Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 362/06 w sprawie wykazu dokumentów objętych w Urzędzie Miasta Szczecin klauzulami „zastrzeżone” i „poufne” oraz szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”

Data podpisania: 2006/07/05

Data wejścia w życie: 2006/07/05


 

ZARZĄDZENIE NR 362/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 5 lipca 2006 r.

w sprawie wykazu dokumentów objętych w Urzędzie Miasta Szczecin klauzulami „zastrzeżone” i „poufne” oraz szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”.

        Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) zarządzam, co następuje:


    § 1. W celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, w Urzędzie Miasta Szczecin wprowadzam wykazy dokumentów i informacji objętych klauzulami „zastrzeżone” i „poufne”, które stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia:
1) Załącznik Nr 1 – wykaz dokumentów objętych klauzulą „zastrzeżone”,
2) Załącznik Nr 2 – wykaz dokumentów objętych klauzulą „poufne”.

    § 2. 1. Dokumenty i informacje niejawne stanowiące tajemnicę służbową oznacza się klauzulą „zastrzeżone”, w przypadku gdy ich nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować szkodę dla:
1) prawnie chronionych interesów obywateli,
2) prawnie chronionych interesów jednostki organizacyjnej. 
    2. Informacje niejawne zaklasyfikowane jako stanowiące tajemnicę służbową oznacza się klauzulą „poufne”, w przypadku gdy ich nieuprawnione ujawnienie powodowałoby szkodę dla:
1) interesów państwa,
2) interesu publicznego,
3) prawnie chronionego interesu obywateli. 
    3. Tajemnicą służbową jest informacja, z którą pracownik zapoznał się w związku z pełnieniem swoich obowiązków w Urzędzie Miasta Szczecin. 
    4. Zachowanie tajemnicy służbowej obowiązuje każdego pracownika bez względu na zajmowane stanowisko, rodzaj i miejsce wykonywanej pracy oraz charakter stosunku pracy. 
    5. Zachowanie tajemnicy obowiązuje zarówno w czasie trwania stosunku pracy, jak i po jego ustaniu.

    § 3. 1. Materiały objęte w Urzędzie Miasta Szczecin klauzulami „zastrzeżone” i „poufne” winny być oznaczane w sposób określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2005 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów, umieszczania na nich klauzul tajności, a także zmiany nadanej klauzuli tajności (Dz. U. Nr 205, poz. 1696). 
    2. Uprawnienie do dostępu do informacji stanowiących tajemnicę służbową uzyskuje się po wypełnieniu ankiety bezpieczeństwa osobowego, przeprowadzeniu przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i uzyskaniu od niego poświadczenia bezpieczeństwa.
    3. Ankietę bezpieczeństwa osobowego należy wypełnić w ciągu dwóch tygodni od chwili jej otrzymania. 
    4. W przypadku odmowy wypełnienia ankiety bezpieczeństwa osobowego, należy niezwłocznie powiadomić o tym Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem. 
    5. Zgodę na udostępnienie informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową osobie, wobec której wszczęto zwykłe postępowanie sprawdzające, może wyrazić – w formie pisemnej – Prezydent Miasta Szczecin. 
    6. W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, Prezydent Miasta Szczecin może wyrazić pisemną zgodę na jednorazowe udostępnienie określonych informacji niejawnych osobie nie posiadającej odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa. 
    7. Dopuszczenie do pracy, z którą łączy się dostęp do informacji niejawnych poprzedza szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych. 
    8. Informacje niejawne opatrzone klauzulami „zastrzeżone” i „poufne” mogą być udostępniane pracownikom tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków służbowych. 
    9. Osoby upoważnione do dostępu do informacji stanowiących tajemnicę służbową obowiązane są stosować środki zapobiegające ujawnieniu tych informacji osobom nieupoważnionym.

    § 4. 1. Wszystkie dokumenty oznaczone klauzulą „zastrzeżone”, wytworzone na terenie Urzędu Miasta Szczecin muszą zostać niezwłocznie zarejestrowane przez upoważnione osoby w „Dzienniku ewidencji wykonanych dokumentów”. 
    2. Dokumenty objęte klauzulą „zastrzeżone” wpływające i wychodzące z Urzędu Miasta muszą zostać zarejestrowane w „Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą – zastrzeżone –”.

    § 5. 1. Wszystkie dokumenty oznaczone klauzulą „zastrzeżone” winny być przechowywane w miejscach niedostępnych powszechnie, zamykanych na co najmniej jeden zamek o skomplikowanym mechanizmie. 
    2. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z przetwarzaniem dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz ich zagubieniu albo zniszczeniu należy niezwłocznie powiadomić bezpośredniego przełożonego oraz Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

    § 6. Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

    § 7. Traci moc Zarządzenie Nr 398/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie wykazu dokumentów objętych w Urzędzie Miasta Szczecin klauzulami „zastrzeżone” i „poufne” oraz szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” (zm. Zarządzenie Nr 582/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 października 2005 r., Zarządzenie Nr 716/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 grudnia 2005 r.).

    § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 362/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 5 lipca 2006 r.

 

WYKAZ DOKUMENTÓW OBJĘTYCH W URZĘDZIE MIASTA SZCZECIN KLAUZULĄ

ZASTRZEŻONE

1) Protokoły i wyciągi z posiedzeń Kolegium Prezydenta Miasta, w przypadku nadania im klauzuli „zastrzeżone”.
2) Protokoły z kontroli jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta, jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin oraz spółek prawa handlowego, w których udziałowcem jest Miasto Szczecin, organizacji pozarządowych i innych jednostek kontrolowanych w zakresie, w jakim wykorzystują one majątek lub środki miejskie lub też realizują zadania powierzone przez Miasto albo też w zakresie wynikającym z zawartych z Miastem umów oraz załączniki do protokołów, akta kontrolne, wystąpienia pokontrolne, wyjaśnienia, zastrzeżenia i informacje o realizacji wniosków w przypadku nadania im przez osobę ustawowo uprawnioną klauzuli „zastrzeżone”, uzgodnionej z Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
3) Dokumentacja związana z prowadzeniem audytu wewnętrznego w Gminie Miasto Szczecin, w przypadku nadania jej klauzuli „zastrzeżone”.
4) Protokoły wraz z załącznikami z kontroli przeprowadzanych przez organy zewnętrzne, w przypadku nadania im klauzuli „zastrzeżone”.”
5) Harmonogramy kontroli, w przypadku nadania im klauzuli „zastrzeżone”.
6) Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w stosunku do dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” lub w oparciu o dokumenty oznaczone klauzulą „zastrzeżone”.
7) Rejestr powiadomień Głównego Inspektora Informacji Finansowej.
8) Oświadczenia majątkowe (po wypełnieniu) pracowników Urzędu Miasta – składane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).
9) Oświadczenie o stanie majątkowym (po wypełnieniu) składane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679 z późn. zm.).
10) Materiały poprzedzające zawarcie umów, porozumień oraz podpisanie listów intencyjnych, z wyłączeniem gospodarki nieruchomościami i inwestycji, w przypadku nadania im klauzuli „zastrzeżone”.
11) Ekspertyzy i analizy opracowane dla potrzeb wydziałów/ biur, do czasu zapoznania się z nimi dyrektorów/kierowników lub osób przez nich upoważnionych, w przypadku nadania im klauzuli „zastrzeżone”.
12) Szczególne wymagania bezpieczeństwa i procedury bezpiecznej eksploatacji systemów i sieci teleinformatycznych służących do wytwarzania, przetwarzania, przekazywania lub przechowywania informacji oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”.
13) Protokoły powypadkowe, w przypadku nadania im klauzuli „zastrzeżone”.
14) Materiały wytwarzane na podstawie donosów, skarg, doniesień na działania osób, urzędu, instytucji i przedsiębiorstw, jeżeli zawierają wiadomości noszące cechy przestępstw do czasu podjęcia decyzji o ich ujawnieniu.
15) Metodyka wymiany informacji i prognozowania skażeń – KG PSP – 2003.
16) Plany akcji kurierskiej.
17) Plan współdziałania z instytucjami państwowymi w sprawie zabezpieczania przebiegu akcji kurierskiej.
18) Miejski plan reagowania kryzysowego.
19) Szczegółowy tryb typowania obiektów ważnych dla bezpieczeństwa państwa, w tym obronności podlegających szczególnej ochronie.
20) Zasady szczególnej ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa państwa, w tym obronności.
21) Wnioski w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby Sił Zbrojnych RP oraz świadczeń na rzecz OC i akcji kurierskiej
22) Zbiorcze zestawienia dotyczące pomocy medycznej Miasta Szczecin w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wystąpienia klęsk żywiołowych.
23) Książki orzeczeń lekarskich.
24) Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych Gminy Miasta Szczecin.
25) Wnioski o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
26) Wnioski o nadanie orderu/odznaczenia.
27) Komputerowa baza ewidencji gruntów i budynków dla terenu całego miasta oraz jej tzw. kopie zabezpieczające na nośnikach elektromagnetycznych.
28) Kody instalacji alarmowej chroniącej pomieszczenia Wydziału Informatyki, z wyłączeniem pomieszczenia serwerowni.

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 362/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 5 lipca 2006 r.

 

WYKAZ DOKUMENTÓW OBJĘTYCH W URZĘDZIE MIASTA SZCZECIN KLAUZULĄ

POUFNE

1) Protokoły i wyciągi z posiedzeń Kolegium Prezydenta Miasta, w przypadku nadania im klauzuli „poufne”.
2) Protokoły z kontroli jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta, jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin oraz spółek prawa handlowego, w których udziałowcem jest Miasto Szczecin, organizacji pozarządowych i innych jednostek kontrolowanych w zakresie, w jakim wykorzystują one majątek lub środki miejskie lub też realizują zadania powierzone przez Miasto albo też w zakresie wynikającym z zawartych z Miastem umów oraz załączniki do protokołów, akta kontrolne, wystąpienia pokontrolne, wyjaśnienia, zastrzeżenia i informacje o realizacji wniosków w przypadku nadania im przez osobę ustawową uprawnioną klauzuli „poufne”, uzgodnionej z Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
3) Protokoły wraz z załącznikami z kontroli przeprowadzonych przez organy zewnętrzne, w przypadku nadania im klauzuli „poufne”.
4) Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w stosunku do dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” lub w oparciu o dokumenty oznaczone klauzulą „poufne”.
5) Szczególne wymagania bezpieczeństwa i procedury bezpiecznej eksploatacji systemów i sieci teleinformatycznych służących do wytwarzania, przetwarzania, przekazywania lub przechowywania informacji oznaczonych klauzulą „poufne”.
6) Plan realizacji zadań związanych z osiąganiem podwyższonej i pełnej gotowości obronnej państwa przypisanych do realizacji Wydziałom i Biurom.
7) Plan obrony cywilnej Miasta Szczecin.
8) Ewidencja obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.).
9) Zbiorcze dane i informacje dotyczące osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony.
10) Wytyczne Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie organizacji systemu obiegu decyzji i informacji w Urzędzie Miasta Szczecin w czasie podwyższenia gotowości obronnej państwa i wojny.
11) Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie opracowania planu funkcjonowania Miasta Szczecin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa (kryzysu polityczno-militarnego) i wojny.
12) Plan funkcjonowania Miasta Szczecin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa (kryzysu polityczno-militarnego) i wojny.
13) Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta na czas „W”.
14) Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Szczecin na czas „W”.
15) Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie stałych dyżurów na czas zagrożenia bezpieczeństwa i wojny.
16) Protokoły z sesji Rady Miasta Szczecin, na których jawność obrad była wyłączona.
17) Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miasta Szczecin, w przypadku nadania im klauzuli „poufne”.
18) Dokumentacja spraw osób nadużywających alkoholu do sądowego postępowania o zobowiązaniu do leczenia, w przypadku nadania klauzuli „poufne”.
19) Kody instalacji alarmowych chroniących pomieszczenia Urzędu Miasta Szczecin i jego filii, z wyłączeniem pomieszczeń Wydziału Informatyki.
20) Kody instalacji alarmowej do pomieszczeń serwerowni w Wydziale Informatyki.
21) Plan ochrony fizycznej Urzędu Miasta Szczecin.
22) Plan postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową na wypadek wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.
23) Tryb postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową na wypadek wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.
24) Analiza stanu ochrony tajemnicy służbowej.
25) Ankiety bezpieczeństwa osobowego (po wypełnieniu).
26) Raporty dotyczące ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach podległych.
27) Porozumienia zawierane z organami, służbami i instytucjami państwowymi uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych.
28) Wyodrębniony zbiór numerów rejestracyjnych pojazdów organów, o których mowa w art. 76 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).
29) Postanowienia o wgląd do ksiąg stanu cywilnego, w przypadku nadania im klauzuli „poufne”.

 


udostępnił: Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych, wytworzono: 2006/08/17, odpowiedzialny/a: Urszula Sygit, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/17 10:47:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/17 10:47:23 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/17 09:56:50 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/17 09:25:44 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/17 09:24:48 nowa pozycja