Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 388/05 w sprawie przystąpienia do programu „Przejrzysta Polska” oraz powołania Zespołu

Data podpisania: 2005/07/19

Data wejścia w życie: 2005/07/19


 

ZARZĄDZENIE NR 388/05
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 19 lipca 2005 r.

w sprawie przystąpienia do programu „Przejrzysta Polska” oraz powołania Zespołu. 

        Na podstawie § 9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szczecinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 305/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szczecinie (zm. Zarządzenie Nr 363/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 30 sierpnia 2004 r., Zarządzenie Nr 460/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 2 listopada 2004 r., Zarządzenie Nr 1/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 4 stycznia 2005 r., Zarządzenie Nr 205/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 27 kwietnia 2005 r., Zarządzenie Nr 290/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 10 czerwca 2005 r.) zarządzam, co następuje :


    § 1. W ramach programu „Przejrzysta Polska” Miasto Szczecin przystępuje do realizacji następujących zasad i zadań :

1) Zasada przejrzystości :
    a) opracowanie opisu usług świadczonych przez gminę, 
    b) uruchomienie samorządowego serwisu informacyjnego, 
    c) opracowanie systemu oznakowania wewnętrznego w Urzędzie, 
    d) utworzenie punktu informacyjnego.

2) Zasada braku tolerancji dla korupcji :
    a) wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników Urzędu, 
    b) przygotowanie i wdrożenie kodeksu etycznego radnego, 
    c) opracowanie planu i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu etyki w życiu publicznym.

3) Zasada partycypacji społecznej :
    a) opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
    b) stworzenie „mapy aktywności” organizacji pozarządowych i inicjatyw na terenie gminy – wykazu organizacji wraz ze wskazaniem rodzaju działalności.

4) Zasada przewidywalności :
    a) opracowanie z udziałem społeczności lokalnej strategii rozwoju społeczno-ekonomicznego gminy oraz krótkiego materiału przybliżającego strategię mieszkańcom, 
    b) opracowanie wieloletniego planu finansowego (WPF) i wieloletniego planu inwestycyjnego (WPI) oraz krótkiego materiału przybliżającego plany mieszkańcom,

5) Zasada fachowości :
    a) wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie gminy, 
    b) wprowadzenie systemu ciągłej poprawy funkcjonowania Urzędu opartego na celach jakościowych, zakomunikowanych społeczności lokalnej.

6) Zasada rozliczalności :
    a) Urząd przygotuje i rozpropaguje coroczny informator budżetowy dla mieszkańców pt. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?”, 
    b) identyfikacja w Urzędzie kluczowych procesów i przygotowanie ich procedur, 
    c) wprowadzenie do praktyki funkcjonowania samorządu głosowania imiennego.

    § 2. Powołuje się Zespół ds. programu „Przejrzysta Polska”, zwany dalej Zespołem, w składzie :

P r z e w o d n i c z ą c y :
1) Agnieszka Marciniak - Dyrektor Biura Obsługi Interesantów,
K o o r d y n a t o r :
2) Dariusz Sass - Kierownik Referatu w Biurze Obsługi Interesantów,
C z ł o n k o w i e :
3) Michał Kaczmarczyk - Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta Miasta,
4) Teresa Bołsunowska - Zastępca Dyrektora Biura Rady Miasta,
5) Grzegorz Łubian - Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjnego,
6) Piotr Landowski - p.o. Rzecznika Prasoweg Urzędu,
7) Ewa Szynkowska - Główny specjalista w Wydziale Informatyki,
8) Anna Jaśkowiak - Główny Specjalista w Biurze Obsługi Interesantów,
9) Izabela Buckowska - Inspektor w Biurze Obsługi Interesantów,
10) Piotr Jaroszyński - Inspektor w Biurze Prezydenta Miasta,
11) Bożena Handzel - Inspektor w Wydziale Obsługi Urzędu,
12) Anna Stępień - Główny Specjalista w Biurze ds.. Organizacji Pozarządowych,
13) Elżbieta Andrzejczak - Główny Specjalista w Wydziale Strategii Rozwoju i Promocji Miasta,
14) Halina Kozar – Makocka - Główny Specjalista w Wydziale Strategii Rozwoju i Promocji Miasta,
15) Grażyna Muszyńska - Główny Specjalista w Biurze Budżetu,
16) Iwona Frydrychowicz - Kierownik Referatu w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych,
17) Hanna Chabińska - Główny Specjalista w Biurze Budżetu,
18) Anetta Kieszkowska - Główny Specjalista w Wydziale Organizacyjnym,
19) Renata Andrałojć - Główny Specjalista w Wydziale Organizacyjnym,
20) Alicja Stańkowska - Główny Specjalista w Wydziale Organizacyjnym,
21) Beata Szychowska - Główny Specjalista w Wydziale Organizacyjnym.

    § 3. W ramach Zespołu tworzy się grupy robocze, które odpowiedzialne są za przygotowanie realizacji zadań, do których przystąpiło Miasto Szczecin w ramach programu „Przejrzysta Polska” :

1) W ramach zasady „Przejrzystości” działa grupa robocza w składzie :
    a) Piotr Landowski, 
    b) Piotr Jaroszyński, 
    c) Anna Jaśkowiak, 
    d) Izabela Buckowska, 
    e) Bożena Handzel, 
    f) Ewa Szynkowska, 
    g) Beata Szychowska.

2) W ramach zasady „Brak tolerancji dla korupcji” działa grupa robocza w składzie :
    a) Agnieszka Marciniak, 
    b) Dariusz Sass, 
    c) Teresa Bołsunowska, 
    d) Anetta Kieszkowska, 
    e) Renata Andrałojć.

3) W ramach zasady „Partycypacja społeczna” działa grupa robocza w składzie :
    a) Anna Stępień, 
    b) Ewa Szynkowska.

4) W ramach zasady  „Przewidywalności” działa grupa robocza w składzie :
    a) Elżbieta Andrzejczak, 
    b) Halina Kozar – Makocka, 
    c) Hanna Chabińska.

5) W ramach zasady „Fachowości” działa grupa robocza w składzie :
    a) Michał Kaczmarczyk, 
    b) Grzegorz Łubian, 
    c) Anetta Kieszkowska.

6) W ramach zasady „Rozliczalności” działa grupa robocza w składzie :
    a) Michał Kaczmarczyk, 
    b) Teresa Bołsunowska, 
    c) Grażyna Muszyńska, 
    d) Iwona Frydrychowicz, 
    e) Alicja Stańkowska, 
    f) Ewa Szynkowska.

    § 4. Zadaniem Zespołu, o którym mowa w § 1, jest opracowanie założeń i stworzenie ram organizacyjnych oraz przygotowanie trybu realizacji programu „Przejrzysta Polska”, a w szczególności :
1) opracowanie rozwiązań organizacyjnych umożliwiających realizację programu oraz poszczególnych zadań w ramach zasad, do których przystąpiło Miasto,
2) przygotowanie harmonogramu prac grup roboczych, o których mowa w § 3 zarządzenia,
3) przedkładanie Sekretarzowi Miasta okresowych sprawozdań z realizacji kolejnych etapów poszczególnych zadań.

    § 5. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

    § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2006/09/12, odpowiedzialny/a: Beata Szychowska, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/09/12 10:25:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/09/12 10:25:40 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/12 10:23:25 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/12 10:15:10 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/12 10:09:45 nowa pozycja