Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 716/05 zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu dokumentów objętych w Urzędzie Miasta klauzulami "zastrzeżone" i "poufne" oraz szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych ...

Data podpisania: 2005/12/22

Data wejścia w życie: 2005/12/22


 

ZARZĄDZENIE NR 716/05
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 22 grudnia 2005 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu dokumentów objętych w Urzędzie Miasta klauzulami "zastrzeżone" i "poufne" oraz szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone".

        Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) zarządzam, co następuje:


    § 1. W Zarządzeniu Nr 398/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie wykazu dokumentów objętych w Urzędzie Miasta klauzulami "zastrzeżone" i "poufne" oraz szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" (zm. Zarządzenie Nr 582/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 października 2005 r.) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 ust. 1. otrzymuje brzmienie:

"1. Materiały objęte w Urzędzie Miasta Szczecin klauzulami "zastrzeżone" i "poufne" winny być oznaczane w sposób określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2005 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów, umieszczania na nich klauzul tajności, a także zmiany nadanej klauzuli tajności (Dz. U. Nr 205, poz. 1696)";

2) W Wykazie dokumentów objętych w Urzędzie Miasta Szczecin klauzulą "zastrzeżone", stanowiącym Załącznik Nr 1 do Zarządzenia, wprowadza się następujące zmiany:

a) pkt 28 i 29 otrzymują brzmienie:
"28) Komputerowa baza ewidencji gruntów i budynków dla terenu całego miasta oraz jej tzw. kopie zabezpieczające na nośnikach elektromagnetycznych";
"29) Kody instalacji alarmowej chroniącej pomieszczenia Wydziału Informatyki, z wyłączeniem pomieszczenia serwerowni".
b) skreśla się pkt 30.

3) W Wykazie dokumentów objętych w Urzędzie Miasta Szczecin klauzulą "poufne", stanowiącym Załącznik Nr 2 do Zarządzenia, wprowadza się następujące zmiany:

a) pkt 23 otrzymuje brzmienie:
"23) Kody instalacji alarmowych chroniących pomieszczenia Urzędu Miasta Szczecin i jego filii, z wyłączeniem pomieszczeń Wydziału Informatyki.";
b) dodaje się pkt 31 w brzmieniu:
"31) Kody instalacji alarmowej do pomieszczeń serwerowni w Wydziale Informatyki."

    § 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 398/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie wykazu dokumentów objętych w Urzędzie Miasta klauzulami "zastrzeżone" i "poufne" oraz szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" (zm. Zarządzenie nr 582/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 października 2005 r.) nie ulegają zmianie.

    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych, wytworzono: 2006/09/13, odpowiedzialny/a: Urszula Sygit, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/09/13 13:57:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/09/13 13:57:00 nowa pozycja