Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 550/07 w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2007/10/25

Data wejścia w życie: 2007/10/25


ZARZĄDZENIE NR 550/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 25 października 2007 r.

w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu Miasta Szczecin.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz. 472, 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 2006 r. Nr 31, poz. 216), ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule naukowym w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) oraz ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059, Nr 78, poz. 717, Nr 126, poz. 1069, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 34, poz. 303, Nr 62, poz. 577, Nr 202, poz. 2067, z 2005 r. Nr 163, poz.1361, Nr 169, poz. 1417, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 206, poz. 1522, Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 80, poz. 540, Nr 85, poz. 571, Nr 99, poz. 664) z a r z ą d z a m, co następuje :


   § 1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu Miasta Szczecin odbywa się na zasadach i warunkach określonych w niniejszym zarządzeniu.

   § 2. 1. Pracownicy Urzędu Miasta Szczecin mogą podnosić kwalifikacje zawodowe na podstawie zgody wyrażonej przez pracodawcę lub bez zgody pracodawcy.
2. Wnioski w sprawie wyrażenia zgody na podnoszenie kwalifikacji zawodowych są przedkładane do akceptacji Sekretarza Miasta.

   § 3. 1. Pracodawca może wyrazić zgodę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, jeżeli pracownik :
1) przepracował co najmniej dwa lata w Urzędzie Miasta Szczecin i umowa o pracę zawarta jest na czas nieokreślony,
2) uzyskał pozytywną ocenę swojej pracy zawodowej – co znalazło odzwierciedlenie w arkuszu oceny kwalifikacyjnej pracownika,
3) uzyskał akceptację dyrektora wydziału lub kierownika biura,
4) obrał kierunek nauki zgodny z merytorycznym zakresem zadań realizowanych przez wydział/biuro – preferowane będą głównie: prawo, administracja, zarządzanie, ekonomia i rachunkowość.
2. W przypadku, gdy o zgodę na podniesienie kwalifikacji zawodowych występuje dyrektor wydziału lub kierownik biura – akceptacji udziela właściwy Zastępca Prezydenta Miasta, Sekretarz Miasta lub Skarbnik Miasta, zgodnie z podziałem zadań i kompetencji.


   § 4. 1. Pracownikowi, który uzyskał zgodę pracodawcy na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przysługuje prawo do urlopu szkoleniowego oraz do zwolnienia z części dnia pracy na zasadach określonych w :
1) Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz. 472 z późniejszymi zmianami),
2) Ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule naukowym w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami),
3) Ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059 z późniejszymi zmianami).
2. Propozycję dotyczącą wymiaru urlopu szkoleniowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przedstawia bezpośredni przełożony pracownika.

   § 5. W szczególnie uzasadnionych, indywidualnych przypadkach pracodawca może zrefundować część lub pokryć w całości koszty czesnego.

   § 6. 1. Pracodawca zawiera z pracownikiem - który uzyskał zgodę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz z pracownikiem, który uzyskał zgodę na refundację części lub całości kosztów czesnego - umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron.
2. Pracownik, który w trakcie nauki lub po jej ukończeniu w terminie określonym w umowie:
1) rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem,
2) z którym pracodawca rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy,
jest obowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na jego naukę w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy po ukończeniu nauki lub czasu pracy w czasie nauki.
3. Pracownik, który bez uzasadnionych przyczyn przerwie naukę, obowiązany jest do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na jego naukę w pełnej wysokości.

   § 7. 1. Pracownikowi podejmującemu naukę bez zgody pracodawcy może być udzielony bezpłatny urlop i zwolnienie z części dnia pracy, bez zachowania prawa do wynagrodzenia, w wymiarze uzgodnionym pomiędzy pracodawcą i pracownikiem.
2. Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego lub zwolnienia z części dnia pracy składa się do Sekretarza Miasta, po uprzednim uzyskaniu aprobaty dyrektora wydziału lub kierownika biura.
3. W przypadku dyrektorów wydziałów lub kierowników biur wniosek, o którym mowa w ust. 2 wymaga uzyskania akceptacji właściwego Zastępcy Prezydenta Miasta, Sekretarza Miasta lub Skarbnika Miasta, zgodnie z podziałem zadań i kompetencji.

   § 8. Traci moc Zarządzenie Nr 222/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Szczecinie.

   § 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2007/10/25, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Beata Szychowska, dnia: 2007/10/25 11:17:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Szychowska 2007/10/25 11:17:46 nowa pozycja