Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 217/07 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2007/04/27

Data wejścia w życie: 2007/04/27ZARZĄDZENIE NR 217/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 27 kwietnia 2007 r.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin.

        Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) zarządzam, co następuje :

 

    § 1. Nadaję Regulamin Organizacyjny Urzędowi Miasta Szczecin w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia. 


    § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom wydziałów i kierownikom biur Urzędu Miasta Szczecin. 


    § 3. Traci moc Zarządzenie Nr 57/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 187/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 kwietnia 2006 r., Zarządzenie Nr 85/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 lutego 2007 r.). 


    § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Załącznik do
Zarządzenia Nr 217/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 27 kwietnia 2007 r.

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

URZĘDU MIASTA SZCZECINRozdział 1
Postanowienia ogólne

    § 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Szczecin określa organizację i zasady funkcjonowania Urzędu, a w szczególności :
1) organizację Urzędu,
2) zasady funkcjonowania Urzędu,
3) zakres działania wydziałów i biur. 

    § 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o :
1) biurach - należy przez to rozumieć wewnętrzne, samodzielne komórki organizacyjne Urzędu działające poza wydziałami na prawach samodzielnych referatów,
2) dyrektorach - należy przez to rozumieć dyrektorów wydziałów oraz kierowników jednostek równorzędnych, to jest : Dyrektora Biura Prezydenta Miasta, Dyrektora Biura Rady Miasta, Dyrektora Biura Obsługi Interesantów, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, Dyrektora Biura Promocji i Informacji, Geodetę Miasta, Dyrektora Biura Budżetu, Kierownika Filii Urzędu,
3) filii - należy przez to rozumieć Filię Urzędu Miasta,
4) jednostkach organizacyjnych Urzędu - należy przez to rozumieć wydziały i biura Urzędu,
5) jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną utworzoną do realizacji zadań Miasta,
6) kierownikach - należy przez to rozumieć kierowników wewnętrznych, samodzielnych komórek organizacyjnych Urzędu, działających poza wydziałami na prawach samodzielnych referatów,
7) Mieście - należy przez to rozumieć Gminę Miasto Szczecin,
8) prezydencie - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Szczecin, pełniącego również funkcję starosty,
9) radzie - należy przez to rozumieć Radę Miasta Szczecin,
10) regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Szczecin,
11) sekretarzu - należy przez to rozumieć Sekretarza Miasta Szczecin,
12) skarbniku - należy przez to rozumieć Skarbnika Miasta Szczecin,
13) zastępcach prezydenta - należy przez to rozumieć Zastępców Prezydenta Miasta Szczecin,
14) wydziałach - należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne Urzędu o tej nazwie oraz inne wewnętrzne jednostki organizacyjne działające na prawach wydziału,
15) urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miasta Szczecin.

    § 3. Urząd jest jednostką budżetową i organizacyjną Miasta, przy pomocy której Prezydent wykonuje zadania z zakresu administracji publicznej, wynikające z zadań własnych Miasta, zadań zleconych z mocy ustaw lub przejętych przez Miasto w wyniku porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej.

    § 4. Urząd działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Miasta, Regulaminu oraz aktów prawnych wydawanych przez Radę oraz Prezydenta.

    § 5. Siedzibą Urzędu jest Miasto Szczecin, będące Miastem na prawach powiatu.

    § 6. Urząd jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.


Rozdział 2
Zasady kierowania Urzędem

    § 7. 1. Kierownikiem Urzędu jest Prezydent. 
    2. Prezydent dokonuje czynności z zakresu prawa pracy na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 
    3. Prezydent kieruje Urzędem poprzez wydawanie zarządzeń i pism okólnych oraz poleceń służbowych.

    § 8. Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin oraz spółkami z udziałem Miasta sprawuje Prezydent przy pomocy Zastępców Prezydenta oraz właściwych wydziałów i biur Urzędu.

    § 9. 1. W celu zapewnienia realizacji przez Urząd zadań o szczególnym znaczeniu dla Miasta, Prezydent może w drodze zarządzenia, powołać zespół zadaniowy (komisję) lub pełnomocnika. 
    2. W skład zespołów zadaniowych (komisji) mogą wchodzić pracownicy Urzędu oraz osoby spoza Urzędu.


Rozdział 3
Organizacja Urzędu

    § 10. 1 Urząd składa się z :
1) wydziałów,
2) biur. 
    2. Poza jednostkami organizacyjnymi Urzędu, określonymi w ust. 1, Urząd realizuje zadania w Filii.

    § 11. 1. W skład Urzędu wchodzą następujące wydziały i biura na prawach wydziałów oznaczone odpowiednio symbolami:

1) Biuro Prezydenta Miasta -    BPM,
2) Biuro Rady Miasta -    BRM,
3) Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego -    WKiAW,
4) Wydział Organizacyjny -    WO,
5) Biuro Obsługi Interesantów -    BOI,
6) Urząd Stanu Cywilnego -    USC,
7) Wydział Oświaty -    WOś,
8) Biuro Promocji i Informacji -    BPiI,
9) Wydział Kultury -    WK,
10) Wydział Sportu i Turystyki -    WSiT,
11) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej -    WZiPS,
12) Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych -    WRMiFP,
13) Wydział Inwestycji Miejskich -    WIM,
14) Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej -    WUiAB,
15) Biuro Geodety Miasta -    BGM,
16) Wydział Gospodarki Nieruchomościami -    WGN,
17) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska -    WGKiOŚ,
18) Biuro Budżetu -    BB,
19) Wydział Księgowości -    WKs,
20) Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji -    WPOiE,
21) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności -    WZKiOL,
22) Wydział Informatyki -    WInf,
23) Wydział Obsługi Urzędu -    WOU.

    2. W skład Urzędu wchodzą biura na prawach samodzielnych referatów oznaczone odpowiednio symbolami :

1) Biuro Prawne -    BP,
2) Biuro ds. Organizacji Pozarządowych -    BOP,
3) Biuro ds. Zamówień Publicznych -    BZP,
4) Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów -    BMRK,
5) Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych -    BOIN,
6) Biuro ds. Organizacji Regat 2007 -    BOR.

    3. Filia oznaczona symbolem -    UM/F.

    § 12. 1. Wydziałami kierują dyrektorzy wydziałów z zastrzeżeniem ust. 2 – 4 . 
    2. Urzędem Stanu Cywilnego kieruje Kierownik. 
    3. Biurem Geodety Miasta kieruje Geodeta Miasta. 
    4. Wydziałem Księgowości kieruje Zastępca Skarbnika Miasta.

    § 13. 1. Biurami kierują kierownicy biur z zastrzeżeniem ust. 2 - 3. 
    2. Biurem Miejskiego Rzecznika Konsumentów kieruje Miejski Rzecznik Konsumentów. 
    3. Biurem ds. Ochrony Informacji Niejawnych kieruje Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

    § 14. 1. W wydziałach mogą być tworzone stanowiska zastępców dyrektorów, którzy nadzorują bezpośrednio pracę wyodrębnionego zakresu działania wydziału. 
    2. W wydziałach, w których nie utworzono stanowisk, o których mowa w ust. 1, funkcję zastępcy pełni wyznaczony pracownik wydziału.

    § 15. 1.Wydziały mogą dzielić się na następujące wewnętrzne komórki organizacyjne :
1) referaty (równorzędne komórki organizacyjne : zespoły, działy, pracownie),
2) samodzielne stanowiska pracy jedno- i wieloosobowe.
2. Pracą referatów kierują kierownicy z wyjątkiem Zespołu Miejskiego Konserwatora Zabytków w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej, którym kieruje Miejski Konserwator Zabytków. 
    3. Samodzielne stanowiska pracy tworzy się w celu realizacji jednorodnych lub tematycznie wyspecjalizowanych czynności. Samodzielne stanowiska pracy nie wchodzą w skład referatu.

    § 16. 1. Pracą Filii kieruje kierownik, który odpowiedzialny jest za prawidłowe funkcjonowanie oraz utrzymanie bieżącej współpracy z wydziałami Urzędu realizującymi część swoich zadań w Filii. 
    2. Nadzór merytoryczny nad pracą pracowników Filii sprawują merytoryczni dyrektorzy wydziałów i biur Urzędu.

    § 17. 1. Strukturę wewnętrzną wydziału, zasady funkcjonowania, tryb pracy oraz szczegółowy zakres czynności pracowników określa regulamin wewnętrzny wydziału. 
    2. Regulamin wewnętrzny wydziału ustala dyrektor wydziału w drodze zarządzenia wewnętrznego, z zastrzeżeniem § 20 Regulaminu. 
    3. Regulamin wewnętrzny powinien zawierać:
1) postanowienia ogólne określające : 
        a) zasady funkcjonowania wydziału, 
        b) wyznaczenie pracownika pełniącego zastępstwo w czasie nieobecności dyrektora i jego zastępcy, podstawowe obowiązki pracowników, z uwzględnieniem zadań gminy oraz powiatu,
2) strukturę wewnętrzną i obsadę wydziału, w tym : 
        a) wykaz referatów (jednostek równorzędnych) i samodzielnych stanowisk pracy, 
        b) imienną obsadę poszczególnych referatów i samodzielnych stanowisk pracy, 
        c) symbole referatów i stanowisk pracy , 
        d) szczegółowy zakres czynności wszystkich pracowników, 
        e) imienne zastępstwa pracowników. 
    4. Do regulaminu wewnętrznego załącza się upoważnienia udzielone pracownikom wydziału do podpisywania decyzji administracyjnych oraz pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Miasta. 
    5. Zakresy czynności pracowników oraz upoważnienia stanowią wymienialne załączniki do regulaminu wewnętrznego. 
    6. Regulaminy wewnętrzne podlegają stałej aktualizacji, a w odniesieniu do zakresów czynności pracowników nowo przyjętych - w ciągu 14 dni od ich zatrudnienia. 
    7. Regulamin wewnętrzny wydziału przechowuje dyrektor wydziału. 
    8. Dyrektor wydziału zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania regulaminu wewnętrznego i każdej jego zmiany do Wydziału Organizacyjnego.

    § 18. Przy opracowywaniu regulaminów wewnętrznych biur oraz Filii stosuje się odpowiednio przepisy  § 17.

    § 19. Zbiór regulaminów wewnętrznych wszystkich wydziałów, biur oraz Filii prowadzi Wydział Organizacyjny.

    § 20. Ilość etatów w jednostkach organizacyjnych Urzędu oraz w Filii, w tym rozdział etatów na poszczególne komórki wewnętrzne, określone w regulaminie wewnętrznym ustala i zatwierdza Prezydent na wniosek Sekretarza.


Rozdział 4
Zadania Dyrektorów Wydziałów i Kierowników Biur

    § 21. 1. Do zadań i obowiązków dyrektorów wydziałów oraz kierowników biur należy :

1) załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie udzielonych pełnomocnictw,
2) opracowywanie wniosków do projektów programów rozwoju Miasta oraz realizacja zadań wynikających z przyjętych programów,
3) opracowywanie wniosków do projektu budżetu Miasta, wniosków do wieloletnich programów inwestycyjnych oraz projektów planów finansowych dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej wydziału lub biura,
4) dysponowanie środkami pieniężnymi na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta w granicach kwot określonych w budżecie,
5) nadzór nad ustalaniem cen i opłat stanowiących przychody podległych jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Szczecin,
6) opracowywanie projektów aktów prawnych organów gminy oraz ich realizacja,
7) sporządzanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wystąpienia Komisji Rady, przygotowywanie materiałów niezbędnych do udzielenia odpowiedzi,
8) współdziałanie z innymi wydziałami i biurami w celu realizacji zadań wymagających uzgodnień,
9) opracowywanie sprawozdań i informacji wynikających z odrębnych przepisów, zarządzeń, pism okólnych i poleceń Prezydenta,
10) uczestnictwo w sesjach Rady i posiedzeniach komisji Rady zgodnie z dyspozycją Prezydenta lub Zastępcy Prezydenta,
11) współdziałanie z organami administracji publicznej, samorządem osiedlowym, organizacjami społecznymi i pozarządowymi,
12) realizacja zadań własnych i zadań zleconych miastu z zakresu administracji rządowej oraz zadań przejętych przez miasto z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumienia z jej organami,
13) wykonywanie zadań i obowiązków w zakresie obronności i ochrony ludności,
14) kierowanie całokształtem pracy wydziału, zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań wydziału lub biura wynikających z niniejszego regulaminu,
15) programowanie działalności wydziału lub biura,
16) udzielanie wyjaśnień w sprawach petycji, skarg i wniosków,
17) nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników postanowień regulaminów obowiązujących w Urzędzie oraz tajemnicy państwowej i służbowej,
18) nadzór ogólny nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników jednostki organizacyjnej, czynności kancelaryjnych,
19) usprawnianie organizacji, metod i form pracy wydziału lub biura,
20) pozyskiwanie zewnętrznych preferencyjnych środków finansowych na realizację zadań wydziału lub biura oraz współpraca z właściwą jednostką organizacyjną Urzędu odpowiedzialną za pozyskiwanie funduszy pomocowych w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie prawidłowego wydatkowania i rozliczania pozyskanych funduszy pomocowych,
21) współdziałanie z właściwą jednostką organizacyjną Urzędu odpowiedzialną za politykę informacyjną w zakresie kreowania polityki informacyjnej Miasta oraz komunikacji społecznej,
22) współpraca z Biurem Obsługi Interesantów w szczególności w zakresie wdrażania systemu rejestracji i obiegu dokumentów oraz aktualizacji obowiązujących procedur załatwianych spraw,
23) prowadzenie i aktualizacja baz danych w postaci zapisów elektronicznych według kompetencji merytorycznych jednostki, współpraca z Wydziałem Informatyki w zakresie aktualizacji danych,
24) dbałość o kompetentną i kulturalną obsługę interesantów.

    2. Do zadań i obowiązków Zastępcy Skarbnika należą sprawy, o których mowa w ust. 1 oraz :
1) nadzór nad sprawozdawczością budżetową,
2) kontrasygnowanie oświadczeń woli składanych w imieniu Miasta, jeżeli powodują powstanie zobowiązań finansowych,
3) nadzór nad obsługą finansowo-księgową Miasta i Urzędu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
4) realizacja zadań wynikających z przepisów szczegółowych, dotyczących praw i obowiązków głównych księgowych budżetów, a w szczególności nadzór i kontrola nad prowadzeniem rachunkowości Miasta.


Rozdział 5
Zakresy działania Wydziałów

    § 22. Do zadań Biura Prezydenta Miasta należy :

1) realizowanie zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi i obowiązkami protokolarnymi Prezydenta i Zastępców Prezydenta,
2) organizowanie obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych z udziałem Miasta,
3) realizacja programów współpracy międzynarodowej,
4) obsługa kontaktów zagranicznych Miasta,
5) obsługa administracyjno – organizacyjna Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta,
6) prowadzenie spraw związanych z interpelacjami i zapytaniami radnych oraz wystąpieniami komisji Rady Miasta kierowanymi do Prezydenta Miasta,
7) prowadzenie działań związanych z polityką jakości w Urzędzie,
8) tworzenie Prezydentowi warunków realizacji praw i obowiązków organu założycielskiego w stosunku do jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin, uprawnień z tytułu posiadanych przez Miasto akcji i udziałów w spółkach handlowych oraz prowadzenie banku danych,
9) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, likwidacją i reorganizacją jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin,
10) analiza efektywności działania jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin oraz spółek handlowych, w których Miasto posiada udziały i akcje,
11) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem Miasta.

    § 23. Do zadań Biura Rady Miasta należy :

1) obsługa merytoryczna i prawna oraz organizacyjno-techniczna Rady, jej komisji oraz klubów radnych,
2) prowadzenie rejestrów uchwał Rady oraz interpelacji i zapytań radnych,
3) zapewnianie niezbędnej pomocy radnym w sprawowaniu przez nich mandatów, w tym w sprawach interwencji,
4) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem Honorowego Obywatelstwa Miasta Szczecina, Medalu za Zasługi dla Miasta Szczecina oraz tytułu Pioniera Miasta Szczecina,
5) współudział w organizowaniu i przeprowadzaniu wyborów samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich oraz referendów,
6) nadzór oraz koordynowanie działań jednostek pomocniczych – rad osiedlowych oraz Młodzieżowej Rady Miasta.

    § 24. Do zadań Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego należy :

1) kontrola jednostek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin,
2) kontrola finansowo – księgowa jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin,
3) audyt wewnętrzny,
4) współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej oraz Głównym Inspektorem Informacji Finansowej.

    § 25. Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy :

1) prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem Urzędu,
2) prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem projektów Regulaminu Organizacyjnego Urzędu oraz zmian do Regulaminu,
3) prowadzenie spraw związanych z udzielanymi upoważnieniami i pełnomocnictwami,
4) opracowywanie projektów zmian Statutu Miasta Szczecin,
5) współpraca ze związkami i stowarzyszeniami krajowymi, których członkiem jest Miasto,
6) prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin, z zastrzeżeniem § 28 pkt 10,
7) delegacje krajowe,
8) prowadzenie systemu szkolenia i kształcenia pracowników Urzędu,
9) organizacja praktyk uczniowskich i studenckich w Urzędzie,
10) prowadzenie spraw związanych z kierowaniem do pracy inwalidów wojennych i wojskowych oraz wyrażaniem zgody na rozwiązanie z inwalidą wojennym lub wojskowym stosunku pracy przez pracodawcę,
11) ewidencjonowanie i koordynowanie załatwiania petycji, skarg i wniosków.

    § 26. Do zadań Biura Obsługi Interesantów należy :

1) obsługa interesantów w zakresie : 
        a) kompleksowej informacji, 
        b) działalności merytorycznej jednostek organizacyjnych Urzędu posiadających delegatury w Biurze Obsługi Interesantów, 
        c) kancelarii Urzędu,
2) ewidencja ludności,
3) prowadzenie spraw związanych : 
        a) z wydawaniem dowodów osobistych, 
        b) z koordynowaniem zagadnień dotyczących repatriacji Polaków z zagranicy, 
        c) z dokumentacją dotyczącą okresów pracy oraz mienia pozostawionego na terenie byłego ZSRR, 
        d) z organizowaniem zbiórek publicznych i zgromadzeń, 
        e) ze sporządzaniem spisów wyborców oraz prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców, 
        f) z potwierdzaniem własnoręczności podpisu osób ubiegających się lub korzystających ze świadczeń emerytalno-rentowych na dokumentach i formularzach wymaganych do uzyskania lub pobierania rent z instytucji zagranicznych,
4) wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami,
5) rejestracja pojazdów,
6) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń oraz kontrolowaniem stacji kontroli pojazdów,
7) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń i nadzorem nad ośrodkami szkolenia kierowców,
8) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem uprawnień na wykonywanie krajowego transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne,
9) prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej,
10) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem oraz cofaniem zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
11) prowadzenie spraw z zakresu rzeczy znalezionych,
12) wprowadzanie nowych oraz doskonalenie istniejących metod i form obsługi interesantów,
13) wdrażanie i administrowanie komputerowym systemem rejestracji i obiegu dokumentów w Urzędzie,
14) nadzór nad bezpieczeństwem danych osobowych,
15) koordynowanie pracy jednostek organizacyjnych Urzędu w zakresie działalności Biura.

    § 27. Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy :

1) rejestracja zdarzeń z zakresu stanu cywilnego dotycząca urodzeń małżeństw i zgonów,
2) sporządzanie aktów stanu cywilnego oraz odpisów i zaświadczeń z tych aktów,
3) transkrypcja i odtwarzanie zagranicznych aktów stanu cywilnego w polskich księgach stanu cywilnego,
4) aktualizacja aktów stanu cywilnego,
5) współpraca z zagranicznymi urzędami stanu cywilnego w zakresie międzynarodowej wymiany informacji dotyczących stanu cywilnego, w tym współpraca z polskimi i zagranicznymi placówkami dyplomatycznymi,
6) archiwizacja dokumentów stanu cywilnego, współpraca z Archiwum Państwowym oraz zagranicznymi archiwami w zakresie wymiany informacji i dokumentów stanu cywilnego,
7) organizowanie uroczystości z okazji jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego, 100 - lecia urodzin oraz z okazji uroczystego nadania imienia dziecku,
8) prowadzenie spraw związanych ze zmianą imion i nazwisk,
9) prowadzenie innych spraw wynikających z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu cywilnego, Prawa o aktach stanu cywilnego oraz innych aktów prawnych.

    § 28. Do zadań Wydziału Oświaty należy :

1) prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez Miasto funkcji organu prowadzącego publiczne przedszkola, szkoły oraz placówki oświatowo - wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego i placówki kształcenia praktycznego, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
2) inicjowanie tworzenia, przekształcania, likwidacji publicznych przedszkoli, szkół oraz placówek, o których mowa w pkt 1,
3) koordynowanie funkcjonowania oraz nadzór nad działalnością przedszkoli, szkół i placówek, o których mowa w pkt 1,
4) nadzór nad realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki szkolnej dzieci i młodzieży,
5) koordynowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem technicznym publicznych przedszkoli, szkół i placówek, o których mowa w pkt 1,
6) prowadzenie spraw związanych z ewidencją szkół i placówek niepublicznych,
7) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oraz szkołom publicznym prowadzonym przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną,
8) prowadzenie spraw dotyczących pomocy materialnej dla uczniów w celu zmniejszania różnic w dostępie do edukacji,
9) prowadzenie spraw związanych z przyznaniem dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika zamieszkałego na terenie Gminy Miasto Szczecin,
10) prowadzenie spraw kadrowych wynikających ze stosunku pracy dyrektorów publicznych przedszkoli, publicznych szkół i placówek, o których mowa w pkt 1.

    § 29. Do zadań Biura Promocji i Informacji należy :

1) wypracowywanie i realizacja strategii promowania Miasta,
2) koordynowanie działań promocyjnych Miasta, w tym działań związanych z promocją gospodarczą Miasta,
3) kreowanie wizerunku Szczecina jako Miasta nowoczesnego, otwartego i przyjaznego,
4) polityka informacyjna i komunikacja społeczna.

    § 30. Do zadań Wydziału Kultury należy :

1) nadzór nad realizacją polityki kulturalnej Miasta,
2) nadzór nad działalnością miejskich instytucji kultury,
3) podejmowanie działań promujących kulturę, współudział w imprezach artystycznych i kulturalnych,
4) prowadzenie spraw związanych z organizacją imprez miejskich,
5) prowadzenie spraw związanych z imprezami masowymi artystycznymi i rozrywkowymi.

    § 31. Do zadań Wydziału Sportu i Turystyki należy :

1) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Miasta w zakresie kultury fizycznej i sportu,
2) podejmowanie działań promujących sport oraz organizacja i współudział w organizowaniu imprez sportowych z udziałem Miasta,
3) prowadzenie spraw związanych z masowymi imprezami sportowymi,
4) nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej i uczniowskich klubów sportowych,
5) nadzór nad technicznym utrzymaniem placówek sportu,
6) promocja walorów turystycznych Miasta.

    § 32. Do zadań Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej należy :

1) realizacja polityki prozdrowotnej Miasta, ochrona zdrowia, przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz kreowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
2) nadzór w zakresie pomocy społecznej,
3) nadzór nad prawidłowością przyznawania dodatków mieszkaniowych,
4) prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami rodzinnymi,
5) nadzór nad działalnością żłobków miejskich,
6) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

    § 33. Do zadań Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych należy :

1) strategia Miasta i miejskie polityki branżowe,
2) sprawy wieloletnich programów oraz rocznych planów inwestycyjnych,
3) prowadzenie spraw związanych z planowaniem przestrzennym, w tym opracowywanie polityki przestrzennej Miasta, programu sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego, inicjowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz organizowanie konkursów architektoniczno - urbanistycznych,
4) koordynowanie działań Biura Planowania Przestrzennego Miasta w zakresie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmian do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz innych opracowań planistycznych,
5) nadzór w zakresie zachowania walorów estetycznych, plastycznych i użytkowych Miasta,
6) prowadzenie spraw związanych z rewitalizacją obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych,
7) przygotowywanie i popularyzowanie informacji o możliwościach i warunkach inwestowania w Mieście – obsługa inwestorów,
8) prowadzenie i koordynowanie działań na rzecz pozyskiwania zagranicznej bezzwrotnej pomocy finansowej niezbędnej dla rozwoju Miasta,
9) pomoc, udział w powstawaniu oraz wdrażaniu projektów współfinansowanych z bezzwrotnej zagranicznej pomocy finansowej,
10) prowadzenie spraw związanych z gospodarką morską oraz wspieraniem rozwoju gospodarczego Miasta,
11) podejmowanie działań na rzecz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
12) współpraca regionalna.

    § 34. Do zadań Wydziału Inwestycji Miejskich należy :

1) przygotowywanie, realizacja i rozliczanie inwestycji miejskich, w tym wykup i wywłaszczenia nieruchomości pod inwestycje miejskie,
2) prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem projektów wieloletnich programów inwestycyjnych i rocznych planów inwestycyjnych,
3) realizacja spraw związanych z współfinansowaniem inwestycji miejskich,
4) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem społecznych inicjatyw lokalnych.

    § 35. Do zadań Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej należy :

1) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
2) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji określonych przepisami prawa budowlanego w zakresie obowiązków organu administracji architektoniczno-budowlanej,
3) prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem projektów podziałów nieruchomości,
4) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem istniejących i wznoszeniem nowych pomników oraz tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich, stanowiących powojenny dorobek kulturowy Miasta,
5) wydawanie pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, remontowych i budowlanych w obiektach zabytkowych,
6) wydawanie na wniosek właściciela zabytku zaleceń konserwatorskich, określających sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, oraz zakresu dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku,
7) prowadzenie badań obiektów zabytkowych i przedmiotów posiadających cechy zabytku w czasie uzgodnionym z właścicielem lub posiadaczem tego przedmiotu,
8) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków,
9) sprawowanie nadzoru i kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, oraz w zakresie wydawanych pozwoleń na prace przy obiektach zabytkowych,
10) wydawanie zaświadczeń określonych przepisami prawa w zakresie działania wydziału.

    § 36. Do zadań Biura Geodety Miasta należy :

1) prowadzenie spraw z zakresu podziałów i rozgraniczeń nieruchomości oraz ustalanie wypłaty odszkodowań z tytułu przejęcia z mocy prawa gruntów pod drogi publiczne,
2) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem numeracji adresowej nieruchomościom,
3) prowadzenie spraw z zakresu scaleń i wymiany nieruchomości,
4) ustalanie linii brzegowej wód nie będących morskimi wodami wewnętrznymi oraz wodami żeglownymi,
5) nadzór nad prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym koordynowanie spraw związanych z budową systemu informacji o terenie,
6) prowadzenie spraw z zakresu ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości) oraz klasyfikacji gleboznawczej gruntów,
7) uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz prowadzenie spraw z zakresu geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
8) zakładanie osnów szczegółowych oraz prowadzenie spraw z zakresu ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
9) prowadzenie spraw Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

    § 37. Do zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami należy :

1) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Miasta, powiatu oraz Skarbu Państwa,
2) regulacja stanów prawnych nieruchomości,
3) prowadzenie spraw związanych z wypłatą odszkodowań za grunty zajęte przez wody stanowiące własność państwa oraz grunty zajęte pod drogi publiczne i inne inwestycje miejskie,
4) komunalizacja mienia,
5) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem podziałów nieruchomości stanowiących własność Miasta lub Skarbu Państwa,
6) prowadzenie spraw związanych z pierwokupami, wywłaszczeniami oraz zwrotami wywłaszczonych nieruchomości, z wyłączeniem wywłaszczeń pod inwestycje miejskie,
7) prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem, organizacją i przeprowadzaniem przetargów na sprzedaż, oddanie w wieczyste użytkowanie oraz dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta, powiatu i Skarbu Państwa,
8) realizacja polityki mieszkaniowej Miasta,
9) prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz najemców,
10) prowadzenie spraw związanych z reklamami na mieniu, z wyłączeniem reklam usytuowanych w pasie drogowym,
11) nadzór i współpraca z Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych, Towarzystwami Budownictwa Społecznego oraz Szczecińskim Centrum Renowacyjnym w zakresie gospodarowania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.

    § 38. Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska należy :

1) nadzór nad gospodarką wodną i funkcjonowaniem gospodarki wodociągowo – kanalizacyjnej, nad przestrzeganiem przepisów w zakresie gospodarki wodno – ściekowej oraz działalnością spółek wodnych,
2) wdrażanie programów pomocowych – współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – związanych z rozwojem gospodarki komunalnej,
3) nadzór nad utrzymaniem i ochroną dróg oraz lokalnym transportem zbiorowym,
4) zarządzanie ruchem na drogach,
5) nadzór w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, składowisk i unieszkodliwiania odpadów, w tym komunalnych i niebezpiecznych,
6) prowadzenie spraw związanych z targowiskami i handlem,
7) bieżące funkcjonowanie infrastruktury technicznej Miasta, koordynowanie działań w zakresie gospodarki komunalnej, energetycznej, cieplnej, gazowniczej oraz telekomunikacji,
8) ochrona przyrody oraz ochrona i kształtowanie środowiska,
9) prowadzenie spraw Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
10) nadzór nad utrzymaniem terenów zieleni i gospodarką leśną oraz sprawy z zakresu cmentarnictwa,
11) wykonywanie zadań należących do właściwości administracji geologicznej wynikających z ustawy prawo geologiczne i górnicze,
12) ochrona zwierząt,
13) prowadzenie spraw wynikających z ustawy prawo łowieckie,
14) prowadzenie spraw związanych z rolnictwem, ochroną gruntów rolnych, ochroną roślin uprawnych oraz nadzorem nad uprawą maku i konopii włóknistych,
15) prowadzenie spraw związanych z śródlądową gospodarką rybacką.

    § 39. Do zadań Biura Budżetu należy :

1) przygotowywanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, projektów zmian budżetu oraz zmian w budżecie,
2) opracowywanie projektu układu wykonawczego budżetu,
3) opracowywanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych,
4) opracowywanie prognozy kwoty długu,
5) sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości budżetowej dla potrzeb Rady i Prezydenta,
6) nadzór nad realizacją budżetu,
7) opracowywanie Memorandum Finansowego.

    § 40. Do zadań Wydziału Księgowości należy :

1) prowadzenie rachunkowości jednostki budżetowej – Urzędu,
2) prowadzenie rachunkowości organu finansowego Miasta i powiatu według odrębnego planu kont,
3) windykacja należności majątkowych budżetu Miasta,
4) ewidencja i windykacja należności Skarbu Państwa w zakresie określonym odrębnymi przepisami,
5) sporządzanie zbiorczej i jednostkowej sprawozdawczości budżetowej Miasta i powiatu oraz bilansów,
6) ewidencja wartości majątku Urzędu,
7) prowadzenie rachunkowości podatków i opłat lokalnych,
8) prowadzenie rachunkowości gminnych i powiatowych funduszy celowych, obsługa kredytów bankowych i pożyczek z funduszy pozabudżetowych,
9) obsługa finansowa programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
10) planowanie i realizacja wydatków osobowych Urzędu.

    § 41. Do zadań Wydziału Podatków, Opłat i Egzekucji należy :

1) prowadzenie spraw podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej,
2) prowadzenie spraw w zakresie należności podatkowych, dla których organem podatkowym są urzędy skarbowe, a które stanowią dochody podatkowe budżetu Miasta,
3) prowadzenie spraw w zakresie wygaszania zaległości podatkowych w zamian za przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Gminy i Skarbu Państwa,
4) prowadzenie spraw związanych z pomocą publiczną,
5) prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych Miasta, dla których ustalania lub określania i pobierania właściwy jest ten organ,
6) dokonywanie zabezpieczeń należności pieniężnych Miasta,
7) prowadzenie bazy danych wpisanych hipotek na rzecz Miasta oraz wydawanie zaświadczeń o uwolnieniu z długu hipotecznego.

    § 42. Do zadań Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności należy :

1) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego,
2) organizowanie i prowadzenie spraw związanych z obronnością kraju, obroną cywilną oraz bezpieczeństwem,
3) prowadzenie spraw związanych z rejestracją przedpoborowych i poborem,
4) prowadzenie działań prewencyjnych realizowanych w ramach przyjętych programów.

    § 43. Do zadań Wydziału Informatyki należy :

1) informatyzacja Urzędu oraz koordynacja informatyzacji jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Szczecin,
2) budowa baz danych, systemu map komputerowych, współpraca z jednostkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie budowy, wdrażania i rozwoju systemów informatycznych Urzędu,
3) informatyczne zabezpieczenie danych Urzędu,
4) gospodarowanie sprzętem oraz siecią komputerową i koordynacja zaspokajania potrzeb Urzędu w tym zakresie,
5) zapewnienie ciągłości sprawnego funkcjonowania systemów informatycznych.

    § 44. Do zadań Wydziału Obsługi Urzędu należy :

1) gospodarka środkami trwałymi i wyposażeniem Urzędu oraz zabezpieczenie potrzeb techniczno – materiałowych Urzędu,
2) administrowanie budynkiem Urzędu i lokalami filialnymi, planowanie inwestycji, remontów, konserwacji urządzeń technicznych oraz nadzór nad ich realizacją, zabezpieczenie łączności Urzędu,
3) prowadzenie spraw socjalnych pracowników Urzędu,
4) prowadzenie archiwum Urzędu,
5) prowadzenie spraw z zakresu przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.


Rozdział 6
Zakresy działania Biur i Filii

    § 45. Do zadań Biura Prawnego należy :

1) obsługa oraz doradztwo prawne Urzędu,
2) opiniowanie projektów aktów prawnych oraz umów opracowanych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin,
3) zastępstwo prawne Miasta i Urzędu przed sądami i urzędami oraz innymi organami orzekającymi,
4) sygnalizowanie nowych uregulowań prawnych.

    § 46. Do zadań Biura ds. Organizacji Pozarządowych należy :

1) sprawy związane z organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego oraz instytucji wspierających działalność tych organizacji,
2) prowadzenie spraw związanych ze stowarzyszeniami,
3) prowadzenie spraw związanych ze stowarzyszeniami kultury fizycznej,
4) prowadzenie spraw związanych z fundacjami,
5) prowadzenie banku danych o organizacjach działających w sferze pożytku publicznego na terenie Szczecina oraz współpracujących z Miastem.

    § 47. Do zadań Biura ds. Zamówień Publicznych należy :

1) kontrola i nadzór jednostek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin w zakresie prawidłowości postępowania w sprawach zamówień publicznych,
2) prowadzenie sprawozdawczości z udzielonych i realizowanych zamówień publicznych,
3) prowadzenie spraw związanych z reprezentowaniem Miasta przed zespołami arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych.

    § 48. Do zadań Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów należy :

1) podejmowanie działań w celu ochrony interesów konsumentów,
2) wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz udział w postępowaniu w sprawach o ochronę interesów konsumentów na zasadach określonych odrębnymi przepisami,
3) inicjowanie zmian prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów.

    § 49. Do zadań Biura ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy :

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej,
2) zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne,
3) kontrola ochrony informacji niejawnych, przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
4) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

    § 50. Do zadań Biura ds. Organizacji Regat 2007 należy przygotowanie, koordynacja oraz organizacja regat The Tall Ships’ Races.

    § 51. W Filii realizowane są następujące zadania :

1) w zakresie Biura Obsługi Interesantów

    a) udzielanie kompleksowej informacji dotyczącej działalności Urzędu, 
    b) ewidencja ludności, 
    c) sprawy związane z wydawaniem dowodów osobistych, 
    d) wydawanie poświadczeń życia osobom w celu pobierania rent zagranicznych, 
    e) potwierdzanie własnoręczności podpisu osób ubiegających się lub korzystających ze świadczeń emerytalno-rentowych na dokumentach i formularzach wymaganych do uzyskania lub pobierania rent z instytucji zagranicznych, 
    f) dokonywanie rejestracji pojazdów, 
    g) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami, 
    h) prowadzenie kancelarii, 
    i) wspomaganie działalności merytorycznej jednostek organizacyjnych Urzędu.

2) w zakresie Wydziału Księgowości

    a) windykacja należności podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, 
    b) windykacja dochodów majątkowych z tytułu wieczystego użytkowania gruntu i dzierżawy, 
    c) windykacja dochodów Skarbu Państwa.

4) w zakresie Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów

    a) bezpłatne poradnictwo i informacje prawne w zakresie ochrony ich interesów, 
    b) wytaczanie powództw na rzecz konsumentów.

    § 52. Szczegółowy zakres zadań realizowanych przez wydziały, biura oraz w Filii, w tym zadania wynikające z zawartych porozumień, określa Prezydent odrębnym zarządzeniem.


Rozdział 7
Zasady podpisywania pism i dokumentów

    § 53. Do podpisu Prezydenta zastrzega się w szczególności :
1) pisma i dokumenty : 
    a) kierowane do naczelnych i centralnych organów administracji i władzy państwowej, 
    b) kierowane do organów jednostek samorządu terytorialnego, 
    c) kierowane do Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnej Izby Obrachunkowej, Państwowej Inspekcji Pracy, 
    d) kierowane do posłów i senatorów Rzeczypospolitej Polskiej, 
    e) kierowane do przedstawicielstw dyplomatycznych, 
    f) związane z wykonywaniem przez Prezydenta funkcji kierownika Urzędu oraz zwierzchnika w stosunku do jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin, 
    g) każdorazowo zastrzeżone przez Prezydenta do jego podpisu,
2) decyzje i postanowienia w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

    § 54. Do Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika należy :
1) podpisywanie pism i dokumentów w sprawach należących do zadań poszczególnych Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika,
2) aprobata wstępna pism zastrzeżonych do właściwości Prezydenta, a związanych z zakresem zadań należących do poszczególnych Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika,
3) podpisywanie decyzji i postanowień - w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego – w ramach udzielonych upoważnień.

    § 55. 1. Dyrektorzy wydziałów oraz kierownicy biur :
1) aprobują wstępnie pisma w sprawach zastrzeżonych dla Prezydenta oraz należących do kompetencji Prezydenta, Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika,
2) podpisują pisma w sprawach należących do zakresu działania wydziałów lub biur, z wyjątkiem zastrzeżonych dla Prezydenta oraz należących do zadań Prezydenta, Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika,
3) podpisują dokumenty w sprawach dotyczących organizacji wewnętrznej wydziału lub biura oraz zakresu zadań poszczególnych stanowisk pracy i pracowników,
4) podpisują decyzje i postanowienia - w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego – w ramach udzielonych upoważnień. 
    2. Dyrektorzy wydziałów oraz kierownicy biur określają w regulaminach wewnętrznych – o których mowa w § 17 - rodzaje pism, do podpisywania, których upoważnieni są pracownicy wydziału lub biura.

    § 56. Pracownicy opracowujący pisma parafują je swoim podpisem umieszczonym pod tekstem z lewej strony na jednej z kopii pisma.


Rozdział 8
Obieg dokumentów

    § 57. 1. Postępowanie kancelaryjne w Urzędzie określa instrukcja kancelaryjna ustalona przez Prezesa Rady Ministrów dla organów gmin i związków międzygminnych. 
    2. W Urzędzie stosuje się jednolity rzeczowy wykaz akt dla organów gmin i związków międzygminnych, ustalony przez Prezesa Rady Ministrów.

    § 58. Zasady postępowania z dokumentami niejawnymi określają przepisy szczegółowe.


Rozdział 9
Zasady udzielania upoważnień i pełnomocnictw

    § 59. 1. Z wnioskami o udzielenie upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasto Szczecin w zakresie zarządu mieniem mogą występować :
1) Zastępcy Prezydenta, Sekretarz i Skarbnik,
2) dyrektorzy wydziałów i kierownicy biur,
3) kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Szczecin. 
    2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 składane są w formie pisemnej w Wydziale Organizacyjnym. 
    3. Projekty upoważnień opracowuje Wydział Organizacyjny.

    § 60. Rejestr upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz upoważnień do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasto Szczecin w zakresie zarządu mieniem prowadzi Wydział Organizacyjny.


Rozdział 10
Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania
petycji, skarg i wniosków

    § 61. 1. Rozpatrywanie oraz załatwianie petycji, skarg i wniosków w Urzędzie odbywa się zgodnie z postanowieniami Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisami szczegółowymi. 
    2. Szczegółowy tryb ewidencjonowania oraz przyjmowania petycji, skarg i wniosków określi Prezydent w drodze odrębnego zarządzenia.

    § 62. 1. Prezydent, Zastępcy Prezydenta, Sekretarz, Skarbnik oraz dyrektorzy wydziałów i kierownicy biur przyjmują interesantów w sprawach petycji, skarg i wniosków w dniach i godzinach określonych w zarządzeniu, o którym mowa w § 61. 
    2. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów w sprawach petycji, skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu.

    § 63. 1. Pracownicy Urzędu są zobowiązani do rzetelnego i terminowego załatwiania zgłoszonych petycji, skarg i wniosków, zgodnie z przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego. 
    2. Petycje, skargi, wnioski powinny być załatwiane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wniesienia skargi lub wniosku. 
    3. Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli petycję, skargę lub wniosek we własnym imieniu lub przekazali do załatwienia skargę lub wniosek innej osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia petycji, skargi lub wniosku, a gdy ich załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień – także o stanie ich rozpatrzenia, najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia ich wniesienia albo przekazania. 
    4. O sposobie załatwienia petycji, skargi lub wniosku zawiadamia się skarżącego lub wnoszącego wniosek. 
    5. W razie nie załatwienia petycji, skargi lub wniosku w terminie określonym w ust. 2 stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

    § 64. 1. Centralny rejestr petycji, skarg i wniosków prowadzi Wydział Organizacyjny. 
    2. W ramach jednostek organizacyjnych Urzędu prowadzone są rejestry petycji, skarg i wniosków załatwianych przez daną jednostkę.

    § 65. Przyjmowanie, rozpatrywanie, załatwianie oraz ewidencjonowanie petycji, skarg i wniosków w Urzędzie koordynuje i kontroluje Wydział Organizacyjny.


Rozdział 11
Tryb udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
oraz wystąpienia komisji Rady

    § 66.1. Interpelacje i zapytania radnych oraz wystąpienia komisji Rady kierowane do Prezydenta, Zastępców Prezydenta ewidencjonuje Biuro Prezydenta Miasta. 
    2. Biuro Prezydenta Miasta koordynuje pracę wydziałów i biur w zakresie terminowości
przygotowywania projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wystąpienia komisji Rady. 
    3. Projekt odpowiedzi podpisuje Prezydent lub właściwy ze względu na podział zadań i
kompetencji Zastępca Prezydenta, Sekretarz lub Skarbnik.

    § 67. 1. Na zapytania radnych zgłaszane na sesji Rady – w sprawach prostych, nie wymagających dodatkowych wyjaśnień – odpowiedzi udziela Prezydent lub wyznaczona przez niego osoba. 
    2. Na wniosek radnego odpowiedzi na zapytanie udziela na piśmie Prezydent, Zastępcy Prezydenta, Sekretarz lub Skarbnik.


Rozdział 12
Oceny kwalifikacyjne pracowników

    § 68. Status prawny pracowników Urzędu określa ustawa o pracownikach samorządowych. 

    § 69. 1. Pracownicy samorządowi zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych podlegają okresowym ocenom kwalifikacyjnym, na zasadach określonych w ustawie o pracownikach samorządowych. 
    2. Szczegółową procedurę dokonywania ocen pracowników, o których mowa w ust. 1 określi Prezydent w drodze odrębnego zarządzenia.


Rozdział 13
Działalność kontrolna w Urzędzie

    § 70. 1. Kontrola obejmuje czynności polegające na sprawdzeniu kierunków działania, doboru środków i wykonania zadań przez jednostki organizacyjne Urzędu oraz jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin. 
    2. Celem kontroli jest w szczególności :
1) zbieranie i przedstawienie Prezydentowi bieżącej, obiektywnej informacji niezbędnej do doskonalenia działalności Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin,
2) badanie zgodności działania z obowiązującymi przepisami prawa oraz ocena procesów gospodarczych i innych rodzajów działalności służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców miasta,
3) ujawnianie niesprawnej organizacji pracy, niegospodarności, marnotrawstwa mienia,
4) ustalanie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości, jak również, osób za nie odpowiedzialnych oraz wskazywanie sposobów i środków umożliwiających usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień,
5) analizowanie stopnia wykonania zaleceń pokontrolnych, przeprowadzanie rekontroli oraz wykorzystywanie materiałów pokontrolnych dla doskonalenia działalności jednostek kontrolowanych,
6) analizowanie i przedstawianie Prezydentowi informacji o stopniu wykorzystania przez jednostki organizacyjne Urzędu oraz inne jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin materiałów pokontrolnych innych podmiotów uprawnionych do kontroli.

    § 71. System kontroli w Urzędzie obejmuje :
1) kontrolę wewnętrzną,
2) kontrolę zewnętrzną.

    § 72. 1. Kontrolę wewnętrzną sprawują :
1) dyrektorzy wydziałów oraz kierownicy biur w stosunku do pracowników,
2) dyrektorzy wydziałów oraz kierownicy biur w zakresie określonym w zarządzeniu, o którym mowa w § 52,
3) Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego,
4) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
5) radcy prawni,
6) zespoły powoływane doraźnie – w zakresie ustalonym przez Prezydenta. 
    2. Czynności kontrolne wykonują również – zgodnie z podziałem zadań i kompetencji – Prezydent, Zastępcy Prezydenta Miasta , Sekretarz i Skarbnik.

    § 73. 1. Kontrola wewnętrzna prowadzona jest w Urzędzie jako:
1) kontrola wstępna, która ma na celu zapobieganie niepożądanym lub nielegalnym działaniom,
2) kontrola bieżąca, polegająca na badaniu czynności i operacji w toku ich wykonywania,
3) kontrola następna, obejmująca badanie stanu faktycznego i dokumentów, odzwierciedlających czynności już wykonane, 
    2. W razie ujawnienia, w toku wykonywania kontroli wstępnej, nieprawidłowości kontrolujący:
1) zwraca bezzwłocznie nieprawidłowo sporządzone dokumenty z wnioskiem o dokonanie zmian lub uzupełnień,
2) odmawia podpisu dokumentów nierzetelnie sporządzonych, nieprawidłowych lub dotyczących działań sprzecznych z przepisami. 
    3. W przypadku ujawnienia nadużycia lub innych nieprawidłowości, kontrolujący obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić bezpośredniego przełożonego oraz zabezpieczyć dokumenty i przedmioty stanowiące dowód w sprawie.

    § 74. Kontrolę zewnętrzną w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin sprawują :
1) wydziały i biura wykonujące zadania w zakresie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin,
2) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
3) Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego,
4) Biuro ds. Zamówień Publicznych,
5) zespoły powoływane doraźnie – w zakresie ustalonym przez Prezydenta.

    § 75. Kontrole zewnętrzne prowadzone są w Urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin jako:
1) kompleksowe - obejmujące ocenę realizacji całokształtu zadań kontrolowanych jednostek,
2) problemowe - obejmujące ocenę realizacji wybranego zagadnienia lub grupy zagadnień,
3) doraźne - obejmujące ocenę całokształtu lub wycinka działalności kontrolowanych jednostek, w przypadku stwierdzenia zaniedbań, uzasadniających natychmiastową ingerencję,
4) sprawdzające - obejmujące ocenę stopnia realizacji zaleceń i wniosków wydanych w wyniku przeprowadzonych uprzednio kontroli.

    § 76. 1. Nadzór nad działalnością kontrolną sprawuje Prezydent. 
    2. Działalność kontrolna poza doraźnymi i nadzwyczajnymi potrzebami wykonywana jest na podstawie ogólnego rocznego planu kontroli dla jednostek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin zatwierdzonego przez Prezydenta. 
    3. Działalność kontrolną koordynuje Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego.


Rozdział 14
Kontrola przeprowadzana w Urzędzie
przez organy kontroli zewnętrznej

    § 77. 1. W Urzędzie mogą być przeprowadzane kontrole przez uprawnione do tego organy kontroli zewnętrznej. 
    2. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego:
1) współpracuje z przedstawicielami organów kontroli zewnętrznej w zakresie zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli w Urzędzie,
2) prowadzi ewidencję i dokumentację z kontroli przeprowadzonych w Urzędzie przez organy kontroli zewnętrznej,
3) koordynuje udzielanie wyjaśnień oraz przygotowywanie przez dyrektorów wydziałów, kierowników biur i kierownika Filii projektów odpowiedzi na wnioski i zalecenia pokontrolne organów kontroli zewnętrznej.

    § 78. 1. Odpowiedzi na wnioski i zalecenia pokontrolne udziela Prezydent. 
    2. Nadzór nad realizacją zaleceń i wniosków pokontrolnych sprawuje Prezydent za pośrednictwem Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego.


Rozdział 15
Postanowienia końcowe

    § 79. Zmiany w Regulaminie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym do jego nadania.udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2007/04/27, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2007/04/27 11:32:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2007/04/27 11:32:28 modyfikacja wartości
Beata Szychowska 2007/04/27 09:08:43 nowa pozycja