Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 415/07 w sprawie udostępniania nieruchomości w celu umieszczenia reklam

Data podpisania: 2007/07/31

Data wejścia w życie: 2007/07/31


ZARZĄDZENIE NR 415/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 31 lipca 2007 r. 

 w sprawie udostępniania nieruchomości w celu umieszczenia reklam i oznaczeń przedsiębiorcy


        Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz  z 2007 r. Nr 48, poz. 327), art.23 ust.1, w związku z art. 4 pkt 9 b1 oraz art.25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i Nr 220, poz. 1601 oraz z 2007 r. Nr 69, poz. 468 ) zarządzam, co następuje:


    § 1. Zarządzenie ustala :
1) zasady wydzierżawiania nieruchomości w celu umieszczenia reklam
2) zasady umieszczania oznaczeń przedsiębiorcy
3) wysokość opłat z tytułów określonych w pkt 1 i 2.

    § 2. Zarządzenie nie dotyczy pasa drogowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136).

    § 3. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) nieruchomościach – należy przez to rozumieć nieruchomości, które stanowią przedmiot własności Gminy Miasto Szczecin lub Skarbu Państwa i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Miasto Szczecin lub Skarbu Państwa,
2) reklamie – należy przez to rozumieć:
a) reklamę wolno stojącą - samodzielny obiekt przeznaczony wyłącznie do ekspozycji napisów znaków graficznych i innych elementów dekoracyjnych o charakterze informacyjnym lub marketingowym,
b) reklamę wbudowaną – miejsce lub urządzenie wykorzystywane do ekspozycji napisów
i znaków graficznych o charakterze informacyjnym lub marketingowym. Reklama wbudowana stanowi wtórny element wyposażenia elewacji, umieszczony na zakończonym inwestycyjnie obiekcie budowlanym. Reklamą wbudowaną nie jest miejsce lub urządzenie, o którym mowa powyżej, stanowiące element pierwotnego wystroju lub projektu budynku, a także szyld o powierzchni do 0,3 m2.
3) oznaczeniu przedsiębiorcy (szyld) – należy przez to rozumieć oznaczenie przedsiębiorców, którzy na podstawie przepisów szczególnych mają obowiązek oznaczenia siedziby i miejsca wykonywanej działalności,
4) jednostka organizacyjna Gminy Miasto Szczecin – należy przez to rozumieć samorządową jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,
5) jednostka organizacyjna Urzędu - należy przez to rozumieć wydziały i biura Urzędu.

   § 4. Wydzierżawianie nieruchomości w celu umieszczenia reklam następuje w drodze przetargu z wyłączeniem sytuacji przewidzianych w odrębnych Uchwałach Rady Miasta i niniejszym Zarządzeniu.

   § 5. Decyzję w sprawie formy przetargu podejmuje Prezydent Miasta, osoba przez niego upoważniona lub kierownik jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin.

   § 6. Przetarg przeprowadza się zgodnie z Regulaminem Przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, powiatu lub własność gminy Szczecin, ustalonym przez Prezydenta Miasta Szczecin lub kierownika jednostki organizacyjnej.

   § 7. Podstawę do zawarcia umowy stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu. 

   § 8. Umowy dzierżawy nieruchomości w celu umieszczenia reklam mogą być zawierane
na czas oznaczony do lat trzech. Zawarcie umowy dzierżawy na okres dłuższy niż trzy lata nastąpić może na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

   § 9. Prezydent może odstąpić od przetargu na dzierżawę nieruchomości w celu umieszczenia reklam w przypadku:
1) umieszczenia reklam przez przedsiębiorców o treści wyłącznie informacyjnej dotyczącej prowadzenia własnej działalności gospodarczej (tj. nazwa firmy, adres, zwięzła informacja o rodzaju wykonywanej działalności),
2) złożenia wniosku przez osoby, które ostatnio korzystały z nieruchomości na podstawie umowy – na zasadzie kontynuacji dzierżawy,
3) umieszczenia przez organy władzy rządowej i samorządowej znaków informacyjnych zawierających informacje o gminie, powiecie lub województwie, w szczególności w postaci planów, map tablic lub plansz,
4) osób fizycznych i osób prawnych, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo- rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną - w przypadku umieszczenia reklam na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, a także organizacji pożytku publicznego - w przypadku umieszczenia reklam na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego.

   § 10. 1. Z wnioskodawcami zalegającymi z zapłatą czynszu dzierżawnego z tytułu umowy dzierżawy nieruchomości oddanej w celu umieszczenia reklamy oraz z wnioskodawcami zobowiązanymi do zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości umowy dzierżawy nie będą zawierane.
    2. Postanowienia ust.1 nie mają zastosowania w przypadku:
1) zaległości z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości powstałego w wyniku zawarcia umowy z podmiotem nieuprawnionym, przy czym Gmina Miasto Szczecin uprawniona będzie dochodzić wynagrodzenia w wysokości stanowiącej równowartość stawek obowiązujących w danym okresie, za cały okres korzystania z nieruchomości, na zasadach ogólnych przed sądem powszechnym.
2) pozytywnego rozpatrzenia wniosku o udzielenie pomocy publicznej w zakresie rozłożenia na raty.

    § 11. Tryb postępowania przy udostępnianiu nieruchomości w celu umieszczenia reklam zawarty jest w załączniku nr 1

   § 12. 1. Stawki czynszu dzierżawnego za umieszczenia reklamy ustala się w wysokości określonej w załączniku nr 2, z wyłączeniem przypadku ustalenia wysokości czynszu w trybie przetargowym.
    2. Czynsz dzierżawny za jeden miesiąc odpowiada iloczynowi powierzchni reklamy i właściwej stawki opłat wg załącznika nr 2, z wyłączeniem przypadku ustalenia wysokości czynszu w trybie przetargowym .
    3. W przypadku trybu przetargowego stawki opłat wg załącznika nr 2 stanowią stawki wywoławcze do przetargu.
    4. Podmiot, który zajmował nieruchomość na podstawie umowy dzierżawy, która wygasła
na skutek upływu terminu na jaki została zawarta, zaniechał złożenia wniosku o zawarcie kolejnej umowy i nadal korzysta z nieruchomości w dotychczasowym zakresie, bądź złożył wniosek po wygaśnięciu umowy, zostanie obciążony za bezumowne korzystanie z nieruchomości wynagrodzeniem odpowiadającym dwukrotnej wartości miesięcznego umownego czynszu dzierżawnego za każdy rozpoczęty miesiąc korzystania z nieruchomości, od dnia wygaśnięcia umowy.
   5. Podmiot zajmujący nieruchomość, który nigdy nie posiadał tytułu prawnego uprawniającego go do korzystania z nieruchomości i nie występował z żadnym wnioskiem w zakresie zalegalizowania tego stanu, ponosi sankcje finansowe w postaci jednorazowego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości, wyliczonego na podstawie obowiązujących stawek czynszu dzierżawnego określonych w załączniku nr 2 - za cały okres korzystania z nieruchomości.

     § 13. 1.Stawki opłat, które są podstawą ustalania czynszu, podlegają podwyższeniu
z dniem 1 stycznia każdego roku o wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki do analogicznego okresu roku ubiegłego. Podstawę ustalenia wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych stanowi komunikat Prezesa GUS ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” po upływie trzeciego kwartału z zastrzeżeniem ust.2.
   2. Prezydent Miasta Szczecin w drodze odrębnego Zarządzenia może odstąpić od stosowania waloryzacji, o której mowa w ust.1 lub zastosować inną stawkę waloryzacji nie przekraczającą 20% wzrostu obowiązujących opłat.
   3. W przypadku zmiany stawek i wysokości opłat, o zmianie opłat dzierżawcy zawiadamiani będą przez wydzierżawiającego nie później niż 14 dni przed dniem obowiązywania nowych stawek.
   4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3 jest tożsame z wypowiedzeniem wysokości stawek.

    § 14. 1. Nieruchomości mogą być oddawane w użyczenie na czas oznaczony do lat trzech przedsiębiorcom umieszczającym oznaczenia przedsiębiorcy pod warunkiem:
1) umieszczenia jednego oznaczenia przedsiębiorcy w obrębie zakładu głównego, oddziału oraz innego miejsca wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej,
2) zawarcia w treści oznaczenia wyłącznie oznaczenia przedsiębiorcy i zwięzłego określenia przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej,
3) ograniczenia powierzchni oznaczenia lub urządzenia, na którym oznaczenie jest umieszczone do 0,3 m2.
2. W przypadku niezachowania któregokolwiek warunku określonego w ust.1 należy stosować przepisy zarządzenia dotyczące dzierżawy.
3. W przypadku, o którym mowa w ust.1 zostanie zawarta umowa użyczenia nieruchomości w celu umieszczenia oznaczenia przedsiębiorcy.

    § 15. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin ds. bieżącego funkcjonowania miasta, gospodarowania mieniem, polityki mieszkaniowej, ochrony środowiska oraz przekształceń miejskich jednostek organizacyjnych.

    § 16. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia tracą moc:
1) Zarządzenie Nr 617/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 listopada 2005r. w sprawie udostępniania nieruchomości w celu umieszczenia reklam i oznaczeń przedsiębiorcy.
2) Zarządzenie Nr 30/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 stycznia 2007r. w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę nieruchomości w celu umieszczenia reklam.

    § 17. Do spraw wszczętych, a nie zakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, stosuje się przepisy niniejszego zarządzenia.

    § 18. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin nie posiadających osobowości prawnej, w Szczecińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz Towarzystwie Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże" Sp. z o.o. - w przypadku nieruchomości oddanych im w zarząd, trwały
zarząd lub umów o zarządzanie.

    § 19. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                                                                                                                                                      Załącznik Nr 1
                                                                                                                                                      do Zarządzenia Nr 415 /07
                                                                                                                                                      Prezydenta Miasta Szczecin
                                                                                                                                                      z dnia 31 lipca 2007r.

 

Tryb postępowania przy udostępnianiu nieruchomości w celu umieszczenia reklam


    1. Przyjmowanie wniosków.

1) Wnioski o udostępnianie nieruchomości w celu umieszczenia reklam składa się w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin (stanowisko Wydziału Gospodarki Nieruchomościami) .
2) Do wniosku należy dołączyć:
  a) mapę sytuacyjno - wysokościową w skali 1:500 z zaznaczoną lokalizacją reklamy wraz
z podaniem numeru działki i obrębu oraz z naniesionym aktualnym stanem władania,
  b) projekt graficzny reklamy lub wizualizację reklamy w terenie (na budynku),
  c) uproszczony schemat posadowienia reklamy w terenie (rodzaj fundamentu) , 
 d) informację o powierzchni zajętej przez rzut poziomy fundamentu oraz reklamy na grunt - w celu obliczenia należnego podatku od nieruchomości.
  e) informację na temat sposobu zasilania w energię elektryczną– w przypadku reklamy świetlnej lub podświetlanej.

    2. Kompletowanie dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia wniosków o umieszczenie reklam na nieruchomościach.

1) Przyjęty do rozpatrzenia wniosek uzyskuje niezbędne opinie i informacje niżej wymienionych jednostek organizacyjnych : 
  a) Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych, Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. , Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże" Sp. z o.o. w przypadku lokalizacji reklam na nieruchomościach gruntowych zabudowanych,
  b) Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej w celu uzyskania informacji na temat zgodności lokalizacji reklamy z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta oraz ustalenia czy wymagane będzie uzyskanie pozwolenia na budowę, 
 c) Miejskiego Konserwatora Zabytków w przypadku usytuowania reklamy na terenach i obiektach wpisanych lub zakwalifikowanych do rejestru zabytków oraz na terenach i obiektach położonych w strefie ochrony konserwatorskiej „A”,”B”,”K”,”E”
lub znajdujących się w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 
 d) Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych - w celu uzyskania opinii plastycznej,
 e) Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w celu uzyskania opinii na temat kolizji proponowanej lub istniejącej lokalizacji reklamy z zielenią,
  f) Zakładu Usług Komunalnych - w przypadku lokalizacji reklam na terenach i obiektach przekazanych w trwały zarząd i zarządzanie Zakładowi Usług Komunalnych w sposób określony przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z włączeniem basenów p.poż - z powiadomieniem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
  g) innych wydziałów stosownie do prowadzonego nadzoru właścicielskiego.

2) Merytorycznie odpowiedzialne jednostki, wymienione w pkt 1 zobowiązane są wydać w ciągu 10 dni od daty otrzymania wniosku wymagane opinie i informacje.

3) Wnioski zostają rozpatrzone odmownie jeżeli choć jedna z wymaganych opinii jest negatywna. Wnioskodawca zostaje o tym fakcie powiadomiony przez jednostkę przyjmującą wniosek.

   3. Zawieranie umów.

1) Umowy dzierżawy i użyczenia nieruchomości pod umieszczenie reklam i oznaczeń przedsiębiorców zawierają:
  a) Prezydent Miasta Szczecin lub upoważnione osoby posiadające stosowne pełnomocnictwa- na dzierżawę nieruchomości z wyłączeniem nieruchomości, o których mowa w lit. b,
  b) Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin, Prezes Zarządu Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz Prezes Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże" Sp. z o.o. - na dzierżawy nieruchomości oddanych im w zarząd, trwały zarząd lub umów o zarządzanie w sposób określony przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z włączeniem basenów p.poż . 

 

 

                                                                                                                                                                    Załącznik Nr 2
                                                                                                                                                                    do Zarządzenia Nr  415 /07
                                                                                                                                                                     Prezydenta Miasta Szczecin
                                                                                                                                                                     z dnia 31 lipca 2007r.


Opłaty za wydzierżawianie nieruchomości w celu umieszczania reklam


1. Miesięczne stawki opłat za reklamy:

1)Tablice wolnostojące i wiszące, kasetony podświetlane, neony, itp. o powierzchni:
    a) do 0,6 m2 -41,00 zł,
    b) od 0,6 do 1m2 -41,00 zł plus 4,50 zł za każde rozpoczęte 0,1 m2 ponad 0,6 m2
    c) od 1,0 m2 do 5,0m2 -59,00 zł plus 4,40 zł za każde rozpoczęte 0,1 m2 ponad 1,0 m2
    d) od 5,0 m2 do 12,0m2 -235,00 zł plus 2,00 zł za każde rozpoczęte 0,1 m2 ponad 5,0 m2
    e) powyżej 12,0 m2 -375,00 zł plus 12,0zł za każdy rozpoczęty 1,0 m2 ponad 12,0m2

2) Słupy informacyjno- ogłoszeniowe o średnicy do 1,4 m i wysokości do 4 m
- 150,00 zł netto, miesięcznie za 1 szt.
3) Markizy z elementami reklamowymi - 37,00 zł za każdy rozpoczęty 1,0 m2
powierzchni markizy.

4) Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie reklamy, którzy udostępnią powierzchnie reklamowe Gminie Miasto Szczecin, w tym wyłonieni zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w celu prowadzenia kampanii promocyjnej Miasta Szczecin, na nośnikach , na które zawarte są umowy dzierżawy, będą wnosili za ten okres należność za dzierżawę nieruchomości gminnych lub Skarbu Państwa w wysokości 10% należnego czynszu dzierżawnego obliczonego na podstawie stawek miesięcznych opłat określonych w pkt 1-3.
Wydział zlecający promocję miasta zobowiązany jest przedstawić stosowne dokumenty potwierdzające udzielenie zamówienia oraz jego wykonanie.

    2. Do obliczania powierzchni o kształcie nieregularnym (neony, litery, znaki itp.) przyjmuje się najmniejszą powierzchnię prostokąta, w którym mieści się napis lub znak.

    3. W przypadku zawarcia umowy dzierżawy na okres krótszy niż jeden miesiąc ustala się dzienną stawkę dzierżawy jako iloraz stawki miesięcznej przez 30 dni.

    4. W przypadku reklam dwustronnych opłatę zwiększa się o 20%.

    5. Określone niniejszym załącznikiem stawki opłat powiększa się o wartość podatku VAT  w wysokości 22%.

    6. Ustala się stawkę w wysokości 20 % opłat określonych w ust.1 dla nośników reklamowych wymagających:
1) uzyskania pozwolenia na budowę do czasu zawiadomienia o zakończeniu budowy jednak nie dłużej niż 2 miesiące od daty obowiązywania umowy;
2) dokonania zgłoszenia montażu – przez okres 1 miesiąca od daty obowiązywania umowy.
UZASADNIENIE


W związku z nowym Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Szczecin (Zarządzenie Nr 217/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2007r.) i włączeniem spraw związanych z udostępnianiem nieruchomości gminnych i Skarbu Państwa w celach reklamowych do zakresu działań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, zachodzi konieczność uregulowania spraw związanych z prowadzeniem działalności reklamowej. 
W celu ujednolicenia przepisów odnośnie gospodarowania nieruchomościami gminnymi i Skarbu Państwa wprowadza się tryb przetargowy przy wydzierżawianiu nieruchomości w celu umieszczenia reklam.
W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono, iż na nieruchomościach gminnych poza pasem drogowym znajduje się 6 szt. przedwojennych słupów ogłoszeniowych będących własnością Gminy Miasto Szczecin. Nadzór oraz prace remontowe powierzono Zakładowi Usług Komunalnych.
Wobec powyższego zachodzi konieczność wprowadzenia opłat za prowadzenie działalności reklamowej na słupach informacyjno- ogłoszeniowych przez przedsiębiorców wyłonionych w drodze przetargu - proponuje się 150 zł + 22 % VAT miesięcznie za 1 szt.

 

 

 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, wytworzono: 2007/08/01, odpowiedzialny/a: Marcin Wajdziak, wprowadził/a: Sylwia Filip-Karpowicz, dnia: 2007/08/01 15:23:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Filip-Karpowicz 2007/08/01 15:23:47 modyfikacja wartości
Sylwia Filip-Karpowicz 2007/08/01 15:20:50 modyfikacja wartości
Sylwia Filip-Karpowicz 2007/08/01 15:10:57 modyfikacja wartości
Sylwia Filip-Karpowicz 2007/08/01 15:03:44 modyfikacja wartości
Sylwia Filip-Karpowicz 2007/08/01 14:54:38 modyfikacja wartości
Sylwia Filip-Karpowicz 2007/08/01 14:50:49 modyfikacja wartości
Sylwia Filip-Karpowicz 2007/08/01 14:39:09 modyfikacja wartości
Sylwia Filip-Karpowicz 2007/08/01 13:59:38 nowa pozycja