Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 647/05 w sprawie zasad gospodarowania gruntami stanowiącymi własność gminy i własność Skarbu Państwa przeznaczonymi do wydzierżawienia na okres do 3 lat pod garaże tymczasowe

Data podpisania: 2005/11/23

Data wejścia w życie: 2005/12/01ZARZĄDZENIE NR 647/05
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 23 listopada 2005 r.

w sprawie zasad gospodarowania gruntami stanowiącymi własność gminy i własność Skarbu Państwa przeznaczonymi do wydzierżawienia na okres do 3 lat pod garaże tymczasowe.

            Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr.214, poz. 1806, z 2003r. Dz.U. Nr 80, poz. 717, Nr. 162, poz. 1568, z 2004r. Dz.U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457), art.23 ust.1 oraz art.25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175 , poz. 1459) zarządzam co następuje:

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

    § 1. Zarządzenie określa zasady gospodarowania gruntami stanowiącymi własność gminy oraz własność Skarbu Państwa pod garażami tymczasowymi oraz terenami przeznaczonymi pod lokalizację garaży tymczasowych. 

    § 2. Gospodarowanie gruntami na cele określone w §1 odbywa się w drodze zawierania umów dzierżawy terenu stanowiącego własność gminy lub Skarbu Państwa. 

    § 3. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o:
1) gruncie - należy przez to rozumieć grunt należący do Gminy Miasto Szczecin lub Skarbu Państwa wykorzystywany lub przeznaczony pod garaż , drogi manewrowe i dojazdowe do garażu,
2) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Miasto Szczecin,
3) kierowniku jednostki - należy przez to rozumieć: Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Dyrektora zakładu budżetowego pn. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, Dyrektora zakładu budżetowego pn. Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej.
4) garażu tymczasowym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiórki,
5) wydzierżawiającym – należy przez to rozumieć właściciela gruntu reprezentowanego przez uprawnione osoby,
6) dzierżawcy – należy przez to rozumieć osobę, z którą jest lub zostanie zawarta umowa dzierżawy gruntu zabudowanego lub przeznaczonego pod zabudowę garażem tymczasowym.


Rozdział 2

Tryb wydzierżawiania gruntów

    § 4.1. Grunty mogą być oddawane w dzierżawę w drodze przetargu lub w trybie bezprzetargowym . 
    2. Decyzję w sprawie formy przetargu podejmuje na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Prezydent Miasta lub osoba przez niego upoważniona. 
    3. W przypadkach określonych w § 7 ust.2, grunty mogą być oddawane w dzierżawę w trybie bezprzetargowym. 
    4. Przetarg przeprowadza się zgodnie z Regulaminem Przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, powiatu lub własność gminy Szczecin ustalonym przez Prezydenta Miasta Szczecin. 

    § 5.1. Umowy dzierżawy zawiera się na czas oznaczony, nie dłuższy niż trzy lata. 
    2. Umowa może zostać zawarta pod warunkiem zawieszającym poddania się przez przyszłego dzierżawcę egzekucji z aktu notarialnego, co do obowiązku wydania garażu w terminie oznaczonym przez wynajmującego. 

    § 6. Oświadczenia woli w imieniu wydzierżawiającego, dotyczące:
1) zawarcia umowy dzierżawy,
2) cofnięcia oświadczenia o rozwiązaniu umowy, o ile ustały przyczyny rozwiązania umowy,
3) skrócenia terminu wypowiedzenia umowy,
4) wyrażania zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym,
5) zawarcia nowej umowy na czas oznaczony , jeżeli umowa wygasła a wniosek dzierżawcy o kontynuację najmu nie został rozpatrzony przed upływem terminu jej wygaśnięcia, składane są w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

    § 7.1. Grunty pod garaże są oddawane w dzierżawę w drodze przetargu :
1) ograniczonego do mieszkańców nieruchomości, w obrębie której znajduje się przedmiotowy grunt , jeżeli z wnioskiem o wydzierżawienie zwróci się co najmniej jedna osoba z tej nieruchomości i z którą nie może być zawarta umowa w trybie bezprzetargowym,
2) ograniczonego do mieszkańców nieruchomości położonych w bezpośrednim sąsiedztwie terenu, na którym może być zlokalizowany garaż ( garaże) tymczasowy, jeżeli z wnioskiem o dzierżawę zwróci się co najmniej 1 mieszkaniec nie posiadający uprawnień do wydzierżawienia gruntu w trybie bezprzetargowym.
3) nieograniczonego, jeżeli pomimo wcześniej złożonych wniosków żadna z osób uprawnionych do uczestnictwa w przetargu ograniczonym nie przystąpiła do przetargu.
Podstawę do zawarcia umowy stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu. 
    2. Umowa dzierżawy gruntu pod garaż tymczasowy może zostać zawarta w trybie bezprzetargowym z osobą :
1) która jest dotychczasowym dzierżawcą, wywiązuje się ze zobowiązań określonych w umowie i złoży wniosek o zawarcie umowy dzierżawy gruntu w związku z upływem terminu obowiązywania umowy, jeśli nie koliduje to z planami gminy lub Skarbu Państwa,
2) niepełnosprawną , która z tytułu niepełnosprawności posiada zaświadczenie o konieczności posługiwania się pojazdem mechanicznym wydane przez komórkę ds. osób niepełnosprawnych Urzędu Miasta Szczecin . Dotyczy to również sytuacji, gdy pojazd zarejestrowany jest na współmałżonka, jednego z rodziców, rodzeństwo osoby niepełnosprawnej pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub jego pełnoletnie dzieci,
3) która wystąpi z wnioskiem o zawarcie umowy, pod warunkiem negatywnego rozstrzygnięcia przetargu, z powodu braku oferentów
4) która jako jedyna spośród mieszkańców danej nieruchomości zamierza zlokalizować garaż na wyodrębnionej działce przynależnej do budynku mieszkalnego,
5) która utraciła lokalizację garażu w związku z planami inwestycyjnymi miasta i ubiega się o lokalizację zamienną. 

    § 8. Jeżeli przedmiotem dzierżawy ma być grunt stanowiący działkę budowlaną w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami, o jego dzierżawę pod lokalizację garażu mogą ubiegać się wyłącznie mieszkańcy budynku, dla którego działka została wydzielona.


Rozdział 3

Zmiana dzierżawcy

    § 9. W czasie trwania umowy dzierżawy gruntu, w prawa i obowiązki dotychczasowego dzierżawcy, za zgodą stron mogą wstąpić osoby trzecie , bez zmiany dotychczasowych warunków dzierżawy z zachowaniem wymogów określonych w § 5 . 

    § 10. 1. Dopuszcza się za zgodą wydzierżawiającego zamianę między dzierżawcami. 
    2. Zamiana może nastąpić na wniosek zainteresowanych dzierżawców, pod warunkiem braku zaległości z tytułu opłat z tytułu dzierżawy gruntu.


Rozdział 4

Opłaty

    § 11. Za korzystanie z terenów, stanowiących mienie komunalne należące do Gminy , miesięczne stawki opłat netto za 1 m2 (do stawki netto doliczany jest podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami), wynoszą z tytułu:
1) dzierżawy terenu pod garażem blaszanym - 1,38 zł.
2) użytkowania terenu pod garaż: zlokalizowanego bez wymaganego zezwolenia, bez tytułu prawnego, uzyskanego w drodze zmiany charakteru obiektu bez wymaganego zezwolenia, kiedy ustalono fakt podnajmowania osobom trzecim bez wymaganej zgody wydzierżawiającego lub fakt innego użytkowania niż to wynika z umowy - 6,90 zł.
3) dzierżawy gruntu na czas budowy garażu - 0,34 zł, (jednak nie dłużej niż 3 miesiące od dnia zawarcia umowy dzierżawy).
4) korzystania z dróg dojazdowych i placów manewrowych - 0,22 zł. 

    § 11.1. Stawki opłat, o których mowa w § 11, mogą ulegać podwyższeniu nie częściej niż raz w danym roku kalendarzowym . 
    2. W treści podpisywanych umów należy umieścić klauzulę, że znana jest przyszłemu dzierżawcy treść przepisów w sprawie zasad gospodarowania gruntami pod garaże tymczasowe. 
    3. W przypadku wyłaniania dzierżawcy terenu w trybie przetargowym stawki opłat, o których mowa w § 11 pkt 1 , stanowią stawki wywoławcze do przetargu. 
    4. Z opłat, o których mowa w § 11 zwolnione są osoby niepełnosprawne, które z tytułu swej niepełnosprawności posiadają zaświadczenie o konieczności posługiwania się pojazdem mechanicznym wydane przez komórkę organizacyjną ds. osób niepełnosprawnych Urzędu Miasta, z zastrzeżeniem ust.5. 
    5. Zwolnienie nie dotyczy osób niepełnosprawnych, które weszły w prawa dzierżawy w drodze przetargu.


Rozdział 5

Postanowienia przejściowe i końcowe

    § 12. Do spraw wszczętych, a nie zakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, stosuje się dotychczasowe przepisy. 

    § 13. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami oraz Dyrektorowi Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych i Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej. 

    § 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2005r.

 


udostępnił: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, wytworzono: 2007/01/10, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2007/01/10 10:21:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2007/01/10 10:21:02 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/01/10 10:17:28 nowa pozycja