowania osobom trzecim bez wymaganej zgody wynajmującego (wydzierżawiającego) lub fakt innego użytkowania niż to wynika z umowy - 6,90 zł, z zastrzeżeniem pkt 9.”
2) wprowadza się pkt. 9 w brzmieniu:
“9. Za użytkowanie terenu obejmującego działki nr 1/19 i 1/20 z obrębu 2004 pod garaż bez tytułu prawnego na gruncie przeznaczonym pod inwestycję komunalną, w sytuacji kiedy bezumowny użytkownik: 
    a) posiadał w dacie 31 lipca 2005 r. tytuł prawny do zajmowanego terenu, 
    b) jest mieszkańcem Osiedla Zawadzkiego-Klonowica (w granicach określonych Uchwałą Rady Miasta o utworzeniu w mieście Szczecinie dzielnic i osiedli), 
    c) nie dysponuje prawem do dzierżawy gruntu pod inny garaż lub prawem do innego garażu, 
    d) dysponuje dokumentem potwierdzającym fakt używania pojazdu mechanicznego (prawo jazdy i dowód rejestracyjny), 
    e) złoży wniosek o wydzierżawienie gruntu z przeznaczeniem na lokalizację garażu murowanego, 
    f) nie posiada zaległości z tytułu użytkowania obecnie zajmowanego terenu,
-1,80 zł”.

    § 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 85/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 04 lutego 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi garażami i terenami pod garaże pozostają bez zmian.

    § 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych oraz Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

    § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych, wytworzono: 2006/09/15, odpowiedzialny/a: Dorota Kabała, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/09/15 10:01:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/09/15 10:01:06 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/15 10:00:24 nowa pozycja