Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 660/05 w sprawie aplikacji samorządowej – systemu przygotowania pracowników podejmujących pracę w Urzędzie Miasta Szczecin

Data podpisania: 2005/11/30

Data wejścia w życie: 2005/11/30


ZARZĄDZENIE NR 660/05
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 30 listopada 2005r.

w sprawie aplikacji samorządowej – systemu przygotowania pracowników podejmujących pracę w Urzędzie Miasta Szczecin

        Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) w związku z art. 94 pkt 1 i 7 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) zarządzam , co następuje:


§ 1. 1. W Urzędzie Miasta Szczecin funkcjonuje aplikacja samorządowa – system przygotowania pracowników podejmujących pracę, zwany dalej aplikacją.

2. Aplikacja ma na celu umożliwienie pracownikom - o których mowa w ust. 1 - zwanym dalej aplikantami, nabycia wiedzy niezbędnej do pracy w Urzędzie Miasta Szczecin w zakresie obowiązujących przepisów prawa i praktyki jego stosowania. 

3. Aplikacja trwa 6 miesięcy. Pracodawca może zaliczyć na poczet aplikacji uprzednie zatrudnienie aplikanta i skrócić mu okres aplikacji. 

4. Aplikacja odbywa się w formie samokształcenia, zajęć praktycznych i zajęć teoretycznych (wykłady, seminaria). 

5. Zajęcia prowadzone są w godzinach pracy Urzędu Miasta Szczecin (z całkowitym oderwaniem od pracy) zgodnie z harmonogramem aplikacji. 

6. Aplikacja kończy się egzaminem, którego celem jest sprawdzenie kwalifikacji aplikanta. 

7. Odbycie i zaliczenie aplikacji stwierdza pracodawca w formie świadectwa ukończenia aplikacji według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. 1. Planowanie i organizację przebiegu aplikacji zapewnia Dyrektor Wydziału Organizacyjnego. 

2. Nadzór nad planowaniem i realizacją treści programowych aplikacji oraz organizacją egzaminów w Urzędzie Miasta Szczecin sprawuje Rada Programowa, działająca w składzie:

Przewodniczący Rady Programowej: 
    1) Bohdan Roszkowski - Sekretarz Miasta ,

Członkowie Rady Programowej: 
    2) Krystyna Szpakowska - Dyrektor Wydziału Organizacyjnego , 
    3) Małgorzata Michalak – Radca Prawny.

3. Rada Programowa, o której mowa w ust. 2, ustala szczegółowy Program aplikacji samorządowej.

§ 3. Szczegółowy tryb odbywania aplikacji określa Regulamin aplikacji samorządowej w Urzędzie Miasta Szczecin, stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 279/2005 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 31 maja 2005r. w sprawie aplikacji samorządowej – systemu przygotowania pracowników podejmujących pracę w Urzędzie Miejskim w Szczecinie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2006/11/03, odpowiedzialny/a: Klaudia Tarczyńska, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/11/06 11:26:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/11/06 11:26:37 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/11/03 12:05:46 nowa pozycja