Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 716/05 zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu dokumentów objętych w Urzędzie Miasta klauzulami "zastrzeżone" i "poufne" oraz szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych ...

Data podpisania: 2005/12/22

Data wejścia w życie: 2005/12/22


 

ZARZĄDZENIE NR 716/05
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 22 grudnia 2005 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu dokumentów objętych w Urzędzie Miasta klauzulami "zastrzeżone" i "poufne" oraz szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone".

        Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) zarządzam, co następuje:


    § 1. W Zarządzeniu Nr 398/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie wykazu dokumentów objętych w Urzędzie Miasta klauzulami "zastrzeżone" i "poufne" oraz szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" (zm. Zarządzenie Nr 582/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 października 2005 r.) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 ust. 1. otrzymuje brzmienie:

"1. Materiały objęte w Urzędzie Miasta Szczecin klauzulami "zastrzeżone" i "poufne" winny być oznaczane w sposób określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2005 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów, umieszczania na nich klauzul tajności, a także zmiany nadanej klauzuli tajności (Dz. U. Nr 205, poz. 1696)";

2) W Wykazie dokumentów objętych w Urzędzie Miasta Szczecin klauzulą "zastrzeżone", stanowiącym Załącznik Nr 1 do Zarządzenia, wprowadza się następujące zmiany:

a) pkt 28 i 29 otrzymują brzmienie:
"28) Komputerowa baza ewidencji gruntów i budynków dla terenu całego miasta oraz jej tzw. kopie zabezpieczające na nośnikach elektromagnetycznych";
"29) Kody instalacji alarmowej chroniącej pomieszczenia Wydziału Informatyki, z wyłączeniem pomieszczenia serwerowni".
b) skreśla się pkt 30.

3) W Wykazie dokumentów objętych w Urzędzie Miasta Szczecin klauzulą "poufne", stanowiącym Załącznik Nr 2 do Zarządzenia, wprowadza się następujące zmiany:

a) pkt 23 otrzymuje brzmienie:
"23) Kody instalacji alarmowych chroniących pomieszczenia Urzędu Miasta Szczecin i jego filii, z wyłączeniem pomieszczeń Wydziału Informatyki.";
b) dodaje się pkt 31 w brzmieniu:
"31) Kody instalacji alarmowej do pomieszczeń serwerowni w Wydziale Informatyki."

    § 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 398/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie wykazu dokumentów objętych w Urzędzie Miasta klauzulami "zastrzeżone" i "poufne" oraz szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" (zm. Zarządzenie nr 582/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 października 2005 r.) nie ulegają zmianie.

    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych, wytworzono: 2006/09/13, odpowiedzialny/a: Urszula Sygit, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/09/13 13:57:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/09/13 13:57:00 nowa pozycja