Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 108/05 w sprawie trybu składania i przedstawiania materiałów Prezydentowi Miasta Szczecina pełniącego funkcję Zgromadzenia Wspólników Spółek z ograniczona odpowiedzialnością w jednoosobowych spółkach ...

Data podpisania: 2005/02/22

Data wejścia w życie: 2005/02/22


 

ZARZĄDZENIE Nr 108/05
PREZYDENTA MIASTA SZCZECINA
z dnia 22 lutego 2005 r.

w sprawie trybu składania i przedstawiania materiałów Prezydentowi Miasta Szczecina pełniącego funkcję Zgromadzenia Wspólników Spółek z ograniczona odpowiedzialnością w jednoosobowych spółkach Gminy Miasto Szczecin oraz przygotowywania dokumentów na Zgromadzenia Wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub Walne Zgromadzenia akcjonariuszy, w których Gmina Miasto Szczecin posiada udziały lub akcje.


        Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r., Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770; Dz. U. z 1998 r., Nr 106, poz. 668; Dz. U. z 2002 r., Nr 113, poz. 984; Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 874, Nr 199, 1937) i art. 26 ust 1, 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), § 7 ust. 1 i § 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szczecinie stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 305/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 23 lipca 2004 r. (zm.: Zarządzenie Nr 363/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 30 sierpnia 2004 r., Zarządzenie Nr 460/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 2 listopada 2004 r., Zarządzenie Nr 1/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 4 stycznia 2005 r.) zarządzam, co następuje:


    § 1. 1. Funkcję Zgromadzenia Wspólników Spółki z o. o. w jednoosobowych spółkach Gminy Miasto Szczecin, zwanych dalej Zgromadzeniem Wspólników, pełni Prezydent Miasta albo jego Zastępcy w następującym zakresie:
1) Pan Andrzej Grabiec: 
        a) Centralne Warsztaty Sp. z o.o., 
        b) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 
        c) Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe “Dąbie” Sp. z o.o., 
        d) Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe “Klonowica” Sp. z o.o.,
2) Pan Mirosław Czesny: 
        a) Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina Sp. z o.o., 
        b) Targowiska i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. 
        c) Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny- Sp. z o.o.,
3) Pan Jerzy Krawiec: 
        a) Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 
        b) Towarzystwo Budownictwa Społecznego “Prawobrzeże” Sp. z o.o., 
        c) Szczecińskie Centrum Renowacyjne Sp. z o.o.
    2. W szczególnych przypadkach Prezydent Miasta albo jego Zastępca może skierować rozpatrzenie spraw objętych porządkiem posiedzenia Zgromadzenia Wspólników na posiedzenie Kolegium Prezydenckiego celem zajęcia merytorycznego stanowiska.

    § 2. 1. Terminy i tryb zwoływania Zgromadzeń Wspólników określają przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz postanowienia umów o utworzeniu jednoosobowych spółek Gminy Miasto Szczecin. 
    2. Zarząd Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zwołuje Zgromadzenie Wspólników, przekazując do Biura Nadzoru Właścicielskiego zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników wraz z kompletem dokumentów dotyczących spraw wskazanych w proponowanym porządku obrad. 
    3. Zarząd S. A. zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, przekazując do Biura Nadzoru Właścicielskiego zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy wraz z kompletem dokumentów dotyczących spraw wskazanych w proponowanym porządku obrad. 
    4. Biuro Nadzoru Właścicielskiego zobowiązane jest do:
1) sprawdzenia dokumentacji, o której mowa w ust. 2 i 3 pod względem formalnym, uzyskania opinii właściwego merytorycznie dyrektora lub kierownika jednostki organizacyjnej Urzędu, współpracującego oraz sprawującego nadzór nad spółką w zakresie obejmującym przedłożoną dokumentacją i spraw stanowiących przedmiot posiedzenia,
2) uzyskania opinii Skarbnika Miasta, w sytuacji, gdy w porządku Zgromadzenia Wspólników umieszczono sprawy z zakresu gospodarki finansowej spółki,
3) uzyskania opinii radcy prawnego w przypadku przedkładanych projektów uchwał,
4) zapewnienia obsługi posiedzeń Zgromadzeń Wspólników,
5) przekazania kompletu dokumentów będących przedmiotem Zgromadzenia Wspólników oraz Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Prezydentowi Miasta lub właściwym Zastępcom, najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
    5. Opinie, o których mowa w ust. 4 pkt 1 - 3 winny być wydawane w terminie do 7 dni, od dnia przekazania przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego dokumentacji na posiedzenie Zgromadzenia Wspólników. 
    6. W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub przedstawieniu przez osoby, o których mowa w ust. 4 pkt 1 - 3 istotnych uwag do złożonego zawiadomienia lub dokumentacji, Biuro Nadzoru Właścicielskiego zażąda od zarządu spółki ich usunięcia lub uwzględnienia uwag, w terminie do 3 dni, od dnia przekazania zarządowi spółki informacji na temat braków lub uwag. 
    7. Nieuwzględnienie w wyznaczonym terminie, żądania wskazanego w ust. 6, powoduje przekazanie dokumentacji na Zgromadzenie Wspólników z odpowiednią adnotacją.

    § 3. Zgromadzenia Wspólników mogą odbywać się także przy braku formalnego zwołania zgodnie z art. 240 K. s. h.

    § 4. 1. W spółkach, w których Gmina Miasto Szczecin nie jest jedynym udziałowcem albo akcjonariuszem, Gminę Miasto Szczecin reprezentuje odpowiednio na Zgromadzeniach Wspólników albo Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy upoważniona przez Prezydenta Miasta osoba fizyczna. 
    2. Biuro Nadzoru Właścicielskiego obowiązane jest do przygotowania w odpowiednim terminie projektu upoważnienia Prezydenta Miasta dla osoby reprezentującej Gminę Miasto Szczecin odpowiednio na Zgromadzeniu Wspólników albo Walnym Zebraniu Akcjonariuszy. 
    3. Weryfikacja dokumentacji przedłożonej przez zarządy spółek, o których mowa w ust. 1, odbywa się według procedury określonej w § 2 ust. 4 pkt 1 - 4 niniejszego zarządzenia.

    § 5. Jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w Szczecinie właściwymi w zakresie współpracy oraz merytorycznego nadzoru nad jednoosobowymi spółkami Gminy Miasto Szczecin oraz spółkami, w których Gmina Miasto Szczecin posiada udziały lub akcje są:
1) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w odniesieniu do: 
        a) Centralnych Warsztatów Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, 
        b) Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, 
        c) Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego “Dąbie” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, 
        d) Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego “Klonowica” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, 
        e) Szczecińsko - Polickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. z siedzibą w Policach, 
        f) Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, 
        g) Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, 
        h) Remondis Szczecin Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, 
        i) Spółki Wodnej “Międzyodrze” z siedzibą w Szczecinie.
2) Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych w odniesieniu do: 
        a) Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, 
        b) Towarzystwa Budownictwa Społecznego “Prawobrzeże” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, 
        c) Szczecińskiego Centrum Renowacyjnego Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.
3) Wydział Sportu w odniesieniu do MKS POGOŃ S. S. A. z siedzibą w Szczecinie,
4) Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta w odniesieniu do Regionalnej Agencji Promocji Turystyki Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.
5) Biuro Nadzoru Właścicielskiego w odniesieniu do: 
        a) Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, 
        b) Międzynarodowych Targów Szczecińskich Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, 
        c) Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. z siedzibą w Glewicach.
6) Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości w odniesieniu do: 
        a) Funduszu Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, 
        b) Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie, 
        c) Targowiska i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, 
        d) Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie, 
        e) Huty Szczecin S.A. z siedzibą w Szczecinie, 
        f) Fabryki Papieru Szczecin - Skolwin S.A. z siedzibą w Szczecinie, 
        g) Inwest Star S.A. z siedzibą w Starachowicach.

    § 6. Zobowiązuje się Zastępców Prezydenta Miasta, Skarbnika Miasta, Sekretarza Miasta, pełnomocników Prezydenta Miasta oraz dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego do stosowania zasad określonych w niniejszym zarządzeniu.

    § 7. Traci moc Zarządzenie Nr 356/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie trybu składania materiałów i przedstawiania ich Prezydentowi Miasta pełniącego funkcję Zgromadzenia Wspólników w jednoosobowych spółkach Gminy Miasto Szczecin oraz przygotowania dokumentów na zgromadzenia wspólników lub akcjonariuszy spółek, w których Gmina Miasto Szczecin posiada udziały lub akcje (zm.: Zarządzenie Nr 50/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 11 lutego 2004 r., Zarządzenie Nr 126/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 5 kwietnia 2004 r., Zarządzenie Nr 235/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 15 czerwca 2004 r.).

    § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Biuro Nadzoru Właścicielskiego, wytworzono: 2006/08/23, odpowiedzialny/a: Marek Białkowski, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/31 08:42:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/31 08:42:47 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/31 08:41:10 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/23 15:25:51 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/23 13:21:37 nowa pozycja