Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 2/05 w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecina

Data podpisania: 2005/01/04

Data wejścia w życie: 2005/01/04


 

ZARZĄDZENIE NR 2/05
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 4 stycznia 2005 r.

w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecina.

        Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 34 ust. 1 i art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055)  zarządzam, co następuje :


    § 1. Prezydent Miasta Szczecina MARIAN JURCZYK pełni funkcję Kierownika Urzędu Miejskiego, zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu, kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, zwierzchnika w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, pełni funkcję organu samorządu terytorialnego przy rozstrzyganiu indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, kieruje realizacją zadań Urzędu Miejskiego w Szczecinie, określa kierunki polityki zagranicznej miasta, sprawuje nadzór nad : zapewnieniem porządku publicznego, komunikacją społeczną, kontrolą i audytem wewnętrznym, zapewnieniem ochrony informacji niejawnych oraz danych osobowych.

    § 2. Zastępcom Prezydenta Miasta powierzam prowadzenie niżej określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecina :

1) Zastępcy Prezydenta ANNIE NOWAK powierzam sprawy społeczne w tym :

a) oświatę,
b) kulturę i sztukę,
c) ochronę konserwatorską zabytków,
d) opiekę zdrowotną,
e) opiekę społeczną,
f) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
g) współpracę z organizacjami pozarządowymi,
h) współpracę z radami osiedli,
i) sprawy z zakresu aktów stanu cywilnego,
j) ochronę praw konsumenckich,
k) udzielanie zamówień publicznych, w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami,
l) merytoryczny nadzór nad spółkami z udziałem miasta w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami.

2) Zastępcy Prezydenta ANDRZEJOWI GRABCOWI powierzam sprawy z zakresu bieżącego funkcjonowania miasta, ochrony środowiska oraz przekształceń miejskich jednostek organizacyjnych, w tym :

a) bezpieczne funkcjonowanie miasta,
b) lokalny transport zbiorowy,
c) inżynierię i organizację ruchu drogowego,
d) gospodarkę wodno-ściekową w zakresie bieżącego funkcjonowania miasta,
e) gospodarkę odpadami oraz utrzymanie porządku i czystości w zakresie bieżącego funkcjonowania miasta,
f) gospodarkę energetyczną i cieplną,
g) ochronę i kształtowanie środowiska,
h) zieleń, gospodarkę leśną i cmentarze,
i) ochronę zwierząt,
j) restrukturyzację i prywatyzację miejskich jednostek organizacyjnych,
k) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem spółek z udziałem miasta oraz przystępowaniem do już istniejących spółek,
l) udzielanie zamówień publicznych , w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami,
ł) merytoryczny nadzór nad spółkami z udziałem miasta, w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami.

3) Zastępcy Prezydenta MIROSŁAWOWI CZESNEMU powierzam sprawy rozwoju, inwestycji, pozyskiwania środków pozabudżetowych, promocji miasta oraz przeciwdziałania bezrobociu, w tym :

a) koordynowanie tworzenia planów i strategii rozwoju miasta oraz pozyskiwanie środków pozabudżetowych na ich realizację,
b) zagospodarowanie przestrzenne miasta,
c) inwestycje miejskie,
d) aktywizację gospodarczą – projekty inwestycyjne,
e) pomoc publiczną dla przedsiębiorców,
f) handel, usługi i targowiska,
g) promocję miasta,
h) przeciwdziałanie bezrobociu,
i) udzielanie zamówień publicznych , w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami,
j) merytoryczny nadzór nad spółkami z udziałem miasta, w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami.

4) Zastępcy Prezydenta JERZEMU KRAWCOWI powierzam sprawy z zakresu polityki mieszkaniowej, gospodarowania mieniem oraz kultury fizycznej i sportu w tym :

a) opracowanie zasad polityki mieszkaniowej,
b) gospodarowanie zasobem mieszkaniowym,
c) budownictwo komunalne,
d) ład budowlany,
e) gospodarkę nieruchomościami zabudowanymi i niezabudowanymi,
f) administrację geodezyjną i kartograficzną,
g) kulturę fizyczną i sport,
h) udzielanie zamówień publicznych, w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami,
i) merytoryczny nadzór nad spółkami z udziałem miasta, w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami.

    § 3. Sekretarzowi Miasta BOHDANOWI ROSZKOWSKIEMU powierzam prowadzenie niżej określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecina :

1) organizacja pracy Prezydenta Miasta oraz koordynowanie współpracy Prezydenta Miasta z Radą Miasta i Urzędem,
2) zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu Miejskiego oraz koordynacja i nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych Urzędu,
3) kontrola jednostek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin,
4) zapewnienie sprawnej obsługi interesantów,
5) ochrona danych osobowych,
6) obsługa kontaktów zewnętrznych oraz spraw Miasta w zakresie powierzonym przez Prezydenta,
7) nadzór nad udzielanymi zamówieniami publicznymi w imieniu miasta, w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami.

    § 4. Skarbnik Miasta STANISŁAW LIPIŃSKI odpowiada za sprawy z zakresu :

1) polityki finansowej miasta,
2) obsługi finansowo-księgowej miasta i Urzędu,
3) realizacji zadań wynikających z przepisów szczegółowych, dotyczących praw i obowiązków głównych księgowych budżetów,
4) nadzoru nad udzielanymi zamówieniami publicznymi w imieniu miasta, w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami.

    § 5. W ramach powierzonych zakresów spraw do zadań Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza oraz Skarbnika Miasta należy :

1) współpraca z radnymi oraz właściwymi Komisjami Rady Miasta,
2) współudział w przygotowaniu programów społecznych i gospodarczych oraz przedkładanie projektów organom Miasta,
3) nadzór nad przygotowywaniem oraz przedkładanie projektów uchwał i stanowisk Rady Miasta; decyzji i zarządzeń Prezydenta Miasta, jak również proponowanie sposobu ich wykonania,
4) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem aktów normatywnych wymienionych w pkt 3,
5) prowadzenie badań i analizowanie skutków społecznych i gospodarczych aktów normatywnych wymienionych w pkt 3 oraz przedkładanie stanowisk w tych sprawach właściwym organom,
6) współdziałanie z radami osiedli, organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, stowarzyszeniami, instytucjami i organami Państwa oraz samorządu terytorialnego,
7) śledzenie prac ustawodawczych, opiniowanie aktów prawnych oraz informowanie radnych i organów Miasta o tych aktach i ich skutkach, a w szczególności o wynikających z tych aktów konsekwencjach dla organów samorządu Miasta,
8) udział w sesjach Rady Miasta, w posiedzeniach właściwych Komisji Rady Miasta oraz naradach i posiedzeniach zwoływanych przez organy samorządowe i państwowe,
9) przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje radnych oraz nadzór nad sposobem załatwiania interpelacji,
10) udzielanie odpowiedzi na zapytania radnych oraz wystąpienia Komisji Rady Miasta,
11) rozpatrywanie interwencji w sprawach z zakresu realizowanych zadań,
12) składanie oświadczeń woli w imieniu Miasta w ramach umocowań wynikających z przepisów prawa i aktów wydawanych przez organy samorządu, a w przypadku czynności prawnych przekraczających zakres zwykłego zarządu, po uzyskaniu stosownych upoważnień właściwych organów,
13) reprezentowanie miasta w zakresie powierzonym przez Prezydenta Miasta.

    § 6. Szczegółowy zakres zadań Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza i Skarbnika Miasta określa załącznik do niniejszego Zarządzenia.

    § 7. Prezydent Miasta Szczecina może w miarę potrzeby - w drodze zarządzenia - powierzyć Zastępcom Prezydenta Miasta oraz Sekretarzowi Miasta inne zadania do realizacji.

    § 8. Zastępcy Prezydenta Miasta, Sekretarz oraz Skarbnik Miasta zobowiązani są do ścisłej współpracy w zakresie powierzonych zadań i kompetencji.

    § 9. Ustala się następujące zastępstwa w przypadku nieobecności :

1) Prezydenta Miasta Szczecina MARIANA JURCZYKA zastępuje Zastępca Prezydenta Miasta ANNA NOWAK, której powierza się funkcję Pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta.
2) Zastępca Prezydenta Miasta ANNA NOWAK oraz Zastępca Prezydenta Miasta JERZY KRAWIEC zastępują się wzajemnie.
3) Zastępca Prezydenta Miasta ANDRZEJ GRABIEC oraz Zastępca Prezydenta Miasta MIROSŁAW CZESNY zastępują się wzajemnie.
4) Sekretarza Miasta BOHDANA ROSZKOWSKIEGO zastępstwo pełni Dyrektor Wydziału Organizacyjnego lub osoba wyznaczona przez Prezydenta Miasta.
5) Skarbnika Miasta STANISŁAWA LIPIŃSKIEGO zastępstwo pełni Zastępca Skarbnika Miasta, który kieruje równocześnie Wydziałem Księgowości.

    § 10. Traci moc Zarządzenie Nr 121/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecina (zm. Zarządzenie Nr 177/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 7 maja 2004 r., Zarządzenie Nr 342/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 23 sierpnia 2004 r., Zarządzenie Nr 461/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 2 listopada 2004 r.).

    § 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 2/05
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 4 stycznia 2005 r.

 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZADAŃ ZASTĘPCÓW PREZYDENTA MIASTA, SEKRETARZA ORAZ SKARBNIKA MIASTA


1. Zastępca Prezydenta ANNA NOWAK odpowiada za sprawy społeczne :

1) oświata :

a) wspieranie społecznego oraz prywatnego systemu edukacyjnego na terenie miasta Szczecina,
b) sprawowanie mecenatu nad uczniami szczególnie uzdolnionymi,
c) programowanie i nadzorowanie funkcjonowania placówek przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazialnych oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych,

2) kultura i sztuka :

a) promocja kultury oraz twórczości artystycznej artystów zamieszkałych na terenie miasta Szczecina,
b) wspieranie rozwoju miejskich instytucji kulturalnych,
c) dofinasnowywanie przedsięwzięć artystycznych,
d) system stypendialny dla młodzieży o szczególnych uzdolnieniach artystycznych,
e) unowocześnianie systemu bibliotek miejskich,

3) ochrona konserwatorska zabytków - opracowanie krótko i długofalowego programu konserwacji zabytków na terenie miasta Szczecina,

4) opieka zdrowotna :

a) określanie kierunków rozwoju świadczeń zdrowotnych,
b) podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia mieszkańcom podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej z uwzględnieniem jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych,
d) inicjowanie i wspieranie działań promujących zdrowie,

5) opieka społeczna :

a) analiza potrzeb oraz koordynacja działań na rzecz efektywnej pomocy mieszkańcom w zakresie pomocy społecznej,
b) przeciwdziałanie patologiom społecznym w oparciu o opracowane programy,

6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych :

a) podejmowanie działań zmierzających do łamania barier architektonicznych, komunikacyjnych i społecznych,
b) opracowywanie kompleksowych projektów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
c) przeciwdziałanie różnym formom dyskryminacji osób niepełnosprawnych,

7) współpraca z organizacjami pozarządowymi :

a) reprezentowanie miasta na spotkaniach z organizacjami pozarządowymi,
b) monitorowanie procesu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi,
c) nadzór nad prawidłowością wykonywania procedur finansowych dotyczących organizacji pozarządowych oraz z innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,

8) współpraca z radami osiedli,

9) sprawy z zakresu aktów stanu cywilnego – nadzór nad rejestracją urodzeń, małżeństw i zgonów oraz nad sprawami dotyczącymi innych zdarzeń, które mają wpływ na stan cywilny mieszkańców,

10) ochrona praw konsumenckich :

a) zapewnianie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,
b) inicjowanie zmian prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,

11) udzielanie zamówień publicznych, w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami,

12) merytoryczny nadzór nad spółkami z udziałem miasta, w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami – z wyłączeniem tych podmiotów, nad którymi nadzór merytoryczny powierzono innym osobom.

2. Zastepca Prezydenta ANDRZEJ GRABIEC odpowiada za sprawy z zakresu bieżącego funkcjonowania miasta, ochrony środowiska oraz przekształceń miejskich jednostek organizacyjnych :

1) bezpieczne funkcjonowanie miasta - zapewnienie prawidłowego i nieprzerwanego świadczenia usług komunalnych na rzecz mieszkańców,

2) lokalny transport zbiorowy,

3) inżynieria i organizacja ruchu drogowego :

a) zarządzanie ruchem – opracowanie kompleksowego systemu komunikacji i transportu dla miasta,
b) zarząd dróg – utrzymanie i remonty gminnych dróg, ulic, mostów i placów,
c) strefy ograniczonego postoju,

4) gospodarka wodno-ściekowa w zakresie bieżącego funkcjonowania miasta – nadzór nad funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za zaopatrzenie w wodę oraz usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych,

5) gospodarka odpadami oraz utrzymanie porządku i czystości w zakresie bieżącego funkcjonowania miasta :

a) opracowanie zasad i form gospodarowania odpadami komunalnymi, ich utylizacja oraz pozyskiwanie surowców wtórnych,
b) nadzór nad funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych prowadzących wysypiska komunalne,
c) nadzór nad funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za utrzymanie czystości i urządzeń sanitarnych,

6) gospodarka energetyczna i cieplna :

a) zabezpieczenie potrzeb mieszkańców w zakresie dostaw energii cieplnej i elektrycznej,
b) podejmowanie działań zmierzających do racjonalizacji zużycia energii elektrycznej i cieplnej,

7) ochrona i kształtowanie środowiska :

a) kształtowanie proekologicznej polityki miasta ,
b) przygotowywanie nowych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska,
c) inicjowanie zmian w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego związanych z ochroną środowiska,
d) współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz ochrony środowiska,

8) zieleń, gospodarka leśna i cmentarze :

a) zadrzewienie i utrzymanie zieleni komunalnej oraz opracowanie programu utrzymania i odtworzenia zieleni miejskiej,
b) nadzór nad utrzymaniem lasów komunalnych,
c) zarządzanie cmentarzami,

9) ochrona zwierząt,

10) restrukturyzacja i prywatyzacja miejskich jednostek organizacyjnych :

a) podejmowanie i nadzorowanie niezbędnych działań w postępowaniu restrukturyzacyjno-naprawczym, upadłościowym, układowym lub w likwidacji miejskich jednostek organizacyjnych,
b) opracowanie koncepcji i nadzór nad realizacją przekształceń własnościowych i organizacyjnych miejskich jednostek organizacyjnych – w tym w ramach prywatyzacji,

11) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem spółek z udziałem miasta oraz przystępowaniem do już istniejących spółek,

12) udzielanie zamówień publicznych, w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami,

13) merytoryczny nadzór nad spółkami z udziałem miasta, w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami.

3. Zastępca Prezydenta MIROSŁAW CZESNY odpowiada za sprawy z zakresu rozwoju, inwestycji, pozyskiwania środków pozabudżetowych, promocji miasta oraz przeciwdziałania bezrobociu :

1) koordynowanie tworzenia planów i strategii rozwoju miasta oraz pozyskiwanie środków pozabudżetowych na ich realizację,

2) zagospodarowanie przestrzenne :

a) kształtowanie strategii rozwoju przestrzennego miasta,
b) opracowanie ogólnego i szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta,
c) rozwiązywanie problemów urbanistycznych z uwzględnieniem zagadnień gospodarki komunalnej – kształtowanie ładu przestrzennego,

3) inwestycje miejskie :

a) opracowanie programu inwestycji miejskich,
b) planowanie, realizacja oraz rozliczanie inwestycji miejskich,

4) aktywizacja gospodarcza – projekty inwestycyjne :

a) realizacja okresowych oraz wieloletnich programów rozwoju gospodarczego miasta,
b) obsługa inwestorów, w tym przygotowywanie miejskich ofert inwestycyjnych,

5) pomoc publiczna dla przedsiębiorców – na zasadach określonych w ustawie o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców,

6) handel, usługi i targowiska :

a) sprawy związane z funkcjonowaniem handlu, usług, targowisk oraz reklam na terenie miasta,
b) kształtowanie podatków i opłat lokalnych – w zakresie targowisk i reklam,

7) promocja miasta – podejmowanie działań popularyzujących Szczecin, jako atrakcyjne i korzystne miejsce dla lokowania kapitału oraz promujących pozytywny wizerunek miasta,

8) przeciwdziałanie bezrobociu,

9) udzielanie zamówień publicznych, w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami, merytoryczny nadzór nad spółkami z udziałem miasta, w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami – z wyłączeniem tych podmiotów, nad którymi nadzór merytoryczny powierzono innym osobom.

4. Zastępca Prezydenta JERZY KRAWIEC odpowiada za sprawy z zakresu polityki mieszkaniowej, gospodarowania mieniem oraz kultury fizycznej i sportu :

1) opracowanie zasad polityki mieszkaniowej,

2) gospodarowanie zasobem mieszkaniowym - zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców miasta w oparciu o istniejącą substancję mieszkaniową, w tym :

a) zasiedlanie oraz lokale socjalne,
b) zamianę mieszkań,
c) podnajem lokali mieszkalnych,
d) samowole mieszkaniowe,
e) polityka zbywania budynków i lokali mieszkalnych,

3) budownictwo komunalne - w tym program mieszkaniowy miasta,

4) ład budowlany :

a) nadzór architektoniczno-budowlany,
b) podnoszenie walorów estetycznych, plastycznych i użytkowych miasta,

5) gospodarka nieruchomościami zabudowanymi i niezabudowanymi :

a) program zbywania nieruchomości zabudowanych,
b) prywatyzacja nieruchomości zabudowanych, w tym sprzedaż budynków i lokali mieszkalnych oraz użytkowych,
c) nadzór nad gospodarowaniem nieruchomościami zabudowanymi,
d) program zbywania gruntów na cele komercyjne i mieszkaniowe oraz zasady ich przekazywania,
e) przygotowywanie gruntów do sprzedaży,
f) dokonywanie regulacji prawnych nieruchomości będących w użytkowaniu przedsiębiorstw, spółdzielni i innych osób prawnych oraz stanów prawnych działek,
g) komunalizacja mienia,
h) przekształcanie prawa wieczystego użytkowania na prawo własności,

6) administracja geodezyjna i kartograficzna :

a) nadzór nad prowadzeniem zasobu geodezyjnego i karograficznego miasta,
b) nadzór nad prowadzeniem administracji geodezyjnej i kartograficznej,
c) wznowienie katastru w celu przypisania każdemu obiektowi gruntu przynależnego,

7) kultura fizyczna i sport :

a) stworzenie systemu optymalnego wykorzystania miejskiej bazy sportowej, umożliwiającego efektywny rozwój sportu,
b) dofinansowywanie masowych imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym o randze gólnonarodowej i międzynarodowej,

8) udzielanie zamówień publicznych, w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami,

9) merytoryczny nadzór nad spółkami z udziałem miasta, w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami – z wyłączeniem tych podmiotów, nad którymi nadzór merytoryczny powierzono innym osobom.

5. Sekretarz Miasta BOHDAN ROSZKOWSKI odpowiada za zadania związane z :

1) organizacją pracy Prezydenta Miasta oraz koordynowanie współpracy Prezydenta Miasta z Radą Miasta i Urzędem :

a) nadzór nad przygotowaniem materiałów przedkładanych Prezydentowi Miasta w ustalonym zakresie,
b) nadzór nad przygotowaniem sprawozdań z działalności Prezydenta Miasta i Urzędu oraz realizacji uchwał Rady Miasta,
c) nadzór nad obsługą organizacyjną Rady Miasta oraz komisji Rady,

2) zapewnieniem sprawnego funkcjonowania Urzędu Miejskiego oraz koordynacją i nadzorem działalności jednostek organizacyjnych Urzędu

a) organizowanie i planowanie pracy Urzędu,
b) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Urzędu,
c) wdrażanie nowatorskich form zarządzania, rozwiązań technicznych i systemów organizacyjnych usprawniających pracę Urzędu – nadzór nad komputeryzacją Urzędu,
d) zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych funkcjonowania Urzędu oraz Filii,

3) kontrolą jednostek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin,

4) zapewnieniem sprawnej obsługi interesantów w zakresie :

a) ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz obywatelstwa,
b) zgromadzeń i zbiórek publicznych,
c) ewidencji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami,

5) ochroną danych osobowych,

6) obsługą kontaktów zewnętrznych oraz spraw Miasta w zakresie powierzonym przez Prezydenta, m.in. :

a) negocjowanie porozumień dotyczących przejmowania przez Miasto zadań z zakresu administracji rządowej oraz nadzór nad funkcjonowaniem tych porozumień,
b) uczestnictwo w spotkaniach „zewnętrznych” Prezydenta Miasta oraz przygotowywanie i przekazywanie komunikatów, notatek dotyczących przyjętych ustaleń.

7) nadzorem nad udzielanymi zamówieniami publicznymi , w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami.

6. Skarbnik Miasta STANISŁAW LIPIŃSKI odpowiada za zadnia z zakresu :

1) polityki finansowej miasta :

a) koordynowanie prac związanych z opracowaniem projektu budżetu miasta,
b) nadzór nad realizacją budżetu miasta oraz sprawozdawczością budżetową,
c) bieżące informowanie Prezydenta Miasta o sytuacji finansowej miasta oraz okresowe sprawozdania z realizacji budżetu, umożliwiające podejmowanie właściwych decyzji przez Prezydenta Miasta,
d) kontrasygnowanie oświadczeń woli składanych w imieniu miasta, jeżeli powodują powstanie zobowiązań finansowych,
e) opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu miasta.

2) obsługi finansowo-księgowej miasta i Urzędu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,

3) realizację zadań wynikających z przepisów szczegółowych, dotyczących praw i obowiązków głównych księgowych budżetów :

a) nadzór nad prowadzeniem rachunkowości i gospodarki finansowej Miasta,
b) kontrolę gospodarki finansowej jednostek Urzędu Miejskiego, gospodarki pozabudżetowej i jednostek pomocniczych oraz organizowanie w tym celu właściwego obiegu dokumentów finansowych,
c) analizę wykorzystania przydzielonych środków budżetowych, pozabudżetowych i innych,

4) nadzoru nad udzielanymi zamówieniami publicznymi, w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami.

 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2006/08/17, odpowiedzialny/a: Beata Szychowska, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/18 10:55:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/18 10:55:20 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/18 10:41:15 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/18 10:30:47 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/17 15:11:02 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/17 15:09:01 nowa pozycja