Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 741/05 zmieniające szczegółowy zakres zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin.

Data podpisania: 2005/12/29

Data wejścia w życie: 2005/12/29


ZARZĄDZENIE NR 741/05
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 29 grudnia 2005 r.

zmieniające szczegółowy zakres zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin.

Na podstawie § 56 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 438/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 526/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 września 2005 r., Zarządzenie Nr 661/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 listopada 2005 r.) zarządzam, co następuje :

 

§ 1. W “Szczegółowym zakresie zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin” stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr 555/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin wprowadza się następujące zmiany :

1) w § 7 dodaje się ust. 10 w brzmieniu :

“10. W zakresie prowadzenia spraw związanych z przyznaniem dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika zamieszkałego na terenie Gminy Miasto Szczecin :
1) przyjmowanie zgłoszeń pracodawców o zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
2) weryfikowanie wniosków pracodawców o dofinansowanie kosztów kształcenia na podstawie ustawy o systemie oświaty,
3) prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
4) współpraca ze szkołami, pracodawcami, Cechem Rzemiosł Różnych, instytucjami i organizacjami w zakresie prowadzonych spraw”,

2) § 34 otrzymuje brzmienie :

“§ 34. Do zadań Filii należy :

1. W zakresie Biura Obsługi Interesantów :

1) udzielanie kompleksowej informacji dotyczącej działalności Urzędu :

a) informacja o rodzaju, miejscu i trybie załatwiania spraw oraz o stanie zaawansowania sprawy,
b) informacja o organizacji i strukturze organów Miasta, Urzędu Miasta oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin,
c) informacja o bieżących wydarzeniach mających miejsce w Urzędzie,

2) ewidencja ludności :

a) zameldowania i wymeldowania osób oraz wydawanie poświadczeń w tym zakresie,
b) przyjmowanie wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawach meldunkowych,
c) prowadzenie :
- zbioru danych stałych mieszkańców,
- zbioru danych byłych mieszkańców,
- zbioru danych osób zameldowanych na pobyt czasowy,
d) aktualizacja spisów wyborców,
e) aktualizacja rejestru wyborców,
f) wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności,

3) sprawy związane z wydawaniem dowodów osobistych :

a) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych,
b) wydawanie dowodów osobistych,
c) przyjmowanie zawiadomień o utracie, odnalezieniu dowodu osobistego i wydawanie zaświadczeń w tym zakresie,
d) przyjmowanie zgłoszeń aktualizacyjnych NIP 3 i przekazywanie ich do Urzędu Miasta,

4) wydawanie poświadczeń życia osobom w celu pobierania rent zagranicznych,

5) dokonywanie rejestracji pojazdów :

a) stała i czasowa rejestracja pojazdów,
b) wyrejestrowanie pojazdu na wniosek właściciela,
c) kierowanie na dodatkowe badanie techniczne pojazdu,
d) wypisywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym odpowiednich zastrzeżeń oraz terminu badania technicznego pojazdu,
e) legalizowanie tablic rejestracyjnych,
f) wydawanie kart pojazdu samochodowego przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
g) przyjmowanie zawiadomień od właścicieli pojazdów o nabyciu lub zbyciu pojazdu lub zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym oraz dokonywanie odpowiednich wpisów w karcie pojazdu o zajściu powyższych zdarzeń,
h) wydawanie zaświadczeń o posiadanych pojazdach,
i) wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu,
j) zwracanie dowodu rejestracyjnego po ustaniu przyczyny jego zatrzymania,
k) wydawanie za opłatą decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu i przechowywanie w depozycie tablic i dowodów rejestracyjnych,

6) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami :

a) wydawanie dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem,
b) wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
c) odbieranie krajowych praw jazdy wydanych za granicą oraz dokumentów stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdami, wydanych przez dowódcę jednostki wojskowej żołnierzom zasadniczej służby wojskowej, w zamian za wydane polskie prawo jazdy,
d) przyjmowanie zawiadomień od osób posiadających uprawnienie do kierowania pojazdem, o utracie lub zniszczeniu prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajem, a także o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zawartych w tych dokumentach w wydania wtórnika dokumentu,
e) wydawanie zaświadczeń o posiadanych przez kierowcę uprawnieniach,
f) wysyłanie zapotrzebowania na akta kierowców według właściwości miejscowej,

7) prowadzenie kancelarii :

a) przyjmowanie korespondencji wpływającej do Urzędu,
b) kwalifikowanie przyjmowanej korespondencji i jej rejestracja w ramach systemu rejestracji obiegu dokumentów “REJESTR”,
c) sprawdzanie zgodności składanych dokumentów z wymogami procedur,
d) udzielanie pomocy interesantom w wypełnianiu formularzy,
e) doręczanie korespondencji urzędowej, której adresat zamieszkuje lub ma swoją siedzibę na terenie prawobrzeżnych części Miasta za pośrednictwem gońców,
f) wydawanie korespondencji, która nie została odebrana przez interesantów,

8) wspomaganie działalności merytorycznej jednostek organizacyjnych Urzędu :

a) rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb,
b) wydawanie kart wędkarskich,
c) potwierdzanie aktualności wpisów do ewidencji działalności gospodarczej,
d) przyjmowanie wniosków do wszystkich wydziałów i biur Urzędu Miasta,

2. W zakresie Wydziału Księgowości :

a) windykacja należności podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości,
b) windykacja dochodów majątkowych z tytułu wieczystego użytkowania gruntu i dzierżawy,
c) windykacja dochodów Skarbu Państwa.

3. W zakresie Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów :

a) bezpłatne poradnictwo i udzielanie informacji prawnych w zakresie ochrony konsumentów,
b) wytaczanie powództw na rzecz konsumentów”.

§ 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 555/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin nie ulegają zmianie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2011/10/19, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/10/19 09:35:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/10/19 09:35:51 nowa pozycja