Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 1/05 zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Szczecinie

Data podpisania: 2005/01/04

Data wejścia w życie: 2005/01/04


 

ZARZĄDZENIE NR 1/05
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 4 stycznia 2005 r.

zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Szczecinie.

        Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) zarządzam, co następuje :


    § 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Szczecinie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 305/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szczecinie (zm. Zarządzenie Nr 363/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 30 sierpnia 2004 r., Zarządzenie Nr 460/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 2 listopada 2004 r.) wprowadza się następujące zmiany :

1) w § 11 ust. 1 :

a) pkt 7 i pkt 8 otrzymują brzmienie :

“7) Wydział Oświaty - WOś,
8) Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego - WKiDK,”

b) po pkt 23 dodaje się pkt 24 w brzmieniu :

“24) Wydział Sportu - WS.”,

2) w § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie :

“2. Pracą referatów kierują kierownicy z wyjątkiem Zespołu Miejskiego Konserwatora Zabytków w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Kulturowego, którym kieruje Miejski Konserwator Zabytków.”,

3) § 28 otrzymuje brzmienie :

“§ 28. Do zadań Wydziału Oświaty należy :

1) prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez Miasto funkcji organu prowadzącego publiczne przedszkola, szkoły oraz placówki oświatowo - wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego i placówki kształcenia praktycznego, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
2) inicjowanie tworzenia, przekształcania, likwidacji publicznych przedszkoli, szkół oraz placówek, o których mowa w pkt 1,
3) koordynowanie funkcjonowania oraz nadzór nad działalnością przedszkoli, szkół i placówek, o których mowa w pkt 1,
4) koordynowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem technicznym publicznych przedszkoli, szkół i placówek, o których mowa w pkt 1,
5) prowadzenie spraw związanych z ewidencją szkół i placówek niepublicznych,
6) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oraz szkołom publicznym prowadzonym przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną,
7) prowadzenie spraw kadrowych wynikających ze stosunku pracy dyrektorów publicznych przedszkoli, publicznych szkół i placówek, o których mowa w pkt 1.”,

4) § 29 otrzymuje brzmienie :

“§ 29. Do zadań Wydziału Kultury i Dziedzictwa Kulturowego należy :

1) nadzór nad realizacją polityki kulturalnej Miasta,
2) nadzór nad działalnością miejskich placówek i instytucji kulturalnych,
3) podejmowanie działań promujących kulturę, współudział w imprezach artystycznych i kulturalnych,
4) prowadzenie spraw związanych z organizacją imprez miejskich,
5) prowadzenie spraw związanych z imprezami masowymi artystycznymi i rozrywkowymi,
6) wydawanie pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, remontowych i budowlanych w obiektach zabytkowych,
7) wydawanie na wniosek właściciela zabytku zaleceń konserwatorskich, określających sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, oraz zakresu dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku,
8) prowadzenie badań obiektów zabytkowych i przedmiotów posiadających cechy zabytku w czasie uzgodnionym z właścicielem lub posiadaczem tego przedmiotu,
9) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków,
10) sprawowanie nadzoru i kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, oraz w zakresie wydawanych pozwoleń na prace przy obiektach zabytkowych.”,

5) w § 32 pkt 2 otrzymuje brzmienie :

“2) prowadzenie spraw związanych z realizacją programów współpracy międzynarodowej Miasta, w tym współpraca transgraniczna oraz prowadzenie spraw związanych z integracją europejską,”,

6) w § 34 pkt 4 otrzymuje brzmienie :

“4) prowadzenie spraw związanych z rewitalizacją obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych,”,

7) po § 44 dodaje się § 441 w brzmieniu :

“§ 441 . Do zadań Wydziału Sportu należy :

1) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Miasta w zakresie kultury fizycznej i sportu,
2) podejmowanie działań promujących sport oraz organizacja i współudział w organizowaniu imprez sportowych z udziałem Miasta,
3) nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej i uczniowskich klubów sportowych,
4) nadzór nad technicznym utrzymaniem placówek sportu.”.

    § 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 305/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szczecinie (zm. Zarządzenie Nr 363/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 30 sierpnia 2004 r., Zarządzenie Nr 460/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 2 listopada 2004 r.) nie ulegają zmianie.

    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2006/08/17, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/18 11:32:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/18 11:32:52 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/17 14:05:22 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/17 13:40:57 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/17 13:33:48 nowa pozycja