Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 307/05 zmieniające szczegółowy zakres zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Szczecinie.

Data podpisania: 2005/06/15

Data wejścia w życie: 2005/06/15


 

ZARZĄDZENIE NR 307/05
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 15 czerwca 2005 r.

zmieniające szczegółowy zakres zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Szczecinie. 

        Na podstawie § 54 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szczecinie stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 305/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szczecinie (zm. Zarządzenie Nr 363/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 30 sierpnia 2004 r., Zarządzenie Nr 460/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 2 listopada 2004 r., Zarządzenie Nr 1/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 4 stycznia 2005 r., Zarządzenie Nr 205/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 27 kwietnia 2005 r., Zarządzenie Nr 290/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 10 czerwca 2005 r.) zarządzam, co następuje :


    § 1. W Szczegółowym zakresie zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Szczecinie stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr 503/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Szczecinie (zm. Zarządzenie Nr 147/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 23 marca 2005 r.) wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 otrzymuje brzmienie :

“§ 1. Do zadań Biura Prezydenta Miasta należy :

1. W zakresie obsługi administracyjno-organizacyjnej posiedzeń Kolegium Prezydenta Miasta : 
    1) kontrola formalna projektów uchwał kierowanych pod obrady Rady Miasta oraz projektów zarządzeń Prezydenta w sprawach o istotnym znaczeniu dla Miasta, kierowanych na posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta, 
    2) prowadzenie zbioru uchwał Zarządu Miasta, 
    3) opracowywanie zbiorczych sprawozdań i informacji z prac Kolegium Prezydenta Miasta.

2. W zakresie prowadzenia spraw związanych z interpelacjami i zapytaniami radnych oraz wystąpieniami komisji Rady Miasta kierowanymi do Prezydenta Miasta : 
    1) ewidencjonowanie interpelacji i zapytań radnych oraz wystąpień komisji Rady kierowanych do Prezydenta, 
    2) kierowanie interpelacji radnych oraz wystąpień komisji Rady Miasta do właściwych jednostek organizacyjnych Urzędu celem przygotowania projektu odpowiedzi, 
    3) koordynowanie działań związanych z terminowością udzielenia odpowiedzi na interpelacje radnych i wnioski komisji Rady, 
    4) nadawanie biegu dezyderatom, uchwałom, stanowiskom i wnioskom komisji Rady kierowanym do poszczególnych Zastępców Prezydenta, Skarbnika oraz Sekretarza Miasta.

3. W zakresie realizowania zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi i obowiązkami protokolarnymi Prezydenta i Zastępców Prezydenta : 
    1) kierowanie obiegiem dokumentów oraz trybem załatwiania spraw wpływających do Prezydenta, 
    2) realizowanie zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika Miasta, przygotowywanie pod względem organizacyjnym spotkań i imprez z udziałem Prezydenta, 
    3) obsługa organizacyjno-protokolarna spotkań Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza i Skarbnika Miasta.

4. W zakresie obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych z udziałem Miasta : 
    1) organizowanie i koordynowanie spraw związanych z obchodami uroczystości i świąt, w tym obchodów rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego, 
    2) przygotowywanie projektu harmonogramu przebiegu obchodów świąt i uroczystości, 
    3) przygotowywanie dokumentów wiążących się z obchodami, w tym dokumentów dotyczących zewnętrznych oznak na terenie miasta obchodów rocznic, uroczystości i świąt.

5.W zakresie protokołu dyplomatycznego : 
    1) organizowanie wizyt delegacji zagranicznych, korpusu dyplomatycznego osobistości życia publicznego oraz prowadzenie obsługi protokolarnej tych wizyt, 
    2) organizowanie wyjazdów zagranicznych przedstawicieli Miasta, 
    3) opiniowanie wniosków na wyjazd służbowy za granicę oraz przyjazd delegacji zagranicznych.

6. W zakresie prowadzenia działań związanych z polityką jakości w Urzędzie : 
    1) nadzór nad Polityką Jakości Urzędu Miejskiego, 
    2) doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością, nadzór nad zapisami jakości – procedury i instrukcje Systemu Zarządzania Jakością, księga jakości Urzędu, 
    3) przeprowadzanie auditów wewnętrznych w Urzędzie, 
    4) wprowadzanie działań korygujących i zapobiegawczych, 
    5) stałe doskonalenie pracowników Urzędu – organizowanie szkoleń, 
    6) podnoszenie jakości usług świadczonych przez Urząd oraz współpraca w tym zakresie z Biurem Obsługi Interesantów.

7. W zakresie polityki informacyjnej oraz komunikacji społecznej : 
    1) opracowanie założeń i realizacja polityki informacyjnej, 
    2) informowanie mieszkańców Miasta o działalności, programach, zamierzeniach i wynikach pracy Prezydenta, 
    3) organizowanie konferencji prasowych Prezydenta, 
    4) prowadzenie kampanii informacyjnych oraz sondaży opinii publicznej, 
    5) koordynowanie udzielania informacji oraz odpowiedzi wychodzących z Urzędu dotyczących zapytań prasowych, 
    6) przygotowywanie serwisów informacyjnych dla prasy, radia i telewizji obrazujących pracę Prezydenta oraz zawierających kalendarium planowanych wydarzeń i spotkań z udziałem Zastępców Prezydenta, 
    7) analiza informacji prasowych, radiowych i telewizyjnych dotyczących funkcjonowania Miasta oraz poglądów i stanowisk mieszkańców, organizacji społecznych oraz innych ośrodków opiniotwórczych w sprawach istotnych dla Miasta, 
    8) przygotowywanie i przesyłanie do redakcji sprostowań i uzupełnień zamieszczanych w prasie informacji oraz odpowiedzi na krytykę, 
    9) współudział w organizowaniu spotkań Prezydenta oraz Zastępców Prezydenta ze społecznością lokalną, 
    10) ustalanie strony merytorycznej Internetu, Uminetu oraz Biuletynu Informacji Publicznej”.

2) w § 4 :

a) ust. 1 skreśla się pkt 19 – pkt 22,
b) skreśla się ust. 5,

3) w § 5 ust. 3 skreśla się pkt 2,

4) § 6 otrzymuje brzmienie :

“§ 6. Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy :

1. W zakresie rejestracji zdarzeń z zakresu stanu cywilnego dotyczących urodzeń małżeństw i zgonów: 
    1) przyjmowanie zgłoszeń i dokumentów do rejestracji urodzenia, 
    2) sporządzanie protokołu ze zgłoszenia urodzenia w przypadku, gdy żadne z rodziców nie ma miejsca zamieszkania na obszarze objętym działaniem Urzędu Stanu Cywilnego, na którym nastąpiło urodzenie dziecka, 
    3) potwierdzenie uprawnień do dokonania zgłoszenia urodzenia, 
    4) przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka poczętego, 
    5) przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka w chwili rejestracji oraz o uznaniu dziecka już zarejestrowanego, 
    6) przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, 
    7) zawiadamianie Sądu Rejonowego i Nieletnich o urodzeniu dziecka przez nieletnią matkę, 
    8) prowadzenie i przekazywanie do Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego sprawozdań dotyczących rejestracji urodzenia, 
    9) przyjmowanie dokumentów i zapewnień do zawarcia związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego (małżeństwo cywilne) i związku małżeńskiego wyznaniowego ze skutkami cywilnymi (małżeństwo konkordatowe), 
    10) prowadzenie rejestru zapewnień o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa cywilnego i małżeństwa konkordatowego, 
    11) wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa konkordatowego oraz prowadzenie rejestru zaświadczeń o zawartych małżeństwach konkordatowych, 
    12) przyjmowanie oświadczeń od przyszłych małżonków o nazwiskach noszonych przez nich po zawarciu małżeństwa i oświadczeń o wyborze nazwiska dla ich dzieci, 
    13) przyjmowanie oświadczeń o zawarciu związku małżeńskiego od osób zawierających związek małżeński cywilny, 
    14) przyjmowanie oświadczeń od osoby rozwiedzionej o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego, 
    15) wydawanie decyzji zezwalającej na skrócenie ustawowego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego, 
    16) wydawanie zaświadczeń o wyznaczonym terminie zawarcia małżeństwa cywilnego, 
    17) potwierdzanie na telegramach i zaproszeniach wyznaczonego terminu zawarcia związku małżeńskiego cywilnego, 
    18) wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą, 
    19) sporządzanie i przekazywanie do Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego sprawozdań dotyczących rejestracji małżeństwa cywilnego i konkordatowego, 
    20) sporządzanie protokołu z przyjęcia oświadczenia o zawarciu związku małżeńskiego poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego, 
    21) przyjmowanie zgłoszeń i dokumentów do rejestracji zgonu, 
    22) sporządzanie protokołu o zgonie w Urzędzie Stanu Cywilnego miejsca zamieszkania zmarłego lub miejsca jego pochówku i przekazanie go do Urzędu Stanu Cywilnego właściwego ze względu na sporządzenie aktu zgonu, 
    23) przyjęcie od osoby zgłaszającej zgon dokumentu tożsamości osoby zmarłej i przekazanie go do właściwego biura dowodów osobistych, 
    24) przekazywanie książeczek wojskowych osób zmarłych do Wojskowej Komendy Uzupełnień, 
    25) sporządzenie protokołu dotyczącego zgonu osoby o nieustalonej tożsamości, 
    26) sporządzenie i przekazanie do Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego sprawozdań dotyczących rejestracji zgonów.

2. W zakresie sporządzania aktów stanu cywilnego oraz odpisów i zaświadczeń z tych aktów: 
    1) sporządzanie aktów urodzeń na podstawie zgłoszenia lub postanowienia sądu, 
    2) sporządzanie aktów małżeństw na podstawie oświadczeń o zawarciu związku małżeńskiego złożonych przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego oraz na podstawie zaświadczeń o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego dostarczanych do Urzędu Stanu Cywilnego przez duchownych, 
    3) sporządzanie aktów zgonów na podstawie zgłoszenia, postanowienia sądu o uznaniu za zmarłego i stwierdzeniu zgonu lub pisemnego zgłoszenia dokonanego przez organ państwowy, 
    4) sporządzanie aktów stanu cywilnego na podstawie postanowień sądu o ustaleniu ich treści, 
    5) występowanie do sądu z wnioskami o sprostowanie, ustalenie, unieważnienie aktów stanu cywilnego, 
    6) odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu w wypadku zaginięcia lub zniszczenia księgi stanu cywilnego, 
    7) sporządzanie i aktualizacja skorowidzów aktów urodzeń, małżeństw i zgonów, 
    8) przyjmowanie i rejestracja wniosków o wydanie odpisów i zaświadczeń z aktów stanu cywilnego, 
    9) sporządzanie odpisów skróconych i zupełnych z aktów stanu cywilnego, 
    10) sporządzanie i wydawanie wielojęzycznych odpisów skróconych z aktów urodzeń małżeństw i zgonów, 
    11) sporządzanie zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku, 
    12) sporządzanie zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego, 
    13) przekazywanie do ewidencji ludności informacji o sporządzeniu aktu urodzenia, 
    14) zawiadamianie ewidencji ludności właściwej dla miejsca zamieszkania małżonków o sporządzeniu aktu małżeństwa, 
    15) zawiadamianie ewidencji ludności właściwej dla miejsca pobytu stałego osoby zmarłej o sporządzeniu aktu zgonu, 
    16) sporządzanie i przekazywanie do Urzędu Stanu Cywilnego, właściwego dla miejsca sporządzenia aktu urodzenia, zawiadomienia o zawarciu związku małżeńskiego, 
    17) sporządzanie i przekazywanie do Urzędu Stanu Cywilnego, właściwego dla miejsca sporządzenia aktu urodzenia i małżeństwa zawiadomienia o zgonie, 
    18) sporządzanie i przekazywanie do Urzędu Stanu Cywilnego, właściwego dla miejsca sporządzenia aktu urodzenia zawiadomienia o rozwiązaniu związku małżeńskiego, 
    19) wpisywanie pod tekstem aktu urodzenia przypisków o zmianie stanu cywilnego osoby, której akt dotyczy, na podstawie zawiadomień przysłanych z innych Urzędów Stanu Cywilnego, 
    20) zawiadamianie ewidencji ludności właściwej dla miejsca zamieszkania osoby o zmianach dokonanych w jej akcie stanu cywilnego, 
    21) sporządzanie i przekazywanie do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odpisów zupełnych aktów małżeństw zawartych przez cudzoziemców, 
    22) sporządzanie i przekazywanie odpisów skróconych do biur dowodów osobistych.

3. W zakresie transkrypcji i odtwarzania zagranicznych aktów stanu cywilnego w polskich księgach stanu cywilnego : 
    1) przyjmowanie dokumentów i rejestracja wniosków o wpisanie i odtworzenie zagranicznych aktów stanu cywilnego w polskich księgach, 
    2) prowadzenie postępowania wyjaśniającego i wydawanie decyzji administracyjnych zezwalających na wpisanie lub odtworzenie w polskich księgach urodzeń, małżeństw i zgonów mających miejsce za granicą, 
    3) wpisywanie do polskich ksiąg stanu cywilnego na podstawie decyzji kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, urodzeń, małżeństw i zgonów, które nastąpiły za granicą, 
    4) odtwarzanie aktów stanu cywilnego w przypadku zaginięcia lub zniszczenia księgi bądź gdy akt został sporządzony za granicą i niemożliwe jest uzyskanie odpisów z tego aktu.

4. W zakresie aktualizacji aktów stanu cywilnego: 
    1) przyjmowanie i rejestracja wniosków oraz prowadzenie postępowania wyjaśniającego i wydawanie decyzji administracyjnych o uzupełnieniu danych w akcie stanu cywilnego lub o sprostowaniu oczywistego błędu pisarskiego w tych dokumentach, 
    2) sporządzanie w aktach urodzeń wzmianek marginesowych na podstawie: 
        a) orzeczeń i protokołów sądowych dotyczących zaprzeczenia ojcostwa, ustalenia ojcostwa, uznania dziecka, przysposobienia, rozwiązania przysposobienia, sprostowania aktu, 
        b) oświadczeń woli o uznaniu dziecka, o zawarciu związku małżeńskiego przez rodziców dziecka, o zmianie imienia dla dziecka w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu, o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, 
        c) decyzji administracyjnych dotyczących uzupełnienia aktu, sprostowania, zmiany imienia lub nazwiska, ustalenia pisowni imienia lub nazwiska, 
    3) sporządzanie w aktach małżeństw wzmianek marginesowych na podstawie: 
        a) orzeczeń sądowych dotyczących rozwiązania małżeństwa, separacji, sprostowania aktu, 
        b) oświadczeń woli o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, 
        c) decyzji administracyjnych dotyczących uzupełnienia aktu, sprostowania, zmiany, ustalenia brzmienia i pisowni imienia lub nazwiska, 
    4) sporządzanie w aktach małżeństw wzmianek marginesowych na podstawie zagranicznych wyroków dotyczących rozwiązania i orzeczenia separacji bez konieczności uznawania ich w polskich sądach, 
    5) sporządzanie w aktach zgonów wzmianek marginesowych na podstawie : 
        a) orzeczeń sądowych dotyczących sprostowania aktu, uchylenia postanowienia o uznaniu za zmarłego lub o stwierdzeniu zgonu, 
        b) decyzji administracyjnych dotyczących uzupełnienia i sprostowania aktu, 
    6) występowanie z wnioskiem do Wojewody Zachodniopomorskiego o unieważnienie jednego z aktów stanu cywilnego stwierdzającego to samo zdarzenie oraz sporządzenie wzmianki marginesowej na akcie unieważnionym na podstawie decyzji wojewody, 
    7) prowadzenie korespondencji z organami, których decyzje, postanowienia lub orzeczenia mają wpływ na aktualizację aktów stanu cywilnego.

5. W zakresie współpracy z zagranicznymi urzędami stanu cywilnego w zakresie międzynarodowej wymiany informacji dotyczących stanu cywilnego w tym współpracy z polskimi i zagranicznymi placówkami dyplomatycznymi : 
    1) powiadamianie zagranicznych urzędów stanu cywilnego gdzie sporządzony jest akt urodzenia obcokrajowca o sporządzeniu lub transkrypcji aktów stanu cywilnego dotyczących tej osoby, 
    2) rejestracja nadchodzących z zagranicznych Urzędów Stanu Cywilnego zawiadomień o zmianie stanu cywilnego obywateli polskich, jeśli ich akty stanu cywilnego znajdują się w tutejszym Urzędzie Stanu Cywilnego i dokonanie w tych aktach stosownych adnotacji, 
    3) współpraca z zagranicznymi urzędami stanu cywilnego w zakresie wymiany dokumentów i informacji dotyczącej przepisów prawa rodzinnego i rejestracji stanu cywilnego, 
    4) prowadzenie korespondencji konsularnej, 
    5) sporządzanie i przekazywanie właściwym konsulatom odpisów zupełnych aktów małżeństw zawartych przez cudzoziemców, 
    6) sporządzanie i przekazywanie odpisów skróconych aktów zgonów cudzoziemców właściwym placówkom państw obcych, 
    7) przekazywanie dokumentów tożsamości zmarłych cudzoziemców właściwym placówkom zagranicznym, 
    8) stała wymiana informacji w zakresie zmian w przepisach prawa rodzinnego i rejestracji stanu cywilnego, 
    9) przyjmowanie i rejestracja dokumentów stanu cywilnego przekazanych przez polskie konsulaty do tut. Urzędu Stanu Cywilnego, 
    10) przyjmowanie wniosków od zainteresowanych o odnalezienie aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą i ich przekazanie do właściwych konsulatów.

6. W zakresie archiwizacji dokumentów stanu cywilnego, współpracy z Archiwum Państwowym oraz z zagranicznymi archiwami w zakresie wymiany informacji i dokumentów stanu cywilnego : 
    1) gromadzenie i segregowanie aktów stanu cywilnego w zależności od rodzaju zdarzenia na akty zbiorowe urodzeń, małżeństw i zgonów oraz ich znakowanie i wpinanie do segregatorów, 
    2) prowadzenie całokształtu spraw związanych z konserwacją i zabezpieczaniem ksiąg i akt zbiorowych stanu cywilnego, 
    3) wykonywanie i potwierdzanie kserokopii z aktów stanu cywilnego oraz z dokumentów znajdujących się w aktach zbiorowych stanu cywilnego, 
    4) sporządzanie odpisów skróconych i zupełnych z pisanych pismem gotyckim niemieckich ksiąg stanu cywilnego znajdujących się w posiadaniu tut. Urzędu Stanu Cywilnego, 
    5) przekazywanie ksiąg stanu cywilnego wraz z aktami zbiorowymi do Archiwum Państwowego w Szczecinie po upływie 100 lat od ich zamknięcia.

7. W zakresie organizowania uroczystości z okazji jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego, 100-lecia urodzin oraz z okazji uroczystego nadania imienia dziecku : 
    1) przyjmowanie i rejestracja wniosków dotyczących nadania medali z długoletnie pożycie małżeńskie, 
    2) wysyłanie wniosków o nadanie medali do sądu okręgowego z zapytaniem o udzielenie informacji dotyczącej niekaralności jubilatów, 
    3) przekazywanie wniosków dotyczących 50-lecia pożycia małżeńskiego do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, 
    4) sporządzanie i przesyłanie dyplomów gratulacyjnych z okazji innych rocznic zawarcia związku małżeńskiego na wniosek zainteresowanych np. 25-lecia, 
    5) organizowanie uroczystości jubileuszowych z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego, 
    6) organizowanie uroczystości jubileuszowych z okazji 100-lecia urodzin mieszkańców Szczecina, 
    7) organizowanie uroczystości nadania imienia dzieciom na wniosek zainteresowanych.

8. W zakresie prowadzenia spraw związanych ze zmianą imion i nazwisk : 
    1) przyjmowanie dokumentów i rejestracja wniosków o zmianę imion i nazwisk, 
    2) przyjmowanie dokumentów i rejestracja wniosków o ustalenie pisowni imion i nazwisk, 
    3) prowadzenie postępowania wyjaśniającego i wydawanie decyzji administracyjnych zezwalających na wydanie decyzji administracyjnych zmieniających imiona i nazwiska lub ustalających pisownię imion i nazwisk, 
    4) prowadzenie rejestru zmian imion i nazwisk, 
    5) współdziałanie z Ministerstwem Sprawiedliwości (Centralny Rejestr Skazanych), Wojewódzką Komendą Policji w Szczecinie, Wojskową Komendą Uzupełnień w Szczecinie oraz urzędami skarbowymi w Szczecinie w zakresie informacji o dokonanych zmianach imion i nazwisk, 
    6) prowadzenie korespondencji z polskimi placówkami konsularnymi w sprawach zmiany lub ustalenia pisowni imion i nazwisk.

9. W zakresie prowadzenia innych spraw wynikających z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu cywilnego, Prawa o aktach stanu cywilnego oraz innych aktów prawnych : 
    1) występowanie z wnioskiem do wojewody o wydanie postanowienia zezwalającego na wyniesienie ksiąg poza lokal Urzędu Stanu Cywilnego, 
    2) wydawanie przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego postanowień zezwalających na wgląd do ksiąg stanu cywilnego upoważnionym przedstawicielom organów państwowych oraz instytucji naukowych, 
    3) wzywanie biegłego lub tłumacza jeśli osoba zobowiązana do zgłoszenia urodzenia lub zgonu nie może porozumieć się z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego ze względu na swoją ułomność fizyczną lub nieznajomość języka, 
    4) wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym na podstawie osobistego oświadczenia wnioskodawcy i zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego o przypiskach zamieszczonych pod tekstem aktu stanu cywilnego, 
    5) sporządzanie testamentu allograficznego, 
    6) potwierdzanie zawarcia umowy o opiekę nad wymagającym takiej opieki spadkodawcą, 
    7) potwierdzenie oświadczenia woli od osoby nie mogącej pisać, 
    8) potwierdzanie danych na wnioskach o wydanie dowodu osobistego, 
    9) pobieranie oraz wzywanie do uiszczenia lub uzupełnienia brakującej opłaty skarbowej, 
    10) wydawanie na wniosek interesanta opinii oraz udzielnie informacji na temat obowiązujących w kraju i za granicą przepisów z zakresu prawa rodzinnego i rejestracji stanu cywilnego oraz informowanie w jaki sposób i w jakim miejscu załatwić daną sprawę, 
    11) pomoc w odszukiwaniu dokumentacji stanu cywilnego lub w ustaleniu właściwości Urzędu Stanu Cywilnego w sprawach indywidualnych, 
    12) przyjmowanie wniosków o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego i przekazanie ich do właściwego Urzędu Stanu Cywilnego w sytuacji gdy interesant nie jest osobą uprawnioną do odbioru takiego dokumentu, 
    13) pomoc w wypełnianiu wniosków i w pisaniu podań dotyczących spraw załatwianych w urzędach stanu cywilnego, 
    14) współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej w tym: 
    a) przekazywanie odpisów skróconych, zupełnych oraz zaświadczeń z akt stanu cywilnego na wniosek Komendanta Głównego Policji, 
    b) udzielanie informacji i potwierdzanie kserokopii z ksiąg i akt zbiorowych stanu cywilnego na wniosek Komendanta Głównego Policji.”

5) w § 33 skreśla się ust. 3.

    § 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 503/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Szczecinie (zm. Zarządzenie Nr 147/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 23 marca 2005 r.) nie ulegają zmianie.

    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2006/09/07, odpowiedzialny/a: Beata Szychowska, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/09/07 10:45:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/09/07 10:45:01 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/07 10:29:39 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/07 10:28:25 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/07 09:58:09 nowa pozycja