Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 247/07 w sprawie stawek czynszu w mieszkaniowym zasobie Gminy Miasto Szczecin

Data podpisania: 2007/05/14

Data wejścia w życie: 2007/05/14


ZARZĄDZENIE NR 247/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 14 maja 2007 r.

w sprawie stawek czynszu w mieszkaniowym zasobie Gminy Miasto Szczecin. 

        Na podstawie § 28 uchwały Nr LX/1123/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2006-2011 (zm. uchwała Nr VIII/258/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2007 r.), zarządzam, co następuje:

     §1. Miesięczną stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin oblicza się według następującego wzoru:

 

stawka czynszu

 

=

ilość punktów dla danego lokalu

 

x

wskaźnik przeliczeniowy
kosztu odtworzenia
1 m
2 pow. użytkowej budynku

x

wskaźnik procentowy
wartości odtworzeniowej
1 m
2 lokalu

:

12m-cy

 

51

 

 

gdzie:
1) ilość punktów dla danego lokalu określa się zgodnie z procedurą wskazaną w załączniku do niniejszego Zarządzenia,
2) wskaźnik procentowy wartości odtworzeniowej 1m2 lokalu wynosi 2,6 %,
3) wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 pow. użytkowej budynku odpowiada wskaźnikowi przeliczeniowemu kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla Miasta Szczecin obowiązującemu od 1 października roku ubiegłego do 31 marca danego roku, każdorazowo ogłaszanemu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w dzienniku urzędowym województwa, w drodze obwieszczenia, zwanego dalej “wskaźnikiem”.
    
    §2.1. Zmiana obowiązującej stawki czynszu następuje co roku z dniem 1 września danego roku. 
    2. W przypadku spadku wartości wskaźnika, obowiązująca stawka czynszu nie ulega zmianie. 
    3. W przypadku wzrostu wartości wskaźnika czynsz za 1m2 lokalu mieszkalnego nie może przekroczyć 3% wartości wskaźnika w skali danego roku kalendarzowego.
    
    §3.1. Minimalną stawkę czynszu ustala się w wysokości stawki obliczonej dla lokalu mieszkalnego o ilości punktów równej 13. 
    2. Stawka czynszu za lokal socjalny równa jest połowie stawki minimalnej.
   
    §4. Traci moc Zarządzenie Nr 424/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 sierpnia 2006 roku w sprawie stawek czynszu w mieszkaniowym zasobie Gminy Miasto Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 455/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 sierpnia 2006 roku).
    
    §5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.
    
    §6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Załącznik do Zarządzenia Nr 247/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 14 maja 2007 r.
 
 
ZASADY USTALANIA ILOŚCI PUNKTÓW
DLA DANEGO LOKALU MIESZKALNEGO WCHODZĄCEGO W SKŁAD
MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY MIASTO SZCZECIN
 
 
I ZASADY OGÓLNE

1. Miarą wartości użytkowej lokalu mieszkalnego jest określenie ilości punktów ustalonych wg kryteriów punktowego różnicowania stawek czynszu w mieszkaniowym zasobie Gminy Miasto Szczecin, z uwzględnieniem czynników podwyższających i obniżających wartość użytkową lokalu mieszkalnego.
2. Dla każdego lokalu mieszkalnego winna być ustalona ogólna ilość punktów stanowiąca sumę punktów za poszczególne czynniki przypisane do danego lokalu. Obowiązkiem zarządcy budynku lub właściciela jest wypełnienie formularza określającego ilość punktów dla danego lokalu, który stanowić będzie podstawę do ustalenia wysokości stawki czynszu.
3. Jako standardowy lokal mieszkalny w mieszkaniowym zasobie Gminy Miasto Szczecin przyjmuje się lokal położony w budynku wybudowanym w latach 1970-1989 wyposażony w łazienkę i w.c., instalację c.o. sieciową; instalację wodociągową, kanalizacyjną i gazową; składający się z trzech pokoi z kuchnią; położony na pierwszym piętrze budynku zlokalizowanego w Śródmieściu; ze sprzątaniem budynku i dojścia do budynku - łącznie 51 punktów.
4. Definicję pojęcia “powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego” oraz sposób dokonywania obmiaru powierzchni użytkowej lokalu przyjmuje się zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.).

II KRYTERIA PUNKTOWEGO RÓŻNICOWANIA STAWEK CZYNSZU Z UWZGLĘDNIENIEM CZYNNIKÓW PODWYŻSZAJĄCYCH I OBNIŻAJĄCYCH WARTOŚĆ UŻYTKOWĄ LOKALI MIESZKALNYCH:
 
LP.
KRYTERIA/CZYNNIKI
OCENA PUNKTOWA
1

Ogólny stan techniczny budynku                                        skala od (-8) do 10 pkt

1.1
Budynki zbudowane do 31.12.1945r. i odbudowane ze zniszczeń wojennych po 01.01.1946r.
4 pkt
1.2
Budynki po kapitalnym remoncie od dnia 01.01.1974r.
8 pkt
1.3
Budynki zbudowane w okresie od 01.01.1946r. do 31.12.1959r.
5 pkt
1.4
Budynki zbudowane w okresie od 01.01.1960r. do 31.12.1969r.
7 pkt
1.5
Budynki zbudowane od 01.01.1970r. do 31.12.1989r.
8 pkt
1.6
Budynki zbudowane i budynki przebudowane, rozbudowane, nadbudowane lub zmodernizowane po 01.01.1990r.
10 pkt
1.7
Budynki zakwalifikowane do remontu kapitalnego lub modernizacji ujęte w planach remontowych właściciela budynku
0 pkt
1.8
Budynki zakwalifikowane ze względu na stan techniczny do rozbiórki, ujęte w ewidencji do wykwaterowań mieszkańców
(-8) pkt
1.9
Termomodernizacja budynku - wykonanie ocieplenia budynku wraz z wykonaniem
elewacji mających na celu poszanowanie energii i jej oszczędność, z
wyłączeniem budynków zbudowanych  i budynków po modernizacji, przebudowie i
rozbudowie po 01.01.1990 r.
2 pkt
2
Wyposażenie budynku i lokalu w instalacje techniczne         skala od (-2) do 6 pkt
 
2.1
Instalacja centralnego ogrzewania zasilana z miejskiej sieci ciepłowniczej lub kotłowni lokalnej, bądź instalacja etażowa (ogrzewanie gazowe lub elektryczne) wykonana przez wynajmującego lub po dokonaniu zwrotu pełnych kosztów wykonania ulepszenia1
4 pkt
2.2
Instalacja ciepłej wody użytkowej zasilana z miejskiej sieci ciepłowniczej lub kotłowni lokalnej, bądź instalacja etażowa (podgrzewanie gazowe lub elektryczne) wykonana przez wynajmującego lub po dokonaniu zwrotu pełnych kosztów wykonania ulepszenia1
6 pkt
2.3
Instalacja gazowa z kuchenką gazową lub instalacja elektryczną z kuchenką elektryczną
2 pkt
2.4
Instalacja wodociągowa
2 pkt
2.5
Instalacja kanalizacyjna
2 pkt
2.6
Brak instalacji wodno-kanalizacyjnej
(-2) pkt
3
Atrakcyjność użytkowa lokalu mieszkalnego1                                    skala od (-4) do 12 pkt
3.1
Łazienka z w.c. w lokalu (wydzielone pomieszczenie z rozprowadzoną instalacją wodociągowo-kanalizacyjną)
12 pkt
3.2
Łazienka w lokalu (wydzielone pomieszczenie z rozprowadzoną instalacją wodociągowo-kanalizacyjną)
8 pkt
3.3
Łazienka poza lokalem
6 pkt
3.4
W.c. w lokalu (wydzielone pomieszczenie z rozprowadzoną instalacją wodociągowo-kanalizacyjną)
5 pkt
3.5
W.c. poza lokalem
1 pkt
3.6
W.c. poza budynkiem
(-3) pkt
3.7
Pokoje w układzie amfiladowym (ciąg pokoi połączonych otworami drzwiowymi)
(-1) pkt
3.8
“Ślepa” kuchnia2
(-1) pkt
3.9
Wnęka kuchenna3
(-2) pkt
3.10
Lokal wspólny lub tzw. lokal “rotacyjny”
(-4) pkt
3.11
“Pojedynka” z wejściem z klatki schodowej (pokój o powierzchni mniejszej niż 10 m2, bez pomieszczeń przynależnych)
(-2) pkt
3.12
1 pokój (pokój o powierzchni 10 m2 i więcej bez pomieszczeń przynależnych)
1 pkt
3.13
1 pokój + kuchnia4
2 pkt
3.14
2 pokoje
2 pkt
3.15
2 pokoje + kuchnia
3 pkt
3.16
3 pokoje
3 pkt
3.17
3 pokoje + kuchnia
5 pkt
3.18
4 pokoje + kuchnia
7 pkt
3.19
5 pokoi i więcej + kuchnia
9 pkt
4
Lokalizacja wg dzielnic i osiedli zgodnie z podziałem administracyjnym miasta 
skala od 1 do 7 pkt
4.1
Śródmieście – osiedla:  Centrum, Łękno, Niebuszewo–Bolinko, Nowe Miasto,
                                      Śródmieście–Zachód, Śródmieście–Północ, Stare Miasto, Turzyn
7 pkt
4.2
Śródmieście – Os. Drzetowo–Grabowo
4 pkt
4.3
Śródmieście – Os. Wyspa Pucka
2 pkt
4.4
Prawobrzeże – osiedla: Bukowe–Klęskowo, Dąbie, Majowe–Kijewo, Słoneczne, Zdroje,
                         Podjuchy
4 pkt
4.5
Prawobrzeże - Os. Załom
3 pkt
4.6
Prawobrzeże - Os. Żydowce–Klucz
2 pkt
4.7
Prawobrzeże - osiedla: Wielgowo–Sławociesze–Zdunowo, Płonia–Smierdnica–Jezierzyce
2 pkt
4.8
Północ - osiedla:  Niebuszewo, Żelechowa
4 pkt
4.9
Północ - osiedla:  Golęcino-Gocław, Warszewo
3 pkt
4.10
Północ - Os. Bukowo
2 pkt
4.11
Północ – osiedla: Stołczyn, Skolwin
1 pkt
4.14
Zachód - osiedla: Arkońskie-Niemierzyn, Gumieńce, Pogodno, Pomorzany,
              Zawadzkiego-Klonowica
6 pkt
4.15
Zachód - osiedla: Osów, Głębokie-Pilichowo, Krzekowo-Bezrzecze, Świerczewo
4 pkt
5
Atrakcyjność usytuowania lokalu mieszkalnego                       skala od (-3) do 6 pkt
5.1
Piętra: I, II, III w budynku bez dźwigu i pozostałe piętra w budynku z dźwigiem5
3 pkt
5.2
Parter i piętra od IV wzwyż w budynku bez dźwigu5
1 pkt
5.3
Małe domy mieszkalne6
6 pkt
5.4
Lokal usytuowany w budynku przy ciągu komunikacyjnym o silnym natężeniu ruchu ulicznego lub w pobliżu torów, zgodnie z poniższym wykazem ciągów komunikacyjnych:7
(-3) pkt
 
1.   ul. Arkońska
2.   ul. Anieli Krzywoń
3.   ul. Asnyka
4.   ul. Batalionów Chłopskich
5.   ul. Bogusława
6.   ul. Bohaterów Warszawy
7.   ul. Brama Portowa
8.   ul. Budziszyńska
9.   ul. Chmielewskiego
10. ul. Dębogórska
11. ul. Dubois
12. ul. Dworcowa
13. ul. Dworska
14. ul. Pyrzycka
15. ul. Felczaka
16. ul. Firlika
17. ul. Emilii Gierczak
18. ul. Emilii Plater
19. ul. Granitowa
20. ul. Grobla
21. ul. Gryfińska
22. ul. Gdańska
23. ul. Goleniowska
24. ul. Jagiellońska
25. ul. Jedności Narodowej
26. ul. Kaszubska
27. ul. Krzysztofa Kolumba
28. ul. Konarskiego
29. ul. Krasińskiego
30. ul. Kardynała Wyszyńskiego
31. ul. Klonowica
32. ul. Krakowska
33. ul. Królowej Jadwigi
34. ul. Krzywoustego
35. ul. Ku Słońcu
36. ul. 5-go Lipca
37. ul. Lipowa
38. ul. Lubeckiego
39. ul. Ludowa
40. ul. Leszczynowa
41. ul. Łucznicza 1
42. ul. Malczewskiego
43. ul. Metalowa
44. ul. Monte Cassino
45. ul. Mieszka I-go
46. ul. Matejki
47. ul. Mickiewicza
48. ul. Milczańska
49. ul. Nad Odrą
50. ul. Narutowicza
51. ul. Niepodległości
52. ul. Nocznickiego
53. ul. Niemierzyńska
54. ul. Obotrycka
55. ul. Obrońców Stalingradu
56. ul. Parkowa
57. ul. Piłsudskiego
58. ul. Piotra Skargi
59. ul. Powstańców Wlkp.
60. ul. Przodowników Pracy
61. ul. Pokoju
62. Al. Piastów
63. ul. Kołłątaja
64. ul. Rymarska
65. Pl. Rodła
66. ul. Rayskiego
67. ul. Sikorskiego
68. ul. Stołczyńska
69. ul. Strzałowska
70. ul. Szczawiowa
71. ul. Światowida
72. ul. Świętojańska
73. Pl. Sprzymierzonych
74. ul. Sczanieckiej
75. Pl. Wolności (Podjuchy)
76. ul. Szosa Stargardzka
77. ul. Obrońców Stalingradu
78. ul. Przyszłości
79. ul. Wiszesława
80. Al. Wojska Polskiego
81. ul. Wawrzyniaka
82. ul. Wierzbowa
83. ul. Wilcza
84. ul. Witkiewicza
85. ul. Wielkopolska
86. Al. Wyzwolenia
87. ul. Zwierzyniecka
88. Pl. Żołnierza
89. ul. Szosa Polska
90. budynki w bezpośredniej bliskości torów kolejowych do  100 m liczonej w linii prostej od pierwszej szyny
91. budynki w bezpośredniej bliskości torów tramwajowych do 30 m liczonej w linii prostej od pierwszej szyny.
 
5.5
Lokal z oknami wyłącznie na “podwórze-studnię” (lokal, którego wszystkie okna z pokoi przynależnych do lokalu znajdują się od strony podwórza, zabudowanego z każdej strony ścianami budynków lub murów do wysokości co najmniej jednego piętra ponad linię okien przedmiotowego lokalu)
(-1) pkt
5.6
Lokal w oficynie
(-1) pkt
5.7
Lokal w oficynie mieszkalnej nowo wybudowanej lub poddanej  modernizacji, przebudowie lub rozbudowie
0 pkt
5.8
Lokal w oficynie mieszkalnej nowo wybudowanej lub poddanej  modernizacji, przebudowie lub rozbudowie, w otoczeniu której zagospodarowano wnętrze podwórzowe jako teren zielony i rekreacyjny
2 pkt
5.9
Lokal w suterenie
(-3) pkt
5.10
Lokal usytuowany w budynku szkolnym w bezpośredniej bliskości sal lekcyjnych oraz lokal przylegający do przedszkola lub żłobka znajdującego się w tym samym budynku
(-3) pkt
6
Utrzymanie czystości w budynku i na posesji                           skala od (-1) do 5 pkt
 
6.1
Sprzątanie budynku i przyległej posesji
5 pkt
6.2
Sprzątanie przyległej posesji
2 pkt
6.3
Bez sprzątania budynku i przyległej posesji
(-1) pkt

-

-

-

-

-

-

 


Objaśnienia:
1    Jeżeli najemca wykonał na własny koszt ulepszenie lokalu polegające na wyposażeniu lokalu w instalację c.o., c.w., wydzielone pomieszczenie łazienki, w.c. lub łazienki z w.c. i nie otrzymał refundacji kosztów poniesionych na wykonanie ulepszenia, to brak jest podstaw do naliczania punktów za ww. ulepszenie. Dotyczy to także modernizacji wykonanych w ramach Programu Małych Ulepszeń.
Po dokonaniu pełnego zwrotu kosztów ulepszenia, do celu wyliczenia punktacji wyposażenie lokalu w ww. ulepszenie należy traktować tak jak wyposażenie budynku w adekwatne instalacje (patrz pkt 2) lub lokalu w  dodatkowe atuty (patrz pkt 3).
2    Pomieszczenie bez okna z wentylacją wykorzystywane jako kuchnia.
3    Cześć korytarza lub pomieszczenia posiadająca wentylację wykorzystywana jako kuchnia.
4   Przez kuchnię rozumieć należy również aneks kuchenny, czyli część pomieszczenia, którą technicznie można wydzielić jako osobne pomieszczenie).
5   W przypadku lokalu 2-poziomowego należy brać po uwagę kondygnację, na której znajdują się drzwi wejściowe do lokalu.
6   Mały dom mieszkalny to budynek wolnostojący, nie będący oficyną, w którym znajdują się co najwyżej 4 lokale. Naliczenie punktów za czynnik określony w pkt 5.3 wyklucza naliczenie punktów za czynniki określone w pkt 5.1 i 5.2.
7  Z przedstawionych ciągów komunikacyjnych wyłączone są oficyny budynków, budynki usytuowane ścianą szczytową do osi jezdni, budynki oddzielone pasem zieleni od jezdni i chodnikiem o szerokości powyżej 10 mb (liczone od krawężnika chodnika).
Za lokal w budynku położonym przy ciągu komunikacyjnym o silnym natężeniu ruchu ulicznego uznaje się lokal, którego okna z co najmniej jednego pokoju znajdują się od strony ulicy wymienionej w wykazie.

udostępnił: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, wytworzono: 2007/05/16, odpowiedzialny/a: Wajdziak Marcin, wprowadził/a: Aleksander Olszanowski, dnia: 2007/05/17 09:48:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aleksander Olszanowski 2007/05/17 09:48:05 modyfikacja wartości
Aleksander Olszanowski 2007/05/17 09:40:16 modyfikacja wartości
Aleksander Olszanowski 2007/05/17 09:36:56 modyfikacja wartości
Aleksander Olszanowski 2007/05/17 09:25:13 modyfikacja wartości
Aleksander Olszanowski 2007/05/17 09:23:46 modyfikacja wartości
Aleksander Olszanowski 2007/05/17 09:15:34 modyfikacja wartości
Aleksander Olszanowski 2007/05/17 08:23:24 modyfikacja wartości
Aleksander Olszanowski 2007/05/16 09:34:26 modyfikacja wartości
Aleksander Olszanowski 2007/05/16 08:55:04 modyfikacja wartości
Aleksander Olszanowski 2007/05/16 08:09:32 modyfikacja wartości
Aleksander Olszanowski 2007/05/16 08:06:02 modyfikacja wartości
Aleksander Olszanowski 2007/05/16 08:05:31 nowa pozycja