Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 145/05 zmieniające zarządzenie w sprawie wykonania Uchwały Nr XVI/316/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 16 lutego 2004 r w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży

Data podpisania: 2005/03/18

Data wejścia w życie: 2005/03/18


 

ZARZĄDZENIE Nr 145/05
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 18 marca 2005 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wykonania Uchwały Nr XVI/316/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 16 lutego 2004 r w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży

        Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129 poz. 1447, Nr 154 poz. 1800, Dz. U. z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 74 poz. 676, Nr 126 poz. 1070, Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 1112, Nr 200 poz. 1682, Nr 240 poz. 2058, 153 poz. 1271, z 2003 Nr 1 poz. 15, Nr 80 poz. 717, 720 i poz. 721, Nr 162 poz. 1568, Nr 96 poz. 874, Nr 124 poz. 1152, Nr 203 poz. 1966, Nr 217 poz. 2124, Dz. U. z 2004 r. Nr 6 poz. 39, Nr 19 poz. 177, Nr 91 poz. 870, Nr 92 poz. 880, Nr 141 poz. 1492)) oraz § 4 Uchwały Nr XVI/316/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie prywatyzacji gminnych lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży zarządzam, co następuje:


§ 1. W Zarządzeniu Nr 141/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania Uchwały Nr XVI/316/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 16 lutego 2004 r w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaż, zmienionego Zarządzeniem Nr 241/04 z dnia 17 czerwca 2004 r. - wprowadza się następujące zmiany:
1) W Załączniku Nr 1 w pkt 6 otrzymuje nowe brzmienie:
“uzupełnia wniosek o informację, czy prowadzone jest przez WMiLU postępowanie zmierzające do rozwiązania umowy najmu. Czynność, o której mowa wyżej jest wykonywana w oparciu o Zarządzenie Wewnętrzne Nr 3/04 Dyrektora Wydziału Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych Urzędu Miejskiego w Szczecinie z dnia 3 września 2004 r.,”
2) W Załączniku Nr 2 pkt 15 otrzymuje nowe brzmienie:
“Wskazane w pkt 13 oraz pkt 14 Oświadczenie Woli podejmowane jest przez Prezydenta Miasta, po uprzednim zaopiniowaniu go przez Kolegium Prezydenta. W oświadczeniu winna być zawarta informacja dotycząca ewentualnego wpisania nieruchomości do rejestru zabytków i wysokości bonifikaty udzielanej z tego tytułu”.
3) Załącznik Nr 9 otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 141/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania Uchwały Nr XVI/316/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 16 lutego 2004 r w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży, zmienionego Zarządzeniem Nr 241/04 z dnia 17 czerwca 2004 r.- pozostają bez zmian.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych, wytworzono: 2006/08/28, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/28 13:16:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/28 13:16:57 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/28 13:07:52 nowa pozycja