Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 418/05 w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie osobom zmarłym w Gminie Miasto Szczecin

Data podpisania: 2005/08/02

Data wejścia w życie: 2005/09/02


 

ZARZĄDZENIE NR 418/05
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 2 sierpnia 2005 r.

w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie osobom zmarłym w Gminie Miasto Szczecin.

        Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 oraz Nr 167, poz.1759), art. 17 ust. 1 pkt 15 oraz art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 oraz Nr 273, poz. 2703) zarządzam, co następuje:


    § 1. Zarządzenie reguluje sposób sprawienia pogrzebu osobom zmarłym na terenie Gminy Miasto Szczecin, które nie zostaną pochowane przez uprawnione osoby, organy lub instytucje i ich zwłoki nie zostaną przekazane szkołom wyższym do celów naukowych.

    § 2. 1. Zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie sprawienia pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie, zwany dalej “Ośrodkiem”. 
    2. Przy sprawianiu pogrzebu Ośrodek współpracuje z Zakładem Usług Komunalnych. 
    3. Wykonanie poszczególnych zadań, o których mowa w § 5 ust. 2 i 3, może być zlecone innym podmiotom, w szczególności zakładom pogrzebowym.

    § 3. Przed sprawieniem pogrzebu Ośrodek podejmuje odpowiednie działania w celu ustalenia:
1. czy rodzina zmarłego lub inne osoby podejmą się sprawienia pogrzebu,
2. jakie było wyznanie zmarłego oraz jak zamierzał on być pochowany,
3. czy po zmarłym przysługuje zasiłek pogrzebowy,
4. czy zmarły pozostawił jakiś majątek.

    § 4. 1. Sprawienie pogrzebu odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295, z 2001 r. Nr 120, poz. 1268, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, oraz Nr 162, poz. 1568). 
    2. Pogrzeb, w zakresie określonym w § 5, powinien być sprawiony zgodnie z wyznaniem zmarłego lub też zgodnie z wyrażoną przez niego wolą odnośnie sposobu pochowania, a jeżeli nie są one znane – zgodnie z wolą jego osób bliskich.

    § 5. 1. Pogrzeb może być sprawiony jako pogrzeb tradycyjny lub pogrzeb z kremacją zwłok. Jeśli nie sprzeciwia się to § 4 ust. 2 i nie zachodzą ku temu inne przeszkody, Ośrodek sprawia pogrzeb jako pogrzeb z kremacją zwłok. 
    2. W ramach pogrzebu tradycyjnego Ośrodek zapewnia:
1) trumnę sosnową lakierowaną wyściełaną, wiązankę pogrzebową, 4 znicze oraz w zależności od wyznania zmarłego krzyż lub palik z tabliczką z danymi zmarłego,
2) przygotowanie zwłok do pochowania (kosmetyka oraz ubranie zmarłego), chyba że nie pozwala na to stan zwłok,
3) ubranie:
        a) w przypadku kobiety: sukienkę bądź kostium, bieliznę, rajstopy, buty, 
        b) w przypadku mężczyzny: garnitur, koszulę, krawat, bieliznę, skarpety, buty, umieszczenie “klepsydr” w miejscu zamieszkania i na bramach cmentarza,
4) wystawienie trumny w kaplicy cmentarnej oraz ceremonię pogrzebową prowadzoną przez mistrza ceremonii lub kapłana,
5) kwaterę cmentarną, wykopanie grobu, obsługę pogrzebu wraz z transportem zwłok w obrębie cmentarza, zasypanie i uformowanie grobu oraz umieszczenie na mim krzyża lub palika z tabliczką, wiązanki oraz zniczy. 
    3. W ramach pogrzebu z kremacją zwłok Ośrodek zapewnia:
1) trumnę kremacyjną, urnę na prochy, tabliczkę z danymi zmarłego,
2) przygotowanie zwłok do kremacji,
3) ubranie:
        a) w przypadku kobiety: sukienkę bądź kostium, bieliznę, rajstopy, buty, 
        b) w przypadku mężczyzny: garnitur, koszulę, krawat, bieliznę, skarpety, buty,
4) kremację,
5) umieszczenie “klepsydr” w miejscu zamieszkania i na bramach cmentarza,
6) wystawienie urny z prochami w kaplicy cmentarnej oraz ceremonię pogrzebową prowadzoną przez mistrza ceremonii lub kapłana,
7) miejsce do przechowywania urny na cmentarzu,
8) obsługę pogrzebu oraz umieszczenie tabliczki w miejscu przechowywania urny z prochami,
9) jeżeli urna ma być umieszczona w grobie ziemnym: wykopanie grobu, zasypanie i uformowanie grobu, umieszczenie na nim w zależności od wyznania zmarłego krzyża lub palika, oraz wiązanki pogrzebowej i 4 zniczy. 
    4. Zwłoki lub prochy pozostałe po kremacji zwłok są chowane na Cmentarzu Centralnym lub innych cmentarzach komunalnych.

    § 6. 1. Koszty sprawienia pogrzebu pokrywa Ośrodek. 
    2. Do kosztów sprawienia pogrzebu zalicza się:
1) koszty związane ze sprawieniem pogrzebu zgodnie z § 5 ust. 2 lub 3,
2) koszt dowozu zwłok z miejsca zgonu lub innego miejsca w którym się one znajdują do chłodni miejskiej, chyba że został on pokryty przez inne osoby lub instytucje,
3) koszty przechowania zwłok w chłodni miejskiej powstałe po otrzymaniu przez Ośrodek zgłoszenia o konieczności sprawienia pogrzebu. 
    3. Ośrodek żąda zwrotu wydatków poniesionych na sprawienie pogrzebu z zasiłku pogrzebowego.

    § 7. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

    § 8. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia podpisania.

 


Uzasadnienie

    Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym z zakresu pomocy społecznej należy między innymi “sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym” (art. 17. ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej). 
    Ustawa z dnia 31. stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych wymienia w art. 10 ośrodki pomocy społecznej jako jedne z podmiotów uprawnionych do sprawienia pogrzebu. 
    Zadanie to w Gminie Szczecin realizuje i finansuje dla osób uprawnionych do otrzymania takiej pomocy, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie.
Art. 44 ustawy o pomocy społecznej nakłada na Gminę obowiązek ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu. Niniejsze zarządzenie wypełnia ten wymóg i umożliwia MOPR występowanie do ZUS o zwrot kosztów pogrzebu z zasiłku pogrzebowego w przypadku osób ubezpieczonych.

 


udostępnił: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, wytworzono: 2006/09/15, odpowiedzialny/a: Bożena Włoszek, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/09/15 11:12:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/09/15 11:12:00 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/15 10:52:41 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/15 10:50:31 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/15 10:47:36 nowa pozycja