Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 647/05 w sprawie zasad gospodarowania gruntami stanowiącymi własność gminy i własność Skarbu Państwa przeznaczonymi do wydzierżawienia na okres do 3 lat pod garaże tymczasowe

Data podpisania: 2005/11/23

Data wejścia w życie: 2005/12/01ZARZĄDZENIE NR 647/05
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 23 listopada 2005 r.

w sprawie zasad gospodarowania gruntami stanowiącymi własność gminy i własność Skarbu Państwa przeznaczonymi do wydzierżawienia na okres do 3 lat pod garaże tymczasowe.

            Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr.214, poz. 1806, z 2003r. Dz.U. Nr 80, poz. 717, Nr. 162, poz. 1568, z 2004r. Dz.U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457), art.23 ust.1 oraz art.25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175 , poz. 1459) zarządzam co następuje:

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

    § 1. Zarządzenie określa zasady gospodarowania gruntami stanowiącymi własność gminy oraz własność Skarbu Państwa pod garażami tymczasowymi oraz terenami przeznaczonymi pod lokalizację garaży tymczasowych. 

    § 2. Gospodarowanie gruntami na cele określone w §1 odbywa się w drodze zawierania umów dzierżawy terenu stanowiącego własność gminy lub Skarbu Państwa. 

    § 3. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o:
1) gruncie - należy przez to rozumieć grunt należący do Gminy Miasto Szczecin lub Skarbu Państwa wykorzystywany lub przeznaczony pod garaż , drogi manewrowe i dojazdowe do garażu,
2) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Miasto Szczecin,
3) kierowniku jednostki - należy przez to rozumieć: Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Dyrektora zakładu budżetowego pn. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, Dyrektora zakładu budżetowego pn. Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej.
4) garażu tymczasowym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiórki,
5) wydzierżawiającym – należy przez to rozumieć właściciela gruntu reprezentowanego przez uprawnione osoby,
6) dzierżawcy – należy przez to rozumieć osobę, z którą jest lub zostanie zawarta umowa dzierżawy gruntu zabudowanego lub przeznaczonego pod zabudowę garażem tymczasowym.


Rozdział 2

Tryb wydzierżawiania gruntów

    § 4.1. Grunty mogą być oddawane w dzierżawę w drodze przetargu lub w trybie bezprzetargowym . 
    2. Decyzję w sprawie formy przetargu podejmuje na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Prezydent Miasta lub osoba przez niego upoważniona. 
    3. W przypadkach określonych w § 7 ust.2, grunty mogą być oddawane w dzierżawę w trybie bezprzetargowym. 
    4. Przetarg przeprowadza się zgodnie z Regulaminem Przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, powiatu lub własność gminy Szczecin ustalonym przez Prezydenta Miasta Szczecin. 

    § 5.1. Umowy dzierżawy zawiera się na czas oznaczony, nie dłuższy niż trzy lata. 
    2. Umowa może zostać zawarta pod warunkiem zawieszającym poddania się przez przyszłego dzierżawcę egzekucji z aktu notarialnego, co do obowiązku wydania garażu w terminie oznaczonym przez wynajmującego. 

    § 6. Oświadczenia woli w imieniu wydzierżawiającego, dotyczące:
1) zawarcia umowy dzierżawy,
2) cofnięcia oświadczenia o rozwiązaniu umowy, o ile ustały przyczyny rozwiązania umowy,
3) skrócenia terminu wypowiedzenia umowy,
4) wyrażania zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym,
5) zawarcia nowej umowy na czas oznaczony , jeżeli umowa wygasła a wniosek dzierżawcy o kontynuację najmu nie został rozpatrzony przed upływem terminu jej wygaśnięcia, składane są w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

    § 7.1. Grunty pod garaże są oddawane w dzierżawę w drodze przetargu :
1) ograniczonego do mieszkańców nieruchomości, w obrębie której znajduje się przedmiotowy grunt , jeżeli z wnioskiem o wydzierżawienie zwróci się co najmniej jedna osoba z tej nieruchomości i z którą nie może być zawarta umowa w trybie bezprzetargowym,
2) ograniczonego do mieszkańców nieruchomości położonych w bezpośrednim sąsiedztwie terenu, na którym może być zlokalizowany garaż ( garaże) tymczasowy, jeżeli z wnioskiem o dzierżawę zwróci się co najmniej 1 mieszkaniec nie posiadający uprawnień do wydzierżawienia gruntu w trybie bezprzetargowym.
3) nieograniczonego, jeżeli pomimo wcześniej złożonych wniosków żadna z osób uprawnionych do uczestnictwa w przetargu ograniczonym nie przystąpiła do przetargu.
Podstawę do zawarcia umowy stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu. 
    2. Umowa dzierżawy gruntu pod garaż tymczasowy może zostać zawarta w trybie bezprzetargowym z osobą :
1) która jest dotychczasowym dzierżawcą, wywiązuje się ze zobowiązań określonych w umowie i złoży wniosek o zawarcie umowy dzierżawy gruntu w związku z upływem terminu obowiązywania umowy, jeśli nie koliduje to z planami gminy lub Skarbu Państwa,
2) niepełnosprawną , która z tytułu niepełnosprawności posiada zaświadczenie o konieczności posługiwania się pojazdem mechanicznym wydane przez komórkę ds. osób niepełnosprawnych Urzędu Miasta Szczecin . Dotyczy to również sytuacji, gdy pojazd zarejestrowany jest na współmałżonka, jednego z rodziców, rodzeństwo osoby niepełnosprawnej pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub jego pełnoletnie dzieci,
3) która wystąpi z wnioskiem o zawarcie umowy, pod warunkiem negatywnego rozstrzygnięcia przetargu, z powodu braku oferentów
4) która jako jedyna spośród mieszkańców danej nieruchomości zamierza zlokalizować garaż na wyodrębnionej działce przynależnej do budynku mieszkalnego,
5) która utraciła lokalizację garażu w związku z planami inwestycyjnymi miasta i ubiega się o lokalizację zamienną. 

    § 8. Jeżeli przedmiotem dzierżawy ma być grunt stanowiący działkę budowlaną w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami, o jego dzierżawę pod lokalizację garażu mogą ubiegać się wyłącznie mieszkańcy budynku, dla którego działka została wydzielona.


Rozdział 3

Zmiana dzierżawcy

    § 9. W czasie trwania umowy dzierżawy gruntu, w prawa i obowiązki dotychczasowego dzierżawcy, za zgodą stron mogą wstąpić osoby trzecie , bez zmiany dotychczasowych warunków dzierżawy z zachowaniem wymogów określonych w § 5 . 

    § 10. 1. Dopuszcza się za zgodą wydzierżawiającego zamianę między dzierżawcami. 
    2. Zamiana może nastąpić na wniosek zainteresowanych dzierżawców, pod warunkiem braku zaległości z tytułu opłat z tytułu dzierżawy gruntu.


Rozdział 4

Opłaty

    § 11. Za korzystanie z terenów, stanowiących mienie komunalne należące do Gminy , miesięczne stawki opłat netto za 1 m2 (do stawki netto doliczany jest podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami), wynoszą z tytułu:
1) dzierżawy terenu pod garażem blaszanym - 1,38 zł.
2) użytkowania terenu pod garaż: zlokalizowanego bez wymaganego zezwolenia, bez tytułu prawnego, uzyskanego w drodze zmiany charakteru obiektu bez wymaganego zezwolenia, kiedy ustalono fakt podnajmowania osobom trzecim bez wymaganej zgody wydzierżawiającego lub fakt innego użytkowania niż to wynika z umowy - 6,90 zł.
3) dzierżawy gruntu na czas budowy garażu - 0,34 zł, (jednak nie dłużej niż 3 miesiące od dnia zawarcia umowy dzierżawy).
4) korzystania z dróg dojazdowych i placów manewrowych - 0,22 zł. 

    § 11.1. Stawki opłat, o których mowa w § 11, mogą ulegać podwyższeniu nie częściej niż raz w danym roku kalendarzowym . 
    2. W treści podpisywanych umów należy umieścić klauzulę, że znana jest przyszłemu dzierżawcy treść przepisów w sprawie zasad gospodarowania gruntami pod garaże tymczasowe. 
    3. W przypadku wyłaniania dzierżawcy terenu w trybie przetargowym stawki opłat, o których mowa w § 11 pkt 1 , stanowią stawki wywoławcze do przetargu. 
    4. Z opłat, o których mowa w § 11 zwolnione są osoby niepełnosprawne, które z tytułu swej niepełnosprawności posiadają zaświadczenie o konieczności posługiwania się pojazdem mechanicznym wydane przez komórkę organizacyjną ds. osób niepełnosprawnych Urzędu Miasta, z zastrzeżeniem ust.5. 
    5. Zwolnienie nie dotyczy osób niepełnosprawnych, które weszły w prawa dzierżawy w drodze przetargu.


Rozdział 5

Postanowienia przejściowe i końcowe

    § 12. Do spraw wszczętych, a nie zakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, stosuje się dotychczasowe przepisy. 

    § 13. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami oraz Dyrektorowi Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych i Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej. 

    § 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2005r.

 


udostępnił: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, wytworzono: 2007/01/10, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2007/01/10 10:21:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2007/01/10 10:21:02 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/01/10 10:17:28 nowa pozycja