Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 388/05 w sprawie przystąpienia do programu „Przejrzysta Polska” oraz powołania Zespołu

Data podpisania: 2005/07/19

Data wejścia w życie: 2005/07/19


 

ZARZĄDZENIE NR 388/05
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 19 lipca 2005 r.

w sprawie przystąpienia do programu „Przejrzysta Polska” oraz powołania Zespołu. 

        Na podstawie § 9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szczecinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 305/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szczecinie (zm. Zarządzenie Nr 363/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 30 sierpnia 2004 r., Zarządzenie Nr 460/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 2 listopada 2004 r., Zarządzenie Nr 1/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 4 stycznia 2005 r., Zarządzenie Nr 205/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 27 kwietnia 2005 r., Zarządzenie Nr 290/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 10 czerwca 2005 r.) zarządzam, co następuje :


    § 1. W ramach programu „Przejrzysta Polska” Miasto Szczecin przystępuje do realizacji następujących zasad i zadań :

1) Zasada przejrzystości :
    a) opracowanie opisu usług świadczonych przez gminę, 
    b) uruchomienie samorządowego serwisu informacyjnego, 
    c) opracowanie systemu oznakowania wewnętrznego w Urzędzie, 
    d) utworzenie punktu informacyjnego.

2) Zasada braku tolerancji dla korupcji :
    a) wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników Urzędu, 
    b) przygotowanie i wdrożenie kodeksu etycznego radnego, 
    c) opracowanie planu i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu etyki w życiu publicznym.

3) Zasada partycypacji społecznej :
    a) opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
    b) stworzenie „mapy aktywności” organizacji pozarządowych i inicjatyw na terenie gminy – wykazu organizacji wraz ze wskazaniem rodzaju działalności.

4) Zasada przewidywalności :
    a) opracowanie z udziałem społeczności lokalnej strategii rozwoju społeczno-ekonomicznego gminy oraz krótkiego materiału przybliżającego strategię mieszkańcom, 
    b) opracowanie wieloletniego planu finansowego (WPF) i wieloletniego planu inwestycyjnego (WPI) oraz krótkiego materiału przybliżającego plany mieszkańcom,

5) Zasada fachowości :
    a) wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie gminy, 
    b) wprowadzenie systemu ciągłej poprawy funkcjonowania Urzędu opartego na celach jakościowych, zakomunikowanych społeczności lokalnej.

6) Zasada rozliczalności :
    a) Urząd przygotuje i rozpropaguje coroczny informator budżetowy dla mieszkańców pt. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?”, 
    b) identyfikacja w Urzędzie kluczowych procesów i przygotowanie ich procedur, 
    c) wprowadzenie do praktyki funkcjonowania samorządu głosowania imiennego.

    § 2. Powołuje się Zespół ds. programu „Przejrzysta Polska”, zwany dalej Zespołem, w składzie :

P r z e w o d n i c z ą c y :
1) Agnieszka Marciniak - Dyrektor Biura Obsługi Interesantów,
K o o r d y n a t o r :
2) Dariusz Sass - Kierownik Referatu w Biurze Obsługi Interesantów,
C z ł o n k o w i e :
3) Michał Kaczmarczyk - Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta Miasta,
4) Teresa Bołsunowska - Zastępca Dyrektora Biura Rady Miasta,
5) Grzegorz Łubian - Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjnego,
6) Piotr Landowski - p.o. Rzecznika Prasoweg Urzędu,
7) Ewa Szynkowska - Główny specjalista w Wydziale Informatyki,
8) Anna Jaśkowiak - Główny Specjalista w Biurze Obsługi Interesantów,
9) Izabela Buckowska - Inspektor w Biurze Obsługi Interesantów,
10) Piotr Jaroszyński - Inspektor w Biurze Prezydenta Miasta,
11) Bożena Handzel - Inspektor w Wydziale Obsługi Urzędu,
12) Anna Stępień - Główny Specjalista w Biurze ds.. Organizacji Pozarządowych,
13) Elżbieta Andrzejczak - Główny Specjalista w Wydziale Strategii Rozwoju i Promocji Miasta,
14) Halina Kozar – Makocka - Główny Specjalista w Wydziale Strategii Rozwoju i Promocji Miasta,
15) Grażyna Muszyńska - Główny Specjalista w Biurze Budżetu,
16) Iwona Frydrychowicz - Kierownik Referatu w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych,
17) Hanna Chabińska - Główny Specjalista w Biurze Budżetu,
18) Anetta Kieszkowska - Główny Specjalista w Wydziale Organizacyjnym,
19) Renata Andrałojć - Główny Specjalista w Wydziale Organizacyjnym,
20) Alicja Stańkowska - Główny Specjalista w Wydziale Organizacyjnym,
21) Beata Szychowska - Główny Specjalista w Wydziale Organizacyjnym.

    § 3. W ramach Zespołu tworzy się grupy robocze, które odpowiedzialne są za przygotowanie realizacji zadań, do których przystąpiło Miasto Szczecin w ramach programu „Przejrzysta Polska” :

1) W ramach zasady „Przejrzystości” działa grupa robocza w składzie :
    a) Piotr Landowski, 
    b) Piotr Jaroszyński, 
    c) Anna Jaśkowiak, 
    d) Izabela Buckowska, 
    e) Bożena Handzel, 
    f) Ewa Szynkowska, 
    g) Beata Szychowska.

2) W ramach zasady „Brak tolerancji dla korupcji” działa grupa robocza w składzie :
    a) Agnieszka Marciniak, 
    b) Dariusz Sass, 
    c) Teresa Bołsunowska, 
    d) Anetta Kieszkowska, 
    e) Renata Andrałojć.

3) W ramach zasady „Partycypacja społeczna” działa grupa robocza w składzie :
    a) Anna Stępień, 
    b) Ewa Szynkowska.

4) W ramach zasady  „Przewidywalności” działa grupa robocza w składzie :
    a) Elżbieta Andrzejczak, 
    b) Halina Kozar – Makocka, 
    c) Hanna Chabińska.

5) W ramach zasady „Fachowości” działa grupa robocza w składzie :
    a) Michał Kaczmarczyk, 
    b) Grzegorz Łubian, 
    c) Anetta Kieszkowska.

6) W ramach zasady „Rozliczalności” działa grupa robocza w składzie :
    a) Michał Kaczmarczyk, 
    b) Teresa Bołsunowska, 
    c) Grażyna Muszyńska, 
    d) Iwona Frydrychowicz, 
    e) Alicja Stańkowska, 
    f) Ewa Szynkowska.

    § 4. Zadaniem Zespołu, o którym mowa w § 1, jest opracowanie założeń i stworzenie ram organizacyjnych oraz przygotowanie trybu realizacji programu „Przejrzysta Polska”, a w szczególności :
1) opracowanie rozwiązań organizacyjnych umożliwiających realizację programu oraz poszczególnych zadań w ramach zasad, do których przystąpiło Miasto,
2) przygotowanie harmonogramu prac grup roboczych, o których mowa w § 3 zarządzenia,
3) przedkładanie Sekretarzowi Miasta okresowych sprawozdań z realizacji kolejnych etapów poszczególnych zadań.

    § 5. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

    § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2006/09/12, odpowiedzialny/a: Beata Szychowska, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/09/12 10:25:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/09/12 10:25:40 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/12 10:23:25 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/12 10:15:10 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/12 10:09:45 nowa pozycja