Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 280/05 zmieniające zarządzenie w sprawie “Instrukcji postępowania przy doręczaniu korespondencji”

Data podpisania: 2005/05/31

Data wejścia w życie: 2005/05/31


 

ZARZĄDZENIE NR 280/05
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 31 maja 2005 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie “Instrukcji postępowania przy doręczaniu korespondencji”

        Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203) oraz § 7 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szczecinie stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 305/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szczecinie (zm. Zarządzenie Nr 363/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 30 sierpnia 2004r., Zarządzenie Nr 460/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 2 listopada 2004 r., Zarządzenie Nr 1/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 4 stycznia 2005 r., Zarządzenie Nr 205/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 27 kwietnia 2005 r.) zarządzam, co następuje:


§ 1. W Zarządzeniu Nr 189/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie “Instrukcji postępowania przy doręczaniu korespondencji” w § 5 zmienia się termin wejścia w życie zarządzenia w części dotyczącej pozostałej korespondencji urzędowej z dnia 1 czerwca 2005 r. na dzień 20 czerwca 2005 r.

§ 2. Uchyla się “Instrukcję postępowania przy doręczaniu korespondencji” stanowiącą załącznik do Zarządzenia Nr 189/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 18 kwietnia 2005 r.

§ 3. Wprowadza się “Instrukcję postępowania przy doręczaniu korespondencji” w brzmieniu zgodnym z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik
do Zarządzenia Nr 280/05
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 31 maja 2005 r.

 

Instrukcja postępowania przy doręczaniu korespondencji.

 

ROZDZIAŁ I

Zasady ogólne

§ 1.1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1) “Koordynator” – pracownik Urzędu, który nadzoruje i weryfikuje wykonywanie zadań przez gońców,
2) “Goniec” – pracownik Urzędu, który doręcza korespondencję urzędową,
3) “Instrukcja” - instrukcja postępowania przy doręczaniu korespondencji,
4) “korespondencja urzędowa” – przesyłki zawierające dokumentację urzędową, w szczególności listy polecone i listy polecone za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.,
5) “lista przewozowa” – zbiorczy wykaz przesyłek przekazanych gońcowi do doręczenia,
6) “zwrotka” – dokument potwierdzający odbiór korespondencji urzędowej przez adresata,
7) “zawiadomienie” – pisemna informacja pozostawiona dla adresata o doręczeniu pisma sąsiadowi, dozorcy domu lub o nieudanej próbie doręczenia korespondencji urzędowej,
8) “nadawca” – jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin,
9) “adresat” - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, do której adresowana jest korespondencja urzędowa,
10) “odbiorca” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która odbiera korespondencję urzędową,
11) “System” – elektroniczny system obsługi korespondencji “SOK”,
12) “Kancelaria Poczty Biura Obsługi Interesantów” – stanowiska ds. obsługi kancelaryjnej Urzędu w Referacie obsługi kancelaryjnej i udzielania informacji Biura Obsługi Interesantów,
13) “Kancelaria Biura Obsługi Interesantów” - stanowiska ds. obsługi kancelaryjnej interesantów w Referacie obsługi kancelaryjnej i udzielania informacji Biura Obsługi Interesantów.

2. Instrukcja nie reguluje wysyłki:

1) listów zwykłych,
2) listów, których adresat zamieszkuje lub ma siedzibę poza granicami administracyjnymi Gminy Miasto Szczecin,
3) korespondencji innej niż określona w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu, dla której przepisy szczególne przewidują konieczność doręczania, za pośrednictwem Poczty Polskiej,
4) przesyłek wartościowych oraz przekazów pieniężnych,
5) dokumentów niejawnych.

§ 2.1. Dostarczanie korespondencji urzędowej następuje za pośrednictwem Referatu obsługi kancelaryjnej i udzielania informacji Biura Obsługi Interesantów.
2. Kierownik Referatu obsługi kancelaryjnej i udzielania informacji realizuje zadania, o których mowa w ust. 1 za pośrednictwem koordynatorów.


ROZDZIAŁ II

Koordynatorzy

§ 3.1. Koordynatorzy nadzorują i weryfikują prawidłowość wykonania zadania w zakresie doręczania korespondencji urzędowej.
2. Do obowiązków Koordynatora należy min.:

1) nadzór nad korespondencją urzędową przekazaną do doręczenia adresatom,
2) rozdział korespondencji urzędowej do doręczenia pomiędzy gońców,
3) rozliczanie gońców z doręczanej korespondencji urzędowej,
4) wprowadzanie informacji o doręczanej korespondencji urzędowej do Systemu,
5) rozliczenie się z nadawcą z otrzymanej korespondencji urzędowej,
6) sporządzanie dla potrzeb Dyrektora Biura Obsługi Interesantów raportów dotyczących ilości wysyłanej korespondencji oraz przyczyn zwrotu korespondencji nie doręczonej.


ROZDZIAŁ III

Gońcy

§ 4.1. Do obowiązków gońca należy:

1) dbałość o powierzoną korespondencję urzędową otrzymaną do doręczenia adresatom,
2) doręczenie korespondencji urzędowej adresatom,
3) udzielanie adresatowi informacji dotyczącej doręczanej korespondencji urzędowej i funkcjonowania urzędu,
4) codzienne rozliczanie się z otrzymanej korespondencji urzędowej zgodnie z harmonogramem ustalonym z Koordynatorem,
5) niezwłoczne poinformowanie Koordynatora o utracie lub uszkodzeniu powierzonej korespondencji urzędowej,
6) niezwłoczne poinformowanie Koordynatora o niemożności wykonywania swoich obowiązków oraz dostarczenie niedoręczonej korespondencji urzędowej i zwrotek.

2. W trakcie wykonywania pracy goniec jest obowiązany do posiadania:

1) w widocznym miejscu identyfikatora, którego wzór określa załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Szczecinie,
2) wszystkich niezbędnych dokumentów i formularzy koniecznych do prawidłowego wykonywania swoich obowiązków.

§ 5.1. Goniec podczas wykonywania swoich obowiązków reprezentuje Urząd Miasta Szczecin przed osobami trzecimi, w związku z tym Goniec jest zobowiązany do zachowywania się w sposób, który nie będzie naruszać dobrego imienia Urzędu.
2. Goniec jest zobowiązany do kulturalnego i uprzejmego zachowania się wobec odbiorców, ich pracowników i innych osób w trakcie wykonywania swoich obowiązków,
w tym w szczególności do:

1) posiadania schludnego i czystego ubioru,
2) zachowania higieny osobistej i czystości,
3) uprzejmego traktowania i odzywania się do adresatów, ich pracowników i innych osób, bez względu na sposób zachowania tych osób wobec gońca.


ROZDZIAŁ IV

System Obsługi Korespondencji

§ 6.1. Korespondencję urzędową przeznaczoną do wysyłki rejestruje się w elektronicznym systemie obsługi korespondencji “SOK”.
2. Do stosowania Systemu obowiązani są wszyscy pracownicy Urzędu Miasta Szczecin.
3. Każda czynność związana z doręczaniem korespondencji urzędowej jest odnotowywana w Systemie.
4. Zasady obsługi Systemu określa odrębne zarządzenie.


ROZDZAIAŁ V

Zasady przygotowywania i oznakowania korespondencji urzędowej

§ 7.1. Nadawca zobowiązany jest do:

1) przygotowania korespondencji urzędowej w sposób uniemożliwiający dostęp do jej zawartości przez osoby trzecie bez jej naruszenia,
2) używania kopert z nadrukiem kodu kreskowego, a w przypadku niemożności ich użycia stosowania paska z kodem kreskowym, który nakleja się na kopercie nad danymi adresata w prawym górnym rogu koperty,
3) wpisania na kopercie daty pisma, znaku sprawy oraz unikalnego numeru porządkowego, jeżeli pismo dot. sprawy zarejestrowanej w systemie rejestracji i obiegu dokumentów “Rejestr BOI”,
4) rejestracji nadawanej do wysyłki korespondencji urzędowej w Systemie oraz prawidłowego zaadresowania pism.

2. Wzory kopert stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do instrukcji.
3. Wzór paska kodu kreskowego stanowi załącznik nr 3 do instrukcji.
4. Zakopertowaną korespondencję urzędową nadawca pozostawia w Kancelarii Poczty Biura Obsługi Interesantów.
5. Do wysyłki nie będą przyjmowane przesyłki, które:

1) nie zostały zarejestrowane w Systemie,
2) nie są oznaczone kodem kreskowym,
3) są nieprawidłowo zaadresowane,
4) są zakopertowane w sposób umożliwiający dostęp do ich zawartości przez osoby trzecie bez jej naruszenia,
5) w których różnica między datą korespondencji urzędowej a dniem bieżącym przekracza siedem dni.

§ 8.1.Przesyłki można oznaczyć w następujący sposób:

1) Priorytet – muszą zostać doręczone adresatowi nie później niż następnego dnia,
2) Adresat – muszą zostać doręczone adresatowi do rąk własnych.

2. Oznaczenia zamieszcza się na kopercie kolorem czerwonym po lewej stronie od danych adresata oraz w Systemie.

§ 9.1. Kancelaria Poczty Biura Obsługi Interesantów zobowiązana jest do:

1) weryfikacji wysyłanej korespondencji urzędowej zgodnie z § 7 ust. 5,
2) potwierdzenia przyjęcia korespondencji od nadawcy w elektronicznym systemie obsługi Korespondencji “SOK”,
3) wydruku i połączenia w sposób trwały z przesyłką zwrotki,
4) przekazania zwrotek lub nieodebranej przez adresata korespondencji urzędowej nadawcy.

2. Wzór zwrotki stanowi załącznik nr 4 do instrukcji.


ROZDZIAŁ VI

Rozdział korespondencji

§ 10.1. Przyjętą korespondencję urzędową wraz z listami przewozowymi koordynator rozdziela na poszczególnych gońców.
2. Wzory list przewozowych stanowią załączniki nr 5 i nr 6 do instrukcji.

§ 11. Goniec pobiera i rozlicza się z korespondencji urzędowej oraz list przewozowych wg ustalonego z koordynatorem harmonogramu.

§ 12. Otrzymaną do doręczenia korespondencję urzędową goniec potwierdza na imiennym wykazie sporządzonym w dwóch egzemplarzach, z których jeden przekazuje Koordynatorowi.


ROZDZIAŁ VII

Doręczanie korespondencji

§ 13.1. Goniec podejmuje próbę skutecznego doręczenia korespondencji urzędowej adresatowi co najmniej dwukrotnie w następujących po sobie dniach roboczych.
2. Korespondencję urzędową goniec doręcza za pokwitowaniem z zachowaniem przepisów właściwych w tym zakresie.
3. Przy doręczaniu korespondencji urzędowej goniec zobowiązany jest wyegzekwować od adresata lub odbiorcy na zwrotce i liście przewozowej potwierdzenie doręczenia korespondencji urzędowej wg następującego schematu:

1) osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej – pieczątka firmowa + czytelny podpis odbiorcy (tj. imię i nazwisko) oraz data i godzina odbioru. Odbiorca może ostemplować zwrotkę pieczątką imienną pod warunkiem, że widnieje na niej nazwa firmy.
2) osoby fizyczne – czytelny podpis (imię i nazwisko) oraz data i godzina odbioru.

4. Jeśli odbiorca uchyla się od potwierdzenia doręczenia lub nie może tego uczynić, goniec sam stwierdza datę doręczenia oraz wskazuje osobę, która odebrała korespondencję urzędową i przyczynę braku jej podpisu.
5. W przypadku nieobecności adresata w mieszkaniu korespondencję urzędową doręcza się za pokwitowaniem pełnoletniemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, gdy osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi po uprzednim pouczeniu o obowiązku zachowania tajemnicy korespondencji i odpowiedzialności karnej za jej złamanie. Zawiadomienie o doręczeniu pisma sąsiadowi lub dozorcy domu umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej lub na drzwiach mieszkania adresata lub w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata. Wzór druku stanowi załącznik nr 7 do instrukcji.
6. W sytuacji, gdy nie udało się doręczyć adresatowi korespondencji urzędowej goniec umieszcza w sposób opisany w ust. 5 zawiadomienie o pozostawieniu w Urzędzie lub Filii Urzędu korespondencji do odbioru – w zależności od miejsca zamieszkania bądź siedziby adresata. Wzory druków stanowią odpowiednio załączniki nr 8 i nr 9 do instrukcji.
7. Adnotację o niemożności doręczenia goniec zamieszcza na zwrotce i liście przewozowej.

§ 14.1. Niedoręczoną korespondencję urzędową wraz z listami przewozowymi oraz zwrotki goniec przekazuje Koordynatorowi.
2. Koordynator przekazuje nie później niż następnego dnia niedoręczoną korespondencję urzędową oraz listy przewozowe do Kancelarii Biura Obsługi Interesantów, a zwrotki nadawcy.
3. Kancelaria Biura Obsługi Interesantów wydaje zgłaszającym się adresatom korespondencję urzędową za pokwitowaniem na zwrotce i liście przewozowej.
4. Po upływie 7 dni Kancelaria Biura Obsługi Interesantów zwraca nieodebraną korespondencję urzędową wraz z listami przewozowymi oraz zwrotki Koordynatorowi.
5. Koordynator po otrzymaniu nieodebranej korespondencji urzędowej, list przewozowych i zwrotek:

a) przekazuje zwrotki nadawcy,
b) podejmuje niezwłocznie – to jest w dniu przekazania – kolejną próbę doręczenia adresatowi korespondencji urzędowej za pośrednictwem gońców.

6. Przy doręczaniu korespondencji, o której mowa w ust. 5 lit. b stosuje się odpowiednio przepisy § 13 z wyłączeniem ust. 1. W przypadku nie doręczenia korespondencji urzędowej adresatowi, goniec pozostawia zawiadomienie – zgodnie z zasadami określonymi w § 13 ust. 6 – o pozostawieniu w Urzędzie korespondencji do odbioru.
7. Niedoręczoną korespondencję urzędową wraz z listami przewozowymi oraz zwrotki goniec przekazuje następnego dnia Koordynatorowi. Tryb opisany w ust. 2-4 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
8. Nieodebraną korespondencję urzędową oraz zwrotki po wyczerpaniu trybu opisanego w § 13 i § 14 ust. 1-6 Koordynator przekazuje do Kancelarii Poczty Biura Obsługi Interesantów, a listy przewozowe po upływie roku przekazuje do archiwum.

 


Załączniki:

udostępnił: Biuro Obsługi Interesantów, wytworzono: 2006/09/04, odpowiedzialny/a: Dariusz Sass, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/09/05 14:49:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/09/05 14:49:52 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/04 14:11:34 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/04 13:48:14 nowa pozycja