Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 429/05 w sprawie zasad redagowania i przygotowywania projektów uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Prezydenta Miasta

Data podpisania: 2005/08/05

Data wejścia w życie: 2005/08/05


 

ZARZĄDZENIE NR 429/05
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 5 sierpnia 2005 r.

w sprawie zasad redagowania i przygotowywania projektów uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Prezydenta Miasta.

        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 35 ust. 2 w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) zarządzam, co następuje :


    § 1.1. Projekty uchwał Rady Miasta przygotowują i parafują :
1) Dyrektorzy Wydziałów i Kierownicy Biur Urzędu Miasta,
2) Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin, z zastrzeżeniem ust. 2. 
    2. Projekty uchwał Rady Miasta przygotowywane przez kierowników jednostek, o których mowa w ust.1 pkt 2 podlegają uzgodnieniu i parafowaniu przez :
1) radców prawnych tychże jednostek,
2) Dyrektorów Wydziałów lub Kierowników Biur Urzędu sprawujących nadzór nad działalnością jednostek, 
    3. Projekty uchwał, o których mowa w ust. 1 przekazywane są na posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta. 
    4. Wnoszenie projektów uchwał Rady Miasta przygotowywanych przez kierowników jednostek, o których mowa w ust.1 pkt 2 na Kolegium Prezydenta Miasta następuje wyłącznie za pośrednictwem Dyrektorów Wydziałów lub Kierowników Biur sprawujących nadzór nad działalnością jednostek po uprzednim uzgodnieniu projektu z radcą prawnym zapewniającym obsługę prawną Wydziału lub Biura – zgodnie z zarządzeniami Prezydenta Miasta w sprawie świadczenia obsługi prawnej oraz właściwymi merytorycznie jednostkami organizacyjnymi Urzędu.

    § 2. Projekty uchwał Rady Miasta powinny zawierać:
1) tytuł,
2) podstawę prawną do wydania uchwały,
3) treść aktu - regulacja spraw będących przedmiotem uchwały,
4) określenie podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,
5) przepisy przejściowe, uchylające, przepisy o wejściu uchwały w życie.

    § 3. W tytule projektu uchwały w oddzielnych wierszach zamieszcza się :
1) oznaczenie uchwały, miejsce na wpisanie kolejnego numeru,
2) nazwę organu, który podejmuje uchwałę,
3) miejsce na wpisanie daty uchwalenia uchwały,
4) ogólne określenie przedmiotu uchwały.

    § 4. 1. Numer uchwały oznacza się skrótem "Nr" i zawiera miejsce na wpisanie kolejnego numeru sesji Rady Miasta oznaczonego cyframi rzymskimi, oddzielonego znakiem"/" od kolejnego numeru arabskiego uchwały, oddzielonego znakiem "/" od dwóch ostatnich cyfr roku bieżącego. 
    2. Data uchwały jest poprzedzona zwrotem "z dnia" i zawiera miejsce na wpisanie dnia, nazwy miesiąca określonego słownie oraz roku oznaczonego cyframi arabskimi i znakiem "r." jako skrótem wyrazu "rok". 
    3. Przedmiot uchwały określa się możliwie najzwięźlej, rozpoczynając od wyrazów "w sprawie ...". W przypadku uchwały zmieniającej uchwałę, przedmiot uchwały rozpoczyna się od wyrazów "zmieniająca uchwałę w sprawie ..." lub "o zmianie uchwały w sprawie ...", bez przywoływania numeru i daty podjęcia zmienianej uchwały.

    § 5. Podstawa prawna oznacza wskazanie artykułu lub paragrafu aktu prawnego zawierającego upoważnienie do wydania uchwały wraz ze wszystkimi obowiązującymi publikatorami (zmianami). Zapis rozpoczyna się wyrazami : "Na podstawie art. (§)..."

    § 6. 1. Podstawową jednostką redakcyjną uchwały jest paragraf. 
    2. Paragraf może być podzielony na : ustępy, punkty i litery. 
    3. Jeżeli samodzielną myśl wyraża zespół zdań bądź występują powiązania treściowe między zdaniami wyrażającymi samodzielne myśli, ale treść żadnego z nich nie jest na tyle samodzielna, aby wydzielić ją w odrębny paragraf, należy dokonać podziału paragrafu na ustępy. 
    4. Każdą jednostkę redakcyjną zapisuje się od nowego wiersza i poprzedza jej oznaczeniem umieszczonym w tym samym wierszu. 
    5. Paragrafy i ustępy rozpoczyna się od akapitu.

    § 7. 1. Paragraf oznacza się skrótem “§” i kolejną cyfrą arabską z kropką. 
    2. Ustęp oznacza się cyfrą arabską z kropką bez nawiasów, przy zachowaniu ciągłości numeracji ustępów w obrębie danego paragrafu, a przy powoływaniu skrótem "ust." oraz cyfrą arabską bez kropki. 
    3. Punkt oznacza się cyframi arabskimi z nawiasem z prawej strony, z zachowaniem ciągłości numeracji w obrębie ustępu, a przy powoływaniu używa się skrótu "pkt" bez względu na liczbę i przypadek oraz cyfrą arabską bez nawiasu. 
    4. Wyliczenia w obrębie punktów tzw. litery oznacza się małymi literami alfabetu z nawiasem z prawej strony, z zachowaniem ciągłości alfabetycznej w obrębie punktu, a przy powoływaniu - skrótem "lit." bez względu na liczbę i przypadek oraz literą alfabetu bez nawiasu. 
    5. Przepisy paragrafu podzielonego na ustępy, punkty, litery cytuje się w następującej kolejności : § ..., ust. ..., pkt ..., lit. ...

    § 8. W celu systematyzacji przepisów uchwały, paragrafy pozostające ze sobą w ścisłym związku logicznym można grupować w rozdziały - oznaczając je cyframi arabskimi, rozdziały grupuje się w działy, działy łączy się w tytuły - oznaczając je cyframi rzymskimi.

    § 9. Treść aktu powinna obejmować całokształt lub możliwie szeroki zakres wiążących się ze sobą zagadnień.

    § 10. Wykonawców uchwały wymienia się przed przepisem określającym termin wejścia w życie uchwały lub przed przepisem uchylającym uchwałę.

    § 11. W przepisie uchylającym należy wyczerpująco wymienić uchwały, które zostają uchylone rozpoczynając zapis wyrazami : "Tracą moc ...".

    § 12. 1. Przepis o wejściu w życie uchwały, która stanowi akt prawa miejscowego powszechnie obowiązujący, może mieć następujące brzmienie :
1) "Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego",
2) "Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dniem ...." (dzień oznaczony kalendarzowo) z zastrzeżeniem, że dzień wejścia w życie oznaczony kalendarzowo nie może być dniem wcześniejszym niż 14 dzień od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa. 
    2. Przepis uchwały - która nie stanowi aktu prawnego powszechnie obowiązującego - określającej datę jej wejścia w życie - może mieć brzmienie :
1) "Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia",
2) "Uchwała wchodzi w życie z dniem ... " (dzień oznaczony kalendarzowo). 
    3. Termin wejścia aktu w życie należy w określonych przypadkach oddzielać od daty jego ogłoszenia stosownym okresem czasu (vacatio legis) niezbędnym dla zaznajomienia się z treścią aktu.

    § 13. Do projektu uchwały - w razie potrzeby - dołącza się załączniki, w których zamieszcza się w szczególności :
1) wzory formularzy,
2) schematy,
3) obszerne tabele,
4) mapy,
5) wykazy,
6) teksty o charakterze szczegółowym (np. statuty, regulaminy itp.).

    § 14. 1. Do projektu uchwały Rady dołącza się (na oddzielnym arkuszu) uzasadnienie projektu podpisane przez właściwego Zastępcę Prezydenta Miasta, Sekretarza Miasta lub Skarbnika Miasta. Treść uzasadnienia powinna wykazywać różnicę pomiędzy dotychczasowym stanem a projektowanym oraz potrzebę (celowość) podjęcia uchwały. 
    2. Integralną część projektu uchwały stanowi uzasadnienie zawierające informację o ewentualnych skutkach prawnych, finansowych, społecznych i organizacyjnych.

    § 15. 1. Uchwałę należy redagować dokładnie i zrozumiale dla adresatów. 
    2. Zdania należy budować zgodnie z regułami składni języka polskiego, unikając długich, wieloczłonowych zdań złożonych. 
    3. Wyrażenia językowe należy używać w ich podstawowym i powszechnie przyjętym znaczeniu. 
    4. Tekst powinien być opracowany ze szczególną starannością, zwięźle i jasno oraz odpowiadać zasadom poprawności i czystości języka polskiego.

    § 16. 1. Wzór schematu projektu uchwały Rady Miasta w części dotyczącej tytułu, podstawy prawnej, przepisów uchylających oraz o wejściu uchwały w życie stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. 
    2. Schemat, o którym mowa w ust. 1 dostępny jest w wewnątrzurzędowym systemie informacyjnym Uminet według ścieżki : UMINET › DOKUMENTY, FORMULARZE › WZORY FORMULARZY › WZORY TYPOWYCH FORMULARZY › WZÓR SCHEMATU PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA/WZÓR SCHEMATU PROJEKTU ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA.

    § 17. Przygotowujący projekt uchwały Rady Miasta zobowiązany jest do :
1) uzgodnienia projektu z jednostkami organizacyjnymi Urzędu, jeżeli realizacja uchwały pozostaje w związku z wykonywaniem zadań przez te jednostki; uzgodnienie to należy potwierdzić parafowaniem na ostatniej stronie oryginału projektu, w dolnym lewym rogu,
2) uzgodnienia pod względem formalno-prawnym oraz redakcyjnym w formie parafowania przez radcę prawnego na ostatniej stronie oryginału projektu, w dolnym lewym rogu,
3) uzyskania opinii Skarbnika Miasta - w formie parafy, jeżeli realizacja uchwały powoduje skutki finansowe dla budżetu Miasta,
4) uzgodnienia z Wydziałem Organizacyjnym projektu uchwały, jeżeli jest związany z funkcjonowaniem i organizacją Urzędu.

    § 18. Tryb wnoszenia projektu uchwały Rady Miasta pod obrady na sesji Rady :
1) przygotowany projekt uchwały Rady wraz z uzasadnieniem wnoszony jest za pośrednictwem Biura Prezydenta Miasta, na posiedzenie Kolegium Prezydenta Miasta,
2) pozytywnie zaopiniowany na Kolegium Prezydenta Miasta projekt uchwały Rady przekazywany jest jako inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta do Biura Rady Miasta za pośrednictwem Biura Prezydenta Miasta, zaś wersję elektroniczną- przygotowujący projekt uchwały - przekazuje według ścieżki: w:/brm-uchwały/skrót jednostki organizacyjnej przy zastosowaniu jednolitej czcionki Times New Roman o rozmiarze 12.
3) Biuro Rady Miasta rejestruje projekt zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Miasta Szczecin,
4) Biuro Rady Miasta przekazuje zarejestrowany projekt uchwały radnym, zgodnie z dyspozycją Przewodniczącego Rady Miasta, celem zaopiniowania przez właściwe komisje Rady Miasta.

    § 19. 1. Zasady oraz tryb przygotowywania określone w niniejszym zarządzeniu, mają zastosowanie odpowiednio do przygotowywanych projektów zarządzeń Prezydenta Miasta. 
    2. Wzorcowy schemat projektu zarządzenia Prezydenta Miasta stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
    3. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta po dokonaniu uzgodnień, o których mowa w § 17 zarządzenia należy przedkładać w Wydziale Organizacyjnym. 
    4. W przypadku zarządzeń, które mają charakter powtarzalny i regulują tę samą materię, nie jest wymagana każdorazowa parafa radcy prawnego zapewniającego obsługę prawną Wydziału lub Biura – zgodnie z zarządzeniami Prezydenta Miasta w sprawie świadczenia obsługi prawnej. Akceptacji podlega wyłącznie wzór projektu dotyczący danej kategorii spraw.

    § 20. Szczegółowe regulacje dotyczące zasad techniki prawodawczej zawiera Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie “Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908)

    § 21. Zobowiązuje się dyrektorów wydziałów i kierowników biur oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin do przestrzegania zasad wynikających z niniejszego zarządzenia.

    § 22. Traci moc Zarządzenie Nr 412/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 16 lipca 2003r. w sprawie zasad redagowania i przygotowywania projektów uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Prezydenta Miasta.

    § 23. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2006/09/15, odpowiedzialny/a: Beata Szychowska, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/09/15 13:54:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/09/15 13:54:45 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/15 13:52:39 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/15 13:51:45 nowa pozycja