Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 132/05 w sprawie trybu i zasad sporządzania informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia Gminy Miasto Szczecin

Data podpisania: 2005/03/08

Data wejścia w życie: 2005/03/08


 

ZARZĄDZENIE NR 132/05
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 8 marca 2005 r.

w sprawie trybu i zasad sporządzania informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia Gminy Miasto Szczecin.

        Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z 2001 r. Nr 63, poz. 637, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 169, poz. 1387 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844 oraz z 2004 r. Nr 6, poz.39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz.1291 i Nr 273, poz.2703) oraz § 7 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szczecinie stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 305/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 23 lipca 2004 r. (zm. Zarządzenie Nr 363/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 30 sierpnia 2004 r., Zarządzenie Nr 460/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 2 listopada 2004 r. Zarządzenie Nr 1/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 4 stycznia 2005 r.), zarządzam, co następuje :


    § 1. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) jednostkach organizacyjnych – rozumie się przez to następujące jednostki wykonujące zadania gospodarcze z zakresu gospodarki komunalnej w sferze użyteczności publicznej
i poza sferą użyteczności publicznej:
a) osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, podległe Gminie Miastu Szczecin lub przez nią nadzorowane,
b) osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z udziałem kapitału Gminy Miasto Szczecin lub podmiotów, o których mowa w lit. a,
c) spółki zależne od spółek z udziałem kapitału Gminy Miasto Szczecin;
2) prywatyzacji – rozumie się przez to:
a) obejmowanie akcji/udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowych spółek Gminy Miasto Szczecin powstałych w wyniku komercjalizacji przez podmioty inne niż Gmina Miasto Szczecin lub inne niż państwowe osoby prawne w rozumieniu ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673, Nr 115, poz. 741 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 4, poz. 26, z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703),
b) zbywanie należących do Gminy Miasto Szczecin akcji/udziałów w spółkach;
c) rozporządzanie wszystkimi składnikami materialnymi i niematerialnymi majątku przedsiębiorstwa komunalnego lub spółki powstałej w wyniku komercjalizacji na zasadach określonych ustawą z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 z późn. zm.) przez:
- sprzedaż przedsiębiorstwa,
- wniesienie przedsiębiorstwa do spółki,
- oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania;
3) przekształceniu - rozumie się przez to każdą niebędącą prywatyzacją zmianę stanu organizacyjnoprawnego lub własnościowego jednostki organizacyjnej, w szczególności połączenie, podział, rozwiązanie, likwidację, upadłość, wystąpienie z jednostki organizacyjnej, przekształcenie w inną formę prawną, w tym komercjalizację, oraz zmianę struktury własności udziałów w ogólnej wartości kapitału jednostki organizacyjnej, w tym struktury własności akcji/udziałów w spółkach handlowych.
4) rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa - rozumie się przez to Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie zakresu i trybu składania informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego (Dz.U. z 2003 r. Nr 206, poz. 2004).

    § 2. 1. Zobowiązuje się dyrektorów wydziałów i kierowników biur Urzędu Miejskiego, realizujących zadania w zakresie merytorycznego nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin oraz w zakresie współpracy ze spółkami z udziałem Gminy Miasto Szczecin, do corocznego sporządzania informacji dotyczącej przekształceń i prywatyzacji mienia Gminy Miasto Szczecin, w zakresie nadzorowanych jednostek. 
    2. Zobowiązuje się Kierownika Biura Nadzoru Właścicielskiego do:
1) corocznego opracowania zbiorczej informacji dotyczącej przekształceń i prywatyzacji mienia Gminy Miasto Szczecin, na podstawie informacji, o których mowa w ust. 1.
2) koordynowania prac związanych ze sporządzeniem informacji dotyczącej przekształceń
i prywatyzacji mienia Gminy Miasto Szczecin.

    § 3. Informacja dotycząca przekształceń i prywatyzacji mienia Gminy Miasto Szczecin obejmuje:
1) dane identyfikacyjne osoby sporządzającej informację - zgodnie z częścią B załącznika do rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa,
2) wykaz jednostek organizacyjnych według stanu na koniec roku poprzedzającego rok objęty informacją - zgodnie z częścią C załącznika do rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa,
3) wykaz jednostek organizacyjnych przekształcanych lub prywatyzowanych w roku objętym informacją - zgodnie z częścią D załącznika do rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa,
4) wykaz jednostek organizacyjnych, które zostały utworzone lub które zaczęły podlegać Gminie Miastu Szczecin lub być przez nią nadzorowane, lub do których Gmina Miasto Szczecin, gminna osoba prawna lub spółka z udziałem kapitału Gminy Miasto Szczecin przystąpiły w roku objętym informacją - zgodnie z częścią E załącznika do rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa.

    § 4. Informację sporządza się za rok kalendarzowy oraz przekazuje w formie druku i w formie zapisu elektronicznego Kierownikowi Biura Nadzoru Właścicielskiego w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku objętym informacją.

    § 5. Zobowiązuje się Zastępcę Skarbnika Miasta do przekazywania corocznej informacji o stanie mienia komunalnego Kierownikowi Biura Nadzoru Właścicielskiego w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku objętym informacją.

    § 6. Zobowiązuje się Kierownika Biura Nadzoru Właścicielskiego do przekazywania zbiorczej informacji dotyczącej przekształceń i prywatyzacji mienia Gminy Miasto Szczecin, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, w formie druku i w formie zapisu elektronicznego, oraz informacji o stanie mienia komunalnego, o której mowa w § 5, ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa i do wiadomości Wojewodzie Zachodniopomorskiemu w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku objętym informacją.

    § 7. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Nadzoru Właścicielskiego, Zastępcy Skarbnika Miasta oraz dyrektorom wydziałów i kierownikom biur Urzędu Miejskiego, realizującym zadania z zakresu merytorycznego nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin oraz z zakresu współpracy ze spółkami z udziałem Gminy Miasto Szczecin.

    § 8. Traci moc Zarządzenie Nr 179/99 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 27 lipca 1999 r.
w sprawie trybu i zasad sporządzania informacji o przekształceniach i prywatyzacji mienia gminy Szczecin oraz współpracy międzywydziałowej w tym zakresie.

    § 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Biuro Nadzoru Właścicielskiego, wytworzono: 2006/08/25, odpowiedzialny/a: Marlena Hinc, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/28 13:21:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/28 13:21:56 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/25 15:26:25 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/25 15:25:07 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/25 15:15:44 nowa pozycja