Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 290/05 zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Szczecinie

Data podpisania: 2005/06/10

Data wejścia w życie: 2005/06/13


 

ZARZĄDZENIE NR 290/05
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 10 czerwca 2005 r.

zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Szczecinie.

        Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) zarządzam, co następuje :


    § 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Szczecinie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 305/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szczecinie (zm. Zarządzenie Nr 363/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 30 sierpnia 2004 r., Zarządzenie Nr 460/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 2 listopada 2004 r., Zarządzenie Nr 1/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 4 stycznia 2005 r., Zarządzenie Nr 205/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 27 kwietnia 2005 r.) wprowadza się następujące zmiany :

1) § 22 otrzymuje brzmienie :

“§ 22. Do zadań Biura Prezydenta Miasta należy :

1) obsługa administracyjno-organizacyjna posiedzeń Kolegium Prezydenta Miasta,
2) prowadzenie spraw związanych z interpelacjami i zapytaniami radnych oraz wystąpieniami komisji Rady Miasta kierowanymi do Prezydenta Miasta,
3) realizowanie zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi i obowiązkami protokolarnymi Prezydenta i Zastępców Prezydenta,
4) organizowanie obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych z udziałem Miasta,
5) protokół dyplomatyczny,
6) prowadzenie działań związanych z polityką jakości w Urzędzie,
7) realizacja polityki informacyjnej oraz komunikacja społeczna.”,

2) w § 25 skreśla się pkt 5.

    § 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 305/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szczecinie (zm. Zarządzenie Nr 363/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 30 sierpnia 2004 r., Zarządzenie Nr 460/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 2 listopada 2004 r., Zarządzenie Nr 1/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 4 stycznia 2005 r., Zarządzenie Nr 205/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 27 kwietnia 2005 r.) nie ulegają zmianie.

    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 czerwca 2005 roku.

 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2006/09/05, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/09/06 08:12:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/09/06 08:12:20 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/05 15:32:38 nowa pozycja