Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 197/07 w sprawie zasad i trybu sprawowania kontroli nad sposobem realizacji zadań publicznych, wykorzystania majątku i środków finansowych Gminy Szczecin przez podmioty prowadzące działalność pożytku publ.

Data podpisania: 2007/04/25

Data wejścia w życie: 2007/04/25


ZARZĄDZENIE NR 197/07

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

 

 

w sprawie zasad i trybu sprawowania kontroli nad sposobem realizacji zadań publicznych, wykorzystania majątku i środków finansowych Gminy Szczecin przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane

 

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 Nr 96 poz.873, z 2004 Dz. U. Nr 64 poz.593, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. Nr 210 poz. 2135, z 2005 r. Dz. U. Nr 155 poz. 1298, Dz. U. Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1462, Dz. U. Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Dz. U. Nr 94 poz. 651) w związku z art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 13 grudnia 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz.220, Dz. U. Nr 62 poz.558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz.1271, Dz. U. Nr 214 poz.1806, z 2003r. Dz. U. Nr 80 poz.717, Dz. U. Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz. 1759 z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz.1441, Dz. U. Nr 175 poz. 1457, z 2006 r Dz. U. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 oraz art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 9 grudnia 2004 r. Nr 261 poz. 2603, Dz. U. Nr 281 poz. 2782, z 2005 Dz. U. Nr 130 poz.1087, Dz. U. Nr 69 poz.1420, Dz. U. Nr 175 poz. 1459, z 2006 r. Dz. U. Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i poz. 1601 oraz art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. „a” i art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 zm. z 2002r. Nr 153 poz. 1271, z 2004r. Nr 240 poz. 2407, z 2005r. Nr 64 poz. 565, Nr 132 poz 1110) zarządzam co następuje:

 

§ 1.1 W celu zapewnienia właściwej kontroli nad sposobem realizacji zadań publicznych, wykorzystania majątku i środków finansowych Gminy Szczecin przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, wprowadzam zasady i tryb wykonywania czynności kontrolnych, w brzmieniu stanowiącym Załącznik do Zarządzenia,
z zastrzeżeniem ust.2,3,4.

     2. Kontrola realizacji zawartych umów dotyczących korzystania z komunalnych lokali użytkowych, zarządzanych przez zakład budżetowy pn. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego oraz  Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże”, odbywa się w oparciu o odrębne przepisy, w tym
w szczególności, przepisy wynikające ze sprawowanego przez Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych nadzoru i kontroli wobec wymienionych podmiotów zarządzających.

     3. Kontrola, o której mowa w ust. 2 może odbywać się we współpracy Wydziału Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych z Biurem ds. Organizacji Pozarządowych.

     4. Poza kontrolą, o której mowa w ust. 2, na wniosek Biura ds. Organizacji Pozarządowych, Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych, Wydział Sportu, Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Wydział Oświaty przeprowadza kontrolę wskazanych przez Biuro podmiotów działających w komunalnych lokalach użytkowych i innych obiektach stanowiących majątek gminy.

 

§ 2. Tryb i zasady kontroli, o których mowa w § 1, stosuje się do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionych w art. 3. ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.), spółdzielni socjalnych oraz jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanych, realizujących zadania publiczne w imieniu Gminy Szczecin, wyłonionych
w drodze procedur właściwych dla tej grupy podmiotów, w szczególności w drodze otwartych konkursów ofert
, korzystających z majątku Gminy Szczecin oraz korzystających ze środków finansowych Gminy Szczecin uzyskanych w drodze innych procedur niż otwarte konkursy ofert.

 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom wydziałów i kierownikom biur, będących dysponentami środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych wykonywanych przez podmioty, o których mowa w § 2, dysponentami majątku Gminy Szczecin przekazanych do użytkowania we wszelkich formach ww. podmiotom oraz środków finansowych Gminy Szczecin.

           

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załącznik   

do Zarządzenia Nr 197/07

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 25 kwietnia 2007r.

 

ZASADY I TRYB KONTROLI

NAD SPOSOBEM REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH, WYKORZYSTANIA MAJĄTKU I ŚRODKÓW FINANSOWYCH GMINY SZCZECIN PRZEZ PODMIOTY

PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO, SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE ORAZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODLEGŁE ORGANOM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ LUB PRZEZ NIE NADZOROWANE

 

Rozdział 1

 Postanowienia ogólne

 

§ 1. Ilekroć w niniejszym załączniku jest mowa o:

1)      Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Szczecin,

2)      Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Szczecin,

3)      Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Miasto Szczecin,

4)      Organizacji - należy przez to rozumieć podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane,

5)      Dysponencie - należy przez to rozumieć dyrektorów wydziałów i kierowników biur Urzędu, którzy są dysponentami środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych przez Organizacje, dysponentami majątku i środków finansowych Gminy,

6)      kontroli – należy przez to rozumieć kontrolę bieżącą związaną z realizacją zadań publicznych, które są w części lub całości finansowane z budżetu Gminy lub z wykorzystaniem majątku i środków finansowych Gminy,

7)      Biurze – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną Urzędu odpowiedzialną za współpracę z Organizacjami,

8)      konkursie - należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z poźn. zm.) oraz konkurs ofert w rozumieniu przepisów art. 25 ust. 4 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z poźn. zm.)

 

§ 2. 1. W terminie do 15 lutego każdego roku Dysponenci przedkładają do Biura sprawozdania dotyczące przeprowadzonych czynności kontroli w roku poprzednim
w zakresie sposobu realizacji zadań publicznych, wykonywanych przez Organizacje, wykorzystania majątku i środków finansowych Gminy.

2 W terminie do 15 marca każdego roku Biuro przedkłada Prezydentowi zbiorcze sprawozdanie dotyczące przeprowadzonych czynności kontroli w roku poprzednim w zakresie sposobu realizacji zadań publicznych, wykonywanych przez Organizacje, wykorzystania majątku i środków finansowych Gminy.

3. Wzór sprawozdania z kontroli stanowi Załącznik nr 4 do Zasad i trybu kontroli nad sposobem realizacji zadań publicznych, wykorzystania majątku i środków finansowych Gminy przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane”.

4. Prezydent w trakcie trwania roku budżetowego może żądać od Dysponentów przedłożenia sprawozdań dotyczących wybranych zagadnień objętych kontrolą.

5. Dysponent winien prowadzić kontrolę nad realizacją zadań publicznych realizowanych przez Organizacje oraz sposobem wykorzystania majątku i środków finansowych Gminy.

 

Rozdział 2

Przedmiot sprawowania kontroli

 

§ 3. 1. Przedmiotem kontroli nad sposobem realizacji zadań jest w szczególności:

1)                  stan realizacji zadań,

2)                  efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadań,

3)                  prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadań,

4)                  prowadzenie dokumentacji określonej i w postanowieniach umowy,

5)                  inne, określone w umowie, ważne z punktu widzenia Dysponentów elementy zadań publicznych, związanych z ich realizacją.

2. Przedmiotem kontroli nad sposobem wykorzystania majątku Gminy jest w szczególności:

1)                 zgodność wykorzystania majątku z postanowieniami aktów prawa lokalnego i umów,

2)                 prowadzenie działalności na majątku zgodnej z celami statutowymi Organizacji oraz postanowieniami umownymi.

3. Przedmiot kontroli nad sposobem wykorzystania środków publicznych uzyskanych przez Organizacje w drodze innych procedur niż konkursy jest analogiczny jak w § 3. 1.

 

Rozdział 3

Tryb sprawowania kontroli

 

§ 4. 1. Podstawowym trybem sprawowania kontroli przez Dysponenta nad sposobem realizacji zadań publicznych jest:

1)                   analiza dokumentów związanych z realizacją zadania publicznego,

2)                   wizytacja miejsc, w których realizowane są zadania publiczne przez przedstawicieli Dysponenta.

2. Materiałami informacyjnymi stanowiącymi przedmiot analizy są:

1)                  oferta złożona w konkursie,

2)                  umowa na realizację zadań publicznych,

3)                  prowadzona bieżąca dokumentacja księgowa i merytoryczna,

4)                  materiały faktograficzne dotyczące realizacji zadań przez Organizację.

3. W ramach czynności kontroli nad sposobem realizacji zadań publicznych, analizie mogą być poddawane również inne dokumenty, ważne z punktu widzenia realizacji zadania.

4. Pracownicy Dysponenta przed podjęciem czynności kontrolnych zobowiązani są do złożenia oświadczenia o braku lub pozostawaniu w stosunku dominacji, podległości lub zależności
w stosunku do Organizacji realizującej zadania publiczne w oparciu o środki pochodzące
z budżetu Dysponenta.

5. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do Zasad i trybu kontroli nad sposobem realizacji zadań publicznych, wykorzystania majątku i środków finansowych Gminy przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane”.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 4, Dysponent jest zobowiązany do natychmiastowego wyłączenia pracownika i przekazania spraw związanych z kontrolą nad realizacją zadania publicznego innemu podległemu pracownikowi.

7. W sprawach związanych z wykorzystaniem majątku Gminy podstawowym trybem sprawowania kontroli przez Dysponenta nad sposobem jego wykorzystania jest:

1)            analiza przynajmniej raz w roku po zakończeniu roku kalendarzowego materiałów informacyjnych przedkładanych przez Organizacje do Biura (raport dot. wykorzystania przez Organizację lokalu komunalnego lub nieruchomości),

2)            wizytacja miejsc – przynajmniej raz w roku w trakcie trwania roku budżetowego przez przedstawicieli Dysponenta w celu dokonania wiarygodnej oceny wykorzystania majątku Gminy.

8. Tryb kontroli i materiały informacyjne związane ze sposobem wykorzystania środków publicznych uzyskanych przez Organizacje w drodze innych procedur niż otwarte konkursy ofert są analogiczne jak w § 4 ust. 1 - 3.

 

Rozdział 4

Zasady sprawowania kontroli

 

§ 5. 1. Dysponent prowadzi kontrolę wyłącznie w zakresie opisanym w § 3.

2. Dysponent w terminie co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem kontroli w siedzibie Organizacji bądź w miejscu wykonywania zadania, związanej z analizą dokumentacji przechowywanej
w miejscu wykonywania zadania lub w siedzibie Organizacji, informuje Organizację w formie pisemnej o zamiarze przeprowadzenia kontroli.

3. Wzór zawiadomienia o kontroli stanowi Załącznik nr 1 do Zasad i trybu kontroli nad sposobem realizacji zadań publicznych, wykorzystania majątku i środków finansowych Gminy przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane”.

4. Do przeprowadzenia kontroli uprawnia imienne upoważnienie wystawione przez Prezydenta na wniosek Dysponenta złożony do Wydziału Organizacyjnego.

5. Upoważnienie jest ważne z dowodem osobistym osoby upoważnionej lub legitymacją służbową.

6. Z prowadzonej kontroli sporządzany jest w dwóch egzemplarzach protokół stanowiący Załącznik nr 2 do “Zasad i trybu kontroli nad sposobem realizacji zadań publicznych, wykorzystania majątku i środków finansowych Gminy przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane”.

7. Protokół jest podpisany przez przedstawiciela Organizacji i pracownika Dysponenta, przy czym jeden egzemplarz protokołu pozostaje w siedzibie Organizacji a drugi w dokumentacji zlecenia zadania publicznego w siedzibie Dysponenta.

8. W przypadku, gdy kontrolowany zgłasza zastrzeżenia do protokołu kontroli przysługuje mu możliwość złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni od daty podpisania protokołu do Dysponenta środków, który prowadził kontrolę.

9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji zadania publicznego, wykorzystaniu majątku Gminy czy wykorzystaniu środków publicznych uzyskanych przez Organizacje
w drodze innych procedur niż otwarte konkursy ofert, Dysponent prowadzi postępowanie wyjaśniające, zmierzające do usunięcia przez Organizację nieprawidłowości.

10. Dysponent w toku postępowania wyjaśniającego wskazuje Organizacji termin usunięcia nieprawidłowości, o których mowa w ust. 9.

11. Dysponent uprawniony jest także do wizytacji miejsc wykonywania zadania, bez uprzedniego powiadomienia Organizacji, jeśli określone w umowie zostały czas i miejsce realizacji zadania. Dysponent upoważniony jest do przedstawienia Organizacji zaleceń w przypadku stwierdzenia
w wyniku wizytacji nieprawidłowości w realizacji zadania.

12. Dokumentacja przebiegu i wyników kontroli jest publikowana przez Dysponenta
w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Załącznik Nr 1 do

„Zasad i trybu kontroli nad sposobem realizacji

 zadań publicznych, wykorzystania majątku i środków finansowych Gminy Szczecin przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego,

spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej

lub przez nie nadzorowane”

 

WZÓR ZAWIADOMIENIA O KONTROLI W ORGANIZACJACH, O KTÓRYCH MOWA W § 1 PKT 4 ZASAD I TRYBU KONTROLI NAD SPOSOBEM REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH, WYKORZYSTANIA MAJĄTKU I ŚRODKÓW FINANSOWYCH GMINY SZCZECIN PRZEZ PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO, SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE ORAZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODLEGŁE ORGANOM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

LUB PRZEZ NIE NADZOROWANE

 

 

 

 

.....................................................

Pieczątka nagłówkowa

Pani/Pan ......................................................

... (funkcja) ................................................

... (nazwa jednostki organizacyjnej) ..........

 

Znak: ........................................................................        Data: ..............

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O KONTROLI

 

 

 

Na podstawie § 8 pkt 4 Umowy nr........... z dnia.............. uprzejmie zawiadamiam, iż ..... (nazwa i adres kontrolowanej jednostki) ..... została wyznaczona do skontrolowania.

Kontrola zostanie przeprowadzona w dniu/dniach ..... (data rozpoczęcia i zakończenia kontroli, z wyszczególnieniem ewentualnych przerw) ..... i obejmować będzie ..... (określenie przedmiotu kontroli) ..... w okresie ..... (okres, jaki obejmuje kontrola) ..... .

 

 

 

..................................

 (podpis osoby uprawnionej)

  

 

 

Załącznik Nr 2 do

„Zasad i trybu kontroli nad sposobem realizacji

 zadań publicznych, wykorzystania majątku i środków finansowych Gminy Szczecin przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego,

spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej

lub przez nie nadzorowane”

 

WZÓR PROTOKOŁU KONTROLI W ORGANIZACJACH, O KTÓRYCH MOWA W § 1 PKT 4 ZASAD I TRYBU KONTROLI NAD SPOSOBEM REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH, WYKORZYSTANIA MAJĄTKU I ŚRODKÓW FINANSOWYCH GMINY SZCZECIN PRZEZ PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO, SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE ORAZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODLEGŁE ORGANOM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

LUB PRZEZ NIE NADZOROWANE

 

 

PROTOKÓŁ KONTROLI

 

Przeprowadzonej w ..... (nazwa jednostki kontrolowanej z adresem) ..... , której(ego) kierownikiem (dyrektorem, prezesem, naczelnikiem itd.) jest ..... (określenie funkcji oraz imię i nazwisko kierownika jednostki) ..... w dniu/dniach ..... (data rozpoczęcia i zakończenia kontroli, z wyszczególnieniem ewentualnych przerw) ..... przez ........... (imiona i nazwiska przeprowadzających kontrolę) ........ na podstawie upoważnienia do kontroli nr ..... z dnia .......

 

Kontrolą objęto ....................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

................................................  (określenie przedmiotu kontroli)................................................

.....................................................................................................................................................


Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych: .................................................
.....................................................................................................................................................

......................................  (określenie wszystkich podjętych czynności,)......................................

............  (np. porównanie stanu faktycznego z dokumentacją, dokonanie, oględzin itd.)...........

.....................................................................................................................................................

 

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonał następujących ustaleń: ..............

.....................................................................................................................................................

............................................  (w szczególności wnioski wskazujące)...........................................

.........................  (na stwierdzone nieprawidłowości z przytoczeniem dowodów)........................

..................................  (potwierdzających ustalenia zawarte w protokole).................................

.....................................................................................................................................................

 

W toku czynności kontrolnych odnośnie sprawy ..... (określić przedmiot) ..... wyjaśnienia złożyli:

1. .......... (imię, nazwisko) .........., w których stwierdzono, co następuje: ................................

.....................................................................................................................................................

Wyjaśnienia powyższe zasługują/nie zasługują na uwzględnienie z powodu ..... (podać przyczyny i dowody) ..... .

2. .......... (imię, nazwisko) .........., w których stwierdzono, co następuje: ................................

.....................................................................................................................................................

Wyjaśnienia powyższe zasługują/nie zasługują na uwzględnienie z powodu ..... (podać przyczyny i dowody) ..... .

 

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu/wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu:     

.....................................................................................................................................................

 

Protokół kontroli sporządzono w ..... jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

 

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie ..... dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokóle ustaleń.

 

Część składową niniejszego Protokołu stanowią następujące załączniki:

1. .................................................................................................................................................

2. .................................................................................................................................................

3. .................................................................................................................................................

 

Protokół zawiera ..... ponumerowanych stron.

 

1. ..............................................................................................                                                 1. ..............................................

2. ..........................................................................................................                                                             (podpis kierownika

3. ….................................................................................................                                                        jednostki kontrolowanej)

    (podpisy osób kontrolujących)

 

 

Załącznik Nr 3 do

„Zasad i trybu kontroli nad sposobem realizacji

 zadań publicznych, wykorzystania majątku i środków finansowych Gminy Szczecin przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego,

spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej

lub przez nie nadzorowane”

 

WZÓR OŚWIADCZENIA OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PRZEPROWADZANIA KONTROLI
W ORGANIZACJACH, O KTÓRYCH MOWA W § 1 PKT 4 ZASAD I TRYBU KONTROLI NAD SPOSOBEM REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH, WYKORZYSTANIA MAJĄTKU I ŚRODKÓW FINANSOWYCH GMINY SZCZECIN PRZEZ PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO, SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE ORAZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODLEGŁE ORGANOM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ LUB PRZEZ NIE NADZOROWANE

                            

 

 

Imię i nazwisko            ...................................................................................................................

 

Oświadczam, co następuje:

 

W odniesieniu do .....................................................................................................................................................:           

                                                                        (nazwa i adres kontrolowanej jednostki)

 

1. Jestem / nie jestem* związany stosunkiem prawnym, z tytułu którego uzyskałem przychód
(np. umowa o pracę, umowa-zlecenie, umowa o dzieło),

 

2. Jestem / nie jestem*  członkiem organów wykonawczych, kontrolnych ww. podmiotu,

 

3. Jestem /nie jestem * członkiem ww. podmiotu,

 

4. Jestem / nie jestem* wolontariuszem działającym na rzecz ww. podmiotu.

 

 

 

 

Szczecin, dnia.............................................                podpis..............................................................

 

 

*niepotrzebne skreślić

 


Załączniki:

udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2007/06/08, odpowiedzialny/a: Anna Stępień, wprowadził/a: Anna Stępień, dnia: 2007/06/08 09:42:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Stępień 2007/06/08 09:42:01 nowa pozycja