Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 660/05 w sprawie aplikacji samorządowej – systemu przygotowania pracowników podejmujących pracę w Urzędzie Miasta Szczecin

Data podpisania: 2005/11/30

Data wejścia w życie: 2005/11/30


ZARZĄDZENIE NR 660/05
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 30 listopada 2005r.

w sprawie aplikacji samorządowej – systemu przygotowania pracowników podejmujących pracę w Urzędzie Miasta Szczecin

        Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) w związku z art. 94 pkt 1 i 7 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) zarządzam , co następuje:


§ 1. 1. W Urzędzie Miasta Szczecin funkcjonuje aplikacja samorządowa – system przygotowania pracowników podejmujących pracę, zwany dalej aplikacją.

2. Aplikacja ma na celu umożliwienie pracownikom - o których mowa w ust. 1 - zwanym dalej aplikantami, nabycia wiedzy niezbędnej do pracy w Urzędzie Miasta Szczecin w zakresie obowiązujących przepisów prawa i praktyki jego stosowania. 

3. Aplikacja trwa 6 miesięcy. Pracodawca może zaliczyć na poczet aplikacji uprzednie zatrudnienie aplikanta i skrócić mu okres aplikacji. 

4. Aplikacja odbywa się w formie samokształcenia, zajęć praktycznych i zajęć teoretycznych (wykłady, seminaria). 

5. Zajęcia prowadzone są w godzinach pracy Urzędu Miasta Szczecin (z całkowitym oderwaniem od pracy) zgodnie z harmonogramem aplikacji. 

6. Aplikacja kończy się egzaminem, którego celem jest sprawdzenie kwalifikacji aplikanta. 

7. Odbycie i zaliczenie aplikacji stwierdza pracodawca w formie świadectwa ukończenia aplikacji według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. 1. Planowanie i organizację przebiegu aplikacji zapewnia Dyrektor Wydziału Organizacyjnego. 

2. Nadzór nad planowaniem i realizacją treści programowych aplikacji oraz organizacją egzaminów w Urzędzie Miasta Szczecin sprawuje Rada Programowa, działająca w składzie:

Przewodniczący Rady Programowej: 
    1) Bohdan Roszkowski - Sekretarz Miasta ,

Członkowie Rady Programowej: 
    2) Krystyna Szpakowska - Dyrektor Wydziału Organizacyjnego , 
    3) Małgorzata Michalak – Radca Prawny.

3. Rada Programowa, o której mowa w ust. 2, ustala szczegółowy Program aplikacji samorządowej.

§ 3. Szczegółowy tryb odbywania aplikacji określa Regulamin aplikacji samorządowej w Urzędzie Miasta Szczecin, stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 279/2005 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 31 maja 2005r. w sprawie aplikacji samorządowej – systemu przygotowania pracowników podejmujących pracę w Urzędzie Miejskim w Szczecinie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2006/11/03, odpowiedzialny/a: Klaudia Tarczyńska, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/11/06 11:26:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/11/06 11:26:37 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/11/03 12:05:46 nowa pozycja