Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 663/07 zmieniające szczegółowy zakres zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin.

Data podpisania: 2007/12/31

Data wejścia w życie: 2007/12/31


ZARZĄDZENIE NR 663/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 31 grudnia 2007 r.


zmieniające szczegółowy zakres zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin.

Na podstawie § 52 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 217/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 329/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 czerwca 2007 r., Zarządzenie Nr 562/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 października 2007 r., Zarządzenie Nr 622/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 grudnia 2007 r.) zarządzam, co następuje :

§ 1. W szczegółowym zakresie zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 393/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin wprowadza się następujące zmiany :

1) w § 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie :

„4. W zakresie koordynowania działań Biura Planowania Przestrzennego Miasta w zakresie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmian do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz innych opracowań planistycznych :
1) przyjmowanie wniosków do opracowań planistycznych i przekazywanie ich do Biura Planowania Przestrzennego Miasta,
2) przyjmowanie protestów, zarzutów i uwag wniesionych do projektu planu, kierowanie ich do Biura Planowania Przestrzennego Miasta,
3) prowadzenie nadzoru nad sposobem i terminami wykonywania opracowań planistycznych.”,

2) po § 23 dodaje się § 231 w brzmieniu :

„§ 231. Do zadań Biura ds. Zamówień Publicznych należy :
1. W zakresie przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rzecz Urzędu :
1) przyjmowanie wniosków dyrektorów komórek merytorycznych o przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych,
2) przedkładanie do Wydziału Organizacyjnego projektów zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie powołania komisji przetargowych do przygotowywania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, z wyjątkiem zamówień wyłączonych z ustawy,
3) kompletowanie dokumentacji postępowania z każdego etapu procedury udzielenia zamówienia publicznego, a po zakończeniu postępowania przechowywanie w/w dokumentacji oraz ofert w sposób gwarantujący ich nienaruszalność a następnie przekazywanie do archiwum Urzędu Miasta Szczecin,
4) uczestnictwo w pracach komisji przetargowej.

2. W zakresie koordynowania opracowywanych przez wydziały i biura planów zamówień publicznych oraz prowadzenia sprawozdawczości z udzielonych zamówień publicznych :
1) przekazywanie zgodnie z wymogami ustawy wstępnego ogłoszenia informacyjnego o planowanych zamówieniach po jego zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta lub osobę upoważnioną,
2) sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach Urzędu Miasta Szczecin do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Prowadzenie spraw związanych z reprezentowaniem Urzędu w postępowaniach odwoławczych.

4. W zakresie opiniowania dokumentacji składanych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin w zakresie jaki wynika z pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta kierownikom tych jednostek :
1) sprawdzanie pod względem formalno-prawnym specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszenia do składania ofert, zaproszenia do udziału w postępowaniu, zapytania o cenę,
2) doradztwo w sprawach zamówień publicznych, w tym wyrażanie opinii w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.”,
3) skreśla się § 26,
4) § 29 otrzymuje brzmienie :

„§ 29. Do zadań Biura ds. Morskich należy :

1. W zakresie organizacji imprez o charakterze morskim :
1) organizacja części morskiej Dni Morza w Szczecinie i Zlotu Oldtimerów,
2) przygotowanie zlotu parowców i hydroplanów w Szczecinie,
3) przygotowanie i realizacja programu „Przyjazny Port”.

2. W zakresie prowadzenia działań zmierzających do organizacji regat The Tall Ship´ Races 2013 w Szczecinie oraz współpracy z organizacjami morskimi i żeglarskimi :
1) przygotowanie oferty Miasta Szczecin na organizację regat The Tall Ships’ Races 2013,
2) zaproszenie jachtów i żaglowców do udziału w imprezie w Szczecinie w roku 2013,
3) opracowanie programu regat w roku 2013,
4) współdziałanie z organizacjami morskimi i żeglarskimi w zakresie organizacji imprez żeglarskich o znaczeniu lokalnym i międzynarodowym.

3. Współudział w realizacji programu „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski - monitorowanie postępu prac w ramach programu.


4. W zakresie przygotowania i realizacji programu Międzynarodowe Centrum Edukacji Morskiej :
1) opracowanie programu szkolenia trenerów,
2) opracowanie wieloletniego programu szkolenia dzieci i młodzieży,
3) przygotowanie aplikacji do pozyskania środków pozabudżetowych na sfinansowanie programu,
4) współpraca z mediami w ramach projektu edukacji morskiej dzieci i młodzieży.

5. W zakresie prowadzenia spraw związanych z przedsięwzięciem „Żaglowiec dla Szczecina” :
1) współpraca z Akademią Morską i Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego przy zakupie lub budowie żaglowca,
2) wykonanie niezbędnych analiz związanych z zakupem lub budową żaglowca
3) opracowanie sposobu finansowania zakupu lub budowy żaglowca,
4) opracowanie zasad eksploatacji żaglowca.

6. W zakresie koordynowania spraw związanych z nabrzeżami :
1) współpraca z merytorycznymi jednostkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie opracowania zasad pozyskania nabrzeży zlokalizowanych na odcinku od Kapitanatu Portu do Trasy Zamkowej w Szczecinie,
2) przygotowanie podejść do nabrzeży do organizacji imprez o charakterze morskim z udziałem żaglowców.”.

§ 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 393/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin nie ulegają zmianie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z zastrzeżeniem § 1 pkt 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2007/12/31, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Anna Prędkiewicz, dnia: 2008/01/03 13:57:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Prędkiewicz 2008/01/03 13:57:04 modyfikacja wartości
Anna Prędkiewicz 2008/01/03 13:26:00 modyfikacja wartości
Anna Prędkiewicz 2008/01/03 13:24:58 modyfikacja wartości
Anna Prędkiewicz 2008/01/03 13:23:20 modyfikacja wartości
Anna Prędkiewicz 2008/01/03 13:21:47 modyfikacja wartości
Anna Prędkiewicz 2008/01/03 13:20:13 nowa pozycja