Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 206/07 w sprawie powołania Społecznej Rady Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie

Data podpisania: 2007/04/26

Data wejścia w życie: 2007/04/26


ZARZĄDZENIE NR 206/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 26 kwietnia 2007 r.

w sprawie powołania Społecznej Rady Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie


Na podstawie § 9 Załącznika do Zarządzenia Nr 57/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 187/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 kwietnia 2006 r., Zarządzenie Nr 85/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 lutego 2007 r.) , zarządzam, co następuje:
§ 1. Powołuję Społeczną Radę Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie, zwaną dalej Radą, w składzie:
Przewodniczący:
1) Dariusz Matejski – zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin
Zastępca Przewodniczącego:
2) Katarzyna Marlicz - radna Rady Miasta Szczecin
Członkowie:
3) Agnieszka Draabe – przedstawiciel fundacji Canis Gratia e.V.
4) Michał Górski - główny specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin
5) Leonard Gugała - przedstawiciel Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
6) Anna Kiepas-Kokot – przedstawiciel Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami
7) Józef Krzempek – przedstawiciel Ligi Ochrony Przyrody
8) Wioletta Nowak – przedstawiciel Związku Kynologicznego
9) Jan Posłuszny - radny Rady Miasta Szczecin
10) Barbara Zorga – przedstawiciel Zachodniopomorskiego Towarzystwa Ekologii Praktycznej
11) Anna Bednarek – przedstawiciel Rady Osiedla Podjuchy
§ 2. Rada jest organem doradczym i opiniodawczym Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie inicjowania oraz oceny realizacji działań podejmowanych przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie.
§ 3. Organizację i tryb pracy Rady określa regulamin stanowiący Załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 4. Kadencja Rady pokrywa się z okresem trwania V kadencji Rady Miasta.
§ 5. Obsługę merytoryczną i techniczną Rady zapewnia zakład budżetowy pn. Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie.
§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta ds. z zakresu bieżącego funkcjonowania miasta, ochrony środowiska, polityki mieszkaniowej i gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz przekształceń miejskich jednostek organizacyjnych.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do
Zarządzenia Nr 206/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 26. kwietnia 2007 r.


Regulamin funkcjonowania Społecznej Rady Schroniska
dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie


Rozdział 1
Cele i zadania Rady
§ 1.1. Społeczna Rada Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie pełni funkcję programową i doradczą, w następujących obszarach działań:
1) zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Szczecin,
2) dobrostanu zwierząt przebywających w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie (zwanym dalej Schroniskiem), będącym jednostką organizacyjną Zakładu Usług Komunalnych,
3) polityki adopcyjnej zwierząt przebywających w Schronisku.
2. Realizując funkcję, o której mowa w ust. 1, Rada kieruje swoje stanowisko do Zakładu Usług Komunalnych za pośrednictwem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Szczecinie.
§ 2. Zadaniem Rady jest wypracowanie na podstawie sprawozdań, informacji, protokołów z kontroli i in. tego rodzaju dokumentów wspólnego stanowiska w ww. obszarach działań, zmierzającego do poprawy sytuacji i przedstawienie go Prezydentowi Miasta, za pośrednictwem Zastępcy Prezydenta ds. z zakresu bieżącego funkcjonowania miasta, ochrony środowiska, polityki mieszkaniowej i gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz przekształceń miejskich jednostek organizacyjnych.
§ 3. Celem działania Rady jest wypracowanie polityki przeciwdziałania i rozwiązywania problemu bezdomności zwierząt, która będzie stanowić podstawę do aktualizacji uchwały Nr IX/181/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 22 września 2003 r. w sprawie gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych.

Rozdział 2
Organizacja i działanie Rady
§ 4. Rada jest powoływana spośród przedstawicieli organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, radnych Rady Miasta Szczecin oraz pracowników Urzędu Miasta Szczecin.
§ 5. Członkowie Rady spotykają się na posiedzeniach nie rzadziej niż raz na dwa miesiące w trybie posiedzeń zwyczajnych. W okresach między posiedzeniami członkowie Rady, za zgodą i za pośrednictwem przewodniczącego Rady, mogą występować do Zakładu Usług Komunalnych za pośrednictwem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM z wnioskiem o udostępnienie informacji, które są niezbędne dla przeprowadzenia analizy problemu, poruszanego na posiedzeniu.
§ 6. W sytuacjach wymagających pilnego wypracowania stanowiska Rady, na wniosek przynajmniej 2 członków Rady lub Zastępcy Prezydenta ds. z zakresu bieżącego funkcjonowania miasta, ochrony środowiska, polityki mieszkaniowej i gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz przekształceń miejskich jednostek organizacyjnych Przewodniczący zwołuje posiedzenie nadzwyczajne.
§ 7. Na wniosek przynajmniej dwóch członków Rady lub Zastępcy Prezydenta ds. z zakresu bieżącego funkcjonowania miasta, ochrony środowiska, polityki mieszkaniowej i gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz przekształceń miejskich jednostek organizacyjnych, posiedzenie Rady może mieć charakter wizytacji Schroniska.
§ 8. Zadaniem Przewodniczącego Rady jest zwoływanie i prowadzenie posiedzeń.
§ 9. Stanowisko Rady jest podejmowane w drodze głosowania zwykłą większością głosów „za”. W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” rozstrzyga głos Przewodniczącego posiedzeniu Rady.
§ 10. Zakład Usług Komunalnych przekazuje projekt protokołu z posiedzenia Rady jej Przewodniczącemu w terminie 7 dni od daty posiedzenia.
§ 11. Wypracowane stanowisko Rady ma charakter jawny i jest publikowane na stronach internetowych Urzędu Miasta Szczecin oraz może być publikowane na stronach internetowych organizacji i instytucji reprezentowanych w Radzie.
§ 12. Rada przyjmuje skargi, wnioski, informacje na temat funkcjonowania Schroniska, za pośrednictwem instytucji lub organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. W celu wyjaśnienia sytuacji będących przyczyną skargi lub wniosku Rada zwraca się do kierownictwa Schroniska o przekazanie informacji istotnych dla wyjaśnienia sprawy. Organizacje niereprezentowane w Radzie oraz osoby trzecie zwracają się do Rady w formie pisemnej.
§ 13. Na wniosek Rady kierownik Schroniska lub inny pracownik Zakładu Usług Komunalnych zobowiązany jest przygotować i przekazać Radzie informacje dotyczące analizowanego przez Radę problemu w odniesieniu do działalności Schroniska.
§ 14. Na wniosek członka Rady lub Zastępcy Prezydenta ds. z zakresu bieżącego funkcjonowania miasta, ochrony środowiska, polityki mieszkaniowej i gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz przekształceń miejskich jednostek organizacyjnych Przewodniczący może zapraszać na posiedzenie gości, których obecność jest wskazana ze względu na ich wiedzę lub doświadczenie w dziedzinie poruszanego przez Radę problemu.
§ 15. Rada w cyklu rocznym, do końca stycznia roku następnego, zdaje sprawozdanie ze swojej działalności, przedkładając je Prezydentowi Miasta Szczecin za pośrednictwem Zastępcy Prezydenta ds. z zakresu bieżącego funkcjonowania miasta, ochrony środowiska, polityki mieszkaniowej i gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz przekształceń miejskich jednostek organizacyjnych.
§ 16. Działalność w Radzie ma charakter społeczny, toteż nie wiąże się z wynagrodzeniem członków Rady w żadnej formie.


udostępnił: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, wytworzono: 2009/02/23, odpowiedzialny/a: Dariusz Matejski, wprowadził/a: Michał Górski, dnia: 2009/02/23 15:48:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Michał Górski 2009/02/23 15:48:57 modyfikacja wartości
Michał Górski 2009/02/23 15:45:27 nowa pozycja